16
Enzol ezoqam seven, Mbumbukiam-qa qaqa giqouzømem
Yaq no manqat kandambaqape nø-ewág. Mbumbukiam-qá khoev-té qando-fakhán. Ndøgo enzol ezoqam seven, āv qazømbe-eín nqǽgo, “Mòzozáv. Zoqa ndis seven-te nandav, Mbumbukiam-qa qaqa, qatøtøvøyam, manqei-qape-té qazonǿ-qouzømém.”
16:2 Exo 9:10; Veve 13:12-17Yaq bugukhokhof enzol ezoqam ndøwáv, Mbumbukiam-qa qaqa, ekeza ndis-te qøugoam, manqei-qape-te vø̄qouz. Yaq ndigu ezoqam, søvakha gigiap lozokhak-qa khakhatap gindapem neka teqa tae khøuwiap vømbō-vizupam, ndigu nqamav soqøsoqa nqosøgeap-us ndø-upøgím.
16:3-4 Exo 7:17-21Yaq enzol ezoqa nøme, ndego ge-menas-ev, Mbumbukiam-qa qaqa, ekeza ndis-te qøugoam, ndaola-té genøqóuz. Yaq ibøkha ndøgo, gèmø-kóuk. Andé løvøte ezoqam-qá kóuk. Yaq gigiap ate ndi꞉gu, ndaola-te giyagam, gèpakhaéz.
Yaq enzol ezoqa nøme, ndego ge-misika-ev, Mbumbukiam-qa qaqa, ekeza ndis-te qøugoam, kea-te neka kea kumbutap-té genøqouzám. Yaq até ta ibøkha ndøgó-a, vømø̄-kouk. Yaq no ndego enzol ezoqam, ndego ibøkha ndembo-keoge, teqa manqat āv qate-ewág nqǽgo,
“Mbumbúkiam!
Qo nqoqogo neka qoqogoam,
qo ndaføyamba-qapé.
Yaq-fia ndøgo, qo ti-te ndigu qoqota, ndøgo eqeieqeí.
Zapa ndǿgo, ndigu qogi ezoqam neka Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam ndøzitagám, tiqa kouk vø̄wa.
Yaq nakémbá, qo ndigu tiqa izam nonqo, kouk qozø-etoám.
Yaq-fia ndǿgo tindapém, av yaq gi꞉matønumam.”
16:7 Psa 19:9; Veve 15:3Yaq no manqat nøme nø-ewág. Ndǿgo tøndo-fakhán, lou-qase-te ndøgo, ma Mbumbukiam-te etoam matev gi꞉goatun. Āv qande-eín nqǽgo, “Evézøza, Mbumbukiam, qo bazaføgakh ate ndægo ndaqago! Unimanqatín. Yaq-fia nqosøgeap, qo ti-te ndigu qoqo-khofotav, ndøgo ndaføyambá.”
Yaq enzol ezoqa nøme, ndego ge-foa-ev, Mbumbukiam-qa qaqa, ekeza ndis-te qøugoam, khøuwa-té genøqóuz. Yaq khøuwa, bazaføgakh ndøndáp: Teqa tatas, ezoqa mé꞉louwavát. 16:9 Veve 9:20-21Yaq ezoqa teqa tatas kandambaqape, vø̄elouwaz. Geté ndigu Mbumbukiam-te qambuzaneáv, neka ndego vizøpøteáv, ndego nqanek matev soqøsoqa gekhofotam. Geté iz mbongi꞉nám.
10  16:10 Exo 10:22; Isa 8:21-22Yaq enzol ezoqa nøme, ndego ge-faev-ev, Mbumbukiam-qa qaqa, ekeza ndis-te qøugoam, søvakha gigiap lozokhak-qá qonam nonqo-té genøqóuz. Yaq ezoqa ewaqape, ngenek søvakha gigiap lozokhak-qa mokho-te gu꞉goam, bøivun zønqeivøém, neka nqosøgeap vø̄-upøgim. Ndigu ekeza sas ndø-otøgevém, nqosøgeap zapaya. 11 Yaq ndigu tiqa nqosøgeap neka nqamav zapaya, Mbumbukiam, ndego yan-te ngo꞉yage, vø̄ngenøinam. Tiqa manqa-zapazapa gone-te, ndigu qambuzaneáv.
12  16:12 Isa 11:15Yaq enzol ezoqa nøme, ndego ge-siks-ev, Mbumbukiam-qa qaqa, ekeza ndis-te qøugoam, Yuflatis kea-té genøqóuz, ndøgo kea kandambaqape. Yaq kea ndøgo, sègevikiá. Yaq ta mokho-te ndøgo, kawakawa-za-te, ndigu tigi nakhag ezoqam namba, khøuwa fakhanam-te tinduzav, nakhoa zømbe-mboqoá. 13 Yaq no āv qateqeív nqǽgo: Ndego wazeam kandambaqape-qa manqa-nqa-te, neka søvakha gigiap lozokhak-qa manqa-nqa-te, neka khavozam manqa vevezam ezoqam-qa manqa-nqa-te, nqova soqøsoqa misika ndofakház. Ndigu andé taka-qá bugúg. 14  16:14 Veve 19:19Nginik nqova soqøsoqa, umingiap matev ndøgoatún. Yaq ndigu manqei-qape-te ate ndægo, kawakawa-za-té ginǿzáv, nakhag nonqo vǿ-møvøbām, ta nakhag ndøgo, Mbumbukiam-qa khøuwa kandambaqape-te tøfakhan, ndego bazaføgakh ate ndægo ndømbogo.
15  16:15 Met 24:43-44; Veve 3:3Keliso āv gene-manqaté nqǽgo, “Nqáe! No andé aqonam ezoqám me nøtégeáv. Gekha ezoqām ndego, to꞉tiawet, neka teqa unimanqatin matev no-te, ande ndabua me ate te꞉-uzupat, ndego khanakhanakh mbá geabetegó. Soqaín ndøgo, ndego ande naqei-av me te꞉-okhoat neka ezoqa ewaqape-qa bugug-te, mivi vǿndāp.”
16  16:16 Zech 12:11Yaq ndigu nqova soqøsoqa, kawakawa-za, nakhag-qa, ta manqei-te ndǿgo tinømøváb, Iblu manqat-te, Amagedon ndimbo-akhayam.
17 Yaq enzol ezoqa nøme, ndego ge-seven-ev, Mbumbukiam-qa qaqa, ekeza ndis-te qøugoam, khaiya-té genøqóuz. Yaq kawa ezoqam-qa qonam nonqo-te, Mbumbukiam-qa khoev-te, manqat ndofakhán. Kandambaqapé møndæ-akhá. Āv qande-eín nqǽgo, “Matev ate ndægo, mø̀ndømø-navøém.” 18  16:18 Veve 4:5; 8:5Yaq ndand ndovøimám neka vøndō-møkunimam, neka xo vøndōwagam. Yaq manqei gèkukuvøém. Nqanek manqei kukuvøem, kandambá tantáv. Ezoqa manqei-qape-te ande gi꞉fakhaz, atema ndakin, manqei kukuvøem mbaín, av ndakin qæfakhan. 19  16:19 Veve 14:10Bebilon taon kandambaqape, gèqaqavøém, vømø̄-qaqageap-misika. Neka manqei-manqei-qa taon ate qægoam, vø̄soqøsoqoam. Matev av qæfakhan ndægo, zapa ndǿgo: Mbumbukiam Bebilon taon kandambaqape neka taqa manqa-zapazapa, manqa mate navøepøteáv. Yaq ndego yaq-fia mbotá, neka teqa qaqa kandambaqape, ande waen føgakh-qape me vømbō-etoam. 20  16:20 Veve 6:14Manqei bawabawa ate qægoat, gèsinøvøém, vø̄navøem. Neka até olól-a, vø̄navøem. Nqawa qóqeivák. 21  16:21 Exo 9:23-24; Veve 11:19Yaq yan-te, qæ ais-us kandakanda ndolanqá, ezoqam-te vó꞉-o꞉az. Ais fisap ndigu, kandakandá tintív. Tiqa viniv, ande āv 50 kilogrém ndi꞉gú. Yaq ezoqam, Mbumbukiam-qa iz, gèngenøinám, nginik qæ ais kandakanda zapaya. Zapa ndǿgo, nqanek matev qafakhan, ùnime꞉-soqá.

16:2 16:2 Exo 9:10; Veve 13:12-17

16:3 16:3-4 Exo 7:17-21

16:7 16:7 Psa 19:9; Veve 15:3

16:9 16:9 Veve 9:20-21

16:10 16:10 Exo 10:22; Isa 8:21-22

16:12 16:12 Isa 11:15

16:14 16:14 Veve 19:19

16:15 16:15 Met 24:43-44; Veve 3:3

16:16 16:16 Zech 12:11

16:18 16:18 Veve 4:5; 8:5

16:19 16:19 Veve 14:10

16:20 16:20 Veve 6:14

16:21 16:21 Exo 9:23-24; Veve 11:19