4
Ezoqa manqei vinivinimba-te, wit nanga gezøgeakhat, taqa yaya etæ manqat
(Met 13:1-9; Luk 8:4-8)
4:1 Mak 3:7-9; Luk 5:1-3Khøuwa nøme, Yesu Gelili kewan-te ndøgo, zømesim manqat nqawa gengaz, ezoqa kopoáv gindupindam. Yesu ùnime꞉-khøogøvém. Yaq ndego khagua-té genøketáo, khagua elavøqase vø̄søkuz, sasa mo꞉qom. Ezoqa ewaqape, ndøgeg-té gigoám. 4:2 Met 13:34; Mak 4:33-34Yaq ndego yaya etæ manqat zømanqatát. Kopoáv. Nøme gezø-eta, nqánek,
“Nqáe! Ezoqam mø̀ndøgoám. Khae-té genøwáv, wit nanga vømø̄-zøgeakh. Yaq wit nanga ge꞉panqabumat, nøme nakhoa-té ginø-o꞉atát. Yaq pipisi tindu-løvuvám ndǿgo, vø̄louz.
Geté nøme ndigu, nandi-té ginø-o꞉atát. Nandi-te ndøgo, manqei khapekhapémbá qatøke꞉pat. Yaq mbusa nakhamas-té ginø-fakhanøvém. Zapa ndǿgo, manqei andé mbaín. Geté yaq, khøuwa gendosasev, mbusa ndigu gifakhatat, khøuwa tatas ndølouwáz. Yaq gèkusíz. Zapa ndǿgo, ndigu ngum uni mbunipøteáv.
Wit nanga nøme, gapuk-té ginø-o꞉atát. Yaq gapuk ndøgo qa-eqa, ndigu gèvøtøgeám. Yaq louzi nonqo fakhazaneáv. Mbaín.
Geté wit nanga nøme ndigu, manqei eqeieqei-té ginø-o꞉atát. Yaq kopømbá gi-eqanat, nanga vø̄qataz. Wit nanga nøme ndigu, 30́, louzi nonqo gitøkebupat. Nøme ndigu 60́, neka nøme ndigu 100́.”
Yesu nqanek yaya etæ manqat qamømbøe-navøem, yaq āv gezømbe-eín nqǽgo, “Gekha ezoqām ndego, gea tømbogoat neka yoge kopømba vømbógoāt, yà beyogé!”
Yesu gekha zapā, ezoqa yaya mba gezø-etæam
(Met 13:10-17; Luk 8:9-10)
10 Ezoqa bawan-qape gi꞉zav, yaq Yesu-gi paev ezoqam tuelv neka ezoqa nøme gimbopavam, yaya etæ-qá manqa mokho mbobevøpém. 11 Yaq gezø-ein, “Mbumbukiam zo mba zøtáke, mokho manqat tøzøte-zøtez, teqa Megeat Matev-qa yaq-te. Geté ezoqa nøme, no yaya mba nøzø-etǽ.
12  4:12 Isa 6:9-10; Kel 28:26-27No ndigu yaya mba tæzømbe-etǽ ndǿgo: Ndigu ndikeôgé. Geté géqeivimák. Neka ndigu ndiyôgé. Geté mokho géndapemák. Amba tiqeivimin neka mokho vø̄ndapemɨn, yaq ndigu ambá Mbumbukiam-té ginø-qambuzín, yaq ndego tiqa manqa-zapazapa vøzø̄-evøzamɨn.”
Ezoqa manqei vinivinimba-te, wit nanga gezøgeakhat, taqa yaya etæ-qa manqa mokho
(Met 13:18-23; Luk 8:11-15)
13 Yaq Yesu ekeza paev ezoqam gezø-ein, “Gê, zo nqanek yaya etæ-qa manqa mokho ndapeâv? Yaq av tægoat ndægo, zo yaya etæ nøme-qa mokho áv khazøté-upøgīm?
14 Noqa yaya etæ-qa manqa mokho nqánek: Ezoqam ndego wit nanga gezøgeakhat, ndego Mbumbukiam-qá Manqat me꞉zømesimát. 15 Wit nanga ndigu, nakhoa-te gi-o꞉atat, taqa manqa mokho nqánek: Ezoqa nøme, ndigu Mbumbukiam-qa Manqat giyogemɨn, Saitan até gendewavɨn, manqat vø̄e-vibamɨn, tiqa mokho-te tøu-ogeakhat.
16 Neka wit nanga ndigu, nandi-te gi-o꞉atat, taqa manqa mokho nqánek: Ezoqa nøme, Mbumbukiam-qa Manqat nakhamas-té ginø-ndapemɨ́n. Khanakhanakh-ús. 17 Geté ta manqat ndøgo, uni mbuvøemáv, tiqa mokho-te. Yaq ndigu føgøføgakh wanimáv. Mbumbukiam-qa Manqat zapaya, yage føgakh-qape o ngenøgim matev qazø-fakhanɨn, ndigu nakhamas-té ginø-o꞉azɨ́n.
18 Neka wit nanga nøme ndigu, gapuk-te gi-o꞉atat, taqa manqa mokho nqánek: Ezoqa nøme, Mbumbukiam-qa Manqat ambá giniyogé. 19  4:19 Met 19:23-24Geté ndigu fofogeap khàpe zømbe-khouwevɨ́n, tiqa yage zapaya, neka tiqa poev matev, gigiap kopoav neka matev vinivinimba-qa yaq-te, vø̄tubamɨn. Yaq Mbumbukiam-qa Manqat, tiqa mokho-te ndøugu, gèvøtagɨ́n. Yaq kopømba mbaín, mokho tømbo-fakhan.
20 Neka wit nanga ndigu, manqei eqeieqei-te gi-o꞉atat, taqa manqa mokho nqánek: Ezoqa nøme, Mbumbukiam-qa Manqat, ùnime꞉-yogemɨ́n neka manqa o-mba vømbø̄e-ndapemɨn. Yaq Mbumbukiam-qa Manqat, mokho mbófakhán. Kandambá. Ezoqa nøme-te 30́, neka ezoqa nøme-te 60́, neka ezoqa nøme-te 100́.”
Waev-qa yaya etæ manqat
(Luk 8:16-18)
21  4:21 Met 5:15; Luk 11:33Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Gê, ezoqa lampa tøzøgoat, ndigu ndis o lou-qase mokho-té gunú꞉-wuøēm? Āv taoká! Geté lampa asøzam nonqo-té ginǿ-wuøém. 22  4:22 Met 10:26; Luk 12:2Yaq até kopó. Gekha matēv ndøgo, ndøkhonøwe, bavokhó qandó-fakhanám. Neka gekha mokho manqāt ndøgo, ndøkhonøwe, segendó-veveám.
23 Gekha ezoqām ndego, gea tømbogoat neka yoge kopømba vømbógoāt, yà beyogé!”
24  4:24 Met 7:2Yaq Yesu nøme gezø-ein, “Ùnime꞉-yogé, manqat nqæmanqate. Av zo gigiap o matev ndøzøte-geveam, Mbumbukiam zo āv tezømbé-geveám. Yaq Mbumbukiam-qa matev ndø̀mø-løvuám, av zo matev ndøzøte-matanam.* 4:24 Taqa manqa mokho nøme nqánek: Qo Mbumbukiam-qa manqat elavøqase mba toqo-ewagat, yaq qateqat khapémbá toqondapat. Geté Mbumbukiam-qa manqat møe mba toqo-ewagat, neka voqombó-pavāt, yaq qateqat kandambaqapé toqondap. Yaq av nqægo, Mbumbukiam qateqat nøme mba qambó-etoám. 25  4:25 Met 13:12; 25:29; Luk 19:26Gekha ezoqām ndego, mokho gendap, Mbumbukiam otevat nøme mba mbøé-etoám. Geté gekha ezoqām ndego, mokho ndapeav ndøgo, yaq Mbumbukiam até otevat-qasé-a, ndømbogo, segéviwám.”
Yesu Mbumbukiam-qa Megeat Matev, wit nanga ge꞉khamas
26 Yesu yaya nøme gezø-eta, nqánek. Gezø-ein, “Mbumbukiam-qa Megeat Matev, kopømba ande av nqǽgo: Ezoqa khae-te wit nanga tezøgeakh, 27 yaq tebuvat, neka vǿsuzamāt, ndigu wit nanga yakhapus mokho-mbá segé-qatazát neka vǿfisamāt. Geté ndego gé꞉-otevák, ande āv kinífakhāz. 28 Manqei yakhapús, ewa qambo-etoamin, gifisamin. Bugukhokhof wit gagayag ndøfitamɨ́n, yaq wit nanga sasa ndøqatazɨn, yaq louzi nonqo vø̄gonɨn. 29  4:29 Joel 3:13; Veve 14:15Yaq louzi nonqo gumu-fisamɨn, yaq ngenek avøe ogekhæm ezoqam tewavɨ́n ndǿgo, vømø̄-qogazɨn.”
Masted tae nanga-qa yaya etæ manqat
(Met 13:31-32; Luk 13:18-19)
30 Yaq Yesu nøme gezø-ein, “Gê, Mbumbukiam-qa Megeat Matev, áv khazí꞉-khamasēm? Gekha yaya zí-etæēm, taqa yaq-te? 31 Masted tae nanga zí꞉khamasém. Manqei-te toqo-zøgeakh, yaq ndigu khapímbá. Āv tiuká, av tae nanga nøme ndi꞉gu. 32 Geté yaq giqatazin, mbusa vø̄fakhanɨn, yaq tae kandambá tøyat. Khae gigiap nøme mø̀ndø-løvuamɨ́n, neka tangtang kandakandá. Yaq ta tae tangtang guzuguzu-te ndøgo, kopømbaqapé, pipisi go꞉viviamɨn.”
Manqat nøme, yaya etæ-qa yaq-te
(Met 13:34)
33 Yesu ezoqa Mbumbukiam-qa Manqat ge꞉zømesimam, yaya av nqægo kopoáv gezø-etæam. Yaq ndǿgo, ndigu mokho tìabembøe-ndapém.
34 Ezoqa ewaqape, ndego yaya mba zø-etæám. Geté ekeza paev ezoqam namba, gimi-yakhapus-mba-ezɨn, ndego manqa mokho ate ndægo mø̀ndøzø-ovøyamɨ́n.
Yesu manqat mba ge-ein, khamøe sa qavøitav
(Met 8:23-27; Luk 8:22-25)
35 Ta khagus ndøgo, Yesu ekeza paev ezoqam gezø-ein, “Kewan yaq-keoqá qazinǿ-qantáv.” 36 Yaq ezoqam ndigu, namba gi꞉goam, ekeza vemivemiav-té ginø-khofosám. Yesu khagua-te é-møndøketáo, yaq até tegi paev ezoqám-a, vø̄ketab, yaq sasa ndøsøkuzim. Até khagua nømé-a, namba me꞉-áz. 37 Yaq giqantavat, anana-mba mø̀ndu꞉bǿen, mbe-qape tāndōfeā, khamøe khagua sasa ndøngetøyam, ibøkha vø̄u-yovøem. Lokh bøi-té qanø-tøvøyát. 38 Geté Yesu khagua okho-te ndøgo, gèbuvám. Kawa kaoqa-té qamboveám. Yaq ekeza paev ezoqam gèti꞉nám, gimbo-einim, “Nøméndim ezoqam! Qo ni-te toqó-matavap? Ni avønín zígeón!”
39 Yaq Yesu gendosuzam, vø̄-itan. Yaq até gendego, khamøe ndøgo, vø̄fegimam-a, vø̄vumøyat, manqat sasanqa-us mbo-eín. Yaq khamøe sègevøitáv. Qavøitav mbómā. Manqeí sege꞉veát.
40 Yaq Yesu ekeza paev ezoqam gezø-ein, “Zo, gekha mbøni zǿva? Ge zô, Mbumbukiam unimanqatinteav sekembā sozógo?”
41 Yesu matev av nqægo gematanam, yaq tegi paev ezoqam, møe kandambá gigonem, neka yaqyaq-a gibond, “Ngenek gekha ezoqâm? É, até khamøe fegim neka khamøe vumøe, manqat o-mba mbøendapé.”

4:1 4:1 Mak 3:7-9; Luk 5:1-3

4:2 4:2 Met 13:34; Mak 4:33-34

4:12 4:12 Isa 6:9-10; Kel 28:26-27

4:19 4:19 Met 19:23-24

4:21 4:21 Met 5:15; Luk 11:33

4:22 4:22 Met 10:26; Luk 12:2

4:24 4:24 Met 7:2

*4:24 4:24 Taqa manqa mokho nøme nqánek: Qo Mbumbukiam-qa manqat elavøqase mba toqo-ewagat, yaq qateqat khapémbá toqondapat. Geté Mbumbukiam-qa manqat møe mba toqo-ewagat, neka voqombó-pavāt, yaq qateqat kandambaqapé toqondap. Yaq av nqægo, Mbumbukiam qateqat nøme mba qambó-etoám.

4:25 4:25 Met 13:12; 25:29; Luk 19:26

4:29 4:29 Joel 3:13; Veve 14:15