Taitus
Pol-qa pepa, Taitus-te
Megeat Manqat-qase
Pol nqanek pepa Taitus-té genø-peawám. Taitus Glik bawan-ák. Zu ezoqám mbá. Ndego Yesu ndǿgo tene-unimanqatín, Pol-qa nømendim ge-ewag.
Taqa zita-te, Pol manqei vinivinimba nøme-te ge-okhoam, ezoqa Mbumbukiam-qa Manqat ge꞉zømesimat, Taitus namba me꞉mát, vømbō-tøkeat. Taitus até ndøgó-a, Pol Zelusalem taon-te gewav, Keliso-gi u-anim nøme namba gimi-kakambam, namba vø̄ewav (Kel 15:2, Gal 2:1-5). Pol Taitus khøuwa menás, Kolin taon-té genø-khofotáv (2 Ko 7:6-7, 8:6, 8:16). Taqa zita-te, Pol Taitus namba, Klit manqei bawa-té ginøzáv, yaq Taitus ta manqei-te ndøgo, vømø̄-Klisten-bawan-megeat-ezoqam-ev (Tait 1:5).
Nqanek pepa mokho-te, Pol Taitus Klisten megetapak vevesam-qá yaq-té gembøe-peawám. Neka ndego bèto-feaiwát. Soqaín ndøgo, khavozam nømendim ezoqam, ezoqa titubam. Neka Taitus ekezan, Klisten bawan ezoqam, eqeieqei bete-zømesím, yaq Pol vømbō-ovøyam, gekha yage matēv ndøgo, eqeieqei, ti nonqo ndigu, Yesu ndi-unimanqatinat.
1
No Pól, nqanek pepa nqæpeaomit. No Mbumbukiam-gé sasae ezoqám neka Yesu Keliso-gé u-aném.
No Mbumbukiam nqánek gene-veatán: No ezoqam ndigu, gevevesam, tiqa unimanqatin-te, zita nøzǿ-tøpazát, yaq ndigu unimanqatin manqat mé꞉zøtéz, neka matev eqeieqei-te, av Mbumbukiam ndømbøe-poev, vǿyagāt. 1:2 Kol 1:27Ni tizio-taná ndǿgo: Ni yage miavmiav zíndapém. Manqei-qape khakheinøpøteav qagoam, Mbumbukiam ndego khavozumav ndego, manqa mbusa āv tenevé. Yaq ndakin, av bugukhokhof khøuwa ge꞉zav, ndego manqat ndøveáz, taqa yaq-te. Mbumbukiam, ndego nigi khandi etoam ezoqam, nqanek manqat noqá zenda-té genøvé, no ezoqa batē-zømesim.
1:4 2 Ko 8:23; Gal 2:3; Lom 1:7Táitus! No nqanek pepa qo-té qatø-peaomít. Niqa unimanqatin matev mokho-te, ni sa nqanumbugu, qo uni nogé-yo-ín.
Mbumbukiam, nigi Tat, neka Keliso Yesu, nigi khandi etoam ezoqam, tiqa kuku matev neka sambi matev, ndø̀goát, qo namba.
Klisten megetapak vevesam-qa yaq-te
No Klit manqei bawa-te nandav, nqánek qateqøuváq: Qo sasae ndøgo, qazingazem, qókhóu. Av bugukhokhof qataqambe-ein ndægo, vemiav ate nandægot, Klisten megetapak qóvevesám. 1:6-9 1 Tim 3:2-7; 2 Tim 2:24-26Ezoqa toqo-veatav, ndego manqa-zapa-yav begó neka sævam kopo mba bembogó. Tegi nakheis, Yesu be-unimanqatinát neka evøndipakha-qa manqa o-mba bezømbo-ndapé neka sapi gonemav begó.
Klisten megeat ezoqam, ndego Mbumbukiam-qá sasae ndøgó. Yaq nakémbá, ndego matev eqeieqei mba begó. Ndego ezoqa be-tøpøtàza᷄t neka mbøni tokhop bègo᷄. Neka ndego khapekhapé bete-ìza᷄m. Neka ndego qaqa møqæ bègo᷄. Neka ndego moni-te, poev khapé bembøèwa᷄v. Neka ndego ezoqa nøme, khoev sà bezø-manqaté. Ndego matev mbomømboma-te poev bembogó, neka matavap loloakh bembōgo. Ndego, ezoqa matev ndaføyamba-qape begó neka Mbumbukiam-qá matev mba bembopáev, neka ekeza kha nøzøgim eqeieqei betē-otev. Ndego unimanqatin manqat, av gi꞉-ometimam, até begeawát. Yaq ndego, teqa nømendim matev eqeieqei mokho-te, kopømbá, até ezoqa nømé-a, zita zǿtøpáz, neka ndigu vǿgugubāt, ndigu Mbumbukiam-qa Manqat ndisanqawe.
Ezoqam ndigu, ezoqa nøme-qa unimanqatin matev ndingi꞉wat
10  1:10 1 Tim 4:7No nqanek manqat qæmanqatavun, zapa ndǿgo: Ezoqa nøme, Mbumbukiam-qa manqat, gèsanqawé. Ezoqa kopoáv. Ndigu khokho manqat ndømanqaté neka ezoqa nøme ndītūbām. Ti mokho-te, matev av nqægo gigoatun, ezoqa kopoáv, Zu ezoqám. Yaq ndigu Klisten ezoqa nøme, ngusu qogøzat-qa yaq-te zøpouweatún. 11  1:11 1 Pita 5:2; 2 Tim 3:5-6Qo nandiv ezoqam, gètokáz. Manqat ndøgo ndi꞉zømesimit, bete-zømèsi᷄m. Ndigu khoev vinivinimba-te, ezoqa ewaqape ma ndi꞉sokhoyap, unimanqatin matev zøngi꞉wát. Neka ndigu fia upøgim-qa ndøgó, ti-te ndigu, ma ndi꞉zømesim.
12 Klit ezoqam nøme, ndego Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam ndi꞉vewe, ekezan āv gene-eín nqǽgo, “Nginik Klit ezoqam, meakha ezoqám. Ndigu andé søvakha gigiap khobokhobos me me꞉gó. Neka ndigu wauwaú neka lou loge møqǽ.” 13  1:13 2 Tim 4:2Nqanek manqat unimanqatín. Yaq nakémbá, qo gègugúb, ndigu nømendim matev eqeieqei gi-ivøvem. Manqat bazaføgakh-us qozǿ-manqatát. Yaq tiqa unimanqatin matev, tàbezømbe-eqeieqeí. 14  1:14 1 Tim 4:7Zu ezoqa nøme-qa khokho emanqat, neka ndigu ezoqam-qa khokho khafeap manqat, ndigu unimanqatin manqat zita gi꞉wuøem, tiqa manqat beyòge᷄. 15 Ezoqa ndigu, eqeieqei ndigu, ti-te ndigu, gigiap ate ndægo eqeieqeí. Geté ezoqa ndigu, ande khavim-us ndigu neka unimanqatinteav ndigu, ti-te ndigu, gigiap kopo eqeieqei mbaín. Zapa ndǿgo, tiqa matavap neka tiqa mbøni, mø̀ndøzø-khavim-ús. 16  1:16 1 Zion 1:6; 2:4Ndigu āv gini-manqaté nqǽgo, “Ni Mbumbukiam mø̀tinøtén.” Geté tiqa yage mokho-te, ndigu āv gini-nømendím nqǽgo: Ndigu Mbumbukiam zitá gini-wuowém. Mbumbukiam gèmbøeqasí꞉v, ezoqam av ngi꞉gu. Ndigu Mbumbukiam-qa manqat, gèsanqawé, neka kopømba mbaín, matev eqeieqei kopo timatønømem.

1:2 1:2 Kol 1:27

1:4 1:4 2 Ko 8:23; Gal 2:3; Lom 1:7

1:6 1:6-9 1 Tim 3:2-7; 2 Tim 2:24-26

1:10 1:10 1 Tim 4:7

1:11 1:11 1 Pita 5:2; 2 Tim 3:5-6

1:13 1:13 2 Tim 4:2

1:14 1:14 1 Tim 4:7

1:16 1:16 1 Zion 1:6; 2:4