4
Saitan Yesu ge꞉khamasimat
(Mak 1:12-13; Luk 4:1-13)
4:1 Iblu 2:18; 4:15Yaq Nqova Mbomambaqape, Yesu leg-av manqei-té genø-itú. Yaq nqova soqaqape tèabeme-khamás. 4:2 Exo 34:28Leg-av manqei-te ndøgo, Yesu khøuwa kopoáv, ate gi꞉goam, khøuwa fotí, lovølova neká pavpave, lou logemav matev ndøgoám. Yaq ifin mbovín. Yaq nqova soqaqape, ndego ezoqa khamasim matev-te nde-abam, tendowáv ndǿgo, vømbō-ein, “Qo Mbumbukiam-ge Yo toqogoat, yaq nginik nandi, manqat mba qozǿ-eín. Yaq segé-lou-éz.”
4:4 Deut 8:3Geté yaq Yesu manqat gembo-qavøiu, “Āv taoká. Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, ‘Ezoqa kopømba mbaín lou mba ti꞉yagat. Geté Mbumbukiam-qa manqat ate ndægo, teqa tou-te ndøndo-fakhate, ndǿgo tiníyagát.’ ”
Yaq nqova soqaqape, Zelusalem taon-té genø-itú, Mbumbukiam-qa khoev uni ova-in ndo꞉go vømø̄ve, sasa mbo-ein, 4:6 Psa 91:11-12“Qo Mbumbukiam-ge Yo toqogoat, soqóvuáq nqánek, atema manqei-te. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, ‘Mbumbukiam ekeza enzol ezoqam, manqat ndø̀zø-eín, qo zapaya. Yaq ndigu sogó-ndøpøqém. Yaq qoqa zenda tokhotapak, nandi-te kha geqá-khanøyák.’ ”
4:7 Deut 6:16Geté Yesu gembo-qavøiu, “Mbumbukiam-qa Manqat nøme, āv qane-peawáp nqǽgo, ‘Qo Evezøza, qoge Mbumbukiam, khamasim-te ndø-àwa᷄m.’ ”
Yaq vaev-te, ndego nqova soqaqape, Yesu olol ová genø-itú, taqa eqæv kandambá tantáv, neka manqei-manqei ate ndægo, manqei-qape-te nqago, neka gigiap mbomømboma ate ndægo, ta manqei-manqei-te ndøugu, vø̄e-omat, sasa mbo-ein, “Noqa megemege-te nqanek, qakeza kha, manqei toqote-lavao, neka voqonǿ-vizām, yaq nqanek gigiap ate nqægo, nøtaqá-etoám.”
10  4:10 Deut 6:13Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Mòqoqáv qo, Saitan. Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, ‘Evezøza-qá iz qó-eqatát, ndego qoge Mbumbukiam. Neka te-mba ndégo, toqombó-vizupát.’ ”
11 Yaq nqova soqaqape, Yesu sège-iváv, vø̄wav. Yaq enzol ezoqam ndozáv, vømømbō-tøkeem.
Yesu sasae ande ge꞉ngaz
(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)
12  4:12 Met 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19-20Yesu ge-ewag av nqægo, Zion ndego ibøkha iz etoam ezoqam, ndimbula-tē ginø-utøvēm, yaq ndego Gelili plovins-té genøveséz. 13 Geté ndego ambá av nqǣgo, ekeza vemiav-tē gemøqōm, Nazalet, geté Kapenaum taon-té genøyág. Ta taon ndøgo, Gelili kewan avønin-té qagó. Zebulon neka Naftali, tiqá khagua bawan-qá manqeí. 14 Yesu av ge꞉matanam ndægo, yaq manqat ndøgo, Mbumbukiam tege manqa vevezam ezoqam Aezaya mokho-te ge-ein, gè-unimanqatín, av qæ-ein nqægo,
15  4:15-16 Isa 9:1-2“Ndigu ezoqam, Zebulon neka Naftali manqei-te ndiyage,
ta nakhoa-te ndøgo, ndaola-te ndø-ovøev,
ndøgo Zoden kea yaq-keoqa,
ndøgo Gelili manqei ndimbo-akhayam, bawan vini-ak-qa manqei,
16 ndigu ezoqam, bøivun-te ndiyage, ndigu waev ndøqeivím. Waev kandambaqapé.
Tiqa manqei andé løvøte manqeí. Bøivunín.
Geté ti mokho-te, waev ndøfakhán.”
17  4:17 Met 3:2; 19:27Yesu, sasae, ta khøuwa-té ndǿgo tenøngáz. Ezoqa āv gene-zømesimám nqǽgo, “Mòzoqambúz. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa Megeat Matev avønín.”
Yesu tegi paev ezoqam ande gezømbe-akha
(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)
18 Yesu Gelili kewan ndøgeg-te ge-ewat, yaq evenap menas tezømét ndǿgo. Nøme Saemón. Iz nøme gimbo-akhaemam, Pitá. Neka nøme, Endlú. Voe ndø-ogiát. Zapa ndǿgo, nginik ezoqa menas, voe nqagim ezoqám. Ndøgo tiqá sasáe. 19 Yaq Yesu gezø-ein, “Vø̀ndozáv. No zonøndó-paevém. Yaq zo ezoqa takhaset matev nøté-zømesím.” 20 Yaq até gindigonem, voe sège-ivøvém, sasa mbopaevem.
21 Yaq até ge-ewát, ndøgeg-te ndøgo, evenap menas nøme vø̄zømet, Zēms neka Zion. Ndigu Zebedi-gí nakheís. Khagua-té gunuguvám, eve namba. Voe ndøkhakheinumát. Yaq Yesu gèzø-akhá. 22 Yaq ndigu evenap menas, ndaføyambá, sègeqá. Eve sège-ivøvém, khagua-te, Yesu vømbō-paevem.
Yesu Mbumbukiam-qa Manqat ge꞉zømesimat neka enqoni-us ezoqam vø̄khakheinøvemat
(Luk 6:17-19)
23  4:23 Met 9:35; Mak 1:39; Kel 10:38Yesu Gelili plovins ate ndǽgo sugumu-vatát, ezoqa tiqa guliguli khoev-te vø̄e-zømesimat. Manqat Mbomambaqape, Mbumbukiam-qa Megeat Matev-qá yaq-té zømbe-manqatát, neka ezoqa enqoni bugug vinivinimba vø̄khakheinøvemat. 24  4:24 Mak 6:55Teqa manqat, sège-panqavøém. Qámbá. Ambá ta-mba ndø̄go, Gelili plovins-te mbā, geté até Silia plovins-té-a, ate ndægo, sège-panqavøém. Yaq ezoqa ate gi꞉goam, enqoni qazøgoam, te-te ndégo tinø-upøgimám. Enqoni bugug vinivinimbá. Nøme nqosøgeap kandakanda zøgoám neka nøme nqova soqøsoqa vøzømbū-goam. Nøme ndigu gèzø-qanøvøemám, neka nøme kha vøzø̄-wauwauwam. Yaq Yesu gèkhakheinøvemám. 25  4:25 Mak 3:7-8Ezoqa kandambá gimbopavam. Nøme, Gelili plovins-ák, neka nøme vemiav-ten-manqei-ák neka nøme Zelusalem taon-ák, neka nøme Zudia plovins-ák. Neka nøme Zoden kea yaq-keoqá gindu-okhoám.

4:1 4:1 Iblu 2:18; 4:15

4:2 4:2 Exo 34:28

4:4 4:4 Deut 8:3

4:6 4:6 Psa 91:11-12

4:7 4:7 Deut 6:16

4:10 4:10 Deut 6:13

4:12 4:12 Met 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19-20

4:15 4:15-16 Isa 9:1-2

4:17 4:17 Met 3:2; 19:27

4:23 4:23 Met 9:35; Mak 1:39; Kel 10:38

4:24 4:24 Mak 6:55

4:25 4:25 Mak 3:7-8