Manqat Mbomambaqape
Zion
gepeawam
Megeat Manqat-qase
Nqanek emanqat, Yesu-qa yaq-te, ndego Mbumbukiam-ge Yo, Zion ndøpeawám. Yesu-gi paev ezoqam tuelv, nøme ndégo tegoám.
Zion nqanek manqat, Yesu-qa yaq-te, ezoqa ewaqape nonqo ndøpeawám, manqei-manqei ate nqægo ndisokhoeapet. Ndego teqa emanqat ande ge꞉ngaz, ndǿgo tene-manqaté, av Yesu Eve namba oskia vø̄egoam-a, atema manqei-qape-te vø̄fakhan. Mbumbukiam ni ekezan-qa yaq-te, Keliso mokho-té genøniveáz, ni teqa yaq-te, mokho bizī꞉ndapem. Zion nqanek manqat ezoqa ewaqape nonqo, ta zapaya nqánek gene-peawám: Ezoqa ewaqape, tìabiti-unimanqatiním: Yesu ndego Kelisó. Mbumbukiam-gé Yó. Yaq ndigu tiqa yage, teqá zenda-té giabenø-veém, neka te mokho-te, unimanqatin khandi betēndapem.
Yaq nakémbá, Zion manqat kandambaqape, ambá taqa yaq-te ndø̄go tene-peawām, matev vinivinimba, Yesu gematønumam. Geté ndego manqat kandambaqape, Yesu-qá manqat-qá yaq-té gene-peawám, av ndego ezoqa emanqat vøzømbē-vototupam-a, vø̄e-zømesimam.
1
Manqat ndøgo, khandi nqani-etoam, qamø-ezoqam-ev
Nqanek Manqat, Yesu Kelisó
1:1 Zion 17:5; 1 Zion 1:1-2; Veve 19:13Ibugukhokhof, manqei-qape khakheinøpøteav qagoam, Manqat ndøgo, oskia ndøgoám. Nqanek Manqat Mbumbukiám namba me꞉goám, neka ndøgo Mbumbukiám. Ngenek ezoqam, ngenek Manqat nqago, ndego Mbumbukiam namba oskia ndøgoám, ibugukhokhof, atema ndakin.
1:3 1 Ko 8:6; Kol 1:16-17; Iblu 1:2Mbumbukiam gigiap ate nqægo, te mokho-té genø-khakheinumát. Gigiap kopo mbaín, ndego te mokho-te khakheinøpøteav qagoam. 1:4 Zion 5:26Te mokho-te, khandi ndøgoám. Neka nqanek khandi, ezoqam-qá wáev. 1:5 Zion 3:19Nqanek waev bøivun-té qanuwaév. Yaq bøivun, kopømba mbaín, nqanek waev vǿe-khoutāv.
1:6 Met 3:1; Luk 1:13-17, 76Yaq ezoqa ndowáv. Mbumbukiam ndokhofotáv. Teqa iz Zión. Ndego ezoqa zømesim-qa ndøgeavún. Waev-qá yaq-té gené-zømesím. Yaq te mokho-te ndego, ezoqa ewaqape, tìabiti-unimanqatiním. Zion ndego ekezan, wáev mbá. Ndego ezoqa waev-qa yaq-te zømesim-qa mba ndøgeavún. 1:9 Zion 8:12Ta waev ndøgo, unimanqatin wáev. Ezoqa ewaqape-té qanøwá. Nqanek waev, manqei-qape-té qanøfakhán.* 1:9 Nqanek waev, Yesu Kelisó.
10 Ngenek ezoqam, ndego Manqat ndøgo, ndego manqei-qape-té gegoám. Ta manqei-qape, te mokho-té qando-fakhán. Geté manqei-qape ezoqam, gèbi꞉nám. 11 Ndego ekeza ezoqam-té genøgeavún. Geté ndigu khatoweáv. 12 Geté gekha ezoqām ndigu, gikhatowem neka ndego vø̄-unimanqatinim, ndego iz zø-etoám. Ndigu kopømbá, gemø-Mbumbukiam-gí-nakheis-éz. 13  1:13 Zion 3:3-6; Zion 2:11; 1 Pita 1:23Nginik ambá av nqǣgo, evøndipakha-qā kouk-tē o kha-qā poev-tē o zivis-qā poev-tē ginøqāz. Geté Mbumbukiam mokho-té ginøqáz.
14  1:14 Filip 2:7Nqanek Manqat gèmø-ezoqam-év, ni namba vizimīyag. Ni teqa bazaføgakh neka waev mø̀iqeivím. Ndøgo Yo kopo-qá bazaføgákh neka wáev. Eve-té qandowáv. Te mokho-te, kuku matev neka unimanqatin manqat, mø̀ndømø-tøvá.
15 Zion ndégo tene-manqatám. Teqa yaq-te, ndego āv gene-akhá nqǽgo, “Ezoqam ngének, no qate-manqatam av nqægo: Ndego ezoqam, noqa zita-te tegeav, ndego no ùnime꞉-løvumbám. Zapa ndǿgo, no qaneav qagoam, ndego até gegoám.”
16 Teqa kuku matev-te, te mokho-te qamu-tøva, ni ezoqa ate nqazi꞉gu, kuku matev oskia zi-upøgimatún, miavmiav. 17  1:17 Exo 34:28; Lom 6:14Mozes mokho-te, Mbumbukiam guguna manqat ni-etoám. Geté Yesu Keliso mokho-te, kuku matev neka unimanqatin manqat ndofakhán, ni-te. 18  1:18 Exo 33:20; Zion 6:46; 1 Tim 6:16Ezoqa kopo Mbumbukiam ometeáv. Geté tege Yo kopo, ndego ekezán, Mbumbukiám. Neka ndego Evé namba me꞉yagé. Ngének, gini-ovøyám, teqa yaq-te.
Zion, ndego ibøkha iz etoam ezoqam, ezoqa Keliso-qa yaq-te ge꞉zømesimam
(Met 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18)
19 Zu megetapak, Zelusalem taon-te ndøgo, Mbumbukiam-gi iziz ezoqam neka Livai ezoqam ndøkhofotáz, Zion-te, vømømbō-bevøpem, av nqægo, “Gê, qo gekha ezoqâm?” 20 Yaq Zion, ndego naopøteáv. Sègezø-eín, “No Mesayá mbá.”
21  1:21 Deut 18:15, 18; Met 11:14Yaq ndigu gimbo-qavøinam, “Av tægoat ndægo, qo gekha ezoqâm? Ilaizâ?”
Yaq Zion gezø-qavøiu, “Mbaín. No Ilaizá mbá.”
Yaq gimbo-bevøpem, “Gê, qo Mbumbukiam-gê manqa vevezam ezoqàm, ni nqazimbøe-keoge?”
Yaq ndego gendo-qavøiu, “Mbaín. No teoká ndego.”
22 Yaq ndigu gimbo-einim, “Av tægoat ndægo, yaq qo gekha ezoqâm? Ni qavøiwat manqat batikhæ-ndapém, ni tømizømas, ndigu, ni ma gindi-khofotan. Gê, qo qakezan-qa yaq-te gekhā qoté-manqate?”
23  1:23 Isa 40:3Yaq Zion gezø-ein, “No ndégo, ezoqam-qá manqa wág, leg-av manqei-te ndø-akhayam, av nqægo, ‘Evezøza-qa nakhoa é-mozoto-khakheinám.’ Av Aezaya, ndego Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam, ge꞉peawam.”
24 Ti mokho-te ndigu, Zu megetapak gindu-khofotaz, nøme Felisi ezoqám. 25 Yaq ndigu Zion gimbo-bevøpem, “Qo Mesaya neka Ilaiza neka Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam goneav ndoqogo, yaq qo gekha zapâ, ezoqa ibøkha iz ndoqozø-etoam?”
26 Yaq Zion gendo-qavøiu, “No ezoqa ibøkha iz, ibøkhá qazømbe-etoám. Geté zo mokho-te, ezoqam ngêgó. Zo ndego zø̀tezøtezák. 27  1:27 Zion 1:15Ezoqam ndégo, noqa zita-te ngegeav. Ndego no ùnime꞉-løvumbám. No ezoqa khàpe nøte-khapelavøqase-én. Até nqanek sasae khapelavøqasé-a, no teqa tamak khofoe-te tæmbotøke, no kopømba mbaín.”
28 Nqanek matev, Betani vemiav-té qafakhán. Zoden kea yaq-keoqá, ta manqei ndøgo, Zion ezoqa ibøkha iz gezø-etoumam.
Yesu, ndego Mbumbukiam-gé Sip Nakhasám
29  1:29 Isa 53:6-7; 1 Pita 1:18-19Yaq khøuwa nøme qandopave, Zion Yesu ndø-omét. Te-té genømát. Yaq Zion ezoqa āv gezømbe-eín nqǽgo, “Ndé! Mbumbukiam-gé Sip Nakhasám. Ngenek manqei-qape ezoqam-qá manqa-zapazapa ndǿndáp. 30  1:30 Zion 1:15Ezoqam ngének, no qate-manqatam av nqægo, ‘Noqa zita-te, ezoqa ndø̀geáv. Ndego no ùnime꞉-løvumbám. Zapa ndǿgo, no qaneav qagoam, ndego até gegoám.’ 31 No bugukhokhof ngenek nøtenateáv. Geté no qægeavun, ezoqam ibøkha iz nqazø-etoam, no nqánek qatøndenáv, Izlael ezoqam gí꞉zøtéz, ezoqam ngének.”
32  1:32 Met 3:16Yaq nqanek matev-qa yaq-te, taqa zita-te qafakhan, Zion ezoqa āv gezømbe-manqatám nqǽgo, “No āv qateqeív nqǽgo: Yan-te nqo꞉go, Nqova Mbomambaqape ndovís. Andé kuvøkuvuam me me꞉løvuvavún, te-te vō꞉qom. 33 No bugukhokhof nøtenateáv, ndego gekha ezoqām. Geté Mbumbukiam, ndego no gendo-khofotan, ezoqa ibøkha iz tæzø-etoumat, āv genenømánd nqǽgo, ‘Qo ezoqam toqo-omet, Nqova Mbomambaqape te-te ndego tendovis, yaq te-te vó꞉qōm, ezoqam nándev. Ndego ezoqa ibøkha iz, Nqova Mbomambaqape-té genøzǿ-etoumát.’ 34  1:34 Met 3:17No mø̀eqeív, nqanek matev. Yaq no nò-unimanqatintét, av nqægo, ndego Mbumbukiam-gé Yó.”
Yesu-gi bugukhokhof paev ezoqam
35 Yaq khøuwa nøme qandopave, Zion manqei kopo-te ndøgo, nqawá genø-itán. Ekeza paev ezoqa menás namba me꞉goám. 36  1:36 Zion 1:29Yaq Zion Yesu ge-omet, gegeavun, ndego āv gene-eín nqǽgo, “Ndé! Mbumbukiam-gé Sip Nakhasám.”
37 Yaq ndigu Zion-gi paev ezoqa menas, nqanek manqat giyogem, até gindigonem, Yesu vømbō-paevem. 38 Yaq Yesu gendoqambun, gezømet, gimbopavam, ndego āv gezømbe-beváp nqǽgo, “Zo gekham-qā zóvawet?”
Yaq gindu-qavøinam, “Lábai, qo gekham-tē qoqó-qomat?” (Labai, taqa manqa mokho, “Nømendim ezoqám.”)
39 Yaq gendo-qavøiu, “Zøtøndézāv. Zomǿqeivím.”
Yaq ndigu namba me꞉záv, vø̄qeivim, ma ge꞉qotam ndøgo. Ndøgo khagús. Khøuwa iz ande āv 4 oklók ndægó. Yaq ndigu Yesú namba me꞉goát, ate khøuwa vømø̄sinan.
40  1:40 Met 4:18-20Ndigu ezoqa menas, Zion-qa manqat giyogem, yaq Yesu gimbo-paevem, ezoqa nøme Endlú. Saemon Pita-gé namba qawán. 41 Endlu Yesu ge-ivav, yaq até gendego, ekeza namba qawan-qa møváo, Saemon, vø̄-omet, gembo-ein, “Ni Mesaya ni-ometám, ndego Mbumbukiam manqa mbusa geve, tendo-khofotav.” (Nqanek manqat, Mesaya, Glik manqat-te, Keliso mbo-akhayám.) 42  1:42 Met 16:18Yaq ndego Yesu-té genø-itú.
Yesu Saemon ge-omet, yaq āv gembøe-eín nqǽgo, “Qo Saemon, Zion-ge yo, iz Sifas qá-akhaemát.” (Sifas neka Pita, ndøgo mokho kopó, nandí.)
Yesu Filip neka Natanael gezø-akha, timbopavat
43 Yaq khøuwa nøme qandopave, Yesu matavap āv genegó nqǽgo: Gelili plovins-té qatǿnáv. Ate av-té ge꞉mat, yaq ezoqam ndø-omét. Teqa iz Filíp. Yaq āv gembøe-eín nqǽgo, “No qonøndó-páev.”
44 Filip, ndego Betsaida vemiav-ák. Até Endlu neka Pitá-ya, vemiav kopó. 45  1:45 Deut 18:18; Isa 7:14; 9:6; Jer 23:5; Ezek 34:23Yaq Filip Natanael ndø-omét. Gembo-ein, “Ni ndégo tei-ometám, Mozes neka Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam gi꞉peaomem, teqa yaq-te. Ndego iz nqambógo, Yesú. Zosef-gé yó. Nazalet vemiav-ák.”
46 Geté Natanael gendo-ein, “Gê, Nazalet vemiav-te, matev qanimav kopo ndǿfakhan? Géfakhanák.”
Yaq Filip gendo-qavøiu, “Qotøndéqāv. Qakeza qó-omét.”
47 Yesu Natanael ge-omet, gegeavun, yaq teqa yaq-te āv gene-eín nqǽgo, “Ngé! Ngenek unimanqatin Izlael ezoqám. Te mokho-te, khavozam mbaín.”
48 Yaq Natanael Yesu gembobevap, “Ge qô, no áv khoqotéqateq?”
Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Filip qo okhokho-té genøqa-eín. No é-møeqamékh, fig tae guzuguzu-te qoqoqotam.”
49  1:49 Met 14:33; 16:16; Mak 3:11Yaq Natanael gembo-qavøiu, “Nøméndim ezoqam. Qo unimanqatín Mbumbukiam-gé yó. Qo ni Izlael ezoqam-gé kawá.”
50 Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Qo ndǿgo toqote-unimanqatín, no av qataqambe-ein nqægo, ‘No ē-møeqamēkh, fig tae guzuguzu-te qoqoqotam.’ Geté qo matev uni kandakanda-in nøme ndòqoqeivít.” 51  1:51 Gen 28:12Yaq Yesu manqat nøme gembo-ein, “No unimanqatín nqazø-manqate. Zo yan mboqoat zóqeivím. Yaq Mbumbukiam-gi enzol ezoqam segé-vesendát, Ezoqam-ge Yo-te vǿevisīt neka vǿe-qavigīt.”

1:1 1:1 Zion 17:5; 1 Zion 1:1-2; Veve 19:13

1:3 1:3 1 Ko 8:6; Kol 1:16-17; Iblu 1:2

1:4 1:4 Zion 5:26

1:5 1:5 Zion 3:19

1:6 1:6 Met 3:1; Luk 1:13-17, 76

1:9 1:9 Zion 8:12

*1:9 1:9 Nqanek waev, Yesu Kelisó.

1:13 1:13 Zion 3:3-6; Zion 2:11; 1 Pita 1:23

1:14 1:14 Filip 2:7

1:17 1:17 Exo 34:28; Lom 6:14

1:18 1:18 Exo 33:20; Zion 6:46; 1 Tim 6:16

1:21 1:21 Deut 18:15, 18; Met 11:14

1:23 1:23 Isa 40:3

1:27 1:27 Zion 1:15

1:29 1:29 Isa 53:6-7; 1 Pita 1:18-19

1:30 1:30 Zion 1:15

1:32 1:32 Met 3:16

1:34 1:34 Met 3:17

1:36 1:36 Zion 1:29

1:40 1:40 Met 4:18-20

1:42 1:42 Met 16:18

1:45 1:45 Deut 18:18; Isa 7:14; 9:6; Jer 23:5; Ezek 34:23

1:49 1:49 Met 14:33; 16:16; Mak 3:11

1:51 1:51 Gen 28:12