2 Zion
Zion-qa pepa qambo-menas
Megeat Manqat-qase
Nqanek pepa, gè-menás, Zion gepeawam. Ndego nqanek pepa andé sævam-té genø-peawám, tugi nakheis namba. Geté zøtezat ezoqam kopoav, āv gini-mataváp nqǽgo: Ndøgo yaya etæ manqát. Ndego nqanek pepa, Klisten bawan ezoqam-té abe-peawám, ezoqa ewaqape namba, ti mokho-te ndu꞉gu.
Nqanek pepa-te, Zion Klisten ezoqam nqawa, āv gezømbe-eín nqǽgo: Ndigu kuku yà bezøgó, yaqyaq-a, neka khavozam nømendim manqat-qa yaq-te, yà beto-feazoát.
1
No megeat ezoqám, nqanek pepa nqæpeaomit. No tu-te ndúgu tøtø-peaomít, sævam, Mbumbukiam guveatav, tugi nakheis namba. No kuku kandambá, zo-te. Geté no mbá mbá. Até ndigu ezoqa nømé-a, ndigu unimanqatin manqat ndi꞉zøtezat, ndigu kuku kandambá, zo-te. No zo-te, kuku kandambaqape, tønømbegó ndǿgo: Zapa ndǿgo, ni Mbumbukiam-qá unimanqatin manqat nimbu꞉gú. Yaq ndøgo ni mokho-te miavmiav mú꞉goát.
Mbumbukiam, Tat, neka Yesu Keliso, Tat-ge Yo, tiqa kuku matev neka tanakh matev neka sambi matev, ndø̀goát, ni namba. Yaq ni unimanqatin manqat-te neka kuku matev-té qazíyagát.
4 3 Zion 3No khanakhanakh kandambá qændap, zogi nakheis nøme qæzømet, ndigu Mbumbukiam-qa unimanqatin manqat-te ndi-okho, av Tat manqa ginimbi-løvua. 5 1 Zion 2:7Yaq ndakin, no qo sævam, nangó qataqá-eín: Ni yaqyaq-a, kuku binigú. Nqanek manqat, guguna manqat ndakinák mbá. Awenegé. Ate av-té, ni oskia qazi꞉-ewagam, ibugukhokhof, atema ndakin. Kuku matev eqeieqei nqánek: Ni āv tabizi꞉-yagé, av Mbumbukiam, ni manqa ginimbi-løvua. Teqa guguna manqat, av ibugukhokhof qazøte-ewagam, nqánek: Zo kuku matev-té qayagé.
7 1 Zion 4:1-3Khavozam nømendim ezoqam kopoáv, nqanek manqei-qape-te gipanqanim. Nginik ezoqam gò꞉nawám, av nqægo, Yesu Keliso ge-ezoqam-ev. Gekha ezoqām ndego, av nde꞉manqate, ndego khavozam ezoqám neka ndego Keliso-gé qaqa ezoqám. Zo gò꞉feazoát. Soqaín ndøgo, zo ndapeav tøgoat, ndøgo ni sasae-qape nqazimbogo. Geté zo yaq-fia ate ndægo, vø̀møndapém. Gekha ezoqām ndego, Keliso-qa nømendim matev teløvu neka sekemba paeveav vǿgoāt, te mokho-te Mbumbukiam mbaín. Geté ezoqam ndego, Yesu Keliso-qa nømendim matev tegeatat, ndego Eve nekā Yo, ndø̀mbøigoát. 10 Ezoqa zo-te tendowav, ndego nømendim matev vini tendapav, zo ndego zoqa khoev-te ndøkhatòwe᷄m, neka nøfu manqat mbomanqàte᷄. 11 Gekha ezoqām ndego, ezoqam av ngenek nge꞉go, nøfu manqat tembo-ein, ndego ngenek ezoqam, manqa-zapa matanam-te gembótøké.
12 No manqat nøme kandambá, zo-te manqa manqate-qa nqægo. Geté no poeveáv, pepa-te tøtøndo-peawam. Zapa ndǿgo, no tototaná ndǿgo: No notøndónáv, zo namba manqat vizí-einīm. Yaq niqa khanakhanakh, tàbinimbi-tøvá.
13 Qogu ana* 1:13 Até nqanék-a, yaya etæ manqát. Klisten bawan ezoqa nøme me꞉manqaté., Mbumbukiam guveatav, tugi nakheis, khaiya mboma manqat ndøkhofotaváv, qo-te.

1:4 4 3 Zion 3

1:5 5 1 Zion 2:7

1:7 7 1 Zion 4:1-3

*1:13 1:13 Até nqanék-a, yaya etæ manqát. Klisten bawan ezoqa nøme me꞉manqaté.