2
Yesu ge꞉qan
(Met 1:18-25)
Ta khøuwa-te ndøgo, Siza Ogastes, ndego Lom kawa ezoqam kandambaqape, manqat āv gene-vøovám nqǽgo: Ezoqa ewaqape, manqei-manqei ate qægoam, Lom gaman gimbo-kewagam, tiqa iziz gaman-qá mbuk-té qabe-peawáp. Ezoqa gevebam matev av nqægo, khokhofá qafakhan, Lom gaman-qa mokho-te. Ta khøuwa-te ndøgo, Silia plovins-te, Kuilinius kawa ndøgoám. Yaq ezoqa ewaqape, ekeza vemiav-té ginø-qavøním, tigi atanakha-zapazapa-za ma gindizav ndøgo, iziz vømø̄-awam.
Yaq até Zoséf-a, Nazalet vemiav, Gelili plovins-te ndøgo, gè-iváv. Yaq Deivid-qá vemiav-té genøqavíg, Zudia plovins-te ndøgo. Zapa ndǿgo, ndego Deivid-gé zeó. Ta vemiav-qa iz Betliém. Yaq iz vee-qa gewav, Melí namba me꞉-apát. Ndigu søvøta mba zøgoám. Geté Meli ndugu, emu-ús. Yaq Betliem vemiav-te gi꞉sokhoam, Meli tùni-ová. Nakhasam gemboqan, anganeám. Meli-gé nakhasa khøuwá. Yaq ndabuá guni-løvønøvém, kao lou loge nonqo-te sasa ndøve. Zapa ndǿgo, khoev kouwat ndøgo, ma okha ezoqam gisømbi꞉matun, løvøzupøteáv. Gùmukhazém.
Enzol ezoqam, sip keoge ezoqam-te gimøfakhaz
Ta lova ndøgo, Betliem vemiav bavokho, sip keoge ezoqam mø̀ndøgoám. Sip zøkewagát. Yaq nqova mbaín, Evezøza-gé enzol ezoqam zøfakhán. Yaq Evezøza-qa waev-qape, sùgumu-gutavát, ndigu sip keoge ezoqam. Yaq ndigu møe kandambá gigonem. 10 Geté ndego enzol ezoqam gezø-ein, “Zo møe ndøgòne᷄m. Nqáe! No manqat mbomambaqape nondapavún zo-te. Ndøgo ezoqa ewaqape khanakhanakh zǿ-etoám. 11 Nqægo lova, Deivid-qa vemiav-te, Betliem, khandi etoam ezoqam ndøqán, zo-te. Ndego Kelisó. Evezøzá. 12 Zo ngenek nakhasam, āv qazøté-ometám nqǽgo: Ndego ndabua løvønøváp, neka kao lou loge nonqo mokho-té gunu꞉-utøvé.”
13 Yaq nqova mbaín, enzol ezoqa nøme kopoav-qape ndøfakház. Mbumbukiam-qá iz ndø-eqatát. Āv gini-manqatám nqǽgo,
14  2:14 Luk 19:38“Mbumbukiam-qa iz yà beto-eqawát, ndego uni ova-in ngo꞉yage. Manqei-qape-te nqanek, sambi matev ndǿfakhán, ndigu ezoqam-te, Mbumbukiam ndømbopoev.”
15 Yaq enzol ezoqam, yan-te nango giqavaz, ndigu sip keoge ezoqam āv gini-einím nqǽgo, “Bìziniáv, Betliem vemiav-te ndøgo, matev bizimø̄-qeivim, av Evezøza manqat ginindi-khofotav ndægo.”
16 Yaq nakhamas-té ginøzáv, Meli neka Zosef neka nakhasam vømø̄zømet, ndego kao lou loge nonqo-te gu꞉qeiam. 17 Nakhasam gi-ometam ndøgo, yaq ndigu emanqat me꞉vototém, av enzol ezoqam, nakhasam-qa yaq-te gezømbe-ein. 18 Yaq ezoqa ewaqape, sip keoge ezoqam-qa manqat giyogem, ndigu nqova ndafe kandambá. 19  2:19 Luk 2:51Geté Meli ndugu, matavap mba ndø-aumát, matev ate ndægo qambo-fakhanumat. Ndugu oskia mbomatavupám. 20 Yaq sip keoge ezoqam giqavanat, ndigu Mbumbukiam-qa iz até go꞉-eqatát neka ike manqat vømbō-manqatat, matev ate qægoam-qa yaq-te, giyogem neka vø̄qeivim. Matev āv tønefakhán, av enzol ezoqam gezømbe-ein.
Yesu iz gimbo-akhaem
21  2:21 Luk 1:31Yaq nakhasam-yo khøuwa eit qamømbo-ndap, tegi ngusum gi꞉kepøtøzem, iz Yesu mbo-akhaém, ate av-té, av enzol ezoqam Meli gumbøe-ein, ndugu emu itøneav qagoam.
Simeon Yesu-qa yaq-te, Mbumbukiam ike manqat gembo-ein
22  2:22 Lev 12:1-8Yesu ge꞉qan, yaq khøuwa foti-qa zita-te, Meli kha sunguzam matev qamømbøe-navøem, av Mozes-qa guguna manqat qæ-ein, nakhasam ge꞉qanɨn, yaq Zosef neka Meli, Mbumbukiam-qá khoev-té ginøzáv, Zelusalem taon-te ndøgo, Yesu Evezøza-qa zenda-te vømǿveēm. 23  2:23 Exo 13:2, 12Taqa yaq-te, Evezøza-qa guguna manqat, āv qane-eín nqǽgo, “Nakhei angana ate ti꞉goat, bugukhokhof tiqanet, ndigu Evezøza-gi ndǿgoát.” 24  2:24 Lev 12:8Yaq ndigu etoam matev møgoném, Mbumbukiam-te, av Evezøza-qa guguna manqat qæ-ein. Ndøgo āv qane-eín nqǽgo: Kuvøkuvu o mumuk nakhei menas qó-áb.
25 Zelusalem taon-te ndøgo, ezoqa mø̀ndøgoám. Teqa iz Simeón. Ndego ezoqam ndaføyamba-qapé neka Mbumbukiam mbovizupám. Ndego teqá tenø-kewagám ndégo, Izlael ezoqam tekhandi꞉z. Mbumbukiam-gé Nqova Mbomambaqape mo꞉goám, te-te. 26 Nqova Mbomambaqape, ndego āv gene-omát nqǽgo: Ndego naqanøká génanimák. Geté Mesaya ndø̀khæ-omét, ndego Evezøza tendo-khofotav.
27 Ta khøuwa-te ndøgo, Nqova Mbomambaqape, Simeon Mbumbukiam-qá khoev-té genø-itú. Yaq Meli neka Zosef, Yesu gindu-ndafem, gindu-oz, matev tigonem, av Mozes-qa guguna manqat qæ-ein, 28 yaq Simeon até gendego, nakhasam gèndāf, Mbumbukiam ike manqat vømbō-ein. Āv gene-eín nqǽgo,
29 “Evézøza Eqeiwat-Qape. Manqa mbusa ndøgo, no-te qoqove, mø̀ndø-unimanqatín. Yaq no, qoge sasae ezoqam, ndakin kopømbá, mbomambá sǽnaním.
30  2:30 Isa 52:10; Luk 3:6; Tait 2:11No ndakin qoqa ezoqa khandi꞉zat matev, nøkeza bøí qateqeív, 31 ndøgo qo bawabawan ate ndægo nonqo qoqo-khakheinam.
32  2:32 Isa 42:6; 49:6; 52:10Ngenek bawan vini-ak-qá waev ndǿgoát, neka Mbumbukiam-qa yaq-te vøzømbé-vevezumāt, neka ni Izlael-ak, qogi bawan ezoqam, iz kandambaqape vønígoāt.”
33 Simeon nqanek manqat ge-ein, yaq ndigu evøndipakha, nqova ndafe kandambá. 34  2:34 Isa 8:14; Met 21:42; 1 Pita 2:8Yaq Simeon zenda mo꞉vé ti-te, vøzø̄-guligulim. Yaq ndego Meli gumbo-ein, “Nqáe! Mbumbukiam ngenek nakhasam tene-veatáv ndǿgo: Ezoqa kopoáv gé-o꞉atát, ndego tisanqawat, neka ezoqa kopoav vǿwaniapāt, ndego ti-unimanqatintat, nqanek Izlael manqei-te. Ndego Mbumbukiam-qá khakhatap ndǿgoát. Geté ezoqa kopoav gembó-sanqaupát. 35 Yaq, qo Meli, qoqa mbøni andé nakhag kaiya me qambé-keqáz. Timbo-sanqaupat, yaq ezoqam-qa matavap, khonoam-te ndøgo, segendó-veveám.”
Ena ezoqa Yesu-qa yaq-te guizømas
36 Ezoqa nøme mø̀ndøgoám, Mbumbukiam-qa khoev-te ndøgo. Sævám. Tuqa iz, Ená. Ndugu Mbumbukiam-gú manqa vevezam ezoqám. Fanuel-gú yú. Asa khagua bawan-ák. Ndugu ngæpuká. Anganeam namba gi꞉yagam, viav seven mbá, yaq tēnø̄-nānīm. 37 Yaq ndugu tuni-ngæmam-év ndǿgo, atema ndakin, viav 84 vømbōndap. Ndugu Mbumbukiam-qa khoev løvøinøvemáv. Pavpave neká lovølova, Mbumbukiam-qá iz mba ndø-eqatám, lou logemav matev vø̄goam-a, vø̄guligulimam.
38 Simeon ate av-té Meli neka Zosef namba manqat gi꞉manqatam, yaq ndugu tùndiwáv, Mbumbukiam-qa iz vø̄-eqa neka ezoqa ewaqape nakhasam-yo-qa yaq-te vø̄ezømas, ndigu khandi etoam ezoqam gimbøe-kewagam, ndego Zelusalem ezoqam tenqovotaz.
Zosef neka Meli, Yesu namba Nazalet vemiav-te giqavaz
39  2:39 Met 2:23Zosef neka Meli, matev ate ndægo gumugonem, av Evezøza-qa guguna manqat ndæmanqate, ndigu ekeza vemiav-té ginøqaváz, Nazalet, ndøgo Gelili plovins-te. 40 Yaq ndego nakhasam gekhouwevtat, bazaføgakh-ús neka matavap loloakh-ús. Neka Mbumbukiam-qá kuku matev mo꞉goám te-te.
Yesu opønakam ge꞉goam, Mbumbukiam-qa khoev-te gemat
41  2:41 Exo 12:24-27; 23:14-17; Deut 16:1-8Viav-viav ate qægoam, Yesu-gi evøndipakha, Zelusalem taon-té ginø-okhoám, Pasova khøuwa kandakanda matev vømø̄-gonemɨn. 42 Yaq Yesu viav tuelv qamømbøe-ndap, até ndegó-a, ti namba møvømbam khøuwa kandakanda-te vø̄wav, av tiqa matev qazømbe-goam. 43 Yaq pindap qamezømbe-navøem, tegi evøndipakha gi꞉qavanat, Yesu Zelusalem taon-té segeqóm. Geté tegi evøndipakha zøtezateáv. 44 Ndigu gimatavupam, ezoqá nømé namba me꞉qavanét. Geté khøuwa seke gingiaumat, gi꞉-apat, ndigu tigi ekeza ezoqam neka zifuap-te amba mbøevawém. 45 Geté ndigu ometeáv. Yaq Zelusalem taon-té ginøveséz, vømømbō-vawem. 46 Yaq khøuwa misika-qa zita-te, Mbumbukiam-qá khoev-té gi-ometám. Mbumbukiam-qá Manqat nømendim ezoqám namba me꞉qonavám. Tiqá manqat ndø-ewagát, neka vøzø̄-sinøzumat. 47 Ezoqa ewaqape, teqa manqat giyogem, ndigu teqa otevat neka manqa qavøiwat-qa yaq-te, nqova zøndáf. 48 Yaq tegi evøndipakha gi-ometam, ndigu nqova ndafe kandambá. Yaq evo gumbo-ein, “Áti. Gekha zapâ, qo matev av nqægo qoqoni-matanam? Nqáe! No qave namba, fofogeap kandambá qeitaqa-goat, amba qeitaqambe-vawat.”
49 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Gekha zapâ, no qazonø-vawat? Gê, zo zøtezateâv, av nqægo, no Tat-qā khoev-tē qabatu꞉gū?” 50 Geté ndigu manqa mokho ndapeáv, gekhā mé꞉manqatam.
51  2:51 Luk 2:19Yaq Yesu evøndipakha namba, ekeza vemiav-té ginøqaváz, Nazalet. Yaq ndego tiqa manqat o-mba zømbo-ndapám. Geté Meli ndugu, matavap mba ndø-aumát, matev ate ndægo, qambo-fakhanumat. 52  2:52 1 Sam 2:26; Prov 3:4Yaq Yesu gekhouwevtat, até matavap loloákh namba sege-khouwevtát, Mbumbukiam neka ezoqam, kuku vøzø̄goam te-te.

2:14 2:14 Luk 19:38

2:19 2:19 Luk 2:51

2:21 2:21 Luk 1:31

2:22 2:22 Lev 12:1-8

2:23 2:23 Exo 13:2, 12

2:24 2:24 Lev 12:8

2:30 2:30 Isa 52:10; Luk 3:6; Tait 2:11

2:32 2:32 Isa 42:6; 49:6; 52:10

2:34 2:34 Isa 8:14; Met 21:42; 1 Pita 2:8

2:39 2:39 Met 2:23

2:41 2:41 Exo 12:24-27; 23:14-17; Deut 16:1-8

2:51 2:51 Luk 2:19

2:52 2:52 1 Sam 2:26; Prov 3:4