2
Yesu nigí tøke ezoqám
2:1 Iblu 7:25-26; 9:24Nogi nakheis! No zo nqanek manqat tæzømbe-peaomít ndǿgo: Zo andé manqa-zapazapa vøzøtégoāt. Geté ezoqa manqa-zapa tego, ni ezoqa nginîgú. Ndego ni zapaya, Tat manqat mbomanqaté, ndīnīmbō-vīgīm. Ngenek ezoqam, Yesu Kelisó, ndego ezoqam ndaføyamba-qape. 2:2 Zion 1:29; Kol 1:20; 1 Zion 4:10Keliso niqa manqa-zapazapa, ekeza kha-té genøndáp, vø̄-evøzam. Geté niqá manqa-zapazapa mbá mbá, geté até manqei-qape ezoqam ate ndigu-qá manqa-zapazapá-ya.
Gekha ezoqām ndigu, Mbumbukiam ndi꞉zøtezat, ndigu teqá matev bembopáev
Áv khazí꞉nøtēn, av nqægo, ni Mbumbukiam mìzi꞉nøtēn? Āv qazí꞉nøtén nqǽgo, ni teqa manqat o-mba tizimbøe-ndapat. Ezoqa te-ein, av nqægo, “No Mbumbukiam mø̀tenøtén,” gete ndego Mbumbukiam-qa Manqat paveav tøgoat, ndego khavozam ezoqám neka te mokho-te, unimanqatin manqat mbaín. 2:5-6 Zion 14:21, 23Gekha ezoqām ndego, teqa manqat o-mba ndo꞉ndape, te mokho-te ndøugu, Mbumbukiam-qa kuku matev, mø̀ndømu-khouwév. Yaq ta mokho-te ndøgo, ni āv qazi꞉nøtén nqǽgo: Ni te mokho-té qazu꞉gú. Ezoqa te-ein, av nqægo, “No Mbumbukiam-qā mokho-tē qatu꞉yagē,” ndego āv teabete-yagé, av Yesu ge꞉yagam.
Kuku matev-qa yaq-te
2:7 Zion 13:34; 2 Zion 5-6Nøfuap mbomømboma! No ambá av nqǣgo, zo guguna manqat ndakinak nøzø-peaomīt. Āv taoká. Nqanek guguna manqat, awenegé, ate av-té, zo oskia qazømbe-goam. Nqanek awenege guguna manqat, zo bugukhokhof mòzo-ewagám. Nupøkhán mbá. 2:8 Lom 13:12; Zion 1:9Geté unimanqatín. No zo guguna manqat ndakinak nøzø-peaomít. Yesu mokho-te, neka até zo mokho-té-a, ni āv qazi꞉qeiví nqǽgo: Nqanek guguna manqat, unimanqatín. Zapa ndǿgo, bøivun ndakin, gènavøemtét neka unimanqatin waev ndøkháev.
2:9 1 Zion 4:20Ezoqa te-ein, av nqægo, “No waev-tē qægō,” gete ndego Klisten ezoqa nøme ndesanqawe, ndego bøivun-te zua ndøgó. 10  2:10 Lom 14:13Geté ndego ezoqam, ndego Klisten ezoqa nøme-te kuku ndømbogo, ndego waev-té geyagé. Yaq ndego gébøiavák. 11  2:11 Zion 12:35Geté ndego ezoqam, ndego Klisten ezoqa nøme ndesanqawe, ndego bøivun-té gegó neka bøivun-té ge-okhó. Ndego otevateáv, ande āv kenēma. Zapa ndǿgo, bøivun teqa bøi, mø̀ndøgutáv.
12 No zo-té qatø-peaomít, nakheis. Zapa ndǿgo, Yesu Keliso zapaya, Mbumbukiam zoqa manqa-zapazapa, mø̀ndømbøe-navøém.
13 Neka no zo evøndipakha angana-té qatø-peaomít. Zapa ndǿgo, zo ndego mø̀zøte-zøtéz, ndego oskia gegoam, ande qandengaz, atema ndakin* 2:13 Ndego oskia gegoam, ande qandengaz, atema ndakin, Keliso me꞉manqaté..
Neka no zo ezoqa ndakinak-té qatø-peaomít. Zapa ndǿgo, zo ndego soqaqape, mòzo-tømbuinám.
14 No zo nakheis qazø-peawam, zapa ndǿgo: Zo Tat mø̀zøte-zøtéz.
Neka no zo evøndipakha angana qazø-peawam, zapa ndǿgo: Zo ndego mø̀zøte-zøtéz, ndego oskia gegoam, ande qandengaz, atema ndakin.
Neka no zo ezoqa ndakinak qazø-peawam, zapa ndǿgo: Zo bazaføgakh-ús. Mbumbukiam-qa Manqat, ndø̂ugú, zo mokho-te. Neka zo ndego soqaqape, mòzo-tømbuinám.
Manqei-qape matev neka gigiap manqei-qape-te nqago, poev binìgu᷄
15  2:15 Lom 8:7Zo manqei-qape-te poev bezø̀go᷄, neka matev ate ndægo, manqei-qape-te nqago. Gekha ezoqām ndego, manqei-qape-te poev ndømbogo, te mokho-te poev mbaín, Tat-te. 16  2:16 Lom 13:14Zapa ndǿgo, manqei-qape-qa matev, kopømba ande av kha-qa poev soqøsoqa, neka gekha gigiap o matev bøi toqoteqeiv taqapoe, neka khambuvap matev qoqa gigiap-qa yaq-te, ta matev ate ndægo, ambá av nqǣgo, Tat-tē qando-fakhatē. Geté ndøgo manqei-qape-qá matév. 17  2:17 Met 7:21Nqanek manqei-qape, taqa poev soqøsoqa namba, ndø̀mø-navøém. Geté ezoqam ndego, Mbumbukiam-qa poev ndembopaev, ndego oskia ndǿgoát.
Keliso-gi qaqa ezoqam-qa yaq-te
18  2:18 Met 24:5, 24; 2 Zion 7Nogi nakheis. Khøuwa vaev avønín. Zo mòzoyogém, av nqægo, Keliso-ge qaqa ezoqam ndø̀geáv. 2:18 Keliso-ge qaqa ezoqam ndégo, Antikrais ndimbo-akhayam Geté até ndakín-a, Keliso-gi qaqa ezoqam kandambá, mø̀ndø-fakház. Yaq taqa yaq-te ndøgo, ni mìzi꞉nøtén, vaev khøuwa avønín. 19  2:19 Kel 20:30Nginik ezoqam, ní namba zi꞉goám. Yaq ndigu ni gènøuván. Ndigu nigí ezoqám mbá. Ndigu amba nigi ezoqam tigunɨn, ndigu ambá oskia ndøgonɨ́n, ni namba. Geté ndigu ni mø̀ndø-nøuván. Yaq ta mokho-te ndøgo, ni mìzi꞉nøtén, ndigu ezoqam ate ndi꞉gu, nigí ezoqám mbá.
20  2:20 1 Ko 2:15; 2 Ko 1:21; 2 Zion 2Geté zo viní. Zapa ndǿgo, Keliso, ndego ezoqam ndaføyamba-qape, zo Nqova Mbomambaqape zø-etoám. Andé oil me zømbo-qóuz. Yaq ta zapaya ndøgo, zo ate ndøzøte꞉go, unimanqatin manqat, mø̀zøte-zøtéz. 21 No nqanek pepa nqazø-peaomit, zapa ambá av nqǣgo, zo unimanqatin manqat zø̀tezøtezāk. Geté zapa ndǿgo: Zo mø̀zøte-zøtéz. Neka zo mø̀zøte-zøtéz, khavozam manqat ate ndægo, unimanqatin-te fakhanumáv.
22  2:22 1 Zion 4:3; 2 Zion 7Yaq gê, khavozam ezoqam, gekha ezoqâm? Ezoqam ndégo, ndo꞉nawam, av nqægo, Yesu ndego Mesayā mbā. Ezoqam av nge꞉go, ndego Keliso-gé qaqa ezoqám. Ndego Eve-qa yaq-te ndō꞉nāwām-a, Yo-qa yaq-te ndō꞉nāwām. 23  2:23 Zion 5:23; 1 Zion 4:15; 5:1Gekha ezoqām ndego, Yo-qa yaq-te ndo꞉nawam, ndego até Eve ndøsanqawé. Geté ezoqa ndego, ezoqam-qa bøi-te Yo nde-unimanqatinat, ndego até Evé-a, ndekhatîwí.
24 Mbumbukiam-qa Manqat, zo qazoyogem, zo ande qazøte-unimanqatinim, até vøgeawát. Zo oskia tozo-geatat, yaq zo Yo mokho-te neka Tat mokho-te, ate zóyagát. 25 Manqa mbusa, Yesu ginive, nqánek: Khandi miavmiáv.
26 No nqanek manqat nqazø-manqate, zapa ndǿgo: Ezoqa nandîgú. Ndigu zo tubam-qa ndøgó. 27  2:27 Zion 16:13Geté Nqova Mbomambaqape, zo qazondafem, ndego Keliso zo ande oil me gezømbo-qouz, ndego zo mokho-té gunu꞉yagé. Yaq nakémbá, zo nømendim ezoqa nøme bezø̀go᷄. Zapa ndǿgo, matev ate ndægo, ndégo tene-zømesím. Teqa nømendim matev, unimanqatín. Khavozám mbá. Yaq nakémbá, Keliso-qa mokho-te, até vøugú, ate av-té, Nqova Mbomambaqape ge꞉zømesimam.
Mbumbukiam-gi nakheis-qa matev, ande āv khané꞉gō
28 Unimanqatín, nogi nakheis. Zo Keliso-qa mokho-te, até vøugú. Yaq ndego tendoveao, ni kha føgakh-mbá qazígoát, neka teqa megemege-te, mivi mbaín, sizígoát, ta khøuwa-te ndøgo, tendoqavan. 29  2:29 1 Zion 3:10Zo mø̀zøte-zøtéz, Mbumbukiam, ndego eqeieqei-qapé. Yaq zo vø̀ezøtéz, gekha ezoqām ndego, matev eqeieqei ndematanam, ndego Mbumbukiam mokho-té genøqán.

2:1 2:1 Iblu 7:25-26; 9:24

2:2 2:2 Zion 1:29; Kol 1:20; 1 Zion 4:10

2:5 2:5-6 Zion 14:21, 23

2:7 2:7 Zion 13:34; 2 Zion 5-6

2:8 2:8 Lom 13:12; Zion 1:9

2:9 2:9 1 Zion 4:20

2:10 2:10 Lom 14:13

2:11 2:11 Zion 12:35

*2:13 2:13 Ndego oskia gegoam, ande qandengaz, atema ndakin, Keliso me꞉manqaté.

2:15 2:15 Lom 8:7

2:16 2:16 Lom 13:14

2:17 2:17 Met 7:21

2:18 2:18 Met 24:5, 24; 2 Zion 7

2:18 2:18 Keliso-ge qaqa ezoqam ndégo, Antikrais ndimbo-akhayam

2:19 2:19 Kel 20:30

2:20 2:20 1 Ko 2:15; 2 Ko 1:21; 2 Zion 2

2:22 2:22 1 Zion 4:3; 2 Zion 7

2:23 2:23 Zion 5:23; 1 Zion 4:15; 5:1

2:27 2:27 Zion 16:13

2:29 2:29 1 Zion 3:10