3
Zion, ndego ibøkha iz etoam ezoqam, Yesu-qa nakhoa gekhakheinumat
(Mak 1:1-8; Luk 3:1-18; Zion 1:19-28)
Ta khøuwa-te ndøgo, Zion ndøfakhán, ndego ibøkha iz etoam ezoqam. Yaq ndego ezoqa zømesim ndøngáz. Leg-av manqei-té gene-zømesimám, Zudia plovins-te ndøgo. 3:2 Met 4:17; Mak 1:15Āv gezømbe-manqatám nqǽgo, “Mòzoqambúz. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa Megeat Matev avønín.”
3:3 Isa 40:3Mbumbukiam tege manqa vevezam ezoqam Aezaya mokho-te, é-møndæ-eín, Zion-qa yaq-te. Āv gene-eín nqǽgo,
“Leg-av manqei-te ndøgo, ezoqam-qa manqa wag ndǿ-akhayam.
Āv qane-akhayám nqǽgo,
‘Evezøza-qa nakhoa é-mozoto-khakheinømém.
Nakhoa ndaføyamba-qape zombøé-viæém, ndego te꞉geav.’ ”
3:4 2 King 1:8Zion, ndabua ge-uzupam, kemol-qá su gini-geveaném, neka ndabua segim nonqo, søvakha gigiap-gí ngusúm gini-khakheinøvemém. Neka lou gelogam, bamøkhokeakh neká ndokhos, ti-mba ndígu telouzám. Ezoqa kopoáv gindupindam te-te. Nøme Zelusalem taon-té gindu-okhoám, neka até ndøgó-a, Zudia manqei-te ate qægoam, neka ta manqei ate qægoam ndøgo, Zoden kea avøavun qagoat, vøndō-okhoam. Yaq manqa-zapazapa ndøgo, gimatønumam, gèvøndæmám, neka Zoden kea-te ndøgo, ibøkha iz vø̄-upøgimam.
3:7 Met 12:34; 23:33Ezoqa ndigu, ibøkha iz upøgim-qa ginduzav, nøme Felisi ezoqám neka nøme Sadusi ezoqám. Andé kandambá ginduzav. Yaq Zion gezømet, āv gezømbe-eín nqǽgo, “Zo waza soqøsoqa. Ge zô, ndozo-matavap? Zo é-ndozó-khokhoz, Mbumbukiam-qa qaqa tøfakhan? Matev eqeieqei vø̀khæ-matønømém. Yaq mokho tøfakhan ndøgo, tǿ-unimanqatín ndǿgo, zo unimanqatin zoqambúz, Mbumbukiam-te. 3:9 Zion 8:33, 39; Lom 4:12Neka zøkeza mokho-mba ndømanqàte᷄, av nqægo, ni Mbumbukiam gēngiænoāk, zapa ndø̄go, ni Eibleem-gī zī. No nqazǿ-manqate: Mbumbukiam kopømbaqapé, nginik nandi manqat mba zǿ-eín. Yaq segé-Eibleem-gí-zi-íz. 10  3:10 Met 7:19; Luk 13:6-9Ila khakheinøváp. Tae ndǿbóu. Zapa-té qanømú-løvuvøemét. Gekha tāe ndøgo, nanga eqeieqei vi꞉mav ndøgo, gébouím, gøinam-te vǿnqagimēm.
11  3:11 Zion 1:26-27, 33; Kel 1:5; 2:1-13No zo ibøkha iz, ibøkhá qazømbe-etoumít, gekha ezoqām ndigu, manqa-zapazapa-te gigoam, ginduqambuz. Geté ndego ezoqam, noqa zita-te ngegeav, ndego no ùnime꞉-løvumbám. No ezoqa khàpe nøte-khapelavøqase-én. Até nqanek sasae khapelavøqasé-a, no teqa tamak khofoe-te tæmbotøke, no kopømba mbaín. Ndego zo ibøkha iz, Nqova Mbomambaqapé neka gøina wageáp gezømbé-etoumát. 12 Ndego andé wit nanga evem ezoqam me mé꞉geáv. Wit evem nonqo ndǿ-ndapaváv. Yaq wit nanga ndǿ-evém, neka louzi nonqo ndigu, lou nqeitam nonqo khoev-té genǿ-nqeisám. Geté tag ndøgo, gøinam-té genǿløvutám. Ta gøinam ndøgo, miavmiav ndøwageáp. Khouvøemáv.”
Yesu Zion-te ibøkha iz gendap
(Mak 1:9-11; Luk 3:21-22)
13 Ta khøuwa-te ndøgo, Yesu Gelili manqei-té gegoám. Yaq até ndegó-a, Zion-te vø̄mat, Zoden kea-te ndøgo. Ibøkha iz ndape-qa ndømát, te-te. 14 Geté Zion Yesu-qa matavap ambá ge-enendɨ́n, gembo-ein, “Ambá qo qonø-etoamɨ́n, ibøkha iz. Nō begó. Taoká ndøgo, qo no-te qoqotøndoqav, ibøkha iz tøtaqa-etoam.”
15 Geté yaq Yesu gembo-qavøiu, “Ság. Ibøkha iz sègenø-etoám. Matev eqeieqei ate ndægo, sà bizimu-matanám, av Mbumbukiam ndømbøe-poev.” Yaq Zion sègembopóe, ibøkha iz vømbō-etoam.
16  3:16 Zion 1:32Yesu ibøkha-te gende-fakhan, yaq nqáe! Yan tø̀ne-mboqoé. Yaq āv geneqeív nqǽgo: Yan-te ndo꞉go, Mbumbukiam-gé Nqova ndovís. Andé kuvøkuvuam me me꞉løvuvavún, te-te vō꞉qom. 17  3:17 Psa 2:7; Isa 42:1; Met 12:18; 17:5; Luk 9:35Yaq yan-te ndo꞉go, manqa wag ndofakhán. Āv qande-eín nqǽgo, “Ngenek nogé yó. No poev kandambá te-te, neka no nø̀mbøe-khafuát.”

3:2 3:2 Met 4:17; Mak 1:15

3:3 3:3 Isa 40:3

3:4 3:4 2 King 1:8

3:7 3:7 Met 12:34; 23:33

3:9 3:9 Zion 8:33, 39; Lom 4:12

3:10 3:10 Met 7:19; Luk 13:6-9

3:11 3:11 Zion 1:26-27, 33; Kel 1:5; 2:1-13

3:16 3:16 Zion 1:32

3:17 3:17 Psa 2:7; Isa 42:1; Met 12:18; 17:5; Luk 9:35