4
4:1 1 Tes 2:19-20Yaq nakémbá, nogi nøfuap mbomømboma, no zo-te kuku neka vao nqanøgo, zo noqa khanakhanakh neka noqa sasae-qa yaq-fia ndozogo; zo Evezøza mokho-te, føgøføgakh āv tøne-waniáp, av no qazømbe-manqatavun.
Guguna manqat vinivinimba
Zo sakhei menas, Yuodia neka Sintike, no āv qazømbe-viám nqǽgo: Zo Evezøza-gi ezoqam ndozogo, zo matavap kopo bezømbegó. 4:3 Luk 10:20Neka qo, Sizigus, noqa sasae-te kandambaqape qoqonø-tøkeam, no āv qataqambe-viám nqǽgo: Nandiv sakhei menas gèzøtøké. Nginik no neka Klemen neka nogi sasae ezoqa nøme namba, Manqat Mbomambaqape-qa sasae-te, bazaføgakh ndø-asazám. Nginik ezoqa ate ngi꞉gu, tiqa iziz, Mbumbukiam-qá khandi mbuk-té qanø-peawáp.
Zo Evezøza-qa mokho-te, khanakhanakh-us oskia ndøgó. No nqawá qanøzǿ-eín: Zo khanakhanakh-us ndøgó!
4:5 Iblu 10:25; Zems 5:8-9Zo ezoqa ewaqape-te, matev aiyaiyav-té qanøgó. Gèmbo-mataváp: Nigi Evezøza, avønín gendóqaván.
4:6 Met 6:25-34; Kol 4:2Zo ndøfofògea᷄p. Geté gekha matēv ndøgo, tøzø-fakhanumat, zo Mbumbukiam zombó-akhaemát, neka zoqa poev matev-qa yaq-te vømbōviam. Ike manqat-ús. 4:7 Isa 26:3; Zion 14:27; Kol 3:15Yaq Mbumbukiam-qa mbøni bøiv matev, ndøgo niqa matavap ate nqægo qaløvuam, zo ndø̀khakhasumát, Keliso Yesu mokho-te. Yaq zoqa mbøni-te neka kawa-te, zo fofogeap mbaín. Sozógoát.
Nǿfuap! Noqa vaev manqat nqánek: Gekha matēv ndøgo, unimanqatin neka mbomambaqape neka ndaføyamba-qape neka Mbumbukiam-qa bøi-te eqeieqei ndøgo, neka gekha matēv ndøgo, kuku matev-us ndøgo, neka gekha matēv ndøgo, ezoqa khanakhanakh tigonem, toqo-matanam; matavap av nqægo zoqa kawa-te, bètø-tøvøyám, matev qaniqanimav ate ndægo neka matev ndøgo, ezoqa iz tiqambe-eqatat. 4:9 Lom 16:20Gekha matev ndø̄go, no zo qate-zømesimam, neka no-te vozōndapem, neka vozōqeivim-a, vozōyogem, zo até vømbopáev. Yaq Mbumbukiam, ndego ni sambi matev ngini-etoam, ndego ndø̀goát, zo namba.
Pol-qa ike manqat, Filipai ezoqam-te
10 No khanakhanakh kandambá neka no Evezøza-te, ike manqat nombo-manqaté, zo tøke nango qazongazem, no-te. No mø̀tenøtén, zo oskia zonø-mataváp. Geté zo bugukhokhof, nakhoa mbaín, vozonømbé-tøkeēm. 11 No ambá av nqǣgo, gigiap mbaīn, yaq nakēmbā, nqanek manqat nqæmanqate. Āv taoká. Zapa ndǿgo, no nøtenat āv qatendáp nqǽgo: Gekha matēv ndøgo, tønø-fakhanumat, no khanakhanakh-us nǿyagát. 12 No matev menás qatenøten: Gigiap tønø̀goāt, ō, mbain tøgoat. Gekha matēv ndøgo, tønø-fakhanumat, no nøtenat nøndáp, khanakhanakh-us āv khatéyagāt, oskiá ndøgo, lou kandambaqape tønøgoat, o ifi tønø-vinumat, neka gigiap kopoav tønøgoat, o gigiap mbain tøgoat. 13  4:13 2 Ko 12:10Te mokho-te ndego, no bazaføgakh ngenø-etoam, no matev ate ndægo, kopømbaqapé, sǽndapét.
14 Geté zo matev qanimáv qazogonem, zo noqa yage føgakh-te, qazonø-tøkeem.
15  4:15 2 Ko 11:9Zo Filipai ezoqam, zo mø̀zøte-zøtéz. No Masedonia plovins qate-ivav, no Mbumbukiam-qa Manqat ezoqa nøme-te ande qatendapat, zo mba zonø-tøkeám. Klisten bawan ezoqa nøme, no tøkeeáv. 16 Até ndøgó-a, Tesalonika taon-te qægoam, zo gigiap mòzonøndo-khofotumám, no gigiap mbain qægoam. 17 No ambá av nqǣgo, zo gigiap etoam-qa nøzøviām. Geté noqa poev nqánek: Zo mokho-te matev eqeieqei gezǿ-khouwév, neka Mbumbukiam-qa matev mbomømboma, ndego ta zapaya tezømbe-matanam, bezømbē-khouwev.
18 Gigiap ate ndægo, zo qazonøndo-khofotøvem, no mø̀endáp. Ike kandambá. Kopoáv qazønøndo-khofotøvem, Epaflodaitus gendapavun. Ndøgo mø̀ndøløvú, av no qambøe-potonumam. No ndakin kopømbá. Nqanek gigiap ande søvakha gigiap sisip mbomambaqape me me꞉gó, Mbumbukiam-te toqota. Mbumbukiam mø̀ndøndáp, zoqa etoam matev, neka ndego khanakhanákh, taqa yaq-te.
19 Mbumbukiam, no nqæmbo-sasaeat, gigiap neka matev ate ndægo, teqá. Vaev mbaín. Yaq gekha gigiap-qā ndøgo, zo tøzøte-potonumat, ndego zo Keliso Yesu mokho-te, ndø̀zøtøké.
20 Mbumbukiam, ndego nigi Tat, teqa iz, miavmiav, bèto-eqawát.
Amén. Nqanek manqat unimanqatín!
Vaev manqat
21 Ezoqa ewaqape nandiv, ndigu Keliso Yesu mokho-te, Mbumbukiam-gi ezoqam ndigu, noqa khaiya mboma manqat zozǿ-eín. Até nginik Klisten nøfuáp-a, no namba nqatigu, khaiya mboma manqat ngīkhōfōtāvāv, zo-te. 22 Neka até Mbumbukiam-gi ezoqam ate ngi꞉gú-a, nqanek taon-te ngiyage, khaiya mboma manqat ngīkhōfōtāvāv. Neka ndigu ezoqam, Siza-qa khoev-te ndisasaeat, ndego Lom kawa kandambaqape, kandambaqape vønø̄pouwem, tiqa khaiya mboma manqat zo-te batøndō-khofotav.
23 Evezøza Yesu Keliso-qa kuku matev, ndø̀goát zo-te.

4:1 4:1 1 Tes 2:19-20

4:3 4:3 Luk 10:20

4:5 4:5 Iblu 10:25; Zems 5:8-9

4:6 4:6 Met 6:25-34; Kol 4:2

4:7 4:7 Isa 26:3; Zion 14:27; Kol 3:15

4:9 4:9 Lom 16:20

4:13 4:13 2 Ko 12:10

4:15 4:15 2 Ko 11:9