5
Keliso ni genqovotan
Ni Keliso gènqovotán, guguna manqat-qa mokho-te qazu꞉goam. Yaq ndakin ni nqanek nqovotønat matev-te, oskia tàbizi꞉gú. Yaq nakémbá, zo føgøføgakh ndøwaniáp, neka nango ndøvèse᷄z, ta viniv-te ndøgo, ni ande khokho sasae ezoqam me qazi꞉-eqatam. Nqáe! No Pol, nqazǿ-manqate. Zo ngusu qogøzat matev mokho-te, Mbumbukiam-qa bøi-te ndaføyamba-qa tozogoat, yaq matev ndøgo, Keliso zoqa gematanam, gezǿ-tøkeák. No nqawá qanøzǿ-eín: Gekha ezoqām ndego, ngusu qogøzat matev mokho-te, Mbumbukiam-qa bøi-te ndaføyamba gone-qa ndego, ndego Mozes-qa guguna manqat ate ndægo bembopáev. Zo gekha ezoqam, zo Mozes-qa guguna manqat paev mokho-te, Mbumbukiam-qa bøi-te ndaføyamba gone-qa ndozogo, zo mòzoqatáz, Keliso-te. Zo Mbumbukiam-qa kuku matev, zitá qazøte-wuøém. Geté ni ezoqam, Mbumbukiam-ge Nqova Mbomambaqape mokho-te nqaziyage, ni ta-mba nqánek qazio-taná: Ni Mbumbukiam ndaføyamba nqánek genénǽmb, ni Keliso tizi꞉-unimanqatintat. 5:6 1 Ko 7:19; Gal 6:15Zapa ndǿgo, Keliso Yesu mokho-te, ndøgo gigiap-qapé mbá, ngusum e-má tiqambø-kepøtø̀zēm, ó, kepøtøzateav vø̄goat. Geté gigiap-qape nqánek, Keliso tizi-unimanqatintat neka kuku matev vønígoāt.
Zo mbomambá sozongazém, Klisten matev-te. Yaq gê, zo matavap, gekha ezoqām zǿ-enegim, unimanqatin manqat sekemba paeveav ndozogo. Manqat ndøgo, ezoqa nøme zo ndezømesim, ambá av nqǣgo, Mbumbukiam-tē qando-fakhatē, ndego zo gezø-akha. Āv taoká. 5:9 1 Ko 5:6Zo mø̀zøte-zøtéz: Flawa poponøvem nonqo khapelavøqase, flawa-te toqotu-pomogim, yaq ate ndi꞉gu segé-popoéz. Yaq matev até kopó. Khokho nømendim manqat khapelavøqase tøgoat, yaq ndøgo segé-khouwév, ezoqa vǿtubām. Ezoqa kopoáv. 10  5:10 Gal 1:7; 2 Ko 11:15Geté no āv qate-unimanqatinát nqǽgo: Zo Mbumbukiam zǿtøké. Yaq zo tiqa matavap vini ndapeav tø̀ne꞉gó. Yaq gekha ezoqām ndego, zoqa matavap ndezø-enegimit, ndego yaq-fia nqosøgeap betēndap.
11 Nǿfuap! Gèmbo-mataváp. No amba ezoqa tøte-zømesimɨn, av nqægo, ngusum yà bezøqogāz, yaq no Zu ezoqam soqaqape-te ambá géveemák. No ezoqa amba zømesipøteav tøgonɨn, Keliso-qa løvøte mokho-te tikhandi꞉z, ndego tae mutui-te genanim, yaq no Zu ezoqam, qaqa ambá genǿgonemák. 12 No nqæmatavap, ndigu ezoqam zo ngusu qogøzat-qa yaq-te matavap ndizø-enegim, ndigu sà be-apét, até nqazí-a, bē-ovob.
13  5:13 1 Pita 2:16Nǿfuap! Zo Yesu nqovotøzat matev-té genøzø-akhá. Geté ndego ambá av nqǣgo, zo nqānek gene-nqovotāz, zo matev vinivinimba sa tozo-matønumit, av zøkeza ndøzømbe-poev. Āv taoká. Geté zo kuku matev bezøgó, yaqyaq-a, vø̄e-tøkeam. 14  5:14 Lev 19:18; Lom 13:9Zapa ndǿgo, manqat kopo ndøgo, Mozes-qa guguna manqat ate ndægo ndøgutøve, nqánek: “Ezoqa nøme-te, kuku āv tabetaqambe꞉gó, av qakeza kha-te kuku ndaqambe꞉go.” 15 Geté zo izuizu tozo-keføngimat, neka kopømba ande av søvakha gigiap ndi꞉gu, izu kha vøzǿløgāt, zo aiyá qagó, andé vøzøté-khoumbām.
Nqova Mbomambaqape-qa matev neka kha-qa poev matev
16 No zo āv qazømbé-eín nqǽgo: Zo Nqova Mbomambaqape-qá mokho-té qanuyagé, ndego zo bēnøzøgim. Yaq zo manqa-zapazapa zógoák, av zøkeza kha ndømbøe-poev. 17  5:17 Lom 7:15-23Kha-qa poev, Mbumbukiam-ge Nqova namba, gènøfeáp. Neka Mbumbukiam-ge Nqova, ezoqam-qa kha-qa poev namba ndē꞉nø̄fēāp. Qaqa ndøgó, yaqyaq-a. Yaq nakémbá, matev eqeieqei ndøgo, gone-qa ndoqogo, kopømba mbaín toqogo. 18 Geté zo Nqova Mbomambaqape tezømbo-megetat, yaq ndøgo viní. Zo ndakin ambá av nqǣgo, Mozes-qa guguna manqat-qa mokho-te sekembā søzøtu꞉gū.
19  5:19-21 1 Ko 6:9-10Ni kha-qa poev mìzi꞉nøtén. Taqa poev nqánek: Mambe okho matēv, neka sakhei o angana qovesam matēv, neka gekha manqa-zapazapa nøme ndøgo, av nqægo. 20 Neka kha-qa poev nøme nqánek: Tae khøuwiap vizap matēv o mbumbuk akhayam matēv, neka manqa-sisi matēv, neka sanqambap matēv, neka manqa itumbam matēv, neka gigiap qovet matēv, neka qaqa matēv, neka qakeza kha eqawat matēv, neka qaqae matev. 21 Neka kha-qa poev nøme nqánek: Ova matēv neka ibøkha soqa izam matēv neka lou loge møqæ matēv neka gekha matev soqøsoqa av nqægo nøme ndøgo. No nqawá qanøzǿ-eín, av bugukhokhof qazømbe-manqatam: Gekha ezoqām ndigu, matev av nqægo ndimatanam, ndigu Mbumbukiam-qa Megeat Matev-te gemǿ-fakhazák.
22 Geté mokho ndøgo, Mbumbukiam-ge Nqova-te ndøndo-fakhate, nqánek: Kuku matēv, neka khanakhanakh matēv, neka sambi matēv, neka aiyaiyav matēv, neka tanøtanakh matēv, neka matev mbomømboma gone matēv, neka matev eqeieqei-te tøkenømbem matev, 23 neka qakeza kha voat neka eqeieqei nøzøgim matev. Nqanek matev ate nqægo, guguna manqat kopo nqawateáv. 24  5:24 Lom 6:6; Kol 3:5Gekha ezoqām ndigu, Keliso Yesu-gi, ndigu ekeza kha-qa poev sekemba gembó-pavaták. Ndigu kha-qa poev, tae mutui-té ginø-tøkeém, poev soqøsoqa ate ndægo namba. 25 Ni Nqova Mbomambaqape, khandi ndakinak gini-etoam, ni ndégo teabeni-nøzøgím. 26  5:26 Filip 2:3Ni bizi-khambùva᷄p, neka yaqyaq-a qaqa biziløòzu᷄, neka yaqyaq-a ova bizi-manqàte᷄.

5:6 5:6 1 Ko 7:19; Gal 6:15

5:9 5:9 1 Ko 5:6

5:10 5:10 Gal 1:7; 2 Ko 11:15

5:13 5:13 1 Pita 2:16

5:14 5:14 Lev 19:18; Lom 13:9

5:17 5:17 Lom 7:15-23

5:19 5:19-21 1 Ko 6:9-10

5:24 5:24 Lom 6:6; Kol 3:5

5:26 5:26 Filip 2:3