14
Zion, ndego ibøkha iz etoam ezoqam, gilaem
(Mak 6:14-29; Luk 9:7-9)
Ta khøuwa-te ndøgo, Elod ndego, Gelili plovins-ge kawa ezoqam gegoam, Yesu-qa yaq-te, manqat ndø-ewág. Yaq ekeza sasae ezoqam gezø-ein, “Ngenek Zión ategó, ndego ezoqa ibøkha iz gezø-etoumam. Løvøte-te nangó abetøndo-khandí꞉v. Yaq nakémbá, bazaføgakh teqa mokho-te ndøu-sasaeat, umingiap matev ndematanam.”
14:3-4 Lev 18:16; 20:21; Luk 3:19-20Elod nqanek manqat ge-ein, zapa ndǿgo. Ibugukhokhof Elod Zion gèmøvøiú, ndimbula-te vø̄-utav. Elodias zapayá gene-matanám. Ndugu Elodias, ibugukhokhof tege namba qawan Filip-gú zas ndøgoám. Geté Elod sègeviwám. Yaq Zion Elod āv gembøe-manqatám nqǽgo, “Khafeáp nandav, namba qawan-gu sævam qoqo-okɨ.” 14:5 Met 21:26Yaq Elod Zion ambá gelavawɨ́n, ta zapaya. Geté ndego ezoqam-qá møe ndøgoám. Zapa ndǿgo, ndigu Zion Mbumbukiam-gé manqa vevezam ezoqam me꞉vewám.
Yaq Elod ge꞉qan, ta khøuwa iz gemø-khantaz, zifuap namba lou gilog, Elodias-gu yu tiqa megemege-te, gè-ogiám. Yaq Elod poev kandambá qambowav, tuqa ogiam-te. Yaq Elod até gendego, vømbō-ein, “No unimanqatín nqataqa-manqate. Nøtaqambé-khavozák. Gekha gigiāp ndøgo, qo poev taqagoat, soqonǿ-eín, yaq søtaqá-etoám.” Yaq ndugu evo mbobeváp, taqa yaq-te. Yaq ndugu Elod manqat āv tumbøe-qavøiú, av evo-qa poev qægoam, gumbo-ein, “Noqa poev nqánek. Zion, ndego ibøkha iz etoam ezoqam, teqa kawa melek-té qazøtøndó-qonøvém, no-te sasa zotøndó-ndapēm.”
Yaq Elod nqanek manqat ge-ewag, ndego khanakhanakh mbaín. Mbøni mbová. Geté ndego nakhag ezoqam āv tezømbe-eín, av tuqa poev qægoam. Zapa ndǿgo, ndego manqat ezoqa ewaqape-qá bøi-té genø-eín. 10 Yaq ndigu até gindigonem, ndimbula khoev-té ginøzáv, Zion monqo vømømbō-kepøzem. 11 Yaq Zion-qa kawa, melek-té ginø-qonøvém, mbasønakam vømømbó-etøomem. Yaq ndugu evo-té gunøndáp, vømømbó-etoam. 12 Yaq Zion-gi paev ezoqam manqat giyogem, tinduzáv ndǿgo, Zion-qa kha vø̄ndapem, sasa mø-ozem. Yaq Yesu-té ginøzáv, vømømbō-einim.
Yesu ezoqa bawan-qape ge꞉zøkef
(Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Zion 6:1-14)
13 Yesu Zion-qa yaq-te manqat ge-ewag, gilaem, ndego khagua-té genøketáo, yaq-keoqa sasa ndøqantav. Ndego ambá ezoqam-av manqei-té genøtinín, neka vømē-yakhapusivin. Geté ezoqam giyogem, av nqægo, mø̀ndø-qantāv, ndigu tiqa vemivemiav sège-yovitát, Yesu gimbopavat. Zapá ginøzáv. 14 Yesu gemø-asa, ezoqa bawan-qape mba mo꞉qeív. Yaq ndego tanakh zøgó, neka enqoni-us ezoqam vø̄khakheinøvem.
15 Yaq qakhagus ndøgo, ekeza paev ezoqam tinduzáv ndǿgo, vømbō-einim, “Gèkhagustét, neka vemiav mbaín, nqanek. Ezoqa bawan-qape é-moqo-khofosám. Yaq vemivemiav-té giabenøzáv, ekeza lou bemø̄wi.”
16 Geté Yesu gezø-ein, “Mbaín. Ndigu qavønipøteav tøgoat, kopømbá. Lou zo zozǿ-etoám, tilog.”
17 Yaq gimbo-einim, “Gê, áv khatígonēm? Ni flawa faev neka zonga menas mba nigú.”
18 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Zøtøndé-upøzonām.” 19  14:19 Met 15:35-39; Mak 8:6-10Yaq ndego ezoqa bawan-qape, gagayag-te qonam manqat zø-eín. Yaq até gendego, nginik flawa faev neka zonga menas, gè-upøzó, yan-te sasa ndøqan, Mbumbukiam ike manqat vømbō-ein. Yaq flawa gèmbegím, ekeza paev ezoqam vøzø̄-etoam, yaq ndigu ezoqa ewaqape sasa zø-etoam. 20 Yaq ezoqa ewaqape lou tilóg ndǿgo, até vøzø̄-ewez. Yaq lou mbegeap ndøgo, ezoqa gi-ivøvem, gèpizumém. Yakhav tuélv ginqeitømem, qamøvea.
21 Ezoqa kopoav-qapé, nqanek lou gilog. Angana ate gi꞉goam, ande āv faev taosén ndi꞉gú. Geté sakheis neka nakheis, lou gilog, ndigu gevebøpøteáv.
Yesu ibøkha mumat go꞉geavun
(Mak 6:45-52; Zion 6:15-21)
22 Yesu nginik ezoqa kopoav-qape, lou guzumbu-etoam, yaq até gendego, tegi paev ezoqam vøzø̄-ein, “Zo khagua-té qanøketáb, yaq-keoqa vō꞉qantav. No nginik ezoqa ndø̀tokho-khofosám.” Yaq ndigu vø̄søkuzim, sasa ndøtinim. 23  14:23 Luk 6:12; 9:28Yesu ezoqa gumu-khofosam, yaq manqei poyat-té genøqavíg, yakhapus-mba vømø̄-guligulim. Yaq qapøistat, yakhapus mbá segegoát. 24 Ndakin tegi paev ezoqam-qa khagua, anana-mbá qanuteitát. Qámbá. Khamøe sògo-qaqavøemám neka vø̄sintavam.
25 Yaq lova ande av 3 o 4 oklok ndægo, Yesu ekeza paev ezoqam-té genøwáv. Ibøkha mumát gono꞉mát. 26  14:26 Luk 24:37Geté ibøkha mumat go꞉geavun, gi-ometam, ndigu møe kandambá gigonem. Até vøe-einim, ndego gevøgév. Yaq gèzøgeá.
27 Geté Yesu até gendego, gèzøndo-akhá, “Zo møe ndøgòne᷄m. Nó!”
28 Yaq Pita gembo-ein, “Evézøza. Unimanqatin qo toqogoat, qonǿ-eín. Yaq ibøkha mumát qatøndónáv qo-te.”
29 Yaq gembo-qavøiu, “Qanimáv. Mòqotøndoqáv.”
Yaq Pita até gendego, khagua gè-iváv, ibøkha-te vø̄vuao, Yesu-te sasa ndøwav, ibøkha mumat. 30 Geté khamøe-qape geqeiv, ndego møe ndøgó. Yaq gègeonát. Gendo-akha, “Evézøza. Gènøtøké.”
31  14:31 Met 8:26; Mak 4:39Yaq Yesu nakhamas-té genøvisí, vømbōgea. Gembo-ein, “Qoqa unimanqatin khapémbá, Mbumbukiam-te. Gekha zapâ ndoqoto-nake?”
32 Yaq ndigu ezoqa menas khagua-te gi꞉ketab, khamøe-qape sègevøitáv. 33 Yaq ezoqam ndigu, khagua-te gu꞉guvam, Yesu gèmbo-vizumém. Gimbo-einim, “Unimanqatín. Qo uni Mbumbukiam-gé-Yo-ín.”
Yesu Genesalet manqei-te, enqoni-us ezoqam gekhakheinøvem
(Mak 6:53-56)
34 Yesu tegi paev ezoqam namba giqantavat, yaq Genesalet manqei-té gimøqá. 35 Ta manqei-te ndøgo, ezoqa Yesu gimatøvemem, yaq vemivemiav ndøgo, avøavun qagoat, manqa ndøkhofotømém, yaq ndigu enqoni-us ezoqa ate gi꞉goam, te-te sasa ndo-upøgim. 36  14:36 Met 9:20-21Yaq ezoqa āv gimbøe-viømém nqǽgo, “Kopømbâ, nginik enqoni-us ezoqam, ndabua ov-qase mba tiqa-khanøzumat. Yaq enqoni segezǿ-navøemát.” Yaq gekha ezoqām ndigu, teqa ndabua gimbo-khanazumat, enqoni sègezø-navøemtát.

14:3 14:3-4 Lev 18:16; 20:21; Luk 3:19-20

14:5 14:5 Met 21:26

14:19 14:19 Met 15:35-39; Mak 8:6-10

14:23 14:23 Luk 6:12; 9:28

14:26 14:26 Luk 24:37

14:31 14:31 Met 8:26; Mak 4:39

14:36 14:36 Met 9:20-21