3
Kolin ezoqam, ndigu andé Pol-qá pepá
3:1 2 Ko 5:12; Kel 18:27Ge zô, ndozo-matavap? Ni nqanek manqat mokho-te, nikeza kha nqawa eqawat-qa nígu? O gê, ni ezoqa nøme-qa pepa binígu, ndigu amba niqa sasae-qa yaq-te ti꞉peaomemɨn, zo vøtī-zømasɨn? O ni zoqa pepa binígu, zo amba niqa sasae-qa yaq-te tøzøte-peaomemɨn, ezoqa nøme vøtī-zømasɨn? 3:2 1 Ko 9:2Āv taoká. Pepa ndøgo, niqa sasae-qa yaq-te, zo zøkezán. Ta pepa ndøgo, niqá mbøni mokho-té qanu꞉-peawáp. Ezoqa ewaqape kopømbá, segéqeivát neka segé-geve꞉mát. 3:3 Exo 24:12; Jer 31:33; Ezek 36:26-27Nqanek pepa Keliso ndøpeawám. Ndøgo bavokho-qapé. Niqa sasae mokho-té qando-fakhán. Ndøgo ambá av nqǣgo, pēn qane-peawāp. Geté Mbumbukiam-gé Nqova Mbomambaqapé qane-peawáp. Neka ndøgo ambá av nqǣgo, nandi-tē qano-peawāp, av Mozes-qa guguna manqat ndæpeawap. Geté ezoqam-qá mbøni-té qanu꞉-peawáp.
Ni nqanek manqat nqeimanqate, zapa ndǿgo. Ni Mbumbukiam-te mbá qeitøtaná, ndego ni Keliso mokho-te nqanek sasae gini-etoam. Ni matavapøteáv, av nqægo, ni kopømbaqapē, nqanek sasae teigoat. Geté ni mø̀tinøtén, bazaføgakh Mbumbukiam ni-etoám, nqanek sasae-te. 3:6 Jer 31:31; 1 Ko 11:25; Zion 6:63Bazaføgakh ndégo tini-etoám, ezoqa teqa poev matev ndakinak-qa yaq-te nqati-zømesim. Nqanek poev matev ndakinak, Mbumbukiam ezoqa namba ge꞉-unimanqatin, viní. Āv taoká, av Mozes-qa guguna manqat ndægo, mbuk-te ndøpeawap. Geté ndøgo, Nqova Mbomambaqape-té qando-okhó. Mozes-qa guguna manqat, ni løvøte ni-etoám. Geté Nqova, ndego khandi ni-etoám.
Nqova Mbomambaqape-qa tatas neka waev, ùnime꞉-løvú, Mozes-qa guguna manqat-qa tatas neka waev
3:7 Exo 34:29Mozes-qa guguna manqat, ndøgo nandi-te qo꞉peaupam, neka løvøte ndøni-etoam, waev-us neka tatas-us ndofakhán. Ta khøuwa-te ndøgo, Mozes nqanek manqat gendap, yaq Izlael ezoqam teqa bugug-te, amba me꞉kewagám. Zapa ndǿgo, taqa waev-qape, khàpumu-khouwév. Geté vaev-te, ta waev ndøgo, sège-khapelavøqase-tát. Nqanek Mozes-qa guguna manqat, waev-us neka tatas-us qafakhan, yaq gê, Nqova Mbomambaqape-qa sasae-qa yaq-te, áv khané꞉go? Teqa sasae-qa waev neka tatas ùnime꞉-løvú, Mozes-qa guguna manqat-qa waev neka tatas. 3:9 Deut 27:26; Lom 1:17Unimanqatín. Mozes-qa guguna manqat, ndøgo ezoqa manqa-zapazapa-us ndivewe neka løvøte-te ndø-abam, taqa tatas kandambá. Geté matev ndøgo, ta mokho-te ni Mbumbukiam-qa bøi-te tizi꞉-ndaføyamba-en, ndøgo tatas neka waev nøme mba mo꞉gó. Kandambá tantáv. 10 Mozes-qa guguna manqat-qa tatas neka waev, matev ndakinak-qa tatas neka waev namba toqote-khamas, yaq ndøgo Mozes-qa guguna manqat, tatas andé mbaín. Mø̀ndømømbo-navøém. 11 Ta matev ndøgo, ndakin sa nqanavøemtet, taqa tatas neka waev kandambá qagoam. Geté matev ndakinak ndøgo, miavmiav ndøgo, ùnime꞉-løvú, ta matev ndøgo, av bugukhokhof qægoam.
12 Unimanqatín. Ni teitotaná ndǿgo: Nqanek matev ndakinak, miavmiav ndǿgoát. Yaq nakémbá, ni nqanek sasae, kha føgakh-mbá qatigú. Mivi mbaín. 13  3:13 Exo 34:33Ni āv tiuká, av Mozes nde꞉go, ndego ekeza bugug-te ndabua go꞉khafuzɨn, yaq Izlael ezoqam kopømba mbain qagoam, teqa bugug-qa waev giqeivim, ndøgo vaev-te qamø-navøem.
14 Izlael ezoqam, tiqa wema gètokám. Até ndakín-a, zua zøtokeáp. Mbumbukiam-qa poev gigeveømemɨn, ndego ibugukhokhof ti namba ge꞉-unimanqatin, ndigu mokho ndapemáv. Ta manqat ndøgo, andé ndabua me zømbe-khafuzú. Até ndakín-a. Nqanek ande ndabua me ndøzømbe-khafuzu, Keliso mba zømbé-oqoá. 15 Até ndakin khøuwa-té-a, ndigu Mozes-qa manqat gigeve꞉matun, tiqa wema-te, andé ndabua me zømbe-khafuzú. 16  3:16 Exo 34:34Geté gekha ezoqām ndego, Evezøza-te teqambun, ta ndabua ndøgo, ndø̀mbo-oqoé. 17  3:17 Zion 8:36; Lom 8:2Nqanek manqat Evezøza-qa yaq-te, Evezøza-gé Nqova me꞉manqaté. Yaq Evezøza-ge Nqova, ezoqa namba te꞉goat, ndego ezoqam, gigiap o matev kopømba mbaín tøløvønøvupat. Geté ndego mø̀ndømbo-nqovovøém. 18 Ni Klisten ezoqam, niqa bugug-te ndabua khafuzuáv. Geté ni-te, Evezøza-qá waev ndogamewáp. Yaq ndego Evezøza, Nqova Mbomambaqape-qa mokho-te, ni gè-enendtét, atema ni ande teqa bugug me vizimǿ-kewāg. Yaq Evezøza-qa waev, nøme mba mó꞉sanqatáv, niqa kha-te. Yaq sa tønǿ-khouwevtét.

3:1 3:1 2 Ko 5:12; Kel 18:27

3:2 3:2 1 Ko 9:2

3:3 3:3 Exo 24:12; Jer 31:33; Ezek 36:26-27

3:6 3:6 Jer 31:31; 1 Ko 11:25; Zion 6:63

3:7 3:7 Exo 34:29

3:9 3:9 Deut 27:26; Lom 1:17

3:13 3:13 Exo 34:33

3:16 3:16 Exo 34:34

3:17 3:17 Zion 8:36; Lom 8:2