4
Mbumbukiam-qa bøi-te neka Keliso Yesu-qa bøi-te, ndego khandi ezoqam neka løvøte ezoqam manqa ovøyam-te te-ab, neka ndego teqavanav, kawa iz vǿndāp, no tiqa bøi-te, manqat āv qataqambé-løvuá nqǽgo: Ezoqa Mbumbukiam-qa manqat soqoté-zømesimát, oskiá ndøgo, tøzø-pøovat o poeveav tøgoat. Gèzøponqóm, ndigu matev soqøsoqa ndigu, neka gèguguzá. Neka ezoqa zita qozǿtøpáz, Klisten matev-te. Qo manqat aiyaiyav-té qanøzø-manqaté neka eqeieqeí soqoté-zømesimát. 4:3 1 Tim 4:1Zapa ndǿgo, khøuwa gemǿfakház. Yaq ezoqa nømendim manqat eqeieqei yoge, gezømbó-qasi꞉vát. Yaq ndigu nømendim ezoqa vini, av tiqa poev ndægo, ndǿvevesám. Kopoáv. Yaq kha gezǿ-wageapát, tiqa khokho manqat ti-ewagat. Ndigu unimanqatin manqat, ndø̀-ivøvém. Yaq khokho emanqat vinivinimba yoge-té ginǿqambúz. Geté qo, gekha matēv ndøgo, tøqa-fakhanumat, qakeza kha eqeieqei ndønøzøgím. Viniv tøqa-fakhanumit, sège-eqatét. Ezoqa Manqat Mbomambaqape qoté-zømesimít, yaq kopømbaqapé, Mbumbukiam-te tiqambuz. Qo Mbumbukiam-qa sasae ate ndægo, qoqa zenda-te geve, eqeieqei ndøgót.
Pol avønín é-ndønaním
4:6 Filip 2:17No nqanek manqat qataqambe-manqatavun, zapa ndǿgo: No avønín é-ndænaním. Noqa kouk andé waen me mé꞉wá, kopømba ande av Mbumbukiam-qa khoev-te waen gi꞉qouzumatun, Mbumbukiam etoam matev gimbogoatun. Khøuwa iz avønín, é-ndæmø-khantáz, tæqavan. 4:7 1 Tim 6:12No nøfeap mbomambaqape-te, eqeieqei nonøfeapavún. No bøiyat mø̀ndømønø-navøém. Ma qate-fifitavun, mø̀emø-khanáz. No unimanqatin matev, livin-qase ivøveáv. No até nogeatám. 4:8 1 Ko 9:24-25Mbumbukiam noqa bøiyat-qa yaq-fia, mø̀ndønømbo-khakheinám. Yaq-fia no tæmøndap, nqánek: Teqa Khøuwa Kandambaqape-te, Evezøza, ndego manqa ovøyam megeat ezoqam ndaføyamba-qape, no eqeieqei mé꞉nǽmb. No mbá mbá, geté até ndigú-a, gekha ezoqām ndigu, kuku matev-us, Yesu-qa qavøne khøuwa ndimbøe-esap.
Pol-qa poev, Timoti nakhamas-te tendowav
Qo bazaføgakh ndø-asáz. Nakhamas-té qotøndóqáv. 10  4:10-11 2 Ko 8:23; Kel 15:37-39; Kol 4:14No Dimas mø̀ndø-nøuván. Ndego nqanek manqei-qape-qa matev-te, poev khàpe mbøewáv. Yaq Tesalonika taon-té genøwáv. Klesens, ndego Galesia manqei-té genøwáv, neka Taitus Dalmesia manqei-te vø̄wav. 11 Luk mba ndøgó, no-te. Toqotøndoqav, Mák namba ndæzáv. Yaq ndego kopømbaqapé, noqa sasae-te genǿtøké. 12 No Tikikus Efesus taon-té qatø-khofotáv.
13  4:13 Kel 20:6Qo toqotøndoqav, noqa qozaq nonqo ndabua, no Tloas taon-te, Kapus-qa khoev-te qæ-ivav, qotøndó-ndáp. Neka noqa mbuk vøndō-upa. Noqa poev kandambaqape nqánek: Ta mbuk ndǿgo toqotøndó-upá, søvakha gigiap ngusum gi꞉khakheinømem.
14  4:14 Isa 59:18; Lom 2:6Aleksanda, ndego auli gigiap gekhakheinumatun, ndego matev soqøsoqa ndøgoám, no-te. Kopoáv. Evezøza yaq-fia ndø̀tá te-te, av no-te ge꞉matønumat. 15 Qo gò꞉feaqoát te-te. Zapa ndǿgo, ndego niqa nømendim matev bazaføgakh-ús, ginimbo-khakhazumam.
16 No manqa ovøyam-te ande qate-itan, ezoqa kopo no zita khonøweáv. Ezoqa ate gi꞉goam, sège-nøuvøném. Geté no Mbumbukiam-te, āv qate-guligulím nqǽgo: Ndego bembo-matàva᷄p, no sa ginøuvønem. 17 Geté Evezøza mø̀ndøgoám, no namba, no bazaføgakh vønø̄-etoam. Yaq no kopømbaqapé, ndigu bawan vini-ak ate gi꞉goam, Mbumbukiam-qa Manqat ate ndægo vøtēzømas. No andé layon-qá manqa-nqa-té qatu꞉goám. Geté Mbumbukiam, no mø̀ndø-khandí꞉n. Yaq ndigu no løvøte-te veeáv. 18 Matev soqøsoqa ate ndægo, ezoqa no-te ndimatanam, Evezøza no gékhandí꞉n. Yaq ndego no yan-te nqo꞉go, ekeza Megeat Matev-té genǿndapán. Teqa iz, miavmiav, bèto-eqawát.
Amén. Nqanek manqat unimanqatín!
Khaiya mboma manqat vinivinimba
19  4:19 Kel 18:2; 2 Tim 1:16-17Plisila, zivis namba, Akuila, noqa khaiya mboma manqat qozǿ-eín, neka até Onesifolús-a, tegi ezoqam namba, khoev-te ndimboyage, khaiya mboma manqat vøzø̄-ein.
20  4:20 Kel 19:22; 20:4; Lom 16:23Elastus, Kolin taon-té gemiá. Neka Tlofimus, Miletus taon-té qatøndo-iváv. Zapa ndǿgo, ndego enqoni mbovitát. 21 Qo nakhamas-té qandoqáv. Yakha betaqàva᷄. Soqaín ndøgo, qozaq khøuwa ē-ndøfakhān.
Yubulus neka Pudens neka Linus neka ndugu Klodia neka Klisten ezoqam ate ngi꞉gu, khaiya mboma manqat ndøkhofotaváv qo-te.
22 Evezøza ndø̀goát, qo namba. Neka Mbumbukiam-qa kuku matev, ndø̀goát zo-te, zo ate ndøzøte꞉go.

4:3 4:3 1 Tim 4:1

4:6 4:6 Filip 2:17

4:7 4:7 1 Tim 6:12

4:8 4:8 1 Ko 9:24-25

4:10 4:10-11 2 Ko 8:23; Kel 15:37-39; Kol 4:14

4:13 4:13 Kel 20:6

4:14 4:14 Isa 59:18; Lom 2:6

4:19 4:19 Kel 18:2; 2 Tim 1:16-17

4:20 4:20 Kel 19:22; 20:4; Lom 16:23