9
Yesu ezoqam gekhakheinøvem, ndego bøi waev mbain geqan
Yesu gewav, yaq bøi waev mbain ezoqam ndø-omét. Ndego āv teneqán. Bøi waev mbaín. 9:2 Ezek 18:20; Luk 13:2, 4Yaq ekeza paev ezoqam gimbo-bevøpem, “Nøméndim ezoqam. Gê, ndego bøi waev mbain geqan, ndøgo gekha ezoqam-qâ manqa-zapà? Ndøgo ekezâ manqa-zapà, ó, evøndipakha-qâ manqa-zapà?”
9:3 Zion 11:4Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Ndego bøi waev mbain geqan, ndøgo ambá av nqǣgo, ekeza manqa-zapa zapayā, o evøndipakha-qā manqa-zapa zapayā. Geté te mokho-te, Mbumbukiam-qá bazaføgakh tabete-qeiví. Ate av-te paveat ndægo, ni teqa sasae, ndego no gendo-khofotan, é-bizigoném. Geté bøivun nqâgeáv. Yaq ta khøuwa-te ndøgo, ezoqa kopo kopømba mbaín, sasae tego. 9:5 Met 5:14; Zion 8:12No manqei-qape-te nqægo, no manqei-qape-qá wáev.”
9:6 Mak 8:23Yesu nqanek manqat gumu-ein, yaq manqei-te, køse ndøpisíb. Yaq gèqøozó, vø̄-menegim. Yaq até gendego, ta qoq ndøgo, bøi waev mbain ezoqam-qá bøi-té genøgɨ́, vømbō-ein, “Mòqoqá. Bugug Siloam kewan-qasi-té qomǿsungúz.” (Siloam, taqa manqa mokho nqánek, “Ezoqam gikhofotøvem.”) Yaq ndego bøi waev mbain ezoqam, sègewáv, bugug vømø̄sunguz. Yaq gendoqavan, teqa bøi sège-eqeieqeí.
Taqa zita-te, ndigu ezoqam, khoev avønin qazø-puatam neka ezoqa nøme ndigu bugukhokhof gi-ometupam, ezoqa gigiap-qa gezøvi꞉mam, gèbevøpém, “Gê, ezoqam ngénèk, nakhoa-te geqonumam, ezoqa gigiap-qa gezøvi꞉mam?”
Ezoqa nøme gindu-einim, “Ezoqam ngének.”
Geté ezoqa nøme gindu-einim, “Mbaín. Teoká ndego. Ngenek andé teqa bugug me꞉keogé.”
Geté ndego ezoqam, bøi waev mbain gegoam, ekezan āv gene-eín nqǽgo, “Ezoqam nó.”
10 Yaq ndigu gimbo-bevøpem, “Gê, áv khanégo, qo ndakin ndoqo-keoge?”
11 Yaq ndego gendo-qavøiu, “Ndego ezoqam, iz nqambogo Yesu, ndego qoq ndøqoá, noqa bøi-te vō꞉ge. Yaq āv genømbe-eín nqǽgo, ‘Siloam kewan-qasi-té qonǿqáv, bugug voqomǿ-sungūz.’ Yaq no sæ̀náv, bugug vøemø̄-sunguz. Qatumu-sunguz ndøgo, yaq no kopømbá qækewag.”
12 Yaq ndigu gimbo-bevøpem, “Gê, ndego ndakin kenáqape?”
Yaq ndego gendo-qavøiu, “No nø̀tenøtenák.”
Bøi waev mbain ezoqam, ndego Yesu gekhakheinøvem, Felisi ezoqam gimbo-sinøzømem
13 Taqa zita-te, ndego ezoqam, bøi waev mbain gegoam, Felisi ezoqam-té ginøndafém. 14 Ta khøuwa-te ndøgo, Yesu qoq geqoa, yaq ndego bøi waev mbain ezoqam vø̄khakheinøvem, ta khøuwa ndøgo, Sabat khøuwá. 15 Yaq ndakin até ndigu Felisi ezoqám-a, vømbō-bevøpem, av nqægo, ndego bøi waev ande āv kenēndap?
Yaq ndego gezø-ein, “Ndego noqa bøi-te, qoq mo꞉gé, yaq no bugug vøemø̄-sunguz. Yaq ndakin no kopømbá nqækeoge.”
16 Yaq Felisi ezoqa nøme gi-einim, “Ndego ezoqam, ambá av nqǣgo, Mbumbukiam ndokhofotāv. Zapa ndǿgo, ndego Mozes-qa guguna manqat pøpøvumáv, Sabat khøuwa-qa yaq-te.”
Geté ezoqa nøme gi-einim, “Gê, ezoqa manqa-zapa-us tegoat, áv khané꞉go, umingiap matev av nqægo tematønumat?”
Yaq ti mokho-te, qaqae matev ndøgoám.
17  9:17 Zion 4:19Yaq ndigu Felisi ezoqam, nqawá ginømbo-sinøzømém, ndego ezoqam, bugukhokhof bøi waev mbain gegoam. Gimbo-einim, “Ge qô, áv khoqoté-matavap, teqa yaq-te, ndego bøi geqa-khakheinam?”
Yaq ndego ezoqam gendo-qavøiu, “Ndego Mbumbukiam-gé manqa vevezam ezoqám.”
18 Geté ndigu Zu megetapak unimanqatinteáv, av nqægo, ndego ezoqam bøi waev mbain ndøgoām, yaq ndakin ndego kopømbā ndekeoge. Yaq ndigu evøndipakha ndømøváb. 19 Yaq āv gezømbe-beváp nqǽgo, “Gê, ngenek zogé yō, zo teqa yaq-te ndøzøte-manqate, av nqægo, ngenek bøi waev mbaín geqan? Av tægoat ndægo, gê, áv khané꞉go, ndakin ndekeoge?”
20 Yaq tegi evøndipakha gindu-qavøinam, “Ni mø̀tinøtén, ngenek nigí yó, neka ngenek bøi waev mbaín geqan. 21 Geté ni nøtenateáv, ndego ndakin ande āv kenē-keoge o bøi gekha ezoqām mbōkhakheinam. Ekezan mbobevøpém! Ndego mø̀ndømu-khouwév. Kopømbá, ekeza tezø-qavøiu.”
22 Ndigu evøndipakha, nqanek manqat tini-einím ndǿgo, ndigu Zu megetapak-qá møe ndøgoném. Zapa ndǿgo, ndigu Zu megetapak, manqat é-møndø-kopo꞉ném, av nqægo, gekha ezoqām ndego, te-unimanqatin, av nqægo, Yesu ndego Mesayā, yaq ndego ezoqam gembøé-khafeném. Zu ezoqam-qa guliguli khoev-te, sekemba gé-okhoák.
23 Yaq nakémbá, tegi evøndipakha gi-einim av nqægo, “Ngenek mø̀ndømu-khouwēv. Ekeza mbobevøpēm.”
24 Yaq ndigu Zu megetapak, ndego ezoqam, bøi waev mbain gegoam, nqawá ginømbo-akhaém, vømbō-einim, “Mbumbukiam-qa iz-te, qo unimanqatin manqat qó-eín. Ni mø̀tinøtén, nandev ezoqam qo ndoqote-manqate, ndego manqa-zapa-us ezoqám.”
25 Yaq ngenek ezoqam gendo-qavøiu, “No nøtenateáv, ndego manqa-zapa-us ezoqām penømakhaya. No sa nqánek qatenøtén. No bøi waev mbain nogoám. Yaq ndakin no kopømbá nqækeoge.”
26 Yaq ndigu gimbo-bevøpem, “Gê, ndego gekha matev qámatanam? Ndego qoqa bøi áv kené-khakheinam?”
27 Yaq ndego gendo-qavøiu, “No mø̀ezø-eín. Geté zo yogeáv. Gekha zapâ, zo nqawa yoge-qa ndozogo? Gê, ate zó-a, zo tegi paev ezoqam gone-qa zógo?”
28 Yaq ndigu mbøni nqosøgeap mboyogém, vømbō-einim, “Tege paev ezoqam, qó. Ni Mozes-gí paev ezoqám. 29 Ni mø̀tinøtén, Mbumbukiam manqat Mozes mbomanqatám. Geté nandev, ni ùnimi꞉-nøtenateáv. Até ndøgó-a, ma gendewav, ni nøtenateáv.”
30 Yaq ndego gendo-qavøiu, “Nandav nqova ndafe-ús, zo zøtezateav ndozogo, ndego ma gendewav, yaq ndego no bøi vønø̄-khakheinam. 31  9:31 Psa 34:15Ni mìzi꞉nøtén, Mbumbukiam manqa-zapa-us ezoqam-qa manqat yogeapáv. Geté gekha ezoqām ndigu, ndimbovizap neka matev ndimatanam, av ndego poev ndømbøego, ndígu tezøyogé. 32 Manqei-qape ande qæfakhan, atema ndakin, ezoqa yogeáv av nqægo, ezoqa bøi waev mbain ezoqam ndøkhakheinøvēm, ndego bøi waev mbain geqan, vǿkewāg. 33 Ndego ezoqam, amba Mbumbukiam khofotøveav tegonɨn, ndego matev-qase ambá gé꞉matanamák.”
34  9:34 Psa 51:5Yaq ndigu gindu-qavøinam, “Qo manqa-zapa mokho-té qonøqáq. Yaq ge qô, ni nømendim-qa qógo?”
Yaq ndigu gèmbøe-khafeném, tiqa guliguli khoev-te nqawa gé-onák.
Ezoqam ndigu unimanqatinteav ndigu, ndigu andé bøi waev mbain ezoqám
35 Yesu ge-ewag, av nqægo, Felisi ezoqam ndego ezoqam gèmbøe-khafenēm, ndego bøi waev mbain gegoam, tiqa guliguli khoev-te nqawa gē-onāk, yaq ge-omet, ndego āv gembøebeváp nqǽgo, “Gê, qo Ezoqam-ge Yo moqó-unimanqatin?”
36 Yaq ndego gendo-qavøiu, “Khanánqa. Qonømbé-eīn, ndego gekha ezoqâm? Yaq no ndego nó-unimanqatín!”
37 Yaq Yesu gembo-qavøiu, “Qo mòqo-omét ndego. Ezoqam ngének, ndego ndakin manqat ngeqa-manqate.”
38 Yaq ndego ezoqam gendo-ein, “Evézøza. No mø̀e-unimanqatín!” Yaq até gendego, Yesu-qa megemege-te, katuk ndømøkuí, vømbōvizam.
39 Yaq Yesu gembo-ein, “No nqanek manqei-qape-te, ezoqam-qa matev gevewat-qa nøgeavún. Yaq bøi waev mbain ezoqam, bøi tìabiti-kewág, neka bøi eqeieqei ezoqam, bemø̄-bøi-waev-mbain-ezoqam-ez.”
40  9:40 Met 15:14Yaq Felisi ezoqa nøme, ndigu avønin giwaniapam, nqanek manqat gimboyogem, ndigu āv gimbøe-einím nqǽgo, “Ge qô, até ní-a, bøi waev mbain ezoqam qotínæna?”
41 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Zo amba ande bøi waev mbain ezoqam me tozogonɨn, zo ambá manqa-zapazapa-yav sozogonɨ́n. Geté zo āv qazøte-manqaté nqǽgo, ‘Ni nìkeogé.’ Yaq nakémbá, zo manqa-zapazapa zua zøgó.”

9:2 9:2 Ezek 18:20; Luk 13:2, 4

9:3 9:3 Zion 11:4

9:5 9:5 Met 5:14; Zion 8:12

9:6 9:6 Mak 8:23

9:17 9:17 Zion 4:19

9:31 9:31 Psa 34:15

9:34 9:34 Psa 51:5

9:40 9:40 Met 15:14