13
Vaev guguna manqat neka khaiya mboma manqat
13:1 Deut 19:15; Met 18:16; 1 Tim 5:19Ndakin genǿ-misiká, no zo-te tøtøndonav. Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, “Manqa ovøyam ate ndægot, tøné-unimanqatintát ndǿgo, bøi vizu ezoqa misika o menas tigoat.”* 13:1 Pol nqanek manqat, bøi vizu ezoqa misika o menas-qa yaq-te, tene-eín ndǿgo: Ndego gembó-misiká, Kolin taon-te tewav. Yaq ndøgo andé bøi vizu ezoqa misiká. Yaq ndøgo ndø̀zøvøndáz, teqa manqat gigiap-qapé neka unimanqatín. No zo-te qægeavun, qanø-menas, no é-møezø-eín, neka até ndakín-a, no nqateyona, no nqawá qanøzǿ-eín, zo ezoqa nøme, manqa-zapazapa qazogoam neka zo ate ndøzøte꞉go: No zo-te nqawa tøtøndonav, no aiyav matev genǿgoák, ti namba ndigu, manqa-zapazapa gigoam. Zo qeivi-qa ndozogo, av nqægo, Keliso no mokho-te ndemanqate, ság, zo ndòzo-qeivím. Ndego ambá av nqǣgo, bazaføgakh mbaīn. Āv taoká. Ndego bazaføgakh-qapé, zo mokho-te. 13:4 Filip 2:7-8Unimanqatín. Ta khøuwa-te ndøgo, tae mutui-te getøkewam, ndego bazaføgakh mbaín. Geté ndakin, ndego Mbumbukiam-qá bazaføgakh-té geyagé. Até ní-a, ni Keliso mokho-te nqeiyage, ni bazaføgakh mbaín. Geté ni āv qatí-zømesimát nqǽgo: Ni Keliso namba, Mbumbukiam-qá bazaføgakh-té qeíyagát, zo mokho-te.
13:5 1 Ko 11:28Zøkeza kha gèqeiví, zo Yesu uni tøpøzøté-unimanqatinat-a. Zøkeza kha gègevewát, taqa yaq-te. Zo àbøzøte-zøtéz. Yesu Keliso, zo mokho-té gunu꞉gú. Mbain tøgoat, yaq zo mø̀zøte-busøtøvém. No tototaná ndǿgo: Zo zóqeivát. Ni nikezan, busøtøveáv. Ni Mbumbukiam-te, āv qati-guligulím nqǽgo: Zo manqa-zapazapa zógoák. Ni ambá ta zapaya ndø̄go tøti-guligulīm, ezoqa tiqeivat av nqægo, ni sasae eqeieqei nigoām, zo mokho-te. Āv taoká. Geté ni ndǿgo tøti-guligulím: Zo matev eqeieqei-té qayagé. Oskiá ndøgo, ezoqa nøme niqa sasae eqeieqei me veweav tøgoat. Zapa ndǿgo, ni kopømba mbaín, unimanqatin manqat tei-tokhonem. Geté unimanqatin manqat nqei-eqawat, ndøgo kopømbaqapé. Ni bazaføgakh mbain tøgoat, gete zo bazaføgakh-us tozogoat, yaq ni khanakhanákh. Ni āv qati-guligulím nqǽgo: Zo vø̀fisám, Klisten matev-te. 10  13:10 2 Ko 10:8No ndakin nqateyona, no nqanek manqat ta zapaya ndǿgo tøte-peawám: Soqaín ndøgo, no zo namba tøtegoat, yaq nøzø̄-ponqomāt, ta iz mokho-te ndøgo, Evezøza genø-etoam. Ndego no nqanek iz, ndǿgo tenømbe-etoám: Zo zøtéfisám, Klisten matev-te, ambá ndøgo, zo zøté-soqoēz.
11 Nǿfuap! Noqa manqat nqá-vaev. Zo khanakhanakh bezøgó. Neka bazaføgakh ndø-asøzú, zoqa Klisten matev-te. Manqat ndøgo, no qazø-peaumam, gèmbopáev. Zo nqova kopo-té neka sambi-té qayagé, yaqyaq-a. Yaq Mbumbukiam, ndego kuku neka sambi ndini-etoam, ndø̀goát, zo namba.
12 Zo tozo-møvabat, zenda kaka vø̀-itiamát neka vø̄ngenøndamat, ate av-té, Mbumbukiam-qa bøi-te eqeieqei ndægo.
Nginik Mbumbukiam-gi ezoqam, khaiya mboma manqat ndøkhofotaváv zo-te. 13 Evezøza Yesu Keliso-qa tanakh matev neka Mbumbukiam-qa kuku matev neka Nqova Mbomambaqape, ndø̀goát, zo namba, zo ate ndøzøte꞉go. Neka te mokho-te, zo nqova kopo tø̀negó.

13:1 13:1 Deut 19:15; Met 18:16; 1 Tim 5:19

*13:1 13:1 Pol nqanek manqat, bøi vizu ezoqa misika o menas-qa yaq-te, tene-eín ndǿgo: Ndego gembó-misiká, Kolin taon-te tewav. Yaq ndøgo andé bøi vizu ezoqa misiká. Yaq ndøgo ndø̀zøvøndáz, teqa manqat gigiap-qapé neka unimanqatín.

13:4 13:4 Filip 2:7-8

13:5 13:5 1 Ko 11:28

13:10 13:10 2 Ko 10:8