5
Mbumbukiam ni eqeieqei gi꞉næmb
Mbumbukiam ni eqeieqei gi꞉næmb, ni qazi-unimanqatinim, yaq ni ndakin sambí, Mbumbukiam namba. Nigi Evezøza Yesu Keliso mokho-té qando-fakhán. Ndego ni, unimanqatin matev mokho-te, nakhoa nimboqoá, Mbumbukiam-qa kuku matev-te vizimø̄-fakhan. Yaq ni ndakin ta kuku matev-té qaziyagé. Yaq ni khanakhanákh. Zapa ndǿgo, ni tizio-taná ndǿgo: Ni yage qanimav-qape zíndapém, Mbumbukiam namba. 5:3 Zems 1:2-3; 1 Pita 1:5-7Geté ni khanakhanakh ta-mbá taoká ndøgo, ma nqazimbøe-keoge. Geté ni até viniv matev mokho-té-a, khanakhanákh. Zapa ndǿgo, ni mìzi꞉nøtén, viniv matev mokho-te, ni baza nimbí-føgákh. Yaq bazaføgakh-us toqoyat, qo qóbøiaqák, khamasim matev tøndo-okhoat. Yaq ta bazaføgakh-us waniap matev mokho-te, Mbumbukiam-te vintønat matev ndǿfakhán. Nqanek vintønat matev, Mbumbukiam-te, ni ambá av nqǣgo, mivi nī-etoām. Zapa ndǿgo, ni Mbumbukiam Nqova Mbomambaqape ni-etoám, neka te mokho-te kuku matev vønī-etoam. Ndego teqa kuku matev, andé ibøkha me mu꞉qóuz, niqa mbøni-te.
Ni bugukhokhof manqa-zapa-té qazu꞉goám, neka kopømba mbaín, vizífakhān. Geté oskiá ndøgo, ni bugukhokhof Mbumbukiam qazi-sanqawam, Keliso khøuwa eqeieqei-te, niqa é-møndønaním. Ezoqa ambá génanimák, ezoqa eqeieqei-qa. Éisa, ezoqa nøme eqeieqei-qape tegoat, ezoqa pembøé-nanīm, penømakhaya? 5:8 Zion 3:16; 1 Zion 4:10Geté Mbumbukiam ni āv gininømánd nqǽgo: Teqa kuku matev kandambá ni-te. Zapa ndǿgo, Keliso niqa ndǿgo tenø-naním, ni manqa-zapa-te zua qazu꞉goam.
5:9 Lom 1:18; 2:5; Ef 2:3-5Ni Yesu-qa kouk qazi꞉-ndaføyamba-en, yaq ni nøme mba zionøtén: Ni te mokho-te ndìzi-khandí꞉n neka Mbumbukiam-qa qaqa zíqeivimák. 10 Ni bugukhokhof Mbumbukiam-gí qaqa ezoqam zigoám. Geté tege yo-qa løvøte mokho-te, ni nqawa mìzi-tøkuaném, Mbumbukiam namba. Ni ndakin Mbumbukiam namba nqawa qazi-tøkuanem, neka tege yo, løvøte-te gekhandi꞉v, ni nøme mba zionøtén, Mbumbukiam ni gékhandí꞉n. 11 Geté ni ta-mbá taoká ndøgo, khanakhanākh, matev tizimbøe-kewagat. Geté até ndakín-a, ni khanakhanákh, Mbumbukiam-te. Zapa ndǿgo, nigi Evezøza Yesu Keliso mokho-te, ni mìzi-tøkuaném, Mbumbukiam namba.
Løvøte, Adam mokho-té qando-fakhán, neka khandi, Keliso mokho-te vøndō-fakhan
12  5:12 Gen 3:6; Lom 6:23Manqa-zapa, ezoqa kopo mokho-té qando-oé, manqei-qape-te, neka teqa manqa-zapa mokho-te, løvøte vøndō-oe.* 5:12 Ngenek ezoqa kopo, Adám. Yaq løvøte, ezoqa ewaqape-té qando-panqavøém. Zapa ndǿgo, ezoqa ewaqape manqa-zapazapa sùgumu-goát. 13  5:13 Lom 4:15Mozes-qa guguna manqat mbain qagoam, manqa-zapazapa até gegoám, nqanek manqei-qape-te. Geté unimanqatín, khafeap mbain tøgoat, yaq ezoqa kopømba mbaín, timøkuimat, vǿ-manqa-zapa-us-ēv. 14 Geté até ta khøuwa-té-a, Adam-qa khøuwa-te atema Mozes-qa khøuwa-te, ezoqa løvøte matev zømbo-kawaevtám. Unimanqatín. Ndigu Mbumbukiam-qa khafeap nqawateáv, av Adam ge꞉nqawa. Geté até ndigú-a, manqa-zapazapa ndøgoám, yaq vø̄pakhaetam.
Adam andé Keliso-gé nqovønqova me꞉goám, ndego vaev-te gefakhan. 15 Geté Adam-qa manqa-zapa neka Mbumbukiam-qa matev, ndøgo ni yaq-mba gini-etoam, ùnime꞉-vinivinimbá. Zapa ndǿgo, ezoqa kopo-qa manqa-zapa mokho-te, Adam, ezoqa kopoav gèpakhaetát. Geté ezoqa kopo nøme-qa mokho-te, Yesu Keliso, Mbumbukiam ezoqa kopoav, kuku matev zø-etoám. Yaq ta etoam matev ndøgo, ùnime꞉-løvuám, ndego ezoqa kopo nøme-qa manqa-zapa. 16 Neka vinivinimba nøme ndømbôgó, yaq matev ndøgo, Mbumbukiam ni yaq-mba ndini-etoam neka yaq ndego ezoqa kopo-qa manqa-zapa. Ndego ezoqam-qa manqa-zapa kopo mokho-te, yaq-fia nqosøgeap matev ndøfakhán. Geté Mbumbukiam, teqa kuku matev mokho-te, ni eqeieqei mi꞉nǽmb, ni manqa-zapazapa kopoav-qape qazi-matønumam. 17 Ni løvøte qanimbo-kawaev, ndego ezoqa kopo-qa manqa-zapa mokho-te, yaq ni nøme mba zionøtén: Ni Mbumbukiam-qa kuku matev uni kandambaqape-in qazindapem neka Mbumbukiam-qa bøi-te vizī-ndaføyamba-en, ni zíyagát, Yesu Keliso mokho-te, neka te namba vizimú-kawaēn.
18  5:18 1 Ko 15:22Matev av nqǽgo: Ndego ezoqa kopo, Adam, manqa-zapa gego, yaq ezoqa ewaqape, yaq-fia sùgumu-ndapém. Løvøté. Yaq ndakin matev até kopó. Ndego ezoqa kopo, Keliso, matev eqeieqei kopo gego, niqa genanim, yaq ni sìzimu-ndaføyamba-én, Mbumbukiam-qa bøi-te, neka miavmiav vizíyagāt. 19  5:19 Isa 53:11Ezoqa kopo Mbumbukiam-qa manqat gesanqao, yaq ta mokho-te ndøgo, ezoqa kopoáv, sùgumu-manqa-zapa-us-éz. Yaq matev ate kopó. Ezoqa kopo nøme, Mbumbukiam-qa manqat o-mba go꞉ndap, yaq ezoqa kopoáv, sugumú-ndaføyamba-éz, Mbumbukiam-qa bøi-te.
20 Mbumbukiam ni Mozes-qa guguna manqat ndǿgo tinimbi-etoám: Ni nøme mba tàbizi꞉-nøtén, av nqægo, ni manqa-zapazapa kandambá qazigoam. Geté ezoqam-qa manqa-zapazapa qazø-khouwev, yaq Mbumbukiam-qa kuku matev nøme mba mo꞉khouwév. 21  5:21 Lom 6:23Matev nqánek qanefakhán: Av ni manqa-zapa qanimbo-kawaevtat, yaq ni vizī-pakhaentat, yaq ndakin Mbumbukiam-qá kuku matev binimbo-kawaevtét, ni Mbumbukiam-qa bøi-te bizimī-ndaføyamba-en, yaq Yesu Keliso mokho-te, nigi Evezøza, khandi miavmiav vizimǿ-ndapēm.

5:3 5:3 Zems 1:2-3; 1 Pita 1:5-7

5:8 5:8 Zion 3:16; 1 Zion 4:10

5:9 5:9 Lom 1:18; 2:5; Ef 2:3-5

5:12 5:12 Gen 3:6; Lom 6:23

*5:12 5:12 Ngenek ezoqa kopo, Adám.

5:13 5:13 Lom 4:15

5:18 5:18 1 Ko 15:22

5:19 5:19 Isa 53:11

5:21 5:21 Lom 6:23