24
Mbumbukiam-qa khoev tøsoqa
(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)
Yesu Mbumbukiam-qa khoev ge-ivav, nakhoa gegeveat, yaq ekeza paev ezoqam tinduzáv ndǿgo, gimbo-einim, “Qotéqeīv. Khoev mbomømbomá ndøpuate, Mbumbukiam-qa khoev uta mokho-te.”
24:2 Luk 19:44Yaq Yesu gezø-ein, “No unimanqatín nqazø-manqate. Khoev ate ndægo, ndozoqeivi, manqei-té qamǿ-khakhandám. Nandi kopo nøme, nandi nøme-te, gó꞉zaveák.”
Viniv vinivinimba tøfakhanam
(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)
Taqa zita-te, Yesu Oliv manqei poyat-té genøwáv, vømø̄qom. Tegi paev ezoqam mba ndøgoám, te namba. Yaq āv gimbøe-bevøpém nqǽgo, “Qonimbí-eīn. Matev nandav qoqote-manqatam, gekha khøuwā qanéfakhān? Neka andé gekha matev me nitíqeivīm, ni tøtinøten, av nqægo, qo qotøndō-qavāq neka nqanek manqei-qape gemø̄-navøēm?”
Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Aiyá qagó. Zo ezoqa betùba᷄m. 24:5 Met 24:23-24; 1 Zion 2:18Ezoqa kopoáv, noqá iz-té gindú-okhoát. Ndigu ezoqa āv gizømbé-manqatát nqǽgo, ‘No Kelisó’, neka ezoqa kandambá titubumat. Zo nakhag-qa yaq-te tozo-ewagat neka nakhag u vozó-ewagāt, zo møe ndø̀go᷄. Matev av nqægo, ndø̀khæ-fakhanám. Geté manqei-qape-qa vaev zuá. Manqei nøme, manqei nøme namba, nakhag ndǿgoát, neka kawa ezoqa nøme-qa bawan, kawa ezoqa nøme-qa bawan namba, vǿnøfeapāt. Manqei nøme-te, lou mbaimbai zǿwagát, neka manqei nøme-te, manqei vǿkukuvøemāt. Manqei vinivinimbá. Kopoáv. Geté nqanek matev ate ndægo, ngazu mbá. Ndøgo kopømba ande av-té, sævam tui-ova, nqosøgeap ande tuikhantav.
24:9 Met 10:22Zo ndø̀gavemát neka vǿngiæzotāt, løvøte-te sasa ndǿ-abumāt. Manqei-manqei ate ndægo, zo gezǿ-sanqawupát, no zapaya. 10 Ta khøuwa-te ndøgo ezoqa kopoáv, tiqa unimanqatin no-te segemǿ-ivøvemát. Ndigu yaqyaq-a gésanqambupát neka qaqa ezoqam-qa zenda-te izuizu vǿ-ambumāt. 11  24:11 Met 24:5, 24; 1 Zion 4:1Yaq khavozam manqa vevezam ezoqam ndǿfakhanám, kopoáv, ezoqa kopoav vǿtubām. 12 Yaq matev soqøsoqa sa tønǿ-khouwevtét. Yaq ta zapaya ndøgo, ezoqa kopoáv, tiqa kuku matev segezǿ-navøém. 13  24:13 Met 10:22Geté gekha ezoqām ndego, bazaføgakh-us teyat, atema vaev-te, ndego ndø̀mø-khandí꞉v. 14  24:14 Met 28:19Manqat Mbomambaqape, Mbumbukiam-qa Megeat Matev-qa yaq-te, ezoqa sugumú-zømesimít, manqei-qape ate nqægo. Bawan vinivinimba ate ndægo, sugumú-ewagét. Manqei-qape-qa vaev, khæ ndǿfakhán.”
Gigiap soqaqape tøfakhan Mbumbukiam-qa khoev-te, Zelusalem taon-te
(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)
15  24:15 Dan 9:27; 11:31; 12:11Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Zo gigiap soqaqape zóqeivím, ndøgo Deniel, ndego Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam, ge꞉manqatam. Mbumbukiam-qá khoev-té qanú-wuøyát. Geté khafeap kandambá, gigiap av nqægo tøu-wuøyat ndøugu. (Gekha ezoqām ndego, nqanek manqat tegeveam, mokho bèmboqeív.) 16 Zo nqanek gigiap tozoqeivim, yaq gekha ezoqām ndigu, Zudia plovins-te tiyagat, manqei popotap-té giabenø-khokhóz. 17  24:17 Luk 17:31Gekha ezoqām ndego, khoev ova to꞉yat, ndego khoev mokho-te bè-o᷄n, gigiap vømøndó-upøgīm. 18 Neka gekha ezoqām ndigu, khae-te tisasaetet, ndigu ndabua upøgim-qa bevèse᷄z. 19 Ta khøuwa-te ndøgo, ti-te ndigu unimé꞉-soqá, sakheis emu-us ndigu neka nakhei tete ndizøloge. 20 Mbumbukiam zombó-vi꞉mát. Nqanek matev, qozaq viav-te o Sabat khøuwa-te, befàkha᷄n. 21  24:21 Dan 12:1Viniv ndøgo, ta khøuwa-te tøfakhan, føgakh-mbá tantáv. Mbumbukiam manqei-qape ande ge꞉khakheinam, atema ndakin, matev føgakh-qape fakhaneáv, av ta khøuwa-te ndøgo tæfakhan. Yaq até taqa zita-té-a, matev føgakh-qape av nqægo, nango gemǿ-fakhanák. 22 Geté Mbumbukiam matavap é-møndo꞉vé, av nqægo, khøuwa ndø̀-tokhopogeaqasí꞉z. Mbain tøgonɨn, yaq ezoqa kopo ambá gemǿ-khandi꞉vák. Mbumbukiam, khøuwa, ti zapaya ndígu tené-tokhopogeaqasí꞉z, ndigu ekezan gevevesam.
23  24:23 Met 24:5Ta khøuwa-te ndøgo, ezoqa tezø-ein, av nqægo, ‘Ngé! Keliso ngének,’ ó, ‘Ndé. Keliso ndégo,’ yaq zo ndø-unimanqatìni᷄m. 24  24:24 Deut 13:1-3; 2 Tes 2:8-9; Veve 13:13-14Zapa ndǿgo, khokho Keliso neka khokho Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam ndø̀fakhanám. Ndigu matev kandakanda neka umingiap matev ndǿmatønumát. Yaq kopømba tøgønɨn, até ndigú-a, Mbumbukiam ekezan gevevesam, ambá ndætubám. 25 Ndakin zo mø̀zøte-zøtéz. Mø̀ezø-eín, matev av nqægo, ndø̀mø-fakhanám.
26  24:26 Luk 17:23-24Yaq nakémbá, ezoqa zo tizø-manqatat, av nqægo, ‘Ndǽ! Ndego ndendóya, leg-av manqei-te,’ yaq zo ndøgo ndø̀za᷄v. O tizø-manqatat, av nqægo, ‘Ndǽ! Ndego ndendópewe,’ zo ndøgo ndø-unimanqatìni᷄m. 27  24:27 Met 24:37-39Zapa ndǿgo, Ezoqam-ge Yo tegeav, nakhamas-té gendó-fakhán. Andé ndand mé꞉vøiyám, ndøgo khaiya ate ndægo sa tumukhazet, khøuwa vøndē-fakhanɨn-a, vømē-sinanɨn.
28  24:28 Luk 17:37Søvakha pikia ande āv kenéveāt, koe ndǿgo tinø-piaɨ́n.”
Yesu nango tendoqavan
(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)
29  24:29 Isa 13:10; 34:4; Ezek 32:7; Joel 2:10, 31; 2 Pita 3:10; Veve 6:12-13Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Matev føgøføgakh khøuwa timi-nasinim, yaq nqova mbaín, khøuwa waev segembó-navøém, neka løvøyak beawap mbaín, neka nduku yan-te ngo꞉go vøndó-o꞉āz, neka gigiap føgøføgakh, yan-te nqo꞉go, vǿkukuvøēm. 30  24:30 Zech 12:10; Veve 1:7; Dan 7:13Yaq yan-te nqo꞉go, Ezoqam-gé Yo-qá khakhatap ndó꞉fakhán. Yaq bawabawan ate nqægo, manqei-qape-te nqago, mbøni zømbǿvá neka vǿ-eivām. Yaq Ezoqam-gé Yo ndǿ-ometám. Khaiya ozoz-té genǿgeáv. Bazaføgakh-ús neka waev-qape-ús. 31  24:31 1 Ko 15:52; 1 Tes 4:16Yaq kipi ndǿwáv. Wag gembøé-eqavét. Yaq ndego ekeza enzol ezoqam ndókhofosám, manqei-qape ate nqægo, khøuwa vøndē-fakhanɨn-a, vømē-sinanɨn, neka sanqa-sanqa vømbō-anam. Yaq gekha ezoqām ndigu, Mbumbukiam gevevesam, manqei-qape ande āv khandēvavet, enzol ezoqam gémøváb.”
Yesu ge꞉zømas, ande āv kinízøtēz, av nqægo, teqa qavøne khøuwa avønīn
(Mak 13:28-31; Luk 21:29-33)
32 Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Zo fig tae-té qazøté-zøtéz. Tang-te mbusa tøfakhanam, esokho vǿqabām, yaq zo mø̀zøte-zøtezɨ́n, wavam khøuwa avønín. 33 Yaq matev até kopó. Zo nqanek matev ate ndægo tozo-qeivimat, no qate-manqatavun, yaq zo søzøté-zøtéz, Ezoqam-ge Yo, avønín gendóqaván.
34  24:34 Met 16:28No unimanqatín nqazø-manqate. Ezoqa nøme, ndakin ngiyage naqanøká gépakhaezák. Até géyagát, atema ta khøuwa-te ndøgo, nqanek matev ate ndægo vømú-fakhanām.* 24:34 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq ndego Mbumbukiam-qá khoev ngi꞉wat-qa yaq-té abete-manqatám, neka gekha matev vinivinimba nøme ndøgo, ta khøuwa-te ndøgo tøfakhanam. 35  24:35 Met 5:18Yan neka manqei-qape ndø̀mø-navøém. Geté noqa manqat gemǿ-navøemák.”
Ezoqa mè꞉zøtezák, Yesu gekha khøuwa-tē gendé-qavān
(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)
36  24:36 Kel 1:7; 1 Tes 5:1-2Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Ezoqa mè꞉zøtezák, nqanek matev gekha khøuwa-tē neka khøuwa iz-tē qanéfakhān. Até enzol ezoqám-a, yan-te ngo꞉yage, neka até Yó-a, zøtezateáv. Geté Eve yakhapús sege꞉-otév. 37  24:37 Gen 6:5-8Ezoqam-ge Yo-qa qavøne khøuwa āv tønégoát, av Noa-qa khøuwa-te qægoam. 38 Ta khøuwa-te ndøgo, khouwat-qape fakhaneav qagoam, ezoqa lou loge zøgoupám, neka izam vøzø̄-goupam, neka sakhei vø̄zøkɨmam-a, vø̄-etoumam, até gemát, atema Noa khagua-qape-te vø̄u-on. 39  24:39 Gen 7:21-23Ndigu mè꞉zøtezák, ande gekha matev me ndǿfakhān ti-te, atema vøndō-khouwa, vø̄ngiæzo. Yaq Ezoqam-ge Yo tendoqavan, matev até kopó, āv tønéfakhán. 40 Ta khøuwa-te ndøgo, ezoqa menas khae-te tisasaetet, nøme ndego, Mbumbukiam ndø̀ndáf. Geté nøme ndego, segé-iváv. 41 Neka sakhei menas, flawa timivisumit, nømu ndugu, Mbumbukiam ndø̀ndáf. Geté nømu ndugu, segé-iváv. 42  24:42 Met 25:13Yaq nakémbá. Gò꞉feazoát. Zapa ndǿgo, zo khøuwa neka khøuwa iz zø̀tezøtezák, zoge Evezøza te꞉fakhan. 43  24:43 Luk 12:39-40; Veve 16:15Gèmbo-mataváp: Khoev eve amba te꞉-otevɨn, av nqægo, ande gekha khøuwa iz-te, aqonam ezoqam tendowav, yaq ndego ambá gé꞉buvák. Geté ambá sege-tiawatɨ́n. Yaq ndego aqonam ezoqam ambá gembótakák, khoev sa tembo-nqawaɨn. 44 Yaq nakémbá. Até zó-a, zo vò꞉khakheinám. Zapa ndǿgo, Ezoqam-ge Yo, ta khøuwa-te ndǿgo tendéqaván, zo matavapøteav tøgoat, ndego tendoqavan.”
Yaya etæ manqat, sasae ezoqam eqeieqei neka sasae ezoqam soqaqape-qa yaq-te
(Luk 12:41-48)
45 Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Gekha sasae ezoqâm, ndego eqeieqei neka matavap loloakh-us? Sasae ezoqam eqeieqei neka matavap loloakh-us av ngé꞉go. Tege kawa ezoqam, manqei nøme-te tewav, yaq ndego sasae ezoqam, keoge ezoqam teve, teqa khoev teqeivat neka tegi sasae ezoqa nøme, khøuwa eqeieqei-te lou vøzǿ-etoumāt, 46 yaq vaev-te nqawa tendoqavan, teqeiv av nqægo, ndego sasae eqeieqei ndøgōt, ndego sasae ezoqam kopømbá, khanakhanákh. 47  24:47 Met 25:21, 23No unimanqatín nqazø-manqate. Ndego kawa ezoqam gigiap ate ndømbøego, keoge ezoqam ndégo tévé, ngenek sasae ezoqam.
48 Geté ndego sasae ezoqam, soqaqape tegoat neka av te꞉matavupat nqægo, noge kawa ezoqam nakhamas-te gendō-qavanāk, 49 yaq ndego tegi sasae kopømba ezoqam kha zǿkhanæmāt, neka lou vǿlogāt neka ibøkha soqa vǿ-izumāt, ezoqa nøme namba, ndigu oskia gi-izumatun, 50 yaq tege kawa ezoqam ta khøuwa-te ndǿgo tendéqaván, ndego sasae ezoqam khakheinøpøteav tøgoat neka otevateav vǿgoāt, ndego tefakhan. 51 Yaq kawa ezoqam, ndego sasae ezoqam, yaq-fia nqosøgeap mbó-etoám. Yaq-fia kandambá teta, te-te ndego. Yaq ndǿgo tenǿ-khofotáv, ma khavozam ezoqa nøme ndi꞉gu. Yaq té-eivumát ndǿgo, neka khaya vǿvivisumāt.”

24:2 24:2 Luk 19:44

24:5 24:5 Met 24:23-24; 1 Zion 2:18

24:9 24:9 Met 10:22

24:11 24:11 Met 24:5, 24; 1 Zion 4:1

24:13 24:13 Met 10:22

24:14 24:14 Met 28:19

24:15 24:15 Dan 9:27; 11:31; 12:11

24:17 24:17 Luk 17:31

24:21 24:21 Dan 12:1

24:23 24:23 Met 24:5

24:24 24:24 Deut 13:1-3; 2 Tes 2:8-9; Veve 13:13-14

24:26 24:26 Luk 17:23-24

24:27 24:27 Met 24:37-39

24:28 24:28 Luk 17:37

24:29 24:29 Isa 13:10; 34:4; Ezek 32:7; Joel 2:10, 31; 2 Pita 3:10; Veve 6:12-13

24:30 24:30 Zech 12:10; Veve 1:7; Dan 7:13

24:31 24:31 1 Ko 15:52; 1 Tes 4:16

24:34 24:34 Met 16:28

*24:34 24:34 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq ndego Mbumbukiam-qá khoev ngi꞉wat-qa yaq-té abete-manqatám, neka gekha matev vinivinimba nøme ndøgo, ta khøuwa-te ndøgo tøfakhanam.

24:35 24:35 Met 5:18

24:36 24:36 Kel 1:7; 1 Tes 5:1-2

24:37 24:37 Gen 6:5-8

24:39 24:39 Gen 7:21-23

24:42 24:42 Met 25:13

24:43 24:43 Luk 12:39-40; Veve 16:15

24:47 24:47 Met 25:21, 23