4
Áv khazí꞉nøtēn, nqova ndego, Mbumbukiam-gē?
4:1 Met 7:15; 1 Zion 2:18; 2 Zion 7; 1 Tes 5:21Nøfuap mbomømboma! Zo ezoqa ewaqape ndø-unimanqatìna᷄t, ndigu ndimanqate, av nqægo, tiqa manqat Mbumbukiam-gē Nqova Mbomambaqape-tē qando-fakhatē. Geté zo ndigu nqova, gè꞉khamasím. Yaq zo tøzøté-zøtéz ndǿgo, ndego nqova, Mbumbukiam-tē gepøtendēwav-a. Zapa ndǿgo, khavozam Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam kopoáv, nqanek manqei-qape-te gipanqanim. 4:2 1 Ko 12:3Zo Mbumbukiam-ge Nqova, āv qazøté-matøvemém nqǽgo: Gekha ezoqām ndego, ezoqa nøme-qa bøi-te nde-unimanqatinat, av nqægo, Yesu Keliso ndego manqei-qape-te gegeavun, vø̄-ezoqam-ev, nqova ndego, ndembogo, Mbumbukiam-té gendowáv. 4:3 1 Zion 2:18Geté gekha ezoqām ndego, Yesu-qa yaq-te ndo꞉nawam, ndego Mbumbukiam-ge Nqova mbaín. Geté ngenek nqova, Keliso-gé qaqa ezoqam-gé nqová. Zo mòzoyogém, tege nqova soqaqape, ndø̀ndowáv. Yaq ndakin mø̀ndø-geavún, nqanek manqei-qape-te.
4:4 Met 12:29; 1 Zion 5:4-5Geté zo, nogi nakheis, zo Mbumbukiam-gí. Neka zo ndigu khavozam ezoqam, mòzo-tømbuzú. Zapa ndǿgo, nqova ndego, zo mokho-te nandu꞉gu, teqa bazaføgakh mø̀ndø-løvuám, ndego manqei-qape-ge nqova-qa bazaføgakh. 4:5-6 Zion 8:47; 15:19Nginik khavozam ezoqam, manqei-qape-gí. Ndigu manqei-qape manqat mba me꞉manqaté. Yaq manqei-qape ezoqam, tiqa manqat, gèyogé. Geté ni Mbumbukiam-gí. Gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam nde꞉-otevat, ndego niqa manqat ndeyôgé. Geté gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam-gē mbā, ndego niqa manqat yogeapáv. Yaq ni ndǿgo, tizí꞉nøtén, gekha nqovā ndego, unimanqatin manqat ndemanqate, neka gekha nqovā ndego, khavozam manqat ndēmānqātē.
Kuku matev, Mbumbukiam-té qando-okhó
Nøfuap mbomømboma. Ni kuku binigú, yaqyaq-a. Zapa ndǿgo, kuku matev, Mbumbukiam-té qando-okhó. Gekha ezoqām ndego, kuku ndømbogo, ndego Mbumbukiam mokho-té genøqán, neka ndego Mbumbukiam mø̀ndæ-otév. Ezoqa ndego kuku mbain ndego, ndego Mbumbukiam otevateáv. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam, ndego kukú. 4:9 Zion 3:16Mbumbukiam teqa kuku matev ni-te, āv gininømánd nqǽgo: Ndego tege Yo kopo ndokhofotáv, nqanek manqei-qape-te, yaq ni te mokho-te khandi miavmiav tabizī꞉-ndapem-a. 10  4:10 Lom 5:8-10; 1 Zion 2:2Matev ambá av nqǣgo, ni Mbumbukiam-te kuku nigoām. Geté kuku, Mbumbukiam mbogoám, ni-te, neka tege Yo kopo niqa manqa-zapazapa evøzam nonqo vøndō-khofotav. Unimanqatin kuku matev nqánek.
11 Nøfuap mbomømboma! Mbumbukiam ni-te kuku av qambøegoam, yaq até ní-a, ni kuku binigú, yaqyaq-a. 12  4:12 Zion 1:18Ezoqa kopo, Mbumbukiam ometeáv. Geté ni kuku tønigoat, yaqyaq-a, yaq Mbumbukiam ni mokho-té gunu꞉gú neka teqa kuku matev, sasae mø̀ndømukhóu, ni-te.
13  4:13 2 Ko 1:22; 1 Zion 3:24Áv khazí꞉nøtēn, av nqægo, ni Mbumbukiam-qā mokho-tē qazu꞉gū, neka ndego niqā mokho-tē gunu꞉gū? Ni ndǿgo tizí꞉nøtén: Ndego ni ekeza Nqova ni-etoám. 14 Neka ni āv qatiqeivím nqǽgo neka ezoqa āv qati-zømesím nqǽgo: Mbumbukiam ekeza Yo kopo, manqei-qape ezoqam-qa khandi꞉zat nonqo ndokhofotáv. 15 Gekha ezoqām ndego, ezoqam-qa bøi-te nde-unimanqatinat, av nqægo, “Yesu ndego Mbumbukiam-gē Yō,” Mbumbukiam ndû꞉gú, te mokho-te, neka ndego ezoqam, Mbumbukiam-qa mokho-te ndû꞉gú. 16 Neka nøme nqánek: Ni mìzi꞉nøtén neka mìzi-unimanqatiním. Mbumbukiam, kukú ni-te.
Mbumbukiam, ndego kukú. Gekha ezoqām ndego, kuku matev-te ndeyage, ndego Mbumbukiam-qá mokho-té gunu꞉yagé neka Mbumbukiam teqá mokho-té gunu꞉yagé. 17 Av tizi꞉yagat, yaq Mbumbukiam-qa kuku matev, sasae mø̀ndømukhóu ni-te. Yaq ni manqa ovøyam khøuwa kandambaqape-te, kha føgakh-mbá sizígoát. Møe mbaín. Zapa ndǿgo, ni nqanek manqei-qape-te, āv qazi꞉yagé, av Keliso ge꞉yagam. 18 Kuku matev mokho-te, møe mbaín. Geté kuku matev ndøgo, qamu-khouwevɨn, ndøgo møe matev, gèngeatumatún. Zapa ndǿgo, møe matev ndøgo, yaq-fia ndape-qá yaq-té qanegó. Gekha ezoqām ndego, yaq-fia ndape-qa yaq-te møe sekemba ndego, te mokho-te, Mbumbukiam-qa kuku matev, sasae khouiáv.
19 Ni kuku nqanigu, zapa ndǿgo. Bugukhokhof kuku, Mbumbukiam ndøgó, ni-te. 20 Gekha ezoqām ndego, te-ein, av nqægo, “No kukū Mbumbukiam-te”, getē ndego Klisten zifu gesanqâwē, ndego khavozam ezoqám. Zapa ndǿgo, ndego Klisten zifu-te kuku mbain tegoat, ndego bøi nde-omete, yaq gê, ndego Mbumbukiam-te, kuku áv khambøégoāt, ndego ometupav ndøgo? 21  4:21 Mak 12:29-31Keliso ni manqat, āv ginimbi-løvuá nqǽgo: Gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam-te kuku ndømbogo, ndego até Klisten zifu-té-a, kuku bembogó.

4:1 4:1 Met 7:15; 1 Zion 2:18; 2 Zion 7; 1 Tes 5:21

4:2 4:2 1 Ko 12:3

4:3 4:3 1 Zion 2:18

4:4 4:4 Met 12:29; 1 Zion 5:4-5

4:5 4:5-6 Zion 8:47; 15:19

4:9 4:9 Zion 3:16

4:10 4:10 Lom 5:8-10; 1 Zion 2:2

4:12 4:12 Zion 1:18

4:13 4:13 2 Ko 1:22; 1 Zion 3:24

4:21 4:21 Mak 12:29-31