20
Pol Masedonia neka Glik manqei-te ge-okhoam
Nqanek qaqa matev qame-navøem, yaq Pol ndigu ezoqam, Yesu gi-unimanqatintam, gèzø-akhá, zita tøpøzu manqat sasa zø-etoam, ouo manqat vøzø̄-ein. Yaq Pol tenøzuváz ndǿgo, Masedonia plovins-te vø̄wav. Yaq ta manqei-te ndøgo gu꞉mat, ndego Klisten ezoqam, zita tøpøzu manqat zømanqatát. Manqat kandambá gezø-manqatat. Yaq até gemát, atema Glik manqei-te vømø̄fakhan. Yaq ndøgo løvøyak misiká, geqotam.
Taqa zita-te, Pol ambá palai khagua-té genøketawɨ́n, Silia manqei-te vømø̄-fakhanɨn. Geté ndego āv gene-ewág nqǽgo: Zu bawan-ak nøme gèmbo-voqoém. Gélaém. Yaq ndego matavap gè-enénd. Yaq Masedonia plovins mokho-té genøveséz. Ezoqa nøme, namba gi꞉-apat, ngínik: Sopatá. Ndego Pilus-gé yó. Belia taon-ák. Neka nøme Alistakús neka Sekundús. Ndigu Tesalonika taon-ák. Neka nøme Gaiús. Ndego Debe taon-ák. Neka até Timotí-a, neka nginik Esia manqei-ak menas, Tikikus neka Tlofimus, ndigu vø̄-apat. Nginik ezoqam, gò꞉megetát. Yaq Tloas taon-té ginimbo-kewagám. Geté ni até nitøndu-sokhoám, atema Zu bawan-ak-qa khøuwa kandakanda, ndøgo flawa poponøvemav gilouzatun, vømø̄-nasinim. Yaq ni Filipai taon-te ndøgo, palai khagua nindapém. Yaq khøuwa faev-qa zita-te, nginik ezoqam, Tloas taon-te nqawa vø̄iqas. Pula kopó, qeisokhoam ndøgo.
Pol Tloas taon-te, ezoqa ndakinak nqawa gekhandi꞉v
Sande khøuwa-te ndøgo, ni Klisten ezoqa nømé namba nitimøvámb, Evezøza-qa lou loge matev vøimǿgonēm. Yaq Pol ezoqa Mbumbukiam-qa Manqat tene-zømesimát ndǿgo, até vømø̄-umba. Zapa ndǿgo, ndego khøuwa nøme, ivøve-qa ndøgoám. Ta khoev-te ndøgo, ni qeipindam, kouwat ová qeito-qonavám. Neka ndøgo ndavand waev kopoáv qakhavat. Møvøna-te ndøgo, iwateam mø̀ndøgoám. Teqa iz Yutikus. Bøi mboqog-té geqotám. Yaq Pol ate av-té manqat ge꞉geveat, ngenek Yutikus venanqei-qape mboqaná, vø̄buv. Nqova mokho-té gembøi-teitát. Yaq ndego manqei-té genøbøiáv. Yaq ezoqa ginduvis, gindafem, ndego é-møndønaním. Lou løvøtap misika-té gendobøiav.
10 Yaq Pol gendovis, Yutikus-qá mumat-té genøqoqóz, vø̄pøtiu, neka ezoqa gezø-ein, “Zo mbøni khapé bezømbèva᷄. Ngenek ngekhandî꞉vát.” 11 Yaq Pol nqawá genøqavíg, ezoqa namba Evezøza-qa lou loge matev vø̄gonem. Yaq ndego manqat até gemanqatát, ezoqam namba, atema꞉ vøndōpave, sasa ndøzivaz. 12 Ndego iwateam, nqawa gekhandi꞉v, ezoqa khoev-té ginø-ituím. Ezoqa ewaqape, khanakhanakh kandambá gindapem, te zapaya.
Pol Tloas taon ge-ivav, Miletus taon-te gewav
13 Tloas taon-te ndøgo, ni palai khagua-té qeitø-ketámb, atema Asos taon-te. Ndøgo Pol-qá poév, av nqægo qeimatønømem. Geté ndego ekezan, zapa okho-qa mbogoám. Yaq sa ndǿgo, temǿketáo. 14 Yaq Asos taon-te ndøgo, qeimø-qaqandam, ndego gèndo-ketáo, atema Mitilini taon-te, vøimø̄teit. 15 Yaq khøuwa nøme qandopave, ni Kios manqei bawa avønin-té qeimø-fakhán. Yaq nøme qamøpave, ni ate niqantavát, Samos manqei bawa-te vøimø̄-fakhan. Yaq khøuwa nøme qamøni-pave, ni Miletus taon-té qeimø-fakhán. 16 Pol matavap é-møndøgó, av nqægo, ni até nitúguvít. Efesus taon seimǿ-løvuím. Ndego gè꞉ngetøgeapát neka poeveáv, ni Esia manqei-te, khøuwa mba tøti-khoubit. Zapa ndǿgo, kopømba tøgoat, ndego Pentikos khøuwa kandambaqape-te, Zelusalem taon-te gone-qa ndøgoám.
Pol Efesus Klisten megetapak, manqa gezø-løvua neka ouo manqat gezø-ein
17  20:17 Kel 18:21Ni Miletus taon-te qeimø-fakhan, yaq Pol Efesus taon-te, manqat ndøkhofotáv. Klisten megetapak, yà betøndozáv, bēnømendam. 18  20:18 Kel 18:19–19:10Yaq gifakhaz, ndego āv gezømbe-eín nqǽgo, “Zo mø̀zøte-zøtéz, av no qateyagam, Esia manqei-te ande qategeavun, neka khøuwa ate qægoam, zo namba qazi꞉yagam. 19 No Evezøza-qá sasae mba nogoám neka no nøkeza iz eqawateáv. No nqanek sasae qægoam, nøme nø̀-eivumám. Neka no yage føgakh-qapé qændapat, Zu ezoqam, noqa yage ngi꞉wat-qa givawam. 20 Neka zo mø̀zøte-zøtéz, no Mbumbukiam-qa Manqat qate-zømesimam, no manqat-qase khonøweáv, zo tøzømbe-tøkeat. Geté zo ùni nøte-zømesimám, ezoqa ewaqape-qa bøi-te neká zøkeza khoev vinivinimba-te. 21 No ezoqa āv qazømbe-ovøemám nqǽgo: Zu bawan-ak neká bawan vini-ak, tiqa yage bè-enénd, neka Mbumbukiam-te bēqambuz neka nigi Evezøza Yesu bē-unimanqatinim.
22 Yaq ndakin, nqáe! No Zelusalem taon-té qatǿnáv. Nqova Mbomambaqape ndø-itumbít, tænav. Geté, unimanqatín, no nø̀tenøtenák, ande gekha matev me mønǿfakhān. 23  20:23 Kel 9:16; 21:11Ta-mba nqánek qatenøtén, gekha tāon ndøgo, qæ-okhoatun, Nqova Mbomambaqape āv gene-nømendimatún nqǽgo: No ndimbula-té gimǿ-utøném neka no yage føgakh-qape vøemǿqeīv. 24  20:24 Kel 21:13; 2 Tim 4:7Geté no nøkeza yage-te, matavapøteáv. Gigiap-qape sa nqánek: No bøiat uni nøtékhóu, neka ta sasae ndøgo, Evezøza Yesu genø-etoam, vøtumú-khōu, ezoqa Manqat Mbomambaqape tøte-zømesimit, Mbumbukiam-qa kuku matev-qa yaq-te.
25 Yaq nqáe! No āv qatenøtén nqǽgo: No zo mokho-te qæ-okhoam neka Mbumbukiam-qa Megeat Matev vøtē-zømesimam, zo noqa bugug nqawa zonǿ-qeivimák. 26 Yaq nakémbá, no zo āv qazømbé-eín nqǽgo: Zo ezoqa nøme, Mbumbukiam te-ivav, vǿsoqoēv, ndøgo noqá manqa-zapá mbá. 27 Zapa ndǿgo, no manqat kopo khonøweáv zo-te. Geté no Mbumbukiam-qa poev ate ndægo, ezoqa khandi꞉zat-qa yaq-te, sø̀tumu-zømesimát. 28  20:28 1 Tim 4:16; 1 Pita 5:2-4Zo zøkeza kha, gèqeiví. Neka ate ezoqa ewaqapé-a, vø̄zømete, ndigu Nqova Mbomambaqape, zoqa zenda-te ge-ab, zo tozozø-kewagat. Zo andé sip keoge ezoqam me zøte꞉gó. Zo Mbumbukiam-gi bawan ezoqam, mbomambá segezø-keogé, ndego ekeza kouk ge꞉wi. 29  20:29 Met 7:15; Zion 10:12No mø̀tenøtén, no tænav, yaq zo mokho-te, ezoqa nøme andé gaqo lozokhak khobokhobos me ndézáv. Yaq ndigu ezoqa ngiæzoat-qa ndǿgoát, ndigu kopømba ande av sip ndi꞉gu. 30 Até zo mokho-té-a, ezoqa nøme vǿfakhāz. Ndigu Klisten ezoqam-qa matavap enegim-qa ndǿgoát. Yaq nginik Klisten ezoqam, ndigu tìabezømbe-páev. 31  20:31 1 Tes 2:11Yaq nakémbá. Gò꞉feazoát. Até vømbo-mataváp. No zo ate ndøzøte꞉go, viav misika mokho-te, pavpave neká lovølova, oskia nogugubám. Nøme ndøgo eiv-ús, qægugubam.
32 No zo ndakin Mbumbukiam-qá zenda-té neka teqá Manqat-té qatø-abét, ndøgo teqa kuku matev-qa yaq-te ndæmanqate. Nqanek manqat mokho-te, zoqa unimanqatin kopømbaqapé, gezømbé-føgákh, yaq zo matev mbomømboma vozóndapēm, ndøgo Mbumbukiam tegi ezoqam ate ndi꞉gu-qa gekhakheinam.
33  20:33-34 1 Ko 9:11-12No zo namba qategoam, no ambá av nqǣgo, ezoqa nøme tigi moni neka tiqa ndabua nøte-qovetām. 34  20:34 Kel 18:3; 1 Tes 2:9Zo mø̀zøte-zøtéz, no nøkeza zendá qate-sasaetám, moni qæqaqasumam, nøkeza kha keoge nonqo neka tiqa ndigu, namba qati-okhoam. 35 Matev ate qægoam, no qæmatønumam, no āv qatezømás nqǽgo: Ni sasae bazaføgakh-us bizigú. Yaq av nqægo, ni kopømbaqapé, ndigu ezoqam zizǿtøké, ndigu bazaføgakh mbain ndigu, ekeza kha timbo-kewagat. Ni até bizimbo-mataváp, av nigi Evezøza Yesu ekezan ge꞉-ein, ‘Khanakhanakh ndøgo, toqondap, ezoqa nøme gigiap toqombo-etoam, ndøgo gò꞉megeát. Mø̀ndøløvú, av khanakhanakh ndægo, ezoqam-te gigiap toqondap.’ ”
36 Pol nqanek manqat qamømbøeva, yaq katuk ndømøkuí, nginik ezoqa ewaqape namba, vø̄guligulimem. 37 Yaq ndigu gè-eivám, Pol sasa ndømøvøinam neka vø̄ngenøtømem. 38 Ndigu mbøni vaev kandambaqape, ta zapaya ndǿgo tinindapém, ndego gezø-ein av nqægo, “No bugug nqawa zonǿ-qeivimák.”
Yaq Pol khagua pu-te ge-ova, ndigu gèmbofikím, vømø̄-khofotøvem.

20:17 20:17 Kel 18:21

20:18 20:18 Kel 18:1919:10

20:23 20:23 Kel 9:16; 21:11

20:24 20:24 Kel 21:13; 2 Tim 4:7

20:28 20:28 1 Tim 4:16; 1 Pita 5:2-4

20:29 20:29 Met 7:15; Zion 10:12

20:31 20:31 1 Tes 2:11

20:33 20:33-34 1 Ko 9:11-12

20:34 20:34 Kel 18:3; 1 Tes 2:9