Galesia
Pol-qa pepa, Klisten bawan ezoqam-te, ndigu Galesia manqei-te giyagam
Megeat Manqat-qase
Nqanek pepa, Pol Galesia manqei Klisten bawan ezoqam-té genø-peawám. Bugukhokhof khøuwa ndøgo, Pol Galesia manqei-te mø̀ndøgoám, neka bawan vini-ak, ndigu Zu ezoqam mbain ndigu, Antiok neka Aikonium neka Listla neka Debe taon-te ndøgo, Yesu-qa Manqat Mbomambaqape vø̄e-zømesimam, yaq ndigu vø̄-Klisten-bawan-ezoqam-ez (Kel 13–14).
Taqa zita-te, ti-te ndigu, Zu ezoqam ndøzáv. Yaq āv gizømbe-manqatát nqǽgo: Ndigu Mozes-qá guguna manqat bembopáev. Mbain tøgoat, ndigu kopømba mbaín, Mbumbukiam-qa bøi-te ti-eqeieqei-ez. Yaq nginik Galesia ezoqam, tiqa khavozam manqat, gè-unimanqatiním. Geté Pol taqa yaq-te ge-ewag, yaq ndego nqanek pepa mokho-te, āv gezømbe-peawám nqǽgo: Āv taoká. Ezoqa Mbumbukiam-qa bøi-te, sa ndǿgo tiní-ndaføyamba-eztát, Yesu ti-unimanqatintat.
1
No Pól, nqanek pepa nqæpeaumit. No Keliso-gé u-aném. No ambá av nqǣgo, ezoqa ndøveatønēm o ezoqa nø-etoām, sasae. Geté Yesu Keliso ndøveatán, Mbumbukiam namba, nigi Tat, ndego løvøte-te gekhandi꞉v.
No nginik Klisten nøfuap ate ngi꞉gu namba, khaiya mboma manqat nikhofotaváv zo-te, zo Klisten bawan vinivinimba, Galesia manqei-te nandozo-yageap.
Mbumbukiam, nigi Tat, neka Yesu Keliso, nigi Evezøza, tiqa kuku matev neka sambi matev ndø̀goát, zo-te.
1:4 Gal 2:20Yesu Keliso, ekeza kha, niqa manqa-zapazapa zapayá gene-nqonqotáv, ni nqanek manqei-qape-qa matev soqøsoqa matanam-te betē-khandi꞉n. Mbumbukiam, ndego nige Tat, āv tømbøe-pøovám. Teqa iz, miavmiav, bèto-eqawát. Amén. Nqanek manqat unimanqatín!
Mbumbukiam-qa Manqat nøme mbaín, ni tizi꞉-khandi꞉n
No nqova ndafe kandambá, zoqa yaq-te. Mbumbukiam Keliso-qa kuku matev mokho-te, zo yage ndakinak zø-etoám. Geté zo nakhamas-té qazonø-qambunít. Zo ndego zitá qazøte-wuawét, neka nømendim matev vini ndōzōndāpēt, khandi ndape nonqo. 1:7 Kel 15:1, 24Geté nakhoa nøme mbaín, vøzøté-khandī꞉z. Ezoqa nøme, zo matavap enegim-qa mba zøgót, neka Keliso-qa Manqat Mbomambaqape køfigim-qa ndīḡū. 1:8 1 Ko 16:22Geté ezoqa nøme zo Mbumbukiam-qa Manqat vini te꞉zømesimat, ambá ndø̄go, av ni zo qati-zømesimam, ndego bèsoqoév. Até ni nikezán-a, amba manqat vini tøti-zømesimɨn, ni banī-soqoenɨn, o amba enzol ezoqam yan-te tendovisɨn, manqat vini te꞉zømesimɨn, ndego bēsoqoevɨn. No nangó qanøzǿ-eín, av bugukhokhof qeizømbe-ein. Ezoqa khandi miavmiav ndape-qa yaq-te, manqat vini te꞉zømesimat, ambá ndø̄go, av zo qazøte-ewagam, ndego ezoqa bèsoqoév. 10  1:10 1 Tes 2:4Ge zô, ndozo-matavap? No av nqate-manqate, no ezoqa khanakhanakh-qa nøzǿgo? Āv taoká. No Mbumbukiam khanakhanakh-qa nombogó. No amba ezoqa khanakhanakh-qa tæzø-gonɨn, no Keliso-ge sasae ezoqam, ambá nøtégoák.
Manqat ndøgo, Pol ezoqa ge꞉zømesimam, Keliso-té qandowáv
11  1:11 Met 16:17Nǿfuap! No zo zøtezat-qa nøzøgó, av nqægo: Manqat Mbomambaqape, no zo qate-zømesimam, ndøgo ambá av nqǣgo, ezoqam-tē qando-fakhatē. Āv taoká. 12 No ambá av nqǣgo, ezoqam-tē qatøndo-ndāp, o ezoqa me꞉nømendimām. Geté Yesu Keliso ekezan nøveáz.
13  1:13 Kel 8:3Zo mòzoyogém, no bugukhokhof ande āv khatēgoam, no Zu ezoqam-qa matev manqa o-mba qatondapam. No bazaføgakh nø-asazát, Mbumbukiam-gi ezoqam vø̄e-ngiæzotat, neka tiqa bawan evøzam-qa vø̄egoam. 14  1:14 Kel 22:3No nøkeza kha ùni nøtevé, nigi atanakha-zapazapa-za-qa manqat vøténøtēn neka vøembó-pavāt. Neka no nòto-eqanát, ta matev-te nqanek, neka nogi bawan ezoqam, ndigu namba qatiqanim, vø̄e-tømbuzu.
15  1:15 Isa 49:1; Gal 2:7Geté Mbumbukiam, ekeza kuku matev-te, no é-møndø-veatán. Okhokho-té qatøqán, neka no vønø̄-akha. 16 Yaq ndego gematøvem, av nqægo, khøuwa eqeieqei mø̀ndøndāp, ndego ekeza Yo nøndo-veatáv, sasae vønø̄-etoam, no Manqat Mbomambaqape, bawan vini-ak batē-zømesim, teqa yaq-te. Ndego no nqanek sasae genø-etoam, yaq no ambá av nqǣgo, ezoqa nøme-tē qatønāv, vønǿ-ovøyām. Āv taoká. 17 Neka no ambá av nqǣgo, Zelusalem taon-tē qatønāv, ti-te ndigu, ibugukhokhof Keliso-gi u-anim iz gindapem. Mbaín. Geté no ndaføyambá, Alebia manqei-té qatønáv, yaq taqa zita-te, no nango Damaskus taon-te vø̄e-qavan.
18  1:18 Kel 9:26-27No Zelusalem taon-te, viav misika-qá zita-te mbá qatemát. Zapa ndǿgo, no Pita omete-qa nogoám. Yaq pula menás, namba qatiyagam. 19 No Keliso-gi u-anim nøme, qaqasøpøteáv. Ezoqa nøme sa ndégo tæ-omét, Zems, ndego Evezøza Yesu namba gi꞉qaz.
20 Nqáe! No nqanek manqat, Mbumbukiam-qá bøi-té qanøzø-peaomít. Ndego mø̀ndæ-otév. No ambá av nqǣgo, meakha manqat nøzø-manqatē.
21  1:21 Kel 9:30No taqa zita-te, Silia neka Silisia manqei-té qatønáv. 22 Ta khøuwa-te ndøgo, Klisten bawabawan ezoqam, Zudia manqei-te giyageapat, ndigu no kha qeiviáv. 23 Ndigu sa nqánek gi-ewagám: Ndego ezoqam, ni gengiænotam, ndakin ezoqa unimanqatin matev-qa yaq-te me꞉zømesimít, ndøgo bugukhokhof navap-qa gembogoam. 24 Yaq ndigu no zapaya, Mbumbukiam-qá iz ndø-eqatát.

1:4 1:4 Gal 2:20

1:7 1:7 Kel 15:1, 24

1:8 1:8 1 Ko 16:22

1:10 1:10 1 Tes 2:4

1:11 1:11 Met 16:17

1:13 1:13 Kel 8:3

1:14 1:14 Kel 22:3

1:15 1:15 Isa 49:1; Gal 2:7

1:18 1:18 Kel 9:26-27

1:21 1:21 Kel 9:30