12
Umingiap matev-qa yaq-te, Pol qambo-fakhanam
No nøme, sà bate-khambuváp. Geté, unimanqatín, matev av nqægo, ezoqa agé tøkemáv. No ndakin umingiap neka vevezam manqat-qá yaq-té qazømbé-eín, Evezøza genø-etoumam. No Keliso-ge ezoqa kopo, mø̀tenøtén. Ndego Mbumbukiam, yan uni ova-in-té genøndáf.* 12:2 Nqanek emanqat mokho-te, Pol ekezan me꞉manqaté. Geté ndego poeveáv, ekezan-qa yaq-te tekhambuvim. Yaq nakémbá, ndego ekeza iz veweáv. Viav 14 mø̀ndømø-navøém, ndakin. No nø̀tenøtenák, av nqægo, ndego khá namba mé꞉qavig, ó, nqova mba ndǿqavig. Mbumbukiam yakhapús sege꞉-otév. Neka no mø̀tenøtén, ngenek ezoqam, Paladais manqei-té genøqavíg. Yaq até nangó, no nø̀tenøtenák, ngenek khá namba mé꞉qavig, ó, nqova mba ndǿqavig. Geté Mbumbukiam yakhapús sege꞉-otév. Ta manqei-te ndøgo, ndego manqat ndø-ewág. Vini-qapé. Ezoqa kopømba mbaín, manqat av nqægo timanqatat. Neka ti-te ndigu, khafeáp. Yaq nakémbá, no teqá yaq-te ngének qate-khambuváp. Geté nøkezan-qa yaq-te, nøté-khambuvapák. Nøkeza bazaføgakh mbain-qá yaq-te mbá qaté-khambuvupát. Geté unimanqatín. Até ndǿgo-a, no amba nøkezan-qa yaq-te tøte-khambuvapin, yaq no bianav ambá nøtégoák. Zapa ndǿgo, manqat ndøgo, no amba tæzø-einin, ndøgo ambá unimanqatin manqát. Geté ság. No nøkezan-qa yaq-te, nøté-khambuvapák. Soqaín ndøgo, zo no khape tøzøte-eqanonam. Geté zo sa ndǿgo tøzøté-gevenonám, matev av nqate-matanam neka manqat av nqate-manqate.
Pol ande sanqava me qambo-genøyam
12:7 Job 2:6Unimanqatín. Mbumbukiam no matev kandakandá tantáv genø-vevezam. Geté no khapé bate-khambùva᷄p, taqa yaq-te. Yaq nakémbá, Mbumbukiam no viniv-qape nø-etoám. Nqanek viniv, no andé sanqava me nømbegenøé. Ndøgo andé Saitan-gé u-anim me ndæwavɨ́n, no vø̄lavambɨn. Soqaín ndøgo, no khape tøte-khambuvupat. No Evezøza, mø̀embo-vi꞉mám. Nqanek viniv, yà bekhofá. Misiká qambovi꞉mam. 12:9 Filip 4:11-13Geté ndego āv genømbe-qavøiú nqǽgo, “Noqa kuku matev mba taqagoat, ság. Matev nøme betaqàgo᷄. Zapa ndǿgo, noqa bazaføgakh, kandambaqape ti mokho-te ndígu tønø-sasaeát, ezoqa ndigu bazaføgakh mbain ndigu.” Yaq nakémbá, no khanakhanákh neka taqa yaq-te ndǿgo tøte-khambuváp, no bazaføgakh mbain nqægo. Yaq ndǿgo, Keliso-qá bazaføgakh betu꞉gú, no mokho-te. 10 Yaq nakémbá, no bazaføgakh mbain nqægo neka ngenøgim matev o potonam matev o gekha viniv vinivinimba tønø-fakhanam, o ezoqa no tingiænonam, Keliso zapaya, yaq no khanakhanákh. Zapa ndǿgo, no mø̀tenøtén. No bazaføgakh ndǿgo tønǿgoát, no nøkezan bazaføgakh mbain tægoat.
Pol-qa fofogeap, Kolin ezoqam-qa yaq-te
11  12:11 2 Ko 11:5No andé bianav ezoqam me nøte-manqatát. Geté zo noqa mbøni, zònøqagém, no qate-khambuvim. Noqa iz, ambá zō zø-eqawatɨ́n, taoká ndøgo, no nøkeza iz nqæ-eqawat. No khokho ezoqam ambá qategó. Geté ndigu ezoqam, zo Keliso-gi u-anim uni kandakanda-in ndøzøte-zæza, ndigu ambá av nqǣgo, no gèløvumbīm, yaq no nopaēv. Āv taoká. 12  12:12 Lom 15:19No zo namba qategoam, neka umingiap matev vinivinimba qæmatønumam, ta mokho-te zo Mbumbukiam-qa bazaføgakh qazoqeivat, yaq ndøgo zo mø̀ndøzø-vøndáz, no unimanqatin Keliso-gé u-aném. Neka viniv vinivinimba qambo-ewagam, no sæ̀mát, sasae-te. Neka ivøveáv. 13  12:13 2 Ko 11:9No ambá av nqǣgo, zo mokho-te nandav, matev andē khapēmbā qæmatønumam, getē Klisten bawan ezoqa nøme-qa mokho-te, andē kandambā sæmatønumām. Āv taoká. Matev kopo, no zo mokho-te vini qæmatanam, sa nqánek: No zo-te tambeáv, noqa yage nonqo. Zo tozo-matavupat, no manqa-zapa nogō, no zo gigiap-qa yaq-te viøpøteav qagoam, yaq zo nqanek noqa manqa-zapa, sà bezømbo-navøém.
14 Nqáe! No avønín, nqawá qatøndónáv zo-te. Yaq genǿ-misiká, zo namba tøtegoat. Até ndakín-a, no zo-te notó-tambák. No zo nøpoév, tiuká ndigu, zogi moni. Unimanqatín. Matev ambá av nqǣgo, nakheis evøndipakha zøkeogē neka gigiap ndīzø̄-etōām. Geté evøndipakha zøkeogé, nakheis, neka gigiap ndīzø̄-etōām. 15 Ság, no khanakhanákh. Gigiap ate nqanømbe꞉go, sæzǿ-nqonqotáv. Até nøkeza khá-ya, vøezǿ-nqonqotāv. Noqa kuku tønø-khouwev zo-te, yaq gê, zoqa kuku mé꞉-khapelavøqasē no-te, ta zapaya?
16 Zo mø̀zøte-zøtéz, no zo-te gigiap-qa tambeáv. Geté ezoqa nøme, zo mokho-te, āv qazøte-mataváp nqǽgo: No àbøzømbe-khavóz, ka vøezø̄ve. 17 Ge zô, ndozo-matavap, no zo ndigu ezoqa mokho-té qazømbé-khavozam, zo-te qatøndo-khofotaz? Āv taoká. 18  12:18 2 Ko 8:6, 16-18No Taitus qamboviam, zo-te tendowav, Klisten nøfu nøme namba, yaq gê, ndego zo gezømbé-khavozam? Āv taoká. Ndego matev av nqægo gonemáv. Ni nqova kopó, niqa sasae-te. Ni nakhoa vinivinimba okhomáv.
19 Ge zô, ndozo-matavap, ni nikezan zapayá qatí-peaomem? Āv taoká. Ni Keliso-qá mokho-té qatu꞉gú neka nqanek manqat, Mbumbukiam-qá megemege-té qeinøzø-manqaté. Nigi nøfuap mbomømboma! Ni nqanek manqat ate nqægo, zō nizømbe-manqaté, zoqa unimanqatin matev bezømbē-føgakh. 20 Zapa ndǿgo, no nòfofogeáp. Soqaín ndøgo, no tøtøndonav, yaq zo vini tæzømet, ambā av nqǣgo, av no ndønømbe-poev. Neka soqaín ndøgo, zo no vini tozo-nømendam, ambā av nqǣgo, av zo ndøzømbe-poev. Neka soqaín ndøgo, no zo mokho-te ponqombap matev neka ova matev neka qaqa matev neka ezoqa qaqaza matev neka manqat soqøsoqa manqate matev neka manqa geveam matev neka khambuvap matev neka sapi matev tæqeiv. 21  12:21 2 Ko 13:2Soqaín ndøgo, no zo-te tøtøndonav, matev av nqægo tæqeiv, yaq noge Mbumbukiam zoqa megemege-te ndo꞉go, mivi nqawa tenø-etoam. Neka soqaín ndøgo, no ti zapaya mbøni vaev tændap, ndigu manqa-zapazapa gigoam, neka tiqa mambe okho matev-te neka sakhei o angana qovesam matev-te, qambuzaneav gigoam.

*12:2 12:2 Nqanek emanqat mokho-te, Pol ekezan me꞉manqaté. Geté ndego poeveáv, ekezan-qa yaq-te tekhambuvim. Yaq nakémbá, ndego ekeza iz veweáv.

12:7 12:7 Job 2:6

12:9 12:9 Filip 4:11-13

12:11 12:11 2 Ko 11:5

12:12 12:12 Lom 15:19

12:13 12:13 2 Ko 11:9

12:18 12:18 2 Ko 8:6, 16-18

12:21 12:21 2 Ko 13:2