6
Ni pakhaenát, manqa-zapa-te
Geté Keliso mokho-te, ni yage ndakinak zindapém
Niqa manqa-zapazapa tøkhouwev, yaq Mbumbukiam-qa kuku matev vǿkhouwēv, yaq gê, ni áv khazí꞉-einīm? Gê, ni manqa-zapazapa sekemba sizígoāt, yaq av nqægo, Mbumbukiam-qa kuku matev vǿkhouwevtēt? Āv taoká. Ni pakhaenát, manqa-zapa-te. Yaq kopømba mbaín, manqa-zapa mokho-te sekemba tiziyagat. 6:3 Gal 3:27Gê, zo møzøté-zøtez? Ni ibøkha iz qazindapem, neka Keliso Yesu namba vizī꞉-tøkuanem, ni até teqá løvøte-té-a, sìzimu-ón. 6:4 Kol 2:12Ni ibøkha iz qazindapem, ni Keliso namba sìzimu-pakhaén, neka te namba, manqei-pakha-te vø̄-ondam. Yesu genanim, yaq Tat-qa bazaføgakh-qape-te nqawa vø̄khandi꞉v, yaq matev até kopó: Ni te namba qazi꞉-pakhaen, yaq ni ndakin khandi ndakinak-té qabizi-yagé.
Unimanqatín! Ni Keliso namba qazi꞉-tøkuanem, ndego genanim, yaq ni āv tizimí-khandí꞉n, av ndego ge꞉khandi꞉v. 6:6 Gal 5:24Ni mìzi꞉nøtén, niqa awenege yage matev, tae mutui-té ginø-tøkém, Keliso namba, vø̄nanim. Nqanek matev tønegó ndǿgo: Manqa-zapa, bazaføgakh sekemba gembógoák, niqa kha mokho-te. Yaq ni sekemba ginimbó-kawaevaták. Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndigu, gipakhaezɨn, ndigu manqa-zapa sekemba gezømbó-kawaevaták. Ni Keliso namba sa qazimu-pakhaen, ni āv qazi꞉-unimanqatinát nqǽgo: Ni até sizimú-yagát, te namba. Ni mìzi꞉nøtén, Keliso løvøte-te gendo-khandi꞉v, ndego nqawa génanimák. Løvøte ndøgo, bazaføgakh nøme mbaín, tømbøe-kawaev. 10 Keliso genanim, kopo mba me꞉naním, manqa-zapa-qa bazaføgakh vø̄-khoutav. Yaq ndakin ndeyage, ndego Mbumbukiam-qa ndøyagé. 11  6:11 2 Ko 5:15; Gal 2:19Yaq matev até kopó. Zo zøkeza yage-qa yaq-te, āv qambøe-mataváp: Manqa-zapa gone-te, ni løvøte ezoqám. Geté ni Mbumbukiam-qa ziyagé, Keliso Yesu mokho-te.
12  6:12 Gen 4:7Yaq nakémbá, manqa-zapa zoqa manqei-qape kha bezømbo-kawàe᷄v, yaq kha-qa poev soqøsoqa zombó-paevēm. 13  6:13 Lom 12:1Zoqa kha vinivinimba nandøzø-bunuzupit, matev eqeieqei mbain-te ndønqonqotø̀ve᷄, manqa-zapa matanam-te. Geté zøkeza kha, Mbumbukiam-té qazonǿ-nqonqotavát. Gèmbo-mataváp! Zo mòzo-pakhaéz. Geté ndakin mòzo-khandí꞉z. Neka zoqa kha ate ndægo, matev eqeieqei matanam nonqo begó, Mbumbukiam-te. 14  6:14 1 Zion 3:6Yaq manqa-zapa zo gezømbó-kawaevák. Zapa ndǿgo, zo ndakin ambá av nqǣgo, Mozes-qa guguna manqat mokho-tē qazotu꞉gū. Geté zo Mbumbukiam-qá kuku matev-té qazotu꞉gú.
Ni matev eqeieqei-gí sasae ezoqam bizigú
15 Ni Mozes-qa guguna manqat mokho-te sekemba goneav nqazigu, gete Mbumbukiam-qa kuku matev mokho-te nqazu꞉gu, yaq gê, ni manqa-zapazapa sizígoāt? Āv taoká! 16  6:16 Zion 8:34; 2 Pita 2:19Ge zô, møzøté-zøtez? Zo zøkeza kha ezoqa nøme tozombo-etøomem, sasae gone nonqo, neka teqa manqat o-mba tozombøe-ndapat, yaq zo ndòzo-tegí-sasae-ezoqam-éz. Yaq matev até kopó. Zo zøkeza kha manqa-zapa-te tozo-etøomem, zo manqa-zapa-gé sasae ezoqám. Geté taqa yaq-fia, løvøté. Geté zo zøkeza kha Mbumbukiam tozombo-etøomem, teqa manqat o-mba tozombøe-ndapat, yaq zo ndòzo-ezoqa-ndaføyamba-éz. 17 No ike kandambá, Mbumbukiam-te. Zapa ndǿgo, bugukhokhof qagoam, zo manqa-zapa mokho-té qazotugoám. Geté zo Mbumbukiam-qa manqat qazoyogem, gi꞉zømesimam, yaq zo tiqa manqat o-mba zozømbo-ndáp. Neka zo āv tøzøte-yagé. 18 Zo manqa-zapa mokho-te qazotugoam neka ande sasae ezoqam me qazømbøe-goam, Mbumbukiam zo mø̀ndø-nqovotáz, zo vozōfakhaz. Yaq zo ndakin mòzo-matev-eqeieqei-gí-sasae-ezoqam-éz.
19 No nqanek yaya nqæ-etæet, zapa ndǿgo: Zo sasae ezoqam-qa yaq-te, mø̀zøte-zøtéz. Geté Mbumbukiam-qa matev-qa yaq-te, føgákh tøzøte-zøtez. Av zo bugukhokhof, zoqa kha manqa-zapazapa sa qazombo-nqonqotavam, matev soqøsoqa vinivinimba vozō-matønumam-a, guguna manqat vozō-møkuimam, yaq guguna manqat møkuiam matev nøme mba qo꞉khouwev, zo ndakin zoqa kha matev eqeieqei mbonqonqotøvém. Yaq zoqa matev āv tønégoát, av Mbumbukiam ndømbøe-poev.
20 Zo bugukhokhof manqa-zapa mokho-te qazotugoam, zo matev eqeieqei kawaevateáv. 21 Zo manqa-zapazapa vinivinimba qazo-matønumam, taqa yaq-te zo ndakin mivi ndozogo, yaq gê, ta manqa-zapazapa ndøgo, áv khazømbé-tøkeat? Ndøgo zo tøkeeáv. Geté taqa qavøiwat, løvøté. 22 Geté zo mòzofakház, manqa-zapa mokho-te qazotugoam. Yaq zo ndakin, Mbumbukiam-qá mokho-té qazotu꞉-yagé, vozō-tegi-sasae-ezoqam-ez. Taqa qavøiwat nqánek: Zo ndakin āv qazøte-yagé, av Mbumbukiam ndømbøe-poev, neka khandi miavmiav vozomǿ-ndapēm. 23  6:23 Lom 5:12, 15Zapa ndǿgo, manqa-zapa-qa yaq-fia, løvøté. Geté Mbumbukiam-qa etoam matev, ndøgo ni yaq-mba ndini-etoam, ndøgo khandi miavmiáv. Keliso Yesu mokho-té qazindapé, ndego nigi Evezøza.

6:3 6:3 Gal 3:27

6:4 6:4 Kol 2:12

6:6 6:6 Gal 5:24

6:11 6:11 2 Ko 5:15; Gal 2:19

6:12 6:12 Gen 4:7

6:13 6:13 Lom 12:1

6:14 6:14 1 Zion 3:6

6:16 6:16 Zion 8:34; 2 Pita 2:19

6:23 6:23 Lom 5:12, 15