6
Qo gigiap ndǿgo toqópeá, av qoqote-ogeakh
6:1 Met 18:15Nǿfuap! Zo mokho-te ezoqa nøme manqa-zapa tego, yaq zo ezoqa, Nqova Mbomambaqape nanduzumbu-gu, ndego gèmbo-tøkeém. Kuku matev-ús. Geté zøkeza kha, gèqeiví. Soqaín ndøgo, teqa matev, atē zō-a, manqa-zapa-te tø-itub. 6:2 Lom 15:1Zo yaqyaq-a, viniv eqawat-qa yaq-te, gètøkeám. Av tøzøtegoat ndægo, zo Keliso-qa guguna manqat o-mba zombøé-ndapát. Gekha ezoqām ndego, ndematavap, av nqægo, ndego ezoqa nøme gèløvubām, getē ndego ezoqa kandambaqapē mbā, ndego ekeza kha gèmbøe-khavozumít. Ezoqa ewaqape ekeza matev, yà begevewát. Eqeieqei tøgoat, yaq qo kopømbá, khanakhanákh. Geté kopømba mbaín, toqote-khambuvupat av nqægo, qoqa matev eqeieqeī, getē ezoqa nøme-qa matev soqaīn. 6:5 Lom 14:12Zapa ndǿgo, ezoqa ewaqape, ekeza viniv ndøzø̂gó, ndi-eqægeapet.
6:6 1 Ko 9:11, 14Gekha ezoqām ndigu, Manqat Mbomambaqape ndi-upøgim, ndigu yà bembo-tøkeé, ndego nde꞉zømesim, gigiap qaniqanimav-te.
6:7-8 Lom 8:13Zo zøkeza kha mbøe-khavòza᷄m, av nqægo, Mbumbukiam zimbøē-khavozømēm. Ezoqa kopømba mbaín, Mbumbukiam tembøe-khavozam. Gèmbo-mataváp. Gekha gigiāp ndøgo, toqo-ogeakh, qo ndǿgo toqópeá. Qo manqa-zapazapa, ande gigiap soqøsoqa me toqo-ogeakh, yaq ngi꞉wat matev qotøndé-pe꞉tát. Geté Nqova Mbomambaqape toqombo-pavat neka matev eqeieqei toqo-matønumat, kopømba ande av avøe gigiap eqeieqei me toqote-ogeakh, yaq qo khandi miavmiav qotøndé-pe꞉tát. Yaq nakémbá, ni matev eqeieqei matanam-qa yaq-te, bini-ewèza᷄t. Zapa ndǿgo, khøuwa eqeieqei-te, ni avøe gigiap eqeieqei-qape zindúpeá, ni yovitav tøgoat. 10 Yaq nakémbá, gekha khøuwā ndøgo, ni kopømba tøgoat, ezoqa nøme matev mbomømboma tizizø-matønumat, ni sà bizizø-matanám. Bugukhokhof matev mbomømboma, ndígu tizizǿ-matanám, ndigu ni namba Keliso nqazi-unimanqatinat.
Gigiap-qape nqánek, Mbumbukiam khandi ndakinak gini-etoam
11 No nqanek manqat-qase, nøkeza zendá qate-peaomít. Zøtéqeivīm! Taqa peawap kandakandá.
12 Ndigu ezoqam, zo ngusu qogøzat-qa yaq-te nditøpøtøzat, ndigu Zu ezoqam-te, iz kandakanda ndape-qa mba ndøgó. Ndigu sa tinigoatún ndǿgo: Soqaín ndøgo, ezoqa soqaqape-te ti-ab, ndigu ezoqa Keliso-qa yaq-te ti꞉zømesimat, ndego tae mutui-te gitøkewem. 13 Ndigu ekezan, Mozes-qa guguna manqat pøpøvumáv, oskiá ndøgo, ngusum ndizø-qogøzat. Geté ndigu zo ngusu qogøzat-qa tizømbigú ndǿgo: Tìabiti-khambuváp, av nqægo: Zo tiqa manqat o-mba zotondapé, taqa yaq-te. 14 Geté no nikeza Evezøza Yesu Keliso mba nøté-khambuvupát, ndego ni zapaya tae mutui-te genanim. Te mokho-te, manqei-qape gigiap neka matev, mø̀ndønaním, no-te. Neka no nøkezan, manqei-qape matev-te, vøtō-nanim. 15  6:15 Gal 5:6; 2 Ko 5:17Ndøgo gigiap-qapé mbá, ngusum e-má tiqambø-kepøtø̀zēm, ó, kepøtøzateav vø̄goat. Geté gigiap-qape nqánek, Mbumbukiam khandi ndakinak geqa-etoam. 16 Gekha ezoqām ndigu, nqanek manqat ndimbopaev, Mbumbukiam-qa sambi matev neka tanakh matev ndø̀goát, ti namba. Ndigu ezoqam, unimanqatin Mbumbukiam-gí Izlael ezoqám.
17  6:17 2 Ko 4:10Noqa vaev manqat nqánek: No ezoqa viniv nøme mba benømbòve᷄. Zapa ndǿgo, no nqama ee nqanø̂gó, no ezoqa gizumbam, no Yesu-qa sasae nqægo.
18 Nogi Klisten nøfuap. Nigi Evezøza Yesu Keliso-qa kuku matev ndø̀goát, zo namba.
Amén. Nqanek manqat unimanqatín.

6:1 6:1 Met 18:15

6:2 6:2 Lom 15:1

6:5 6:5 Lom 14:12

6:6 6:6 1 Ko 9:11, 14

6:7 6:7-8 Lom 8:13

6:15 6:15 Gal 5:6; 2 Ko 5:17

6:17 6:17 2 Ko 4:10