3
Nikodemus Yesu-te gegeavun
3:1 Zion 7:50; 19:39Zu megeat ezoqam mø̀ndøgoám. Iz nqambógo. Nikodemús. Ndego Felisi ezoqám. Yaq khøuwa nøme, lová, Yesu-té genøwáv, vømømbō-ein, “Nøméndim ezoqam. Ni mø̀tinøtén. Qo Mbumbukiam ndokhofotáq, ni toqote-nømendimat. Ezoqa kopømba mbaín, umingiap matev tematanam, av qo ndoqote-matanam, getē Mbumbukiam te namba te꞉goat.”
3:3 Met 18:3; 1 Pita 1:23Yaq Yesu gembo-qavøiu, “No unimanqatín nqataqa-manqate: Ezoqa kopømba mbaín, Mbumbukiam-qa Megeat Matev temøqeiv, getē ndego nqawa teqan.”
Yaq Nikodemus gendo-ein, “Gê, ezoqa temu-khouwev, nqawa áv kenéqān? Kopømba mbaín, evo-qa emu-te nqawa te-on, yaq nqawa sasa ndǿqān.”
3:5 Ezek 36:25-27Yaq Yesu gembo-qavøiu, “No unimanqatín nqataqa-manqate: Ezoqa kopømba mbaín, Mbumbukiam-qa Megeat Matev-te te-on, getē ndego ibøkha-te neka nqova-te teqan. 3:6 Zion 1:13Ezoqa geqanɨn, ndego ezoqam-té gendo-fakhanɨ́n. Geté yage ndakinak nqova-te, Nqova Mbomambaqape-té qandowavɨ́n. Qo nqova betaqànda᷄f, qataqa-ein av nqægo, qo nango vø̀qāq. Khamøe ndǿgo tønø-feaɨ́n, av ekezan tømbøe-pøovet. Qo, a, ndòqombo-ewagát. Geté qo qotéqateqák, āv khandē-feaɨn o āv khanēfetet. Yaq ezoqam-qa yaq-te, ndigu Nqova Mbomambaqape-te, yage ndakinak gindapem, matev até kopó.”
Yaq Nikodemus gendobevap, “Gê, matev av nqægo, áv khanégo?”
10 Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Gê, qo Izlael ezoqam-ge nømendim ezoqam ndoqogo, qo qateqateâv, taqa yaq-te? 11 No unimanqatín nqataqa-manqate. Matev ndøgo, ni ezoqa nqeizømbe-manqate, ni mø̀tinøtén. Neka ni nqati-zømesim ndøgo, ni mø̀iqeivím. Geté zo niqa manqat upøgimáv. 12 Zo noqa manqat unimanqatinteav qagoam, no manqei-qape matev-qa yaq-te qazømbe-manqatam, gê, zo noqa manqat áv khazøté-unimanqatinīm, no yan-qa matev-qa yaq-te, manqat tæzømbe-manqatat? 13 Ezoqa kopo yan-te qavigiáv. Yan-te nqo꞉go, sa ndégo tegoám, ndego yan-te gendovis. Ezoqam-gé Yó.
14  3:14 Num 21:9; Zion 8:28; 12:32Mozes leg-av manqei-te, auli wazeam ge-eqeiu, tae-te vø̄tøkeo, yaq Ezoqam-ge Yo āv tiabiti-eqeinám. 15  3:15 Zion 20:31Yaq ta matev mokho-te, gekha ezoqām ndego, Ezoqam-ge Yo te-unimanqatin, khandi miavmiav ndǿndáp.
16  3:16 Zion 3:36; 10:28; Lom 5:8; 8:32; 1 Zion 4:9-10Mbumbukiam ni manqei-qape ezoqam, teqa kuku matev kandambaqape, āv gininømánd nqǽgo: Ndego ekeza Yo kopo ni-etoám. Yaq gekha ezoqām ndego, te-unimanqatin, ndego soqaqape géqeivák, geté khandi miavmiav ndǿndáp. 17  3:17 Luk 19:10Mbumbukiam ekeza Yo, nqanek manqei-qape-te, ambá ta zapaya ndø̄go tendē-khofotav, manqei-qape ezoqam, manqa ovøyam-tē genǿ-āb. Geté ndǿgo tende-khofotáv, manqei-qape ezoqam, te mokho-te gékhandí꞉z. 18  3:18 Zion 5:24Ezoqam ndego, Yo nde-unimanqatinat, ndego yaq-fia nqosøgeap géqeivák. Geté ezoqam ndego, unimanqatinteav ndego, teqa yaq-te Mbumbukiam mø̀ndø-eín, ndego soqaqape ndǿqeív. Zapa ndǿgo, ndego Mbumbukiam-ge Yo kopo unimanqatinteáv. 19  3:19 Zion 1:5, 9; 8:12Mbumbukiam ezoqa yaq-fia nqosøgeap ta zapaya nqánek gezømbé-etoám: Waev mø̀ndø-geavún, nqanek manqei-qape-te. Geté ezoqa poev bøivun-té qazøgoám, ambá ndøgo, waev-te. Zapa ndǿgo, tiqa matev matanam soqaín. 20 Unimanqatín. Gekha ezoqām ndego, matev soqøsoqa ndematanam, ndego waev gèmbøeqasí꞉v. Ndego waev-te fakhanumáv. Zapa ndǿgo, ndego poeveáv, teqa matev soqøsoqa tevøndaz. 21 Geté ezoqam ndego, matev eqeieqei ndematanam, ndego waev-té gendo-fakhanɨ́n. Yaq ezoqa āv giníqeivát nqǽgo: Ndego matev, Mbumbukiam-qá mokho-té genø-matanám.”
Zion, ndego ibøkha iz etoam ezoqam, ezoqa ekezan-qa yaq-te neka Yesu-qa yaq-te ge꞉zømas
22  3:22 Zion 4:1-2Taqa zita-te, Yesu ekeza paev ezoqa namba Zudia plovins-té ginøzáv. Yaq ti namba khøuwa elavøqasi timø-khoubím ndǿgo, neka ezoqa ibøkha iz vømøzø̄-etoam.
23 Até Zión-a, ezoqa ibøkha iz vøzø̄-etoumam. Aenon manqei-té gezø-etoumám, Salim vemiav avønin-te. Zapa ndǿgo, ibøkha kandambá qaqonavam, ta manqei-te ndøgo. Yaq ezoqa kopoáv tinø-okhoám ndǿgo, ibøkha iz vø̄ndapemɨn. 24 (Ta khøuwa-te ndøgo, Zion ndimbula-te utøveav ndøgoám. Zuá.)
25 Yaq manqa itumbam ndøfakhán, Zion-gi paev ezoqa nøme neka Zu ezoqa kopo. Kha sunguzam matev-qá yaq-té gini-itumbám, toqote-ndaføyamba-eq Mbumbukiam-qa bøi-te. 26 Yaq ndigu Zion-té ginøzáv, vømømbō-einim, “Nøméndim ezoqam. Ndego ezoqam, qo namba Zoden kea yaq-keoqa qazøtegoam, teqa yaq-te manqat qoqote-manqatam, nqáe! Ndego ndakin ezoqa ibøkha iz zø-etoumít neka ezoqa ewaqape te-té tinø-apét.”
27 Yaq Zion gezø-qavøiu, “Qanimáv. Ezoqa kopømba mbaín, matev tendap, vǿgō, Mbumbukiam ndego etopøteav tøgoat. 28  3:28 Zion 1:20; Met 11:10Zo zøkezan mòzoyogém, ndøgo manqat, no av qate-ein nqægo, ‘No Mesayā mbā. Getē Mbumbukiam no bugukhokhof ndokhofotān. No nakhoa nombo-khakheinumīt’. 29 Ezoqa sævam te-okɨ, ndugu tegú sævám. Tege zifu segembóyát. Yaq ndego teqa manqat te-ewag, ndego khanakhanakh mbá genégoát. No ndakin até kopó, noqa khanakhanakh mø̀ndømø-tøvá. 30 Yesu ndego yà bekhouwév. Geté no yà banø-khapelavøqase-én.
31  3:31 Zion 8:23Ezoqam ndego ova gendovis, ndego ùnime꞉-løvubám, ezoqa nøme ate ndi꞉gu. Geté ezoqam ndego, manqei-qape-te gendowav, av no nqate꞉go, ndego manqei-qape ezoqám neka ndego manqei-qape-qá manqat mba me꞉manqatatún. Geté ndego yan-te gendovis, ndego ezoqa ewaqape mø̀ndø-løvubám. 32  3:32 Zion 3:11Ndego manqat ndǿgo tene-manqaté, ndego bøi vø̄e-qeivam-a, gea vø̄e-ewagam. Geté ezoqa teqa manqat upøgimáv. 33 Geté gekha ezoqām ndego, teqa manqat gendap, ndego āv gene-unimanqatinát nqǽgo: Mbumbukiam-qa manqat unimanqatín. 34 Ndego ezoqam, Mbumbukiam gendo-khofotav, ndego Mbumbukiam-qá manqat ndømanqaté. Mbumbukiam ekeza Nqova mbo-etoám. Kandambá gembo-etoam. Khapelavøqasé mbá.
35  3:35 Met 11:27; Zion 5:20Eve kukú Yo-te. Ndego gigiap neka matev ate ndægo, teqá zenda-té genø-áo. 36  3:36 Zion 3:16-18; 1 Zion 5:12Ezoqam ndego, Yo nde-unimanqatinat, ndego khandi miavmiav ndømbôgó. Geté ezoqam ndego, Yo-qa manqat o-mba ndapeav ndøgo, ndego khandi géqeivák. Mbumbukiam-qa qaqa, oskia ndǿgoát te-te.”

3:1 3:1 Zion 7:50; 19:39

3:3 3:3 Met 18:3; 1 Pita 1:23

3:5 3:5 Ezek 36:25-27

3:6 3:6 Zion 1:13

3:14 3:14 Num 21:9; Zion 8:28; 12:32

3:15 3:15 Zion 20:31

3:16 3:16 Zion 3:36; 10:28; Lom 5:8; 8:32; 1 Zion 4:9-10

3:17 3:17 Luk 19:10

3:18 3:18 Zion 5:24

3:19 3:19 Zion 1:5, 9; 8:12

3:22 3:22 Zion 4:1-2

3:28 3:28 Zion 1:20; Met 11:10

3:31 3:31 Zion 8:23

3:32 3:32 Zion 3:11

3:35 3:35 Met 11:27; Zion 5:20

3:36 3:36 Zion 3:16-18; 1 Zion 5:12