10
Yaya etæ manqat, sip keoge ezoqam eqeieqei-qa yaq-te
Yesu manqat nøme, āv gene-eín nqǽgo, “No unimanqatín nqazø-manqate. Gekha ezoqām ndego, sip-qa khoev-te, mboqog-anim-te oneav tøgoat, getē khoev-te nakhoa vini-tē genø̄qavīg, ndego aqona ezoqám neka pepen ezoqám. Geté sip keoge ezoqam eqeieqei, mboqog-anim-té genø-onɨ́n. Mboqog keoge ezoqam, mboqog mbo-mboqozoɨ́n. Tegi sip, teqa manqa wag mø̀ndæzøtéz, neka vø̄yogemɨn. Ndego sip iziz zø-akhayamɨ́n, bavokho sasa ndø-itubin. Yaq tegi sip bavokho ge-itubin, gèzømbo-megeɨ́n, ndigu vømbō-paevemɨn. Zapa ndǿgo, ndigu teqa manqa wag, mø̀ndæzøtéz. Ndigu ezoqa vini gembó-paevemák. Geté møe mbóbøín. Zapa ndǿgo, ndigu teqa manqa wag zøtezateáv.”
Yesu nqanek yaya manqat gezø-eta, ndigu manqa mokho ndapeáv, gekha mé꞉manqate.
Yesu, ndego mboqóg
Ndigu nqanek yaya etæ-qa mokho ndapeav qagoam, yaq Yesu manqat nøme āv gezømbe-eín nqǽgo, “No unimanqatín nqazø-manqate. No sip-gí mboqóg. 10:8 Jer 23:1-2; Ezek 34:2-3Ezoqa ewaqape ibugukhokhof go꞉geavun, ndigu aqona ezoqám neka pepen ezoqám. Geté sip tiqa manqat yogeapáv. No mboqóg. Gekha ezoqām ndego, no-te tendo-on, ndego khandi ndǿndáp. Yaq ndego, kopømba ande av sip me nduigu, gé-onimát neka nango vǿfakhanāt, gagayag eqeieqei loge nonqo vømǿqeivāt.
10 Aqona ezoqam, sip aqonøvem neka zitøge neka ngiæzoat-qa mba ndo-okhoatún.
Geté no ezoqa khandi etoam-qa nogeavún. Yaq ta khandi ndøgo, tàbete-tøvá, ti mokho-te.”
Yesu, ndego sip keoge ezoqam mbomambaqapé
11  10:11 Psa 23:1; Veve 7:17Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, “No sip keoge ezoqam mbomambaqapé. Sip keoge ezoqam mbomambaqape, ekeza khandi gésanqáo, sip zapaya. 12  10:12 Kel 20:29Geté ezoqa nøme, ndego sip keoge sasae, moni qaqasam nonqo mba ndego, ndego segéteít, gaqo khobos te-omet. Ndego sip segézuváz. Zapa ndǿgo, ndego sip keoge ezoqam eqeieqeí mbá neka ndigu sip ekezán mbá. Yaq gaqo khobokhobos, sip segé-ngeasám, vǿpanqanīm. 13 Ezoqam av ngenek nge꞉go, ndego sasae, moni qaqasam nonqo mba ndøgoatún, neka ndego sip gezømbé-køfiayák.
14 Sip keoge ezoqam mbomambaqape, nó. No nøkeza sip mø̀tenøtén, neka ndigu no vø̄ezøtez, 15  10:15 Met 11:27; 1 Zion 3:16ate av-té, Tat no ge꞉-otev neka no ndego vøtēnøten. Yaq no nøkeza khandi nósanqáo, sip zapaya. 16  10:16 Isa 56:8; Ezek 34:23No sip nøme ndinø̂gó. Ndigu nqanek sip uta mokho-té mbá. Até ndigú-a, batøndo-khatób. Ndigu noqa manqa wag ndǿyogém. Yaq sip bawan kopo mé꞉goát, neka sip keoge ezoqa kopo vøzǿgoāt.
17  10:17 Filip 2:8-9Tat kukú no-te. Zapa ndǿgo, no nøkeza khandi nósanqáo, ezoqa zapaya. Yaq no nango tàbate-khandí꞉n. 18 Ezoqa ambá av nqǣgo, no khandi ndæ̀vimbām. Geté no nøkeza poev-té qatǿsanqáo. No bazaføgakh nqanø̂gó, nøkeza khandi tæsanqao neka nqawa vǿendāp. No Tat nø-eín, matev av nqægo tægo.”
19 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq Zu megetapak nangó ginø-qatøném. 20 Ndigu ezoqa kopoáv, āv gini-einím nqǽgo, “Nandev ezoqam, nqova soqa mbøigú! Matavap kumbøgeáp, nandev. Gekha zapâ, zo teqa manqat ndozoyoge?”
21 Geté ezoqa nøme, āv gini-einím nqǽgo, “Manqat av nqægo, kopømba mbaín, nqova soqa-us ezoqam-te tøndo-fakhatat. Neka gê, nqova soqa, bøi waev mbain ezoqam áv kené-khakheinøvēm?”
Yesu gisanqawem
22 Zelusalem taon-te ndøgo, pindap khøuwa kandambaqape ndøfakhán. Zu ezoqam, Mbumbukiam-qá khoev mboqoat khøuwa mbomatavupatún, ma ibugukhokhof ndøgo, Mbumbukiam-qa khoev nqawa teqa zenda-te giveem. Ta khøuwa-te ndøgo, qozaq viav ndø-ogitát. 23 Yesu Mbumbukiam-qa khoev uta mokho-te, Solomon-qá lou-qase-té ge-okhoám. 24 Yaq Zu megetapak ndøpindám, te-te, vømbō-bevøpem, “Gê, ni manqat ndaføyamba gekha khøuwā qonimbí-eīn? É-moqoni-eín: Gê, qo Mesayâ?”
25 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “No mø̀ezø-eín. Geté zo no unimanqatinteáv. Matev ndøgo, no Tat-qa iz-te nqæmatanam, zo ndǿgo tøne-zømesimít, av nqægo, no gekha ezoqām. 26 Geté zo no unimanqatinteáv. Zapa ndǿgo, zo nogí síp mbá.
27 Nogi sip, manqa wag nø-ewagatún. No mø̀tenøtén ndigu, neka no ndigu gènøpáev. 28  10:28 Zion 3:16; 6:39No ndigu khandi miavmiav nøzø-etoám. Ndigu sa gemǿ-nasinimák. Ezoqa kopo, ndigu noqa zenda-te gévimbamák. 29 Noge Tat, ndego no ndigu genø-etoam, ndego ezoqa ewaqape ùnime꞉-løvubám. Ezoqa kopømba mbaín, ndigu Tat-qa zenda-te te꞉viwam. 30 No neka Tat, ni kopó.”
31 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq ndigu Zu megetapak, nqawa mbaqambaqa mba ndøpitáz. Ambá gepouimín, vø̄laemɨn.
32 Yaq Yesu gezø-ein, “No matev eqeieqei kopoav nomatønumám, zoqa bøi-te, ndøgo Tat-te qando-fakhanam. Yaq gê, nqanek matev eqeieqei ate ndægo, kopo ākhanégo, ta zapaya ndøgo, no lambe-qa nqazonøgo?”
33  10:33 Lev 24:16Yaq ndigu gimbo-qavøinam, “Ni ambá av nqǣgo, qoqa matev eqeieqei zapayā qatī-pouqobēm, vǿi-laqabēm. Geté ni ndǿgo tøtí-laqabém. Qo Mbumbukiam-qá iz qongi꞉wát. Qo ezoqam mbá, qo. Geté qo Mbumbukiam-qá qote-khamasiáp.”
34  10:34 Psa 82:6Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Zoqa guguna manqat-te, Mbumbukiam āv gene-eín nqǽgo, ‘No mø̀ezø-eín: Zo mbumbúk.’ 35 Ni mìzi꞉nøtén, manqat ndøgo, ta mbuk-te ndøpeawap, unimanqatín. Mbumbukiam-qa Manqat gé-enendák. Mbumbukiam ndigu mbumbuk me꞉zǽb, ti-te ndigu teqa manqat qafakhan. 36 Av tægoat ndægo, yaq gekha zapâ, zo no ndozonø-manqate, ‘qo Mbumbukiam-qā iz qongi꞉wāt’, no qæ-ein, av nqægo, no Mbumbukiam-gē Yō. No Tat ndøveatán neka nqanek manqei-qape-te vøndō-khofotan.
37 No amba matev matønumav tægonɨn, av noge Tat ndømbøe-poev, yaq ság, zo no ndø-unimanqatìni᷄m. 38  10:38 Zion 14:10-11Geté no mø̀ematønumatún. Yaq nakémbá. Zo noqa manqat unimanqatin poeveav tozogoat, zo noqa matev matanam zó-unimanqatiním. Yaq zo tøzøté-zøtéz ndǿgo, neka mokho vozóndapēm, av nqægo, Tat no mokho-té gunu꞉gú neka no Tat mokho-té qatu꞉gú.”
39 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq ndigu ambá nqawá ginø-møvøinamɨ́n. Geté ndego sègezømbo-navøém.
40  10:40 Zion 1:28Taqa zita-te, Yesu nqawa Zoden kea yaq-keoqá genøveséz, ta manqei ndøgo, ma bugukhokhof Zion ezoqa ibøkha iz gezømbe-etoumam. Yaq ndǿgo temøqóm. 41 Yaq ezoqa kopoáv gimøndæ-pindam. Ndigu āv gini-manqatám nqǽgo, “Zion umingiap matev goneáv. Geté manqat ate ndægo, ngenek ezoqam-qa yaq-te ge꞉manqatam, unimanqatín.”
42 Yaq ndøgo, ezoqa kopoáv, gè-unimanqatiním ndego.

10:8 10:8 Jer 23:1-2; Ezek 34:2-3

10:11 10:11 Psa 23:1; Veve 7:17

10:12 10:12 Kel 20:29

10:15 10:15 Met 11:27; 1 Zion 3:16

10:16 10:16 Isa 56:8; Ezek 34:23

10:17 10:17 Filip 2:8-9

10:28 10:28 Zion 3:16; 6:39

10:33 10:33 Lev 24:16

10:34 10:34 Psa 82:6

10:38 10:38 Zion 14:10-11

10:40 10:40 Zion 1:28