2
Nduku gevezoat ezoqam, Yesu-te okha gi-apat
Yesu Betliem vemiav-té geqán. Ta khøuwa-te ndøgo, Zudia plovins-te, kawa, Elod ndøgoám. Yaq Yesu geqan, nqáe! Zelusalem taon-te ndøgo, nduku gevezoat ezoqam ndøfakház. Sa khøuwa fakhanám ginduzáv. 2:2 Num 24:17Yaq āv gini-bevupát nqǽgo, “Ngenek nakhasam, ndaki geqan, ndego Zu ezoqam kawa tezøgoat, kenáqape? Ni tegú ndukuam ni-ometám, khøuwa fakhanam ndøgo. Yaq vizam-qa nimøndæ-niáv.”
Elod ndego, Zudia ezoqam-ge kawa, nqanek manqat ge-ewag, ndego gò꞉khouwá. Até ezoqa ewaqapé-a, ndigu Zelusalem taon-te giyagam, vō꞉khouwønem. Yaq Elod até gendego, Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam vø̄møvab, sasa zøbevap, gezø-ein, “Ngenek Mesaya, Mbumbukiam ge꞉-ein, av nqægo, manqei-qape-te tendo-khofotav, gekha vemiav-tē gemǿqān?”
Yaq gimbo-einim, “Betliem vemiav-té gemǿqán, Zudia plovins-te ndøgo. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam, āv gene-peawám nqǽgo,
2:6 Mica 5:2; Zion 7:42‘Qo Betliem vemiav, Zuda manqei mokho-te ndoqotu꞉gu,
qo ambá av nqǣgo, iz mbaīn, Zuda khagua bawan mokho-te. Āv taoká.
Zapa ndǿgo, qo mokho-te, megeat ezoqam kopo ndǿqán.
Ndego nogi bawan ezoqam zǿkewagát, Izlael ezoqam.’ ”
Elod nqanek manqat ge-ewag, yaq ndego nduku gevezoat ezoqam ndømøváb. Khonoam-té genømøváb, neka ndukuam-qa yaq-te vøzømbē-bevap, gekha khøuwa-tê, ande gi꞉-ometam. Yaq gi꞉-ometem ndøgo, ndego Betliem vemiav-té genø-khofotáz, vøzø̄-ein, “Nakhasam nandev, ùni mbøevawém. Yaq tozo-ometam, vø̀ndozáv, no vø̄e-nømøndem. Yaq até nó-a, tàbatenáv, bamømbō-vizam.”
Nginik nduku gevezoat ezoqam, kawa ezoqam-qa manqat gumuyogem, tìnizáv. Yaq gi꞉-apat ndøgo, nqáe! Ndukuam ndugu, khøuwa fakhanam gi-ometam, gèzømbo-megetát. Yaq ndǿgo, tumø-itán, ma nakhasam ge꞉goam. 10 Ndukuam gi-ometam, yaq ndigu khanakhanakh kandambá gindapem.
11  2:11 Psa 72:10-15; Isa 60:6Khoev-te gimøfakhaz, nakhasam gi-ometam, evo namba, Meli, yaq até gindigonem, katuk ndømøkuí, sasa mbovizumem. Yaq moqos ndømboqogím, gol neka gigiap sisip mbomømboma, mboqotam nonqo, neka mel tae et, vømbō-etøomem. Ta gigiap-qa fia kandakandá.
12 Yaq ekeza manqei-te giqavaz, nakhoa vini ndøgeveém. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam venanqei-tam-te, āv genezømás nqǽgo, “Elod-te nqawa ndøqàva᷄z.”
Zosef neka Meli, Yesu Izip manqei-te gi꞉khokhoz
13 Nduku gevezoat ezoqam gi-ivøvem, yaq nqáe! Zosef, Evezøza-gé enzol ezoqam mbofakhán, venanqei-tam-té, vømbō-ein, “Mòqosuzám. Nakhasam neka evo, Izip manqei-té qoté-khokhóq. Zapa ndǿgo, Elod ngenek nakhasam gemøndǽ-váo. Løvøwe-qa mbogó. Yaq Izip manqei-te ndøgo, até vøndoyagé, atema nqawa vøtaqandó-akhā.” 14 Yaq Zosef até gendego, gè-itán, lová, nakhasam neka evo vø̄-upøzo, Izip manqei-te sasa ndøkhokhoz. 15  2:15 Hos 11:1Yaq ndǿgo tiyagám, atema Elod vø̄nanim. Nqanek matev tønefakhán ndǿgo, Evezøza-qa manqat gè-unimanqatín, ndøgo ibugukhokhof tege manqa vevezam ezoqam mokho-te ge-ein, av nqægo, “Noge Yo, Izip manqei-té gegoám. Yaq nòmbo-akhá, vøndōwav.”
Elod nakhei angana nqonqon gezitagat
16 Elod ge꞉-otev, av nqægo, nduku gevezoat ezoqam gìmbøe-khavozømēm, yaq qaqa kandambá gego. Yaq até gendego, nakhei zitøge manqat ndøkhofotám. Betliem vemiav-te neka vemiav avøavun vø̄goat, gekha nakhei anganā ndigu, ndakinak qaniap, atema viav menas qazøndap, bèpakhaéz. Yaq tegi nakhag ezoqam ndigu nakheis vø̄zitag. Nduku gevezoat ezoqam Elod gi꞉-ometem, gekha khøuwa-te ndukuam ande guifakhan, yaq ndego sège-matøvém, nakhasam-qa viav, ndego løvøwe-qa gegoam, áv atægó.
17 Nqanek matev qafakhan, yaq Mbumbukiam-qa Manqat, tege manqa vevezam ezoqam Zelemaya mokho-te ge-ein, gè-unimanqatín, ge-ein av nqægo,
18  2:18 Jer 31:15; Gen 35:19“Eiv ndøyogém, Lama manqei-te.
Einu neka osombo kandambaqapé ndiwani.
Ndigu sakheis, Laisol-gi zi, ekeza nakheis-qa ndø-eivumít,
neka ezoqa kopømba mbaín, tiqa mokho-te tizø-khakheinam.
Zapa ndǿgo, tigi nakheis gèpakhaéz. Mbaín.”
Zosef neka Meli, Yesu Izip manqei-te gindi꞉qavaz
19 Elod ge꞉nanim, yaq nqáe! Izip manqei-te ndøgo, Zosef, Evezøza-ge enzol ezoqam mbofakhán, venanqei-tam-té, 20 gembo-ein, “Mòqosuzám. Nakhasam neka evo, Izlael manqei-te nqawá qotéveséz. Zapa ndǿgo, ezoqam ndigu nandev nakhasam ambā tilaemɨn, ndigu mø̀ndø-pakhaéz.” 21 Yaq Zosef gesuzam, nakhasam neka evo vø̄-upøzo, Izlael manqei-te sasa ndøqavaz.
22 Geté Izlael manqei-te gimøfakhaz ndøgo, Zosef āv gene-ewág nqǽgo: Kawa, Elod-gé yo Akileus ndø-itán, Zudia plovins-te ndøgo. Yaq ndego møe ndøgó, vǿewāv. Yaq venanqei-tam-te, Mbumbukiam manqat nøme mbo-eín. Yaq ndego até gegegevát, Gelili plovins-te vømø̄fakhaz. 23  2:23 Isa 11:1; 53:2; Luk 2:39; Zion 1:45Yaq Nazalet vemiav-té gimøqóm.
Mbumbukiam tege manqa vevezam ezoqam mokho-te, Yesu-qa yaq-te, é-møndæ-eín, av nqægo, “Ndego Nazalet-ak mbó-akhaemát.” Yaq ndakin nqanek manqat gè-unimanqatín.

2:2 2:2 Num 24:17

2:6 2:6 Mica 5:2; Zion 7:42

2:11 2:11 Psa 72:10-15; Isa 60:6

2:15 2:15 Hos 11:1

2:18 2:18 Jer 31:15; Gen 35:19

2:23 2:23 Isa 11:1; 53:2; Luk 2:39; Zion 1:45