8
Etoam matev eqeieqei-qa yaq-te
8:1 Lom 15:26; 2 Ko 9:1-2Nǿfuap! Ni zo zøtezat-qa nizøgó, av nqægo: Mbumbukiam Klisten bawabawan mokho-te, Masedonia plovins-te ndøgo, teqa kuku matev mokho-te, matev kandakandá gematønumam. Ndigu viniv-qape, ambá qane-khamasimám. Geté ndigu khanakhanakh kandambá. Ndigu gigiap andé mbaín. Geté tiqa khanakhanakh mokho-te, ndigu Klisten ezoqa nøme, tøke kandambá gizøgo. No zo āv qate-unimanqatinát nqǽgo: Ndigu gigiap mbain ambá ginigú. Neka ambá kopømba mbaín, ezoqa nøme tizøtøke. Geté ndigu nøme mba zømbo-etoám. Ekeza poev-té ginøgoném. Ndigu ekezan mbá segeni-viám, av nqægo, “Até ní-a, ni ndigu Klisten ezoqam, gigiap-av ndigu, ndøgo Zudia manqei-te ndiyage, ambá nizø-tøkeɨ́n, moni vøizø̄-khofotazɨn.” Ni qeimatavupam, ndigu moni-qasi mba ndǿ-etøomém. Geté ndigu bugukhokhof, ekeza kha, Evezøza mbo-etøomém, yaq vaev até ní-a, ande ekeza kha me vønimbī-etoam. Ndigu Mbumbukiam-qá poev mbopaevém, taqa yaq-te.
Yaq ta zapaya ndøgo, ni Taitus āv qeimbøe-viømém nqǽgo: Ndego até zo mokho-té-a, ta tanakh matev sasae ndøgo, gengaz, zo ndigu Klisten ezoqa zapaya moni nqazo-pisam, ùni betekhóu. 8:7 1 Ko 16:1-2Zo andé gigiap kopoav ezoqám. Zo Mbumbukiam bazaføgakh-us zo-unimanqatinát, neka teqa manqat eqeieqei zomanqaté. Neka zo zøtezat kandambá. Neka zo Mbumbukiam-qá sasae gone-qa zogó. Neka zo mokho-te, kuku kandambá. Ta kuku matev ndøgo, ni-té qazoqeivám. Yaq nakémbá, zo ande gigiap kopoav ezoqa me ndøzøte꞉go, zoqa tøke matev até kandambaqape bezøgó, ti-te ndigu, Zudia Klisten ezoqam.
No nøzǿ-pouweák, av nqægo, zo vø̀zøtøkē. Geté no tiqa yaq-te zømesim-qa nøzøgoám, ndigu Klisten ezoqa nøme ndizøtøke. Yaq no qeivi-qa nogó, av nqægo, até zoqá kuku matév-a, unimanqatīn tøpøtégo-a. 8:9 Met 8:20; Filip 2:6-7Zo mø̀zøte-zøtéz, nigi Evezøza Yesu Keliso, ndego kuku kandambá gego ni-te. Ndego gigiap kopoav ezoqam ndøgoám. Geté ndego mø̀ndømø-gigiapav-ezoqam-év. Zo me꞉gó. Ndego tenegó ndǿgo, teqa gigiap-av matev mokho-te, zo andé tøne-gigiap-kopoav-ezoqam-éz.
10 Moni pisam-qa yaq-te, noqa matavap nqánek: Zo-te qanimáv, zo moni tozo-etøomem, ndigu Klisten ezoqam nonqo. Viav nøme qagoam, zo matavap é-mozoto-veém, taqa yaq-te, neka moni pisam é-vozotō-ngazem. 11 Yaq ndakin matev vø̀khouím, zo qazongazem. Av zo matavap qazøte-veem, taqa yaq-te, zo ndakin nqanek matev āv tøzøté-khouím. Khanakhanakh-ús. Gekha monī ndigu, zo kopømba ndøgo, tozozø-etoam, sègezø-etoám. 12  8:12 Mak 12:43-44Qo tøke-qa toqogoat, yaq Mbumbukiam ndø̀qa-khatiú, qoqa tøke matev. Ndego qoqa etoam matev, ndǿgo tenékhamás, av gigiap nandaqambe꞉go. Geté gigiap mbain toqogoat, etoam nonqo, ság, etopøteav tøgoat.
13 Noqa poev ambá av nqǣgo, zo ndigu zogi moni ate ndi꞉gu tozozø-etoam, yaq zo zenda-zenda mbā sozōwān. Geté no āv qanømbe-poév nqǽgo: Matev sà betumuvií. 14 Ndakin zo gigiap kopoáv nandøzøgo. Yaq zoqa gigiap nandav, zo kopømbá, zozømbé-tøké, ndigu ndikhakhambaezat. Yaq vaev ndígu tizǿtøké, ndigu gigiap kopoav tøzøgoat, gete zo tozo-khakhambaeztat. Yaq av nqægo, matev sugumú-víat. 15  8:15 Exo 16:18Yaq matev āv qanégoát, av Mbumbukiam-qa Manqat, Izlael ezoqam-qa yaq-te nqæpeawap, ndigu leg-av manqei-te mana gipizumam, “Gekha ezoqām ndigu, kopoav gipizam, ndigu ambá av nqǣgo, mana khàpe zømbe-khouwēv. Neka gekha ezoqām ndigu, khapelavøqase gipizam, ndigu ambá av nqǣgo, mana khapémbá. Geté ezoqa ewaqape kopømbá gigoam.”
Ezoqa misika-qa yaq-te, Kolin taon-te tizav
16 No ike kandambá, Mbumbukiam-te. Zapa ndǿgo, ndego Taitus kuku matev zo-te, āv gembøe-etoám, av no nqanømbe꞉go. 17 No qamboviam, zo-te tewav, yaq ndego nakhamas-té qanømbo-póe. Ndego matavap av nqægo, é-møndømbøe-goám. 18 Ni te namba, até ezoqa nømé-a, nikhofotaváv. Ngenek nigi Klisten nøfu, Klisten bawabawan ate ndægot, gèmbovizáp. Zapa ndǿgo, teqa Manqat Mbomambaqape nømendim matev qanimáv. 19 Klisten bawabawan ezoqam, ngenek até nqanek sasae-té-a, vø̄veatøvem: Ngenek ní namba bati-apét, Klisten ezoqam tøke nonqo moni, Zelusalem taon-te batī-ndapavet. Ni tøtigút ndǿgo: Evezøza-qá iz be-eqawát neka ndigu Klisten ezoqam betēqeivim, av nqægo, ni ndigu tøke-qa nizøgō.
20 Ni sa teitumu-apet, zapa ndǿgo: Soqaín ndøgo, ezoqa niqa manqa tigeve꞉mat, ni tiqa etoam matev kandambaqape nqeigeazoat. 21 Ni matev eqeieqei gone-qa nigú. Ambá ndø̄go, Evezøza-qā bøi-te mbā, geté até ezoqam-qá bøi-té-a.
22 Ndigu ezoqa menas namba, nigi Klisten nøfu nøme nikhofotaváv. Ni teqa yage mø̀iqeivám. Khøuwa kopoáv neka matev vinivinimbá. Neka ni mø̀tinøtén: Ndego ezoqa tøke-qa zøgó. Yaq ndakin, ndego zoqa yaq-te ge-ewag, av zo ndigu Klisten ezoqa nøme tøke-qa ndozogo, ndego ti namba okho-qa nøme mba mo꞉gó, nqanek sasae-te bezømbētøke.
23 Yaq Taitus-qa yaq-te, ndego nogé yaq táng. Ndego no sasae namba, nìtigú, zo nonqo. Neka ndigu nøfuap menas nøme, zo-te tinduzav, ndigu Klisten bawabawan-qá iz-té gindúzáv. Tiqa sasae, ndigu Keliso-qá iz me꞉-eqawát. 24  8:24 2 Ko 7:13-14Yaq nakémbá, zo nginik ezoqam vø̀khatób. Kuku matev-ús. Yaq Klisten bawabawan nøme, āv giabiti-qeivím nqægo, ni zo nqati-khambuvap, ndøgo unimanqatín.

8:1 8:1 Lom 15:26; 2 Ko 9:1-2

8:7 8:7 1 Ko 16:1-2

8:9 8:9 Met 8:20; Filip 2:6-7

8:12 8:12 Mak 12:43-44

8:15 8:15 Exo 16:18

8:24 8:24 2 Ko 7:13-14