8
Sævam mambe guiwav, Yesu-te gindu-ituim
Ezoqa ewaqape giqavønim, yaq Yesu Oliv manqei pøyat-té genøwáv. Yaq khøuwa nøme qandopave. Qanaqanus lovølova-ús. Ndego Mbumbukiam-qá khoev-té genøveséz. Yaq ezoqa kopoáv, gindupia, te-te. Yaq ndego tenøqóm ndǿgo, ndigu vø̄e-zømesim.
Yaq Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam neka Felisi ezoqam, sævam ndo-ituím. Ngunuk āv giniqatém nqǽgo, nøkenøkem matev ndøngiú. Mambe me꞉wáv. Yaq ndugu ezoqa ewaqape-qá megemege-té ginøveém.
Yaq ndigu Yesu gimbo-einim, “Nøméndim ezoqam. Ngunuk sævam āv qatiqatém nqǽgo, nøkenøkem matev ndøngiú. 8:5 Lev 20:10; Deut 22:22-24Niqa guguna manqat-te, Mozes manqa āv ginimbi-løvuá nqǽgo, ‘Sævam av nguigu, mbaqambaqá qotépóu, bēnanim.’ Yaq ndakin qo gekha manqat qó-eīn, tuqa yaq-te?” Nqanek manqat timbøe-einím ndǿgo, Yesu matemateam-qa mbogoám. Ndego amba manqat soqain te-einin, ndigu ambá manqa ovøyam-té ginø-veemɨ́n.
Geté ndego sègefoé. Yaq manqei-te kokosóv gene-peawám. 8:7 Deut 17:7Yaq ndigu sekembá segembo-sinøzumát. Yaq Yesu kawa nango gendo-eqa, gezø-ein, “Zo nqazowani, gekha ezoqām ndego, manqa-zapa mbain ndego, bugukhokhof mbaqambaqa tèabe-ogezó ndego, tu-te.” Yaq ndego nangó genøfoé, manqei-te vø̄peawam.
Yaq ndigu nqanek manqat giyogem, ezoqa ewaqape sège-panqaním. Ezoqa kopokopo ndøkhofatám. Ibugukhokhof, laombøkik ndø-ivøvém. Yaq vaev-te, Yesu yakhapus mbá sege-ivøvém, ndugu sævam vømbōyam. 10 Yaq Yesu kawa nangó gendo-eqá, ndugu sævam vø̄mbo-ein, “Nginik ezoqam kinǿqapi? Gê, ezoqa nøme mbaîn, qoqa yaq-te ndimanqate, av nqægo, qo vø̀naqanīm, qakeza manqa-zapa zapaya?”
11  8:11 Zion 5:14Yaq ngunuk sævam gundu-qavøiu, “Khanánqa. Ezoqam nøme mbaín.”
Yaq Yesu gumbo-ein, “Até nó-a, no nǿ-einák, av nqægo, qo vø̀naqanīm. Mòqoqáv. Geté manqa-zapa nango mø̀go᷄.”
Yesu ndego manqei-qape-qá wáev
12  8:12 Isa 49:6; Zion 1:4-9; 9:5; 12:46Khøuwa nøme, Yesu ezoqa manqat nøme āv gezømbe-eín nqǽgo, “No manqei-qape-qá wáev. Gekha ezoqām ndego, no tenøndo-paev, ndego bøivun-te sekemba gé-okhoák. Geté ndego waev mbógoát, ta waev ndøgo, ezoqa khandi ndøzø-etoam.”
13 Yaq Felisi ezoqam, āv gimbøe-einím nqǽgo, “Nandav manqat, qo qakeza qote-manqaté, qoqa yaq-te. Yaq kopømba mbaín, tei-unimanqatinim.”
14  8:14 Zion 5:31-32; 7:28Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Unimanqatín. No nøkeza nøte-manqaté, nqanek manqat. Geté, noqa manqat unimanqatín. Zapa ndǿgo, no mø̀tenøtén, no gekham-tē qatøndōnav neka no gekham-tē qatø̄ma. Geté zo zøtezateáv, no ma qatøndenav neka no ma nqatēma. 15  8:15 Zion 12:47Zo ezoqa nøme, manqei-qape ezoqam-qá matavap-té qazonø-gevezoát. No ezoqa gevezoatáv. 16  8:16 Zion 5:30; 8:29Geté no tægevezo, yaq noqa gevezoat matev unimanqatín. Zapa ndǿgo, no ezoqa ambá nakhapus mbā sǣgevezoat. Geté no Tát namba niti-gevezoát, ndego ma gende-khofotan. 17  8:17 Deut 19:15Zoqa guguna manqat-te, āv qane-peawáp nqǽgo: Ezoqa menas matev bøi ti꞉qeivim, yaq ndigu manqa ovøyam-te manqat kopo ti-einim taqa yaq-te, yaq ta manqat ndøgo, unimanqatín. 18  8:18 1 Zion 5:9Até noqa yaq-té-a, matev kopó. Ezoqa nøme, noqa yaq-te tezø-ovøyam, nó, neka ezoqa nøme, noqa yaq-te tezø-ovøyam, nogé Tát.”
19 Yaq ndigu gimbo-bevøpem, “Ge qô, qave kenøqáqape?”
Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Zo no zøtezateáv, neka zo até nogé Tát-a, zøtezateáv. Zo no amba tøzøte-zøtezɨn, yaq zo até nogé Tát-a, ndøzøte-zøtezɨ́n.”
20  8:20 Zion 7:30Yesu ezoqa Mbumbukiam-qa khoev-te ge꞉zømezimat, nqanek manqat ate nqægo ta kouwat-te ndǿgo temanqatám, ma ezoqa Mbumbukiam-te moni gi꞉-abumam. Geté ezoqa ndego møvøiwateáv. Zapa ndǿgo, tege khøuwa fakhazaneáv, ndigu ti꞉møvøinam. Zuá.
Yesu ová gendovís, ambá av nqǣgo, manqei-qape-tē gendowāv
21  8:21 Zion 7:34; 13:33Yaq Yesu ezoqa manqat nøme āv gezømbe-eín nqǽgo, “No ndæ̀náv. Yaq zo no ambá ndøzønømbe-vawát. Yaq zo zøkeza manqa-zapazapá nambá søzøté-pakhaetát. Zo kopømba mbaín, tozotøndozav, no ma nqatema.”
22 Yaq Zu megetapak, ekeza mokho-mba gibond, “Gê, ndego ekeza kha ndǿngiū, yaq nakêmbà, ge꞉-ein av nqægo, ‘Zo kopømba mbaīn, tozotøndozav, no ma nqatema.’?”
23  8:23 Zion 3:31Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Zo manqei-qape-ák. Geté no ova-yák. Zo manqei-qape ezoqám. Geté no manqei-qape ezoqám mbá. 24 Yaq nakémbá, no zo qazø-ein av nqægo, zo zøkeza manqa-zapazapā nambā søzøtē-pakhaetāt. Zo unimanqatinteav tøgoat, av nqægo, no ndēgo, yaq zo zøkeza manqa-zapazapá nambá søzøté-pakhaetát.”
25 Yaq ndigu gimbo-bevøpem, “Gê, qo gekha ezoqâm?”
Yaq Yesu gendo-qavøiu, “No zo oskia nøzø-manqatám, no gekha ezoqām. 26 No manqat kandambá nqanøgo, no amba zoqa yaq-te tøte-manqatatɨn neka vø̄e-gevezoatɨn. Geté no manqei-qape ezoqam sa ndǿgo tæzømbe-manqaté, no te-te qæ-ewagam, ndego no gendo-khofotan. Ngenek ezoqam, teqa manqat unimanqatín.”
27 Yesu nqanek manqat gezø-ein, ndigu mokho ndapeáv, av nqægo, Eve-qā yaq-tē gezømbe-manqatām.
28  8:28 Zion 3:14Yaq Yesu āv gezømbe-eín nqǽgo, “Zo Ezoqam-ge Yo tozotumu-eqeinam, yaq zo zøtézøtéz, no ndégo, neka no ambá av nqǣgo, matev nøkeza matavap-te mbā qatø-matanām. Geté no sa nqánek qæmanqaté, av Tat ge꞉nømand. 29 Ndego ezoqam, no gendo-khofotan, ngêgó no namba. Ndego no nøuvønateáv. Zapa ndǿgo, no oskia ndǿgo tægoatún, av ndego poev ndømbøego.”
30 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq ezoqa kopoáv gè-unimanqatiním.
Mbumbukiam-qa unimanqatin manqat, ezoqa génqovotáz
31 Ndigu Zu ezoqam, Yesu gi-unimanqatinim, ndego āv gezømbe-eín nqǽgo, “Zo noqa manqat mokho-te tozotu-yagat, yaq zo uni nogí paev ezoqam-in zógoát. 32 Yaq zo unimanqatin manqat zøtézøtéz. Yaq nqanek unimanqatin manqat, zo génqovotáz. Yaq zo bavokhó qazonǿ-fakház.”
33  8:33 Met 3:9Yaq ndigu gindu-qavøinam, “Ni Eibleem-gí zí. Ni ambá av nqǣgo, ezoqam-gī yaq-fia mbain sasae ezoqām, neka ndigu ni gètokønāt. Gekha zapâ, nqoqo-manqate av nqægo, ni bavokho seīfakhān?”
34  8:34 Lom 6:16, 20Yaq Yesu gezø-ein, “No unimanqatín nqazø-manqate. Gekha ezoqām ndigu, manqa-zapazapa ndimatanam, ndigu manqa-zapazapa-gí yaq-fia mbain sasae ezoqám. Ndøgo gètokøzát. 35 Geté unimanqatín, yaq-fia mbain sasae ezoqam, ezoqam-qa khoev-te ate nonqo gú꞉goák. Geté khoev eve-ge nakhasam, oskia mú꞉goát. 36 Zo Mbumbukiam-ge Yo mboqog tezø-mboqozo, zo vozófakhāz, yaq zo ùni ndøzøte-fakház. Zo manqa-zapazapa-gi yaq-fia mbain sasae ezoqam, sekemba zógoák.
37 No mø̀tenøtén, zo Eibleem-gí zí. Geté zo no pakhapakha khaneam-qa zonøgó. Zapa ndǿgo, noqa manqat, zo mokho-te mbaín. 38 No ndǿgo tæmanqaté, no Tat ge꞉nømand. Geté zo ndǿgo tozo-matanám, av zoge zøve ge꞉zømas.”
39  8:39 Met 3:9Yaq ndigu gimbo-qavøinam, “Nigi tat Eibleém.”
Yaq Yesu gezø-ein, “Zo amba Eibleem-gi zi tozogonɨn, zo matev amba āv tøzøte-matanamɨ́n, av ndego ge꞉matønumam.* 8:39 Yesu nqanek manqat tene-eín ndǿgo. Zapa ndǿgo, Eibleem Mbumbukiam mø̀ndø-unimanqatín. Geté ndigu Yesu uni unimanqatinteáv. 40 No zo unimanqatin manqat mba nøzø-manqatám, ndøgo no Mbumbukiam-te qæ-ewagam. Geté zo no pakhapakha khaneam-qa zonøgó. Eibleem matev av nqægo matanapøteáv. 41  8:41 Isa 63:16Zo āv tøzøte-matanám, av zoge zøve nde꞉matanam.”
Yaq ndigu gimbo-qavøinam, “Āv taoká. Ni mambe nakheís mbá. Nigi Tat, Mbumbukiam yakhapús.”
42 Yaq Yesu gezø-ein, “Mbumbukiam amba zoge zøve tegonɨn, zo ambá kuku zogonɨ́n no-te. Zapa ndǿgo, no Mbumbukiam-té qatøndonáv, atema zo-te. No ambá av nqǣgo, nøkeza matavap-tē qatøgeavūn. Geté no ndégo tendo-khofotán. 43 Zo gekha zapâ, mokho ndapeav ndozogo, no manqat nqazø-manqate? Zo ndapeav tøzøtegó ndǿgo, zo kopømba mbaín, noqa manqat tozondapem. 44  8:44 1 Zion 3:8Zapa ndǿgo, zo nqova soqaqape-gí nakheís. Zoge zøve ndégo. Gekha matēv ndøgo, ndego ndømbøe-khaneat, zo matanam-qa zogó. Ibugukhokhof, atema ndakin, ndego pakhapakha khaneam ezoqam oskia ndøgó, neka ndego elavøqase nøzøneáv unimanqatin-te. Zapa ndǿgo, te mokho-te unimanqatin mbaín. Ndego gekhavozamɨn, ndego ekeza matev mba mbopaevɨ́n. Zapa ndǿgo, ndego khavozam ezoqám neka khavozam manqat ate ndægo, ndego evé. 45 Geté no unimanqatin manqat nomanqaté. Yaq nakémbá, zo no unimanqatinteáv. 46  8:46 2 Ko 5:21; 1 Pita 2:22Gê, zo mokho-te, ezoqa kopo kopømbâ, noqa yaq-te te-ein, av nqægo, ngenek manqa-zapa ndøgō. Kopømba mbaín. Av tægoat ndægo, no unimanqatin manqat nqæmanqate, yaq gekha zapâ, zo no unimanqatinteav ndozogo? 47  8:47 1 Zion 4:6Gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam-gē, ndego Mbumbukiam-qa manqat gèyogé. Geté zo Mbumbukiam-gé mbá. Yaq nakémbá, zo manqat yogeapáv.”
Yesu gò꞉megeát, Eibleem gèpáev
48  8:48 Mak 3:21-22Yaq Zu megetapak, Yesu gimbo-einim, “Ni mø̀i-einím. Qo Samalia ezoqám. Neka qo nqova soqa qambugú.”
49 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “No ambá av nqǣgo, nqova soqa nømbugū. Āv taoká. No Tat nombovizáp. Geté zo noqa iz, zòvoát. 50 No ambá av nqǣgo, nøkeza iz eqawat-qa nogó. Geté ezoqa ndêgó, noqa iz eqawat-qa ndego. Ndego no eqeieqei me꞉næná. 51  8:51 Zion 5:24No unimanqatín nqazø-manqate. Gekha ezoqām ndego, noqa nømendim manqat tembopavat, ndego miavmiav løvøte géqeivák.”
52 Yaq ndigu Zu ezoqam gimbo-einim, “Ndakin ni mø̀tinøtén, av nqægo, qo nqova soqa nandeqambû꞉gú! Qoqa manqat, mokho mbaín. Eibleem mø̀ndønaním neka até Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqám-a, vø̄pakhaez. Geté qo āv qoqote-manqaté nqǽgo: Gekha ezoqām ndego, qoqa nømendim manqat tembopavat, ndego miavmiav løvøte géqeivák. 53 Gê, qo nigi atanakha-zapa Eibleem neka Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam, moqóløvub, ndigu gipakhaez? Qo qakeza kha gekha qotévewe?”
54 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “No amba nøkeza iz tæ-eqawatɨn, ta iz eqawat mokho ambá mbaín. Geté noqa iz, noge Tat ndø-eqawát. Ezoqa ndégo, zo ndøzøte-manqate, av nqægo, ndego nigī Mbumbukiām. 55 Zo ndego zøtezateáv. Geté no ndego mø̀tenøtén. No amba av tøte-manqateɨn nqægo, no ndego nø̀tenøtenāk, yaq no ambá khavozam ezoqam nogonɨ́n, av zo ndøzøte꞉go. Geté no ndego mø̀tenøtén, neka no teqa manqat o-mba notondapé. 56 Zoge atanakha-zapa Eibleem, ndego noqa fakhane khøuwa-qa khanakhanakh-us mo꞉kewagám. Yaq ndego mø̀ndøqeív. Yaq khanakhanakh kandambá gendap.”
57 Yaq ndigu gimbo-einim, “Qoqa manqat nandav, mokho mbaín. Qo viav fifti ndapeáv. Zuá. Yaq gê, qo Eibleem áv khoqoté-omet?”
58  8:58 Zion 1:1Yaq Yesu gendo-qavøiu, “No unimanqatín nqazø-manqate. Eibleem qaneav gegoam, no nògoám.”
59 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq ndigu mbaqambaqa mba ndøpitáz. Ambá gepouimín. Geté Yesu é-møndøpeó, Mbumbukiam-qa khoev vø̄-ivav.

8:5 8:5 Lev 20:10; Deut 22:22-24

8:7 8:7 Deut 17:7

8:11 8:11 Zion 5:14

8:12 8:12 Isa 49:6; Zion 1:4-9; 9:5; 12:46

8:14 8:14 Zion 5:31-32; 7:28

8:15 8:15 Zion 12:47

8:16 8:16 Zion 5:30; 8:29

8:17 8:17 Deut 19:15

8:18 8:18 1 Zion 5:9

8:20 8:20 Zion 7:30

8:21 8:21 Zion 7:34; 13:33

8:23 8:23 Zion 3:31

8:28 8:28 Zion 3:14

8:33 8:33 Met 3:9

8:34 8:34 Lom 6:16, 20

8:39 8:39 Met 3:9

*8:39 8:39 Yesu nqanek manqat tene-eín ndǿgo. Zapa ndǿgo, Eibleem Mbumbukiam mø̀ndø-unimanqatín. Geté ndigu Yesu uni unimanqatinteáv.

8:41 8:41 Isa 63:16

8:44 8:44 1 Zion 3:8

8:46 8:46 2 Ko 5:21; 1 Pita 2:22

8:47 8:47 1 Zion 4:6

8:48 8:48 Mak 3:21-22

8:51 8:51 Zion 5:24

8:58 8:58 Zion 1:1