7
Ni ambá av nqǣgo, Mozes-qa guguna manqat mokho-te, sekembā suzu꞉gū
Nǿfuap! Zo Mozes-qa guguna manqat qazøte-zøtez, yaq gê, zo møzøté-zøtez? Khafeap, ezoqa sa ndǿgo tømbøé-kawaevtát, ndego teyagat. Geté ndego tenanim, yaq khafeap sekemba gembøé-kawaevaták. Khamasim, sævam anganeam tumboyagat, yaq ndugu anganeám namba mé꞉tøkuatát. Geté zivis tembonanim, ndugu segéfakhán, ta khafeap mokho-te ndøgo, gu꞉goam. Zivis sekemba temboyagat, yaq sævam anganeam nøme tundaf, khafeap ndøgo, ndugu nøkenøkem ngi꞉wat ezoqam mé꞉vewát. Geté zivis tembonanim, yaq ndugu nøkenøkem khafeap mokho-te gu꞉goam, ndakin mbaín. Kopømbaqapé, anganeam nøme tundaf. Ndugu nøkenøkem khafeap génqawayák. 7:4 Lom 6:2, 11Nǿfuap! Zo-te matev até kopó. Keliso genanim, yaq zo sø̀zøtumu-pakhaéz, te namba. Yaq Mozes-qa guguna manqat, zo sekemba kawaevateáv. Zo ndakin tege ndégo tozogó, ndego løvøte-te gesuzam. Yaq niqa yage-te, mokho binimbī-fakhan, av Mbumbukiam ndømbøe-poev. Ni manqei-qape matev-te qaziyagam, yaq Mozes-qa guguna manqat mokho-te, poev soqøsoqa ninøzøgimám, neka niqa kha manqa-zapazapa-te vø̄-itiat. Geté taqa qavøiwat, løvøté. 7:6 Lom 8:2; 6:4Ni bugukhokhof Mozes-qa guguna manqat mokho-te qazu꞉goam, ni ndakin mìzifakhán. Ni pakhaenát, ta matev-te ndøgo, ni qageanotam. Yaq matev neka sasae ndøgo, ndakin nqazi-matanam, ndøgo ambá av nqǣgo, av bugukhokhof qazi꞉goam, khafeap vinivinimba qazimbo-pavat. Geté matev ndakinak, Nqova Mbomambaqape-qá mokho-té qazinø-matønumít.
Mbumbukiam-qa guguna manqat, manqa-zapazapa ndovevezám
7:7 Exo 20:17; Deut 5:21Yaq gê, ni áv khazí꞉-einīm? Gê, Mozes-qa guguna manqat, manqa-zapa-ûs? Āv taoká. Mozes-qa guguna manqat mbain tøgonɨn, yaq no ambá nøténøtenák, gekha matēv ndøgo, manqa-zapa-us. Khamasim. No ezoqam-qa gigiap qovetu matev-qa yaq-te, ambá nøténøtenák, Mozes-qa guguna manqat einiav tøgonɨn, “Qo ezoqa nøme-qa gigiap me꞉qovètu᷄.” Mozes-qa guguna manqat, ambá av nqǣgo, manqa-zapazapa-ūs. Geté ta guguna manqat mokho-te, manqa-zapazapa, nakhoa ndøqeív, no ezoqam-qa gigiap qovetu matev vinivinimba-te vø̄-itumb. Guguna manqat mbain tøgonɨn, yaq manqa-zapazapa, bazaføgakh ambá mbaín. Bugukhokhof qagoam, no Mozes-qa guguna manqat nøtenateav qagoam, no sæ̀yagám. Geté no guguna manqat qatenøten, yaq no āv qate-matøvém nqǽgo: No manqa-zapa-ús. 10 Yaq no andé nønaním. Yaq no āv qate-matøvém nqǽgo: Guguna manqat ndøgo, no amba khandi tønø-etoamɨn, no løvøte nø-etoám. 11  7:11 Gen 3:13Guguna manqat mokho-te, manqa-zapazapa, nakhoa ndøqeív, no vø̄tumbam-a, vø̄lavamb. 12  7:12 1 Tim 1:8Geté unimanqatín. Guguna manqat, Mbumbukiam-té qandowáv, neka manqat ate ndægo nqøu-peawap, ndaføyamba-qapé neka eqeieqeí neka mbomambaqapé. 13 Av tægoat ndægo, yaq gê, nqanek manqat qanimav-qape, løvøte-té qanǿ-itumb? Āv taoká. Geté ndøgo noqá manqa-zapá, løvøte-te qa-itumb. Manqa-zapa, guguna manqat mbomambaqape ndæ-otán, neka løvøte vø̄fakhan. Nqanek tønefakhán ndǿgo: No Mbumbukiam-qa guguna manqat mokho-te, āv tabate-qeiví, av nqægo, manqa-zapa ndøgo, ùnime꞉-soqá.
Mbumbukiam-qa guguna manqat yakhapus, kopømba mbaín tønitøke, ni matev eqeieqei tizigoat
14 Ni mìzi꞉nøtén, av nqægo: Mozes-qa guguna manqat, Mbumbukiam-gé Nqova-té qando-fakhán. Geté no manqei-qape ezoqám. No manqa-zapa mokho-té qatu꞉gú. Neka no manqa-zapazapa-gé sasae ezoqám. 15  7:15 Gal 5:17No mokho qeivupáv, matev qægoatun. Matev eqeieqei ndøgo, no gone-qa nqægo, no gonemáv. Geté matev soqøsoqa ndøgo, no ndønømbo-qasi꞉v, no sæ̀goatún. 16 No matev qægoatun, no poeveav ndøgo, tægo, yaq no mø̀e-unimanqatinín, Mbumbukiam-qa guguna manqat qanimáv. 17 Yaq nakémbá, matev soqøsoqa qægoatun, no ambá av nqǣgo, nøkezan nogoatūn. Geté manqa-zapa ndøgoatún, no mokho-te nqøugu. 18 No mø̀tenøtén, noqa manqei-qape kha mokho-te, matev eqeieqei-qase mbaín. Zapa ndǿgo, matev eqeieqei, no gone-qa nogó. Geté kopømba mbaín tæmatanam. 19 Matev eqeieqei, no gone-qa nqægo, no gonemáv. Geté, no matev soqøsoqa nogoatún, ndøgo no poeveav ndøgo, tægo. 20 No matev qægoatun, no poeveav ndøgo, tæmatanam, yaq ndøgo nó mbá, matev qæmatønumatun. Geté ndøgo, manqa-zapa ndøgoatún, no mokho-te nqøugu.
21 Yaq no nøkezan-qa yaq-te, āv qateqeiví nqǽgo: No matev eqeieqei gone-qa nogó. Geté matev ndøgo, no qæmatønumatun, soqaín. 22 Noqa mbøni mokho-te, no khanakhanákh, Mbumbukiam-qa guguna manqat-qa yaq-te. 23  7:23 Gal 5:17; 1 Pita 2:11Geté matev ndøgo, noqa kha mokho-te nqæqeivi, viní. Noqa matavap mokho-te, no mø̀tenøtén, Mbumbukiam-qa guguna manqat qanimáv, neka no paev-qa nogó. Geté ta matev ndøgo, noqa matavap mokho-te nqøugu, neka ta matev ndøgo, noqa kha mokho-te nqøugu, ndøgo izuizu ndønøfeáp. Neka manqa-zapa ndøgo, noqa kha mokho-te nqøugu, no andé ndimbula ezoqa me me꞉geanoát. 24 No soqaqape-té qægó. No gekha ezoqām nǿtøkē, noqa kha løvøte-te nqa-itumbit? 25  7:25 1 Ko 15:57No ike kandambá, Mbumbukiam-te. Noge tøke ezoqam, Yesu Kelisó. Nigí Evezøzá.
No mokho-te, matev av nqǽgo: Noqa matavap mokho-te, no matev eqeieqei gone-qa nogó, av Mbumbukiam-qa guguna manqat ndæmanqate. Geté noqa manqei-qape kha mokho-te, no manqa-zapazapa gone-qa nogó.

7:4 7:4 Lom 6:2, 11

7:6 7:6 Lom 8:2; 6:4

7:7 7:7 Exo 20:17; Deut 5:21

7:11 7:11 Gen 3:13

7:12 7:12 1 Tim 1:8

7:15 7:15 Gal 5:17

7:23 7:23 Gal 5:17; 1 Pita 2:11

7:25 7:25 1 Ko 15:57