2
Nqova Mbomambaqape gendovis
2:1 Lev 23:15-21; Deut 16:9-11Zu ezoqam-qa khøuwa kandambaqape-te ndøgo, Pentikos ndimbo-akhayam, ndigu ezoqam ate gi꞉goam, khoev kopo-té ginømøváb. Yaq nqova mbaín, yan-te ndo꞉go, u ndowáv. Andé khamøe-qape me꞉fetavún. Yaq khoev ate qægoam, ma gi꞉qonavam, u ùnime꞉kház. 2:3 Met 3:11Yaq ndigu andé gøina wageap me me꞉qeivím. Sègendo-panqavøém, ezoqa ewaqape-qa kha-te, vø̄qonam. Andé ezoqa sas bugug me me꞉kewagám. 2:4 Kel 4:31; 10:44-46; 19:6; Mak 16:17Yaq nginik ezoqam ate gi꞉goam, kha Nqova Mbomambaqapé qazømbe-tønøyám. Yaq bawan vinivinimba-qá manqát gini-manqatát, av Nqova Mbomambaqape, matev gezømbe-etoumat.
Ta khøuwa-te ndøgo, Zelusalem taon-te ndøgo, Zu bawan-ak kandambá giwambupam. Manqei-manqei ate ndǽgo, sugumu-pitát, ndigu ezoqam, Mbumbukiam gimbo-vizupam. Yaq nginik ezoqam, nqanek u giyogem, tinduzáv ndǿgo, matev vǿqeivim. Ezoqa kandambá. Yaq ndigu nqova zøndáf. Zapa ndǿgo, Yesu-gi paev ezoqam, manqat gimanqatat, ndigu tiqá bawan vinivinimba-qá manqát gini-manqatám.
Ndigu nqova ndafe kandambá, yaq gibevøpem, “Nqáe! Nginik manqa ngimanqate, nginik Gelili plovins-ak mbá. Gê, áv khané꞉go, ni ate nqazi꞉gu nqazizø-yoge, nikeza manqat vinivinimba ngi꞉manqate? Ni ezoqa vinivinimba, nøme Patia manqei-ák, nøme Midia manqei-ák, nøme Elam manqei-ák, neka nøme ndigu Mesopotemia-yák, neka nøme Zudia-yák, neka nøme Kapadosia-yák, nøme ndigu Pontus-ák neka nøme ndigu Esia-yák, 10 nøme Fligia-yák neka nøme Pamfilia-yák, nøme Izip manqei-ák neka nøme Libia-yák, ndøgo Sailini taon avønin-te. Até Lom ezoqám-a, vøndōzav. 11 Ti mokho-te, nøme Zu bawan-ák neka nøme bawan vini ezoqám, ndigu ti-te ginøzaz, Mbumbukiam timbo-vizupat. Neka ni ezoqa nøme, Klit manqei bawa-yák, neka ezoqa nøme, Alebia manqei-ák. Geté ni ate nqazi꞉gu, nginik niqa manqat vinivinimba-té qazizø-ewagét. Mbumbukiam-qa matev kandakanda-qa yaq-té gini-manqatét.”
12 Ndigu nqova ndafe kandambá neka gò꞉nakém, taqa yaq-te. Yaq āv ginibónd nqǽgo, “Gekha matêv nqanek?”
13 Geté ezoqa nøme gèvongezó, ndigu ezoqam, Yesu gi-unimanqatinim, gi-einim, “Nginik ezoqam, gèndo-íz.”
Pita-qa manqat
14 Yaq Pita, ndigu u-anim ileven nøme namba, tenø-itán ndǿgo. Yaq sa manqa ndøyám. Yaq ezoqa ewaqape, gi-oteipam, āv gezømbe-eín nqǽgo, “Zo Zu ezoqam, nogi ezoqam, neka zo ezoqa nøme, nqanek Zelusalem taon-te nqazo-wambap, vø̀ndoyogém, no mokho bazø̄-ovøyam. 15 Nginik ezoqam, ambá av nqǣgo, ge-īz, av zo ndøzøte-matavap. Ezoqa lovølova ndø-izumatún. Geté ndakin qanaqanus 9 oklok mbá. 16 Geté matev, ndakin qafakhan, ndǿgo, av Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam Zoel ge꞉manqatam. Ndego ge-ein,
17  2:17-21 Joel 2:28-32‘Mbumbukiam āv gene-eín nqǽgo,
“Vaev khøuwa-te,
no ezoqa ewaqape,
noge Nqova nøzǿ-etoám.
Zogi nakhei angana neka zogi nakhei sakheis,
noqa manqat ndǿvevezumát
Zogi ezoqa ndakinak,
umingiap ndǿqeivát,
neka zogi laombøkik,
venanqei vǿtamāt.
18 Ta khøuwa-te ndøgo,
no até sasae ezoqám-a, angana neka sakheis, ndigu no ti-unimanqatintat,
Nqova Mbomambaqape vøezǿ-etoām.
Yaq ndigu noqa manqat ndǿvevezumát.
19 No umingiap matev nómatønumát,
khaiya ova nekā manqei-qape-te.
Kouk neka wageap neka ekuqape ndǿfakhán.
20 Khøuwa ndø̀bøivunév, neka løvøyak andé kouk mé꞉goát.
Nqanek matev ndø̀khæ-fakhán.
Yaq Evezøza-qa Khøuwa Kandambaqape ndǿfakhán, ndego teqa bazaføgakh neka waev te꞉zømas.
21 Ta khøuwa-te ndøgo,
gekha ezoqām ndego,
Evezøza-te tøkeam-qa te-akha,
ndego gékhandí꞉v.” ’ ”
22 Pita nqanek Zoel-qa manqat qamømbøe-navøem, yaq ndego manqat nøme āv gezømbe-eín nqǽgo, “Ízlael ezoqam! Manqat qàndoyogé nqanek, nogi ezoqam! No Yesu Nazalet-ak-qa yaq-té qazømbé-eín. Zo zøkeza mø̀zøte-zøtéz, te mokho-te, Mbumbukiam zoqa avønin-te, umingiap matev neka matev kandakanda vinivinimba ndømatønumám. Mbumbukiam tene-matanám ndǿgo, zo tø̀nezøtéz, ndego Yesu ekezan ndokhofotáv. 23 Ezoqa ndego zoqa zenda-te giveem, yaq zo ndego ezoqa soqøsoqa mokho-te, tae mutui-te sasa zotøkewem, vozōlaem, ndøgo Mbumbukiam ekezan ndøpøoá. Ndego é-møndæ-otév, matev av nqægo ndø̀fakhán. 24 Geté Yesu løvøte-qa bazaføgakh mokho-te gu꞉goam, Mbumbukiam mø̀ndø-nqovotáv, vø̄khandi꞉v. Løvøte, ngenek ezoqam amba me꞉geiú. Geté kopømba mbaín.
25  2:25-28 Psa 16:8-11Yesu løvøte-te tekhandi꞉v, taqa yaq-te, Deivid nupøkhan mba, āv gene-eín nqǽgo,
‘No Evezøza, noqa megemege-te, oskia no-ometám.
Ndego noqa avønin-té gegó.
Yaq no kha genǿ-wagimák.
26 Yaq nakémbá, noqa mbøni mokho-te, no khanakhanákh neka no manqat khanakhanakh-us nomanqaté.
Até noqá khá-ya, Mbumbukiam-te mbá qanøtawát.
27 Zapa ndǿgo, qo no ezoqa pakhaezatak-qa manqei-te qónøuvanák.
Qo qoge Ezoqam Mbomambaqape, teqa kha, sa qó-ivavák, vǿlanqā.
28 Qo no nakhoa qotenømánd, no khandi ande āv khaténdāp.
Qo no namba qotégoát. Yaq no khanakhanakh nógoát.’ ”
29  2:29 1 King 2:10Pita nqanek Deivid-qa manqat qamømbøe-navøem, yaq nøme āv gezømbe-eín nqǽgo, “Nǿfuap. Nigi atanakha-zapa Deivid-qa yaq-te, no ndaføyambá qazømbé-eín. Ndego mø̀ndønaním, neka vø̄-otøvem. Até ndakin khøuwa-té-a, teqa manqei ozu nqánek qagó. 30  2:30 2 Sam 7:12; Psa 89:3-4; 132:11Geté Deivid mø̀ndæ-otév, tegi zi, ezoqa kopo, teqa iziz ndǿndáp neka kawa ezoqam vǿgoāt. Mbumbukiam te-te manqa mbusa ndøvé, taqa yaq-te. Deivid Mbumbukiam-gé manqa vevezam ezoqam ndøgoám. 31  2:31 Psa 16:10Yaq nakémbá, ndego é-møndøqeív, Keliso tenanim, yaq Mbumbukiam gékhandí꞉v. Unimanqatín. Mbumbukiam ndego ezoqa pakhaezatak-qa manqei-te ivøveáv, neka teqa kha, manqei ozu-te lanqøeveáv. 32 Ngenek ezoqam, Mbumbukiam løvøte-te gekhandi꞉v, Yesú. Ni ate nqati꞉gu, nikeza bǿi qatiqeivím. 33  2:33 Kel 5:31; 7:55-56Mbumbukiam ndego ekezan-té genø-eqeiú, neka teqa nakeamo zenda-te vø̄ve. Yaq Eve Nqova Mbomambaqape mbo-etoám, av ibugukhokhof manqa mbusa ge꞉ve, yaq Yesu ndakin ni vønī-etoam. Matev nqánek, zo nqazo-qeivi neka nqāzōyōgē. 34  2:34-35 Psa 110:1Ni mìzi꞉nøtén, Deivíd mbá, yan-te geqavig. Geté ndego Mesaya me꞉manqatám, av ge-ein nqægo,
‘Evezøza Mbumbukiam, noge Evezøza, āv gembøe-eín nqǽgo,
“Noqá nakeamo zenda-té qanøqóm.
35 Até qóqotát, atema no qogi qaqa ezoqam,
kopømba ande av zenda tokhotapak awam nonqo,
qoqa zenda tokhotapak mokho-te vøtaqambú-āb.” ’
36  2:36 Kel 5:30-31Yaq nakémbá, zo Izlael bawan-ak ate ndøzøte꞉go, zo vø̀ezøtéz. Ngenek Yesu, zo tae mutui-te qazo-tøkewem, Mbumbukiam āv gene-veatáv nqǽgo: Ndego Evezøza neka Mesaya ndǿgoát.”
Ezoqam Mbumbukiam-te giqambuz neka ibøkha iz vø̄ndapem
37 Yaq ndigu ezoqam, Pita-qa manqat giyogem, tiqa mbøni, mø̀ndø-khanáz. Yaq ndigu Pita neka Keliso-gi u-anim nøme, āv gizømbe-beváp nqǽgo, “Nǿfuap. Ni ndakin gekhā nígonēm?”
38 Yaq Pita gezø-qavøiu, “Zo é-mozoqambúz, neka Yesu Keliso-qa iz-te, ibøkha iziz vø̄-upøgim. Yaq Mbumbukiam zoqa manqa-zapazapa, segembøé-navøém, yaq zo Nqova Mbomambaqape vozóndafēm. 39  2:39 Isa 57:19Manqa mbusa ndøgo, Mbumbukiam taqa yaq-te geve, ndøgo zoqá neka zogi nakheis-qá neka até tiqá ndigú-a, ndigu qamba-qamba ndindu-yageapet. Gekha ezoqām ndigu, ndego Evezøza, nigi Mbumbukiam, ndezø-akhayam, te-te tinduzav, nqanek manqa mbusa tiqa ndígu.”
40 Pita manqat nøme kandambá gezø-manqatam. Manqat nøme, āv gezømbe-eín nqǽgo, “Mòzoqambúz. Soqaín ndøgo, nginik manqa-zapazapa-us ezoqa namba tøzøte-soqoez, ndakin ngiyage.”
41  2:41 Kel 2:47; 4:4Ezoqa ndigu, Pita-qa manqat gindapem, ndigu ibøkha iz ndøndapém. Ta khøuwa-te ndøgo, ezoqa kandambá, Klisten bawan-te gi-oz. Ate gi꞉goam, ande āv tri taosen ezoqám ndi꞉gú.
Klisten ezoqam, nqova kopo-te giyagam
42  2:42 Kel 20:7Ndigu Klisten ezoqam, āv gini-matønumám nqǽgo: Keliso-gi u-anim-qá nømendim manqat ndø-ewagám, neka yaqyaq-a vø̄tøke꞉mam. Ndigu gèpindupám, lou vø̄logɨn neka Evezøza-qa lou loge matev vø̄gonemɨn neka vø̄guligulimemin. 43 Mbumbukiam, Keliso-gi u-anim mokho-te, umingiap matev kopoáv gematønumat. Ezoqa ewaqape, nqova ndafe kandambá neka møe vø̄gonemɨn. 44  2:44 Kel 4:32-35Ndigu ezoqa ate gi꞉goam, Yesu gi-unimanqatinim, ndigu nqova kopo-te sùgumu-yagám. Neka tiqa gigiap ate qazømbe-goam, sège-etoumám, yaqyaq-a. 45 Ekeza manqei neka gigiap vinivinimba gèwiám. Yaq moni ndigu, gi꞉qaqasumam, ndígu tizø-etoumám, lou-qa o gigiap-qa gi꞉potonumam. 46 Khøuwa ate qæpavpavemam, ndigu Mbumbukiam-qá khoev-té ginø-pindupám. Yaq Klisten zifuap vinivinimba-qa khoev-te, ndigu lou ndølogám neka Evezøza-qa lou loge matev vømø̄-gonemɨn. Khanakhanakh-ús. Lou sège-etoumám, yaqyaq-a. 47  2:47 Kel 6:7; 11:21Yaq tiqa matev ate qægoam, ndigu Mbumbukiam-qá iz me꞉-eqatám. Ezoqa ewaqape, poev ndøveém, ti-te. Yaq khøuwa ate qæpavpavemam, Evezøza Klisten bawan-te, ezoqá nøme ndøyogimám, ndigu khandi gezø-etoamɨn.

2:1 2:1 Lev 23:15-21; Deut 16:9-11

2:3 2:3 Met 3:11

2:4 2:4 Kel 4:31; 10:44-46; 19:6; Mak 16:17

2:17 2:17-21 Joel 2:28-32

2:25 2:25-28 Psa 16:8-11

2:29 2:29 1 King 2:10

2:30 2:30 2 Sam 7:12; Psa 89:3-4; 132:11

2:31 2:31 Psa 16:10

2:33 2:33 Kel 5:31; 7:55-56

2:34 2:34-35 Psa 110:1

2:36 2:36 Kel 5:30-31

2:39 2:39 Isa 57:19

2:41 2:41 Kel 2:47; 4:4

2:42 2:42 Kel 20:7

2:44 2:44 Kel 4:32-35

2:47 2:47 Kel 6:7; 11:21