1 Zion
Zion-qa bugukhokhof pepa
Megeat Manqat-qase
Nqanek pepa Zion ndøpeawám, ndego Yesu-gi paev ezoqa tuelv nøme gegoam. Ti-te ndígu tenø-peawám, Klisten ezoqam, Esia manqei-te giyageapam. Ta khøuwa-te ndøgo, Zion nqanek pepa gepeawam neka taqa zita-te, pepa menas nøme vø̄peawam, ndego é-møndø-lawaqape-év. Nqanek pepa misika-te, ndego ekeza iz veeáv. Geté zøtezat ezoqam, āv giniqeivím nqǽgo: Ta pepa misika-qa peawam matev, até kopó, av peawam matev ndægo, Yesu-qa emanqat mokho-te ndøgo, Zion gepeawam. Ndøgo ni āv qani-nømendím nqǽgo: Ta manqat ate qægoam, Zion ndøpeawám. Neka ndego até Manqat Qandoveveám-a, vø̄peawam.
Zion nqanek pepa misika gepeawam, ndego Efesus taon-té geyagám. Ta taon-te ndøgo, ndego Klisten bawan ezoqam-gé megeat ezoqa nøme ndøgoám. Manqat nøme, Zion Klisten ezoqam-te gepeawam, ponqom manqát. Geté ndego aiyaiyav manqat-us ndøpeawám. Zapa ndǿgo, ndego kuku kandambá ti-te, neka ndigu ‘nogi nakheis’ vøzø̄-akhaemam. Zion āv gene-ewág nqǽgo: Ezoqa nøme, khavozam manqat ndøvøndazát. Ndigu āv gini-manqatát nqǽgo: Yesu, Mbumbukiam-ge Yo, ndego ambá av nqǣgo, ùnime꞉-ezoqam-ēv. Neka manqat nøme gimanqatat, nqánek: Ezoqam-qa kha soqaqapé. Yaq ni bìzi-sanqawé. Neka ezoqa ambá av nqǣgo, Yesū ginī-khandī꞉z, geté mokho manqat qateqat betaqagó, yaq ndǿgo, toqoté-khandí꞉q. Geté Zion ndigu Klisten ezoqam, āv gezømbe-ovøyám nqǽgo: Manqat av nqægo, khavozam manqát neka ndøgo mokho mbaín.
1
Yesu Keliso, ndego Khandi Manqát
1:1 Zion 1:1Ni zo manqat nqeizø-peaomit, ndøgo oskia ndøgoám, ibugukhokhof, atema ndakin. Ni mø̀iyogém, neka nikeza bøí qati-kewagám. Ni mø̀iqeivím, neka nikeza zendá qati-geagimám. Khandi Manqat niti-manqaté. 1:2 Zion 1:14Nqanek Khandi, màndoveá. Ni mø̀iqeivím neka ezoqam-te, nì-unimanqatinát. Ni zo khandi miavmiav niti-zømesimít, ndøgo Eve namba qægoam, yaq ni-te vø̄fakhan. Ni qeiqeivim neka vø̄iyogem, até zó-a, ni ndǿgo teizømbe-manqaté. Yaq zo ni namba zí꞉tøkuatát, neka ni Tat neka Yo namba, Yesu Keliso, bizī꞉-tøkuat. 1:4 Zion 16:24Ni nqanek manqat tøti-peaomít ndǿgo: Ni ate nqazi꞉gu, khanakhanakh, tàbinimbi-tøtøvøyám.
Niqa matev, mbomambá sa begó
1:5 1 Tim 6:16; Zems 1:17Manqat ndøgo, Yesu Keliso-te qeiyogem, neka zo nqati-zømesim, nqánek: Mbumbukiam, ndego wáev neka te mokho-te ndego, bøivun-qase mbaín. 1:6 1 Zion 2:4Yaq nakémbá, tizi-manqatat, av nqægo, te namba nqazi꞉-yage, gete ni bøivun-te neka manqa-zapa-te zua zigū, ni zì꞉khavozám neka unimanqatin-te yageáv. Geté ni waev-te tizi-okhoat, av ndego ekezan, waev-te nde꞉yage, yaq ni yaqyaq-a, sizimú-tøkuatát. Yaq Yesu-qa kouk, ndego Mbumbukiam-ge Yo, niqa manqa-zapazapa ate ndægo, ginísungúz.
1:8-9 Psa 32:5; Prov 28:13Tizi-manqatat, av nqægo, ni manqa-zapazapa mbaīn, ni nikeza kha, zìmbøe-khavozám neka unimanqatin manqat mbaín, ni mokho-te. Geté niqa manqa-zapazapa Mbumbukiam-te tizi-vøndæmem, yaq ndego matev eqeieqei, av bugukhokhof ge꞉-ein, ndø̀matanám. Ndego niqa soqa matev, segembøé-navøém, neka manqa-zapazapa ate ndægo vønísungūz. 10 Tizi-manqatat, av nqægo, ni manqa-zapazapa gonemāv, ni Mbumbukiam, khavozam ezoqam zi꞉vewé neka ni mokho-te, teqa manqat mbaín.

1:1 1:1 Zion 1:1

1:2 1:2 Zion 1:14

1:4 1:4 Zion 16:24

1:5 1:5 1 Tim 6:16; Zems 1:17

1:6 1:6 1 Zion 2:4

1:8 1:8-9 Psa 32:5; Prov 28:13