16
Moni-qa yaq-te, ndigu Zelusalem Klisten ezoqam-te khofosam-qa gigoam, ndigu gipotonumam
16:1 Lom 15:25-26; 2 Ko 8:1-9Zoqa moni møvøbam-qa yaq-te, zo Zelusalem Klisten ezoqam-te khofosam-qa ndozogo, noqa manqat nqánek: Matev āv tønegoném, av no Galesia Klisten bawabawan vinivinimba qazømbe-ein. Sande-Sande, zo ezoqa ate ndøzøte꞉go, moni nøme gè꞉mendebám, ndigu pula-te qazo-qaqasumatun. Ndigu moni, Zelusalem Klisten ezoqam-gí. Soqaín ndøgo, moni sa ndø̄go tøzøté-møvøbēm, no tæfakhan. Yaq no tøtøndonav, no ndigu ezoqam, zo tozo-vevesam, nginik moni tindapavet, pepa nøzǿ-etoám. Yaq Zelusalem Klisten ezoqam tìabiti-zøtéz, av nqægo: No nqanek moni pisam matev, mø̀e-unimanqatín. Yaq no ndigu ezoqam nókhofotáz, zoqa etoam matev namba. No tæmatøvem, av nqægo, atē nō-a, banømā, yaq no ndæ̀má, ti namba.
Pol okho-qa yaq-te, gepøogeapam
16:5 Kel 19:21No Masedonia plovins-te tæmøfakhan, yaq no zo-té qatøndónáv. Masedonia ndøgo, nóqovezamák. 16:6 Lom 15:24Geté zo namba, elavøqase ndæ̀qóm. Yaq kopømba tøgoat, até qozaq viav-te ate ndægó-a, kopømba ande av løvøyak misika ndægo, sǽqotát, zo namba. Yaq taqa zita-te, no gekha manqei nøme-te tænav, zo kopømbaqapé, sozonǿ-tøkeém. No poeveáv, ndakin mba notøndónāv. Yaq waū sǽzømēt, vǿeløvūb. Geté no tønøpoév ndǿgo: No zo namba khøuwa andé møe-mbá sizí-qovezám, Evezøza tømbo-pøovat, tenøtak.
No ndakin nqanek Efesus taon-te, até nóqotát, atema Pentikos khøuwa vømǿndāp. 16:9 Kel 19:8-10; 2 Ko 2:12Zapa ndǿgo, Mbumbukiam mboqog mø̀ndønø-mboqozó, nqanek. Yaq no kopømbaqapé, Mbumbukiam-qa manqat tøte-zømesim. Geté qaqa ezoqam kopoáv ngigu. Yaq nakémbá, no elavøqase bàtøkhæ-qomát, nqanek.
10  16:10 1 Ko 4:17Timoti zo-te tefakhan, yaq zo vø̀khatowém. Yaq ndego fofogeap mbaín, sà begó, zo namba. Zapa ndǿgo, até ndegó-a, Mbumbukiam-qá sasae ndøgó, av no nqate꞉go. 11  16:11 1 Tim 4:12Ezoqa ndego besanqàwe᷄m. Yaq ndego no-te nqawa veseze-qa tegoat, gèmbo-tøkeém. Sambi-té qando-khofotøvém. Zapa ndǿgo, no ndego neka ndigu Klisten zifuap nøme, te namba gi꞉zav, nòzømbø-endáp.
12  16:12 1 Ko 3:6Nqanek manqat nøme, nigi Klisten nøfu Apolos-qa yaq-té qanegó. No nòmbo-pouweám. Ndego bèmá, zo-te, ndigu Klisten ezoqa nøme namba, zo-te tizav. Geté ndego ùnime꞉-poeveáv, ndakin tewav. Geté vaev-te, khøuwa eqeieqei tezømet, ndego ndø̀ndowáv zo-te.
Vaev manqat neka khaiya mboma manqat vinivinimba
13 Zo gò꞉feazoát. Neka føgøføgakh ndøwaniáp, unimanqatin-te. Zo kha føgakh-mbá qagó neka møe ndø̀go᷄. 14 Zo matev ate ndægo, kuku matev-us ndøgó.
15  16:15 1 Ko 1:16Neka nøme nqánek: Zo mø̀zøte-zøtéz, Stefanas neka ndigu ezoqa nøme, te namba khoev-te ndiyage, ibugukhokhof ngínik gi-Klisten-éz, Akaya plovins mokho-te. Nginik Klisten ezoqa nøme kandambá gizøtøke. 16 Yaq no nqazǿ-pouwe: Zo ezoqa av ngi꞉gu neka gekha ezoqa nøme, ndigu ti namba Evezøza-qa sasae ndigu, tiqá mokho-té qanu꞉gú.
17 No khanakhanakh kandambá qændap, zogi ezoqa misika, Stefanas neka Fotunatus neka Akaikus gigeavun. Unimanqatín. No ndakin kopømba mbaín, zo namba tøte-qotat. Geté nginik ezoqam, zoqá iziz ndøndapém. 18 No nginik ezoqa mokho-te, kha vøndæv kandambá qændap. Até zó-a, zo tiqa mokho-te, kha vøndæv vozōndapem. Ezoqa av ngi꞉gu, gèzøvizáp.
19  16:19 Kel 18:2, 18, 26Klisten bawabawan vinivinimba, nqanek Esia plovins-te ngiyage, khaiya mboma manqat ndøkhofotaváv zo-te. Até Akuilá-ya, zas namba Plisila, neka ndigu Klisten ezoqa nøme, tiqa khoev-te gipindumatun, tiqa khaiya mboma manqat ngīkhōfōtāvāv, Evezøza-qa iz-te. 20 Até Klisten ezoqam ate ngi꞉gú-a, no namba nqatiyage, tiqa khaiya mboma manqat ngīkhōfōtāvāv.
Zo tozo-møvabat, zenda kaka vø̀-itiamát neka vø̄ngenøndamat, ate av-té, Mbumbukiam-qa bøi-te eqeieqei ndægo.
21 No Pol, nqanek khaiya mboma manqat-qase, nøkeza zendá qate-peaumít.
22  16:22 Gal 1:8-9; Veve 22:20Gekha ezoqām ndego, Evezøza-te poev mbain ndego, ndego bèsoqoév.
Malanatá!* 16:22 Malanata. Taqa manqa mokho nqánek: Evézøza, vø̀ndoqáv!
23 Yesu Keliso-qa kuku matev, ndø̀goát zo-te.
24 No kuku kandambá zo-te, Keliso Yesu mokho-te.

16:1 16:1 Lom 15:25-26; 2 Ko 8:1-9

16:5 16:5 Kel 19:21

16:6 16:6 Lom 15:24

16:9 16:9 Kel 19:8-10; 2 Ko 2:12

16:10 16:10 1 Ko 4:17

16:11 16:11 1 Tim 4:12

16:12 16:12 1 Ko 3:6

16:15 16:15 1 Ko 1:16

16:19 16:19 Kel 18:2, 18, 26

16:22 16:22 Gal 1:8-9; Veve 22:20

*16:22 16:22 Malanata. Taqa manqa mokho nqánek: Evézøza, vø̀ndoqáv!