14
Sip Nakhasam neka ndigu 144 taosen ezoqam
Yaq qækewag, nqáe! Sip Nakhasam no-omét. Zayon manqei pøyat-té gono꞉yám. Ezoqá namba me꞉wanám. 144 taosén. Ndigu tiqa kawa-pap-te, Sip Nakhasam-qá iz neka tege Eve-qá iz zømbo-peaupám. 14:2 Veve 1:15; 19:6Yaq no manqa wag nø-ewág. Yan-té qando-fakhán. Andé ibøkha sololo kandambaqape me me꞉wagám neka ande ndand kandakanda me me꞉møkunimám. Naq ndøgo, qæ-ewag, andé gita khaneam ezoqam kopoav-qá gita khaneám. 14:3 Isa 42:10; Veve 5:9; 7:4Nginik ezoqam, Mbumbukiam-qá kawa qonam nonqo-qá megemege-té neka khandi gigiap foa neka megetapak-qá megemege-té gono-waniapám. Yaq ndigu ouv ndakinak ndøqaqaemám. Ta ouv ndøgo, ezoqa nøme kopømba mbaín ti꞉zøtez. Sati ndígu tinízøtéz, ndigu 144 taosen ezoqam, Mbumbukiam manqei-qape-te gewi. Nginik ezoqam, Evezøza-te ùnime꞉-tøkéb. Ndigu manqa-zapa gonemáv, sakheis namba.* 14:4 Nqanek manqat, yaya ndø-etǽ. Taqa manqa mokho nqánek: Nginik mbumbuk nøme vizupáv, ndøgo kopømba ande av mambe okho matev ndægo, Mbumbukiam-qa bøi-te. Ndigu Sip Nakhasam mba mbopáev, ndego ande āv kenē-okho. Ezoqa ewaqape mokho-te, Mbumbukiam ndígu tewí. Ndigu Mbumbukiam-te neka Sip Nakhasam-te, andé tiqá etoam matév, ate av-té, gigiap ndøgo, toqope꞉tat, bugukhokhof gigiap tiqa ndøgo. Tiqa manqa-nqa-te, meakha manqat mbaín, neka ndigu manqa-zapa gonemáv.
Enzol ezoqa misika-qa manqat
Yaq no enzol ezoqa nøme no-omét. Khaiya ová gono-løvuvát. Ndego miavmiav manqat mbomambaqape ndøgeatát. Ezoqa ndigu, manqei-qape-te ndiyage, gé꞉zømesimát, ezoqa ngusu vinivinimba neka bawan vinivinimba neka manqat vinivinimba neka manqei vinivinimba. Ndego kandambaqapé møndæ-akhá. Āv gene-akhá nqǽgo, “Mbumbukiam-te møe zógoát, neka teqá iz zó-eqatát. Zapa ndǿgo, teqa manqa ovøyam khøuwa, mø̀ndøndáp. Gèmbovizáp ndego, yan neka manqei-qape neka ndaola neka kea kumbutap gekhakheinam.”
14:8 Isa 21:9; Jer 51:7-8; Veve 17:2; 18:2, 3Ndego enzol ezoqam-qa zita-te, enzol ezoqa nøme ndofakhán. Ngenek enzol ezoqam, ge-menas-ev, āv gene-eín nqǽgo, “Mø̀ndøbøí. Bebilon taon kandambaqape, mø̀ndøbøí, ta taon ndøgo, kopømba ande av sævam me guigoam, ndugu bawabawan ezoqam ate ndigu, tuqa waen føgakh-qape guzø-etoam, ti-izam, neka tu namba mambe gone-te gu-itubam.” 14:8 Nqanek Manqat Qandoveveam mokho-te, manqat nøme, mambe nqæmanqate, yaya etæ manqát. Mbumbukiam zita wuowe matev neka batae vizap matev me꞉manqaté.
14:9 Veve 13:12-17Ndego enzol ezoqam-qa zita-te, enzol ezoqa nøme ndofakhán. Ngenek enzol ezoqam, ge-misika-ev, kandambaqapé møndæ-akhá. Āv gene-akhá nqǽgo, “Gekha ezoqām ndego, søvakha gigiap lozokhak neka teqa tae khøuwiap tembo-vizupat, neka kawa-pap-te o zenda-te teqa khakhatap vǿndāp, ndego mø̀ndø-soqoév. 10  14:10 Isa 51:17, 22; Jer 25:15-16; Psa 75:8; Ezek 38:22; Gen 19:24; Veve 16:19; 20:10; 21:8Ndego Mbumbukiam-qá waen føgakh-qape be-íz. Nqanek waen, Mbumbukiam-qá qaqá. Teqá yaq-fia soqaqapé. Ta waen ndøgo, Mbumbukiam ibøkha namba, génokhogimák. Geté føgakh-qapé segégoát. Yaq ngenek ezoqam, Mbumbukiam-gi enzol ezoqam-qa megemege-te neka Sip Nakhasam-qa megemege-te, gøinam tatas-té neka nandi wagøvap-us-té gunú꞉goát, nqosøgeap kandambaqape vǿndāp. 11  14:11 Isa 34:10Ezoqam ndigu, søvakha gigiap lozokhak neka teqa tae khøuwiap ndimbovizap, o teqa iz-qa khakhatap gindapem, ndigu pusup mbaín. Pavpave nekā lovølova, ta gøinam ndøgo, ndigu nqosøgeap ndøzø-etoam, taqa khøifa miavmiav ndǿqavigát.”
12  14:12 Veve 13:10Yaq nakémbá, Mbumbukiam-gi ezoqam bazaføgakh-us bewaniáp, ezoqam ndigu Mbumbukiam-qa guguna manqat ndimbopaev-a, Yesu ndī-ūnīmānqātināt.
13 Yaq no manqat nø-ewág. Yan-té qando-fakhán. Āv qande-eín nqǽgo, “Āv qoqoté-peawám: Ndakin qangaz, atema ndøma, gekha ezoqām ndigu, Evezøza ndi-unimanqatinat, tipakhaez, ndigu khanakhanakh mbá giabitigú.”
Neka Mbumbukiam-ge Nqova, āv gene-manqaté nqǽgo, “Unimanqatín. Nginik ezoqam, sasae-qape gikhanazat, pusa ndǿtá. Zapa ndǿgo, sasae ndøgo gi꞉matønumam, ndigu taqa yaq-fia, ndø̀ndapém.”
Yaya etæ manqat, avøe gigiap neka waen tae nanga-qa yaq-te, qakhatøkhatoam
14  14:14 Dan 7:13Yaq no qækewag, nqáe! Khaiya ozoz papaqa nøqeív. Ezoqam mo꞉qotám. Ndego andé Ezoqam-gé Yó. Teqa kawa-te, kawa ezoqam-qá gol wawaq mo꞉-uzám, neka zenda-te, kaiya køfizuat khobos-qapi vø̄ndapavam. 15 Yaq enzol ezoqa nøme ndowáv. Mbumbukiam-qá khoev-té gendo-fakhán. Ndego kandambaqapé møndæ-akhá. Te-te ndego, khaiya ozoz-te go꞉qotam, āv gembøe-akhá nqǽgo, “Kaiya køfizuat nandiv, nandoqo-ndøpazat, qoge mòqongáz. Zapa ndǿgo, qoge-qa khøuwa iz, mø̀ndøndáp. Avøe gigiap ate ndægo, manqei-qape-te ndøpoe, mø̀ndø-khatøkhatoám. Qoge-qa mo꞉keogé.”
16 Yaq ndego khaiya ozoz-te go꞉qotam, ta kaiya køfizuat ndigu, manqei-qape me꞉khaná. Yaq manqei-qape-te ndøgo, avøe gigiap qakhatøkhatoam, vø̄qog.
17 Taqa zita-te, Mbumbukiam-qa khoev-te, yan-te ndøgo, enzol ezoqa nøme ndofakhán. Até ndegó-a, kaiya køfizuat khobos-qapi vø̄ndapavam.
18  14:18 Joel 3:13Yaq teqa zita-te, enzol ezoqa nøme vøndō-fakhan. Lou-qase-té gendowáv, ma Mbumbukiam-te etoam matev gi꞉goatun. Ndego gøina ate ndægo-gé kawa ezoqám. Ndego kandambaqapé møndæ-akhá. Ndego enzol ezoqam, ndego kaiya køfizuat khobos-qapi gendapavam, āv gembøe-akhá nqǽgo, “Manqei-qape-te ndøgo, waen tae nanga mø̀ndø-khatøkhatøezám. Kaiya khobos-qapi nandiv, toqoté-qogáz, waen tae nanga ndigu, tae-te ndifaløbap. Neka vø̄-møvøbam.”
19 Yaq ndego enzol ezoqam, até gendego, manqei-qape, kaiya køfizuat vø̄ekhana, waen tae nanga vø̄qogaz-a, vø̄-møvøbam. Yaq waen pesegim nonqo kandambaqape-té genø-nqagím. Nqanek pesegim nonqo, Mbumbukiam-qá qaqá. 20  14:20 Isa 63:3; Veve 19:15Yaq taon bavokho ndo꞉go, waen tae nanga gipesegimem, ezoqa kouk ndofakhán. Kandambá tantáv. Kouk ndøgo, qambagim, gèmø-keá. Taqa sekeat, ande āv 300 kilomitá ndægó, neka taqa igian, ande āv hos-qá eqawán ndægó, tuyat.

14:2 14:2 Veve 1:15; 19:6

14:3 14:3 Isa 42:10; Veve 5:9; 7:4

*14:4 14:4 Nqanek manqat, yaya ndø-etǽ. Taqa manqa mokho nqánek: Nginik mbumbuk nøme vizupáv, ndøgo kopømba ande av mambe okho matev ndægo, Mbumbukiam-qa bøi-te.

14:8 14:8 Isa 21:9; Jer 51:7-8; Veve 17:2; 18:2, 3

14:8 14:8 Nqanek Manqat Qandoveveam mokho-te, manqat nøme, mambe nqæmanqate, yaya etæ manqát. Mbumbukiam zita wuowe matev neka batae vizap matev me꞉manqaté.

14:9 14:9 Veve 13:12-17

14:10 14:10 Isa 51:17, 22; Jer 25:15-16; Psa 75:8; Ezek 38:22; Gen 19:24; Veve 16:19; 20:10; 21:8

14:11 14:11 Isa 34:10

14:12 14:12 Veve 13:10

14:14 14:14 Dan 7:13

14:18 14:18 Joel 3:13

14:20 14:20 Isa 63:3; Veve 19:15