2
Yesu ibøkha ge-enend, sa qamø-waen
Yesu Filip neka Natanael gezø-akha, timbopavat, yaq khøuwa menas-qa zita-te, ezoqa kopo sævam ndø-okɨ́. Keina vemiav-té, ndøgo Gelili plovins-te. Yesu-gu evo mø̀ndøgoám, ndøgo lou loge-te. Neka ate Yesú-a, tegi paev ezoqa namba, vøzø̄-akha, lou loge-te ndøgo.
Yaq waen gùmu-navøém, ta lou loge-te ndøgo. Yesu-gu evo ndøgo matev guqeiv, yaq tunøwáv ndǿgo, Yesu vømømbō-ein, “Ezoqa waen nøme mbaín. Mø̀ndømu-navøém.”
2:4 Zion 7:30; 8:20Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Évo. Qo gekha zapâ, nqanek manqat ndoqonø-manqate? Nogi khøuwa khantøzateáv. Zuá.”
Geté Yesu-gu evo, ndigu lou loge tøke ezoqam, āv guzømbe-eín nqǽgo, “Gekha manqāt ndøgo, tezø-ein, sègembo-paevém.”
Ta khoev-te ndøgo, ibøkha ziøvem nonqo kandakanda mø̀ndø-asazám. Ate qægoam síks. Mbaqambaqá gini-khakheinømém. Ndøgo Zu ezoqam-qá kha sunguzam matev nonqó. Kha ti꞉sunguzat, yaq Mbumbukiam-qa bøi-te gé꞉-ndaføyamba-éz. Ibøkha ziøvem nonqo kopokopo-te, kopømba ande āv 100 litás ndægó.
Yaq Yesu ndigu lou loge tøke ezoqam gezø-ein, “Nqanek ibøkha ziøvem nonqo ate nqægo, ibøkhá qazøté-tøtøvøemém.” Yaq ndigu ibøkha mu꞉qouzømém, até vømø̄-tøtøvøyam.
Yaq Yesu nøme gezø-ein, “Ibøkha-qase vø̀takhaém. Yaq tozombó-etøomém ndégo, ma lou loge-te nde꞉megeat.” Yaq ndigu até gindigonem, ibøkha-qase vømømbō-etøomem, yaq ndego lou loge megeat ezoqam vø̄ekhamas. Geté ta ibøkha ndøgo, ibøkha ziøvem nonqo-te qøugoam, mø̀ndø-qambúi, vømø̄-waen. Ndego otevateáv, nqanek waen gekham-tē qanø̄geavun. Geté ndigu tøke ezoqam, ibøkha ma gindi-takhaemem, mø̀ndæzøtéz. Yaq ndego lou loge megeat ezoqam, ndégo tembo-akhá, sævam ndakin ge-okɨ, 10 vømbō-ein, “Ezoqa waen giyogimatun, bugukhokhof waen eqeieqei-qape, fia kandakanda ndøyogememɨ́n. Yaq ezoqa kawa qazø-okɨin, waen fia khapelavøqase zøyogemɨ́n. Geté qo waen eqeieqei-qape, sòqo-mendewát, atema ndakin.”
11 Yesu teqa umingiap matanam matev, nqánek genøngáz, Keina vemiav-te, Gelili plovins-te. Ta mokho-te ndøgo, ndego ezoqa āv genezømás nqǽgo: Teqa bazaføgakh kandambá neka teqa iz, tò꞉-eqavét. Yaq tegi paev ezoqam matev giqeivim, ndigu gè-unimanqatiním ndego.
12  2:12 Met 4:13Taqa zita-te, Yesu, evo neka namba-qaniap neka tegi paev ezoqa namba, Kapenaum taon-té ginøzáv. Yaq khøuwa elavøqasi timø-khoubím ndǿgo.
Yesu ezoqa gengeasam, ndigu Mbumbukiam-qa khoev-te gigiap giwiam
(Met 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)
13  2:13 Exo 12:1-27Zu ezoqam-qa khøuwa kandambaqape, Pasova, avønín qagoám. Yaq Yesu Zelusalem taon-té genøqavíg. 14 Yaq Mbumbukiam-qa khoev uta-te gemø-on, ndego ezoqa tezømét ndǿgo. Ndigu kao neka sip neka kuvøkuvu ndøwiát, neka ezoqa nøme, lou-qasis-té giqonavát. Moni ndø-enendtát. 15 Yaq Yesu até gendego, ezoqa febam nonqo ndøløvønáz, yaq ndigu ezoqam vø̄ngeasam, bavokho, tigi kao neka sip namba, neka moni enend ezoqam, moni mokho vøzø̄-nqagivem, lou-qasis sasa zøqambugim. 16 Yaq ezoqam ndigu, kuvøkuvu giwiat, ndego āv gezømbe-eín nqǽgo, “Gigiap mòzo-upøgím! Mòzofakház! Noge Tat-qa khoev, kopømba mbaín tozo-enendem, vømǿ-gigiap-wi-nonqo-khōev.”
17  2:17 Psa 69:9Yesu nqanek matev gematanam, yaq tegi paev ezoqam timbo-matøvømém ndǿgo. Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, “No poev khàpe nømbe-khouwév, qoqa khoev-te. Ndøgo no mbøni nølóg.”
18 Yaq Zu megetapak, Yesu āv gimbøe-bevøpém nqǽgo, “Ge qô, gekha umingiap matev qómatanām, ni vøtínøtēn av nqægo, qo iz akhaē, nqanek matev ndoqo-matønumit?”
19  2:19 Met 26:61; 27:40Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Mbumbukiam-qa khoev nqanek, vø̀-evøzømém. Yaq khøuwa misika mokho-te, no nqawa ndæ̀wév.”
20 Geté ndigu gindu-qavøinam, “Nqanek khoev giwevat, viav foti-síks giniwevát. Yaq gê, qo khøuwa misika mokho-te, áv khoqotéwēv? Nakhoa mbaín!”
21  2:21 1 Ko 6:19Geté Yesu Mbumbukiam-qa khoev ge꞉-ein, ndego ekeza kha me꞉-eín. 22  2:22 Luk 24:6-8; Zion 12:16Vaev-te, Mbumbukiam Yesu løvøte-te nango ge꞉khandi꞉v, tegi paev ezoqam, teqa manqat gèmbo-matøvemém. Yaq ndigu Mbumbukiam-qa Manqat vø̄-unimanqatinim-a, Yesu-qa manqat vø̄-unimanqatinim.
Yesu ezoqam-qa matavap mø̀ndæ-otév
23  2:23 Zion 7:31Yesu Zelusalem taon-te gegoam, ndøgo Pasova khøuwa kandambaqape qamat, yaq ezoqa kopoáv gè-unimanqatiním, umingiap matev giqeivam, gematønumam. 24 Geté Yesu ekezan, unimanqatinteáv, ndigu ezoqam. Zapa ndǿgo, ndego ezoqa ewaqape mø̀ndæ-otév. 25 Ezoqa te-te manqat einiav tøgoat, ezoqa nøme-qa yaq-te, ndøgo kopømbá. Zapa ndǿgo, ndego ezoqam-qa matavap, é-møndæ-otevɨ́n.

2:4 2:4 Zion 7:30; 8:20

2:12 2:12 Met 4:13

2:13 2:13 Exo 12:1-27

2:17 2:17 Psa 69:9

2:19 2:19 Met 26:61; 27:40

2:21 2:21 1 Ko 6:19

2:22 2:22 Luk 24:6-8; Zion 12:16

2:23 2:23 Zion 7:31