3
Mbumbukiam ni sùgumu-khandí꞉n, Keliso namba
3:1 Mak 12:36; 16:19; Ef 1:20Mbumbukiam Keliso løvøte-te gekhandi꞉v, yaq ndego até zó-a, sùgumu-khandí꞉z, yage ndakinak vøzø̄-etoam. Yaq nakémbá, zoqa mbøni-qa poev, yan-qá matev-té qabegó, ma Keliso nde꞉qomat, Eve-qa nakeamo zenda-te. 3:2 Met 6:33Zoqa matavap, yan-qá matev-qa yaq-té qabegó, ambá nqanek manqei-qape matev-qa yaq-te. Zapa ndǿgo, Keliso genanim, yaq até zó-a, sø̀zøtumu-pakhaéz. Zoqa khandi ndakinak, ndakin Mbumbukiam-qá mokho-té qanu-khonøwé, Keliso namba. Geté Keliso tefakhan, ndego zoqa khandi zapa, yaq até zó-a, ndòzomø-fakház, te namba, teqa waev mokho-te.
Yage awenege neka yage ndakinak-qa yaq-te
3:5-6 Lom 6:6, 11; Ef 4:19; 5:3-6Yaq nakémbá, zoqa manqei-qape matev vinivinimba, vø̀laém, kopømba ande av mambe okho matev, neka ezoqa nøme qovet matev, neka gekha matev soqøsoqa av nqægo nøme ndøgot, neka matev soqøsoqa-te poev matev, neka ezoqa nøme-qa gigiap qovet matev. Gigiap qovet matev, ndøgo andé batae-te ogiam matév. Nqanek matev soqøsoqa zapaya, Mbumbukiam-qa qaqa ndø̀geáv, ti-te ndigu, teqa manqat o-mba ndapeav ndigu. Até zó-a, zo matev av nqægo mòzo-matønumám, zoqa yage-te, zo bugukhokhof qazoyagam. 3:8 Ef 4:25-29; 5:4Geté ndakin, zo matev av nqægo vø̀-ivøvém, kopømba ande av mbøni nqosøgeap matev, neka qaqa matev neka sanqambap matev. Ezoqam-qa iz ngenøgim manqat, neka mambe okho emanqat vototap, zoqa manqa-nqa-te betøndo-fakhàte᷄. 3:9 Ef 4:22, 25Neka zo yaqyaq-a, meakha manqat sekemba ndømanqàte᷄. Zapa ndǿgo, zo awenege yage ande ndabua me, mòzo-khofoé, taqa matev soqøsoqa namba, 10  3:10 Ef 4:24neka yage ndakinak vozō-uzam. Mbumbukiam nqanek yage ndakinak, ndego gekhakheinam, oskia ndø-ndakinak-tét, atema kopømba ande av ekeza bugug ndægo vømǿgō, neka ni Mbumbukiam uni vizimí-nøtēn. 11  3:11 Gal 3:28Zo nqanek yage ndakinak qazondapem, yaq zo mokho-te, vinivinimba nøme mbaín, yaq Zu ezoqam-a, yaq bawan vini-ak; yaq ndigu ngusu gizø-qogavatun-a, yaq ndigu qogøvemav ndigu. Neka ndøgo gekham mbaín, qo gekha manqei-ak o bawan-ak toqogoat, o khokho sasae ezoqam o iz akhae voqógoāt. Gigiap-qape Keliso yakhapús, ndego ni ate nqazi꞉gu mokho-te ngu꞉yage.
12  3:12 1 Pita 2:9Yaq nakémbá, zo Mbumbukiam gevevesam neka vozō-tegi-ezoqam-ez, ndego zo ndezømbo-khafuat, zo matev ndakinak zó-uzám, tanakh matev, neka kuku matev, neka qakeza iz eqawatav matev, neka aiyaiyav matev, neka qaqa nakha-nakhamas-te gonemav matev. 13  3:13 Ef 4:2, 32Ezoqa matev soqøsoqa tizø-matønumat, zo nakha-nakhamas-te ndø-qavøinàma᷄t. Zo yaqyaq-a, sà bezømbo-naváp, ate av-té, Evezøza zoqa manqa-zapazapa sa qambøe-navøem. 14  3:14 Lom 13:8-10Neka zo kuku bezøgó. Zapa ndǿgo, matev ndøgo, nqanek matev ate nqægo qaløvu, kuku matév. Matev nqánek, ni Klisten ezoqam ate nqazi꞉gu, nqova kopo-te uni nqæløvønønat.
15  3:15 Filip 4:7; 1 Ko 12:27; Ef 4:4Keliso-qá sambi matev bezø-nøzøgimít, zoqa mbøni-te. Zo Mbumbukiam sambi matev-té genøzø-akhá. Zo kha kopó. Neka zo Mbumbukiam ike manqat mbomanqaté. 16  3:16 Ef 5:19Keliso-qa Manqat bètu꞉qonám, zo mokho-te, bezø̄-tøtøvøyam. Gè꞉nømendím neka gègugumbám, yaqyaq-a. Matavap loloakh-ús. Neka zo ouv gèqaqayám, kopømba ande av Sams ouv ndægo, o ouv nøme ndøgot, Mbumbukiam-qa iz ndø-eqawat, o ouv ndøgo, Nqova Mbomambaqape nde꞉zømesim. Ouv tozo-qaqaemat, yaq zoqa mbøni mokho-te, ike manqat mba bezømbu꞉gú, Mbumbukiam-te. 17  3:17 1 Ko 10:31; Ef 5:20Gekha manqāt ndøgo, tozo-manqatat neka gekha matēv ndøgo, tozogoat, gèmbo-mataváp, zo Evezøza Yesu-gí paev ezoqám. Neka te mokho-te, zo Mbumbukiam ike manqat mbomanqaté.
Angana neka sakheis, eqeieqei ande āv kiníyagāt
18  3:18 Ef 5:22Zo sakheis, zøkeza angana-qá mokho-té qanu꞉gú. Matev av nqægo eqeieqeí, Evezøza-qa bøi-te.
19  3:19 Ef 5:25Zo angana, zo kuku bezøgó, zøkeza sakheis-te, neka qaqa zø̀go᷄.
Nakheis neka evøndipakha, eqeieqei ande āv kiníyagāt
20  3:20 Ef 6:1Zo nakheis, zo zøvøndipakha-qa manqat o-mba mo꞉ndapé, matev ate ndægo. Zapa ndǿgo, matev av nqægo, Evezøza gèmbopoév.
21  3:21 Ef 6:4Zo evøndipakha angana, zogi nakheis qaqa zølø̀ozu᷄. Soqaín ndøgo, ndigu sa timø-tabam.
Sasae ezoqam neka tigi kawakawa-za, eqeieqei ande āv kiníyagāt
22  3:22 Ef 6:5-8Zo sasae ezoqam, zøkeza manqei-qape sasae kawakawa-za-qa manqat, o-mba mo꞉ndapé, matev ate ndægo. Zo sasae bazaføgakh-us ta-mbá ndø̀go᷄ ndøgo, ndigu zo tizømetat, ti-te enaq gɨam nonqo. Geté zo Evezøza ùni mbøevizáp neka zogi sasae kawakawa-za-qa sasae tozogoat, tiqa manqat ùni mbøepáev. 23 Gekha sasaē ndøgo, ndozogo, zo bazaføgakh-us ndøgó. Zapa ndǿgo, zo nqanek sasae, ambá av nqǣgo, ezoqam-qa mba zogō, geté zo Evezøza-qa zogó. 24 Zo mø̀zøte-zøtéz, zo Evezøza-te, yaq-fia ndòzomø-ndapém, ndøgo zo nonqo ndemendewe. Zoge unimanqatin kawa ezoqam, Kelisó. Zo teqá sasae zogót. 25  3:25 Lom 2:11; Ef 6:8Geté gekha ezoqām ndego, matev soqøsoqa tego, Mbumbukiam ndø̀mbo-qavøiú, av matev ge꞉matanam. Ndego gématøvemák, qo ande gekha ezoqam, iz akhae ezoqām, ō, khokho ezoqam.

3:1 3:1 Mak 12:36; 16:19; Ef 1:20

3:2 3:2 Met 6:33

3:5 3:5-6 Lom 6:6, 11; Ef 4:19; 5:3-6

3:8 3:8 Ef 4:25-29; 5:4

3:9 3:9 Ef 4:22, 25

3:10 3:10 Ef 4:24

3:11 3:11 Gal 3:28

3:12 3:12 1 Pita 2:9

3:13 3:13 Ef 4:2, 32

3:14 3:14 Lom 13:8-10

3:15 3:15 Filip 4:7; 1 Ko 12:27; Ef 4:4

3:16 3:16 Ef 5:19

3:17 3:17 1 Ko 10:31; Ef 5:20

3:18 3:18 Ef 5:22

3:19 3:19 Ef 5:25

3:20 3:20 Ef 6:1

3:21 3:21 Ef 6:4

3:22 3:22 Ef 6:5-8

3:25 3:25 Lom 2:11; Ef 6:8