4
Pol sègemát, Mbumbukiam-qa sasae-te
Mbumbukiam ni nqanek sasae, ekeza tanakh matev-té genøni-etoám. Yaq nakémbá ni yovitáv. Geté sèi-apét. 4:2 2 Ko 2:17; 1 Tes 2:5Ni matev khonoam-te gonemáv neka matev mivi-us gonemáv, neka ni ezoqa khavozumáv, neka ni Mbumbukiam-qa Manqat køfigimáv. Āv taoká. Ni ezoqa Mbumbukiam-qa Manqat, teqá bøi-té qeitø-zømesím. Yaq manqat ndøgo, ni nqati-zømesim, unimanqatín. Gekha ezoqām ndigu, matavap eqeieqei ndøzøgo, ndigu mø̀ndæzøtéz, noqa manqat unimanqatín. Manqat ndøgo, ni ezoqa nqati-zømesim, ambá av nqǣgo, mokho manqāt. Geté niqa manqat, mokho manqat ti-te mba ndígu tøgó, ndigu tisoqoez. 4:4 Ef 2:2; Kol 1:15; Iblu 1:3Saitan, ndego manqei-qape-ge mbumbukiam, ndego tiqa wema mø̀ndøzø-tokéam, ndigu unimanqatinteav ndigu. Yaq ndigu kopømba mbaín, Manqat Mbomambaqape-qa waev vǿe-qeivāt, ndøgo Keliso mokho-te ndøndokhaev, ndego ande Mbumbukiam-qa bugug me nde꞉keoge. Ni ezoqa ambá av nqǣgo, nikezan-qā yaq-tē qati-zømesīm. Geté ni Evezøza Yesu Keliso-qá yaq-té qati-zømesím. Ni zogí sasae ezoqám. Nqanek sasae, Yesu ni-etoám. 4:6 Gen 1:3; Isa 9:2; 2 Ko 3:18Ndego Mbumbukiam, ndego av ge꞉-ein nqægo, “Waev bekhā, bøivun mokho-te,” ndego até niqá mbøni-té-a, waev vø̄u-sanqatav. Yaq ni mokho-te, até ezoqa nømé-a, Mbumbukiam-qa waev betēzøtez, ta waev ndøgo, Yesu Keliso-qa bugug-te ndøkhaev.
Mbumbukiam matev mbomømboma, andé manqei pot-té genø-nqeitám
4:7 2 Ko 5:1Ta matev mbomømboma, Mbumbukiam gini-etoam, ni manqei-qape ezoqam-qá kha-té qanu꞉gú. Geté niqa kha ndøgo, andé manqei pót. Gémøkuvøém. Yaq ezoqa āv giabiti-qeiví nqægo, bazaføgakh kandambaqape, ni mokho-te nqøu-sasaeat, Mbumbukiam-té qando-okhó, ambá ndø̄go, nikezan-tē qando-okhō. 4:8 2 Ko 1:8; 7:5Ni-te, matev soqøsoqa vinivinimba kandambá nqafakhanam. Geté ni tokhonønateáv. Khøuwa nøme, ni āv qati-bevøpemɨ́n nqǽgo, “Áv khazí꞉-gonēm ndakin,” geté ni yovitáv. Ezoqa ni ngiænoat-qa ndøgó. Geté Mbumbukiam ni nøuvindáv. Neka ezoqa ni kha nikhanæmatún. Geté ni løvøte qeivupáv. 10  4:10 1 Ko 15:31Niqa kha-te, ni andé Yesu-qá løvøte matev nitindapé. Nqanek matev ndǿgo tønde-fakhaté: Niqa kha mokho-te, até Yesu-qá khandí-a, betē-veveam. 11  4:11 Lom 8:36Unimanqatín. Ni nqeikhandî꞉nát. Geté niqa kha, oskia løvøte-té qeitø-awám, Yesu zapaya. Niqa kha, løvøte khá. Geté ta kha mokho-te ndøgo, até Yesu-qá khandí-a, tàbete-veveám. 12 Yaq av nqægo, ni ezoqa Mbumbukiam-qa Manqat nqati-zømesim, ndøgo ni løvøte ni-etoám. Geté zo khandi zø-etoám.
13  4:13 Psa 116:10Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, “No Mbumbukiam, mø̀e-unimanqatín. Yaq nakémbá, no manqat qæ-ein.” Ni nqova kopó, ndego ezoqa namba, nqanek manqat ge-ein. Até ní-a, ni nì-unimanqatinát. Yaq nakémbá, ni manqat nqeimanqate. 14  4:14 1 Ko 6:14Ni mø̀tinøtén, Mbumbukiam, ndego nigi Evezøza Yesu, løvøte-te gekhandi꞉v, ndego até ní-a, løvøte-te vǿkhandī꞉n. Yaq ndego ni ekeza megemege-té genǿ-ámb. Zó namba mé꞉-ámb.
15 Nqanek matev ate ndægo, ni-te nqafakhanam, zo tøke nonqó qanimbi-fakhanám. Yaq ta mokho-te ndøgo, Mbumbukiam-qa kuku matev, ezoqa nøme mba mó꞉khatób, Yesu-te, yaq ndigu Mbumbukiam ike manqat bembøē-manqate neka Mbumbukiam-qa iz betē-eqawat.
16  4:16 Ef 3:16Yaq nakémbá ni yovitáv. Geté seì-apét. Unimanqatín. Niqa kha-qa bazaføgakh, sège-navøemtét. Geté niqa mokho-te, ni khøuwa ate ndægot, sèi-ndakinak-entét. 17  4:17 Lom 8:17-18Matev føgøføgakh ndøgo, ni-te nqafakhanam, ndøgo ibu-ibus nonqó. Uni viniv-ín mbá. Geté vaev-te, ta matev mokho-te, matev mbomambaqape ndǿfakhán. Ndøgo segémá. Miavmiáv. Neka ndøgo unimé꞉-løvuám, matev ate ndægo, av ndakin nqanimbi-fakhanam. 18  4:18 Kol 1:16Yaq nakémbá. Ni kha-mba, ambá ndø̄go teimbo-ovē, bøi nqati-qeivi. Geté kha-mba ndǿgo teimbo-ové, bøi qeivupav ndøgo. Zapa ndǿgo, gigiap ndøgo, bøi nqazi꞉-qeivi, ndøgo ibu-ibus nonqó. Geté qeivupav ndøgo, miavmiav gigiáp.

4:2 4:2 2 Ko 2:17; 1 Tes 2:5

4:4 4:4 Ef 2:2; Kol 1:15; Iblu 1:3

4:6 4:6 Gen 1:3; Isa 9:2; 2 Ko 3:18

4:7 4:7 2 Ko 5:1

4:8 4:8 2 Ko 1:8; 7:5

4:10 4:10 1 Ko 15:31

4:11 4:11 Lom 8:36

4:13 4:13 Psa 116:10

4:14 4:14 1 Ko 6:14

4:16 4:16 Ef 3:16

4:17 4:17 Lom 8:17-18

4:18 4:18 Kol 1:16