6
Sip Nakhasam, ndavand siks, pepa løvøyat qætokam, gekoqogim
6:1 Veve 4:6; 5:1Yaq no tæqeív ndǿgo: Ndego Sip Nakhasam, ndavand seven, ndigu pepa løvøyat-te gitøkebupam, bugukhokhof kopo ndøkoqozó. Yaq tæ-ewág ndǿgo, ndigu khandi gigiap foa, kopo nøme, gè-akhá. Teqa manqat andé ndand me me꞉nqøóz. Āv gene-akhá nqǽgo, “Vø̀ndoqáv.”
6:2-5 Zech 1:8; 6:1-6Yaq no qækewag, nqáe! Hos papaqa ndøyám, ezoqam vō꞉qotam. Ngenek ezoqam, føif mbogoám. Yaq ndego, kawa ezoqam-qá wawaq mbo-etøomém, sasa ndøwav. Nakhag ezoqam nømé namba mé꞉nøfé, vǿzitāg.
Yaq ndego Sip Nakhasam, ndavand kopo nøme vø̄koqozo. Ndakin ndavand gèmbo-menas-éz, gekoqogim. Yaq ge꞉koqozo, no khandi gigiap nøme, ndego ge-menas-ev, teqa wag, āv qambøe-ewág nqǽgo, “Vø̀ndoqáv.”
Ndego nqanek manqat ge-ein, yaq hos nøme ndofakhán. Køkóuk. Ezoqam ndego, go꞉qotam, Mbumbukiam bazaføgakh mbo-etoám neka nakhag kaiya kandambaqape vømbō-etoam. Ndego manqei-qape-te, sambi matev bèmøkhofá, yaq ezoqa yaqyaq-a pakhapakha betē-khaneam.
Yaq ndego Sip Nakhasam, ndavand kopo nøme vø̄koqozo. Ndakin ndavand gèmbo-misika-éz, gekoqogim. Yaq ge꞉koqozo, no khandi gigiap nøme, ndego ge-misika-ev, teqa wag, āv qambøe-ewág nqǽgo, “Vø̀ndoqáv.”
Yaq qækewag, nqáe! Hos kikis ndøyám. Ezoqam ndego, go꞉qotam, teqa zenda-te, viniv qeivi nonqo ndøndapám. Yaq no manqa wag nøme nø-ewág. Khandi gigiap foa mokho-té abetøndo-fakhán. Āv qande-eín nqǽgo, “Vø̀qáv. Ezoqa lou-av yage matev qomøzǿ-etoám. Yaq lou-qa fia gékhouwév. Wit-qasi toqowi, ande av 1 kilogrem ndi꞉gu, tiqa fia, khøuwa kopo sasae-qá yaq-fiá. Neka até flawa nømé-a, bali, tiqa fia kandambá. 3 kilogrem toqowi, tiqa fia, khøuwa kopo sasae-qá yaq-fiá. Geté oliv tae neka waen tae ndøngìu᷄!”
Yaq ndego Sip Nakhasam, ndavand kopo nøme vø̄koqozo. Ndakin ndavand gèmbo-foa-éz, gekoqogim. Yaq ge꞉koqozo, no khandi gigiap nøme, ndego ge-foa-ev, teqa wag, āv qambøe-ewág nqǽgo, “Vø̀ndoqáv.”
6:8 Ezek 14:21; 5:17; Jer 15:1-3Yaq qækewag, nqáe! Hos nøme ndøyám. Ngusum gèmbo-khavøéz. Ezoqam ndego go꞉qotam, teqa iz Løvøté, neka løvøte manqei vømbōpavam. Ndigu Mbumbukiam bazaføgakh zø-etoám. Ezoqa ndǿzitág. Manqei-qape ezoqam ate ndi꞉gu toqo-qaqab, vømǿ-bawan-foa-ēz, yaq bawan kopo ndigu, bèzitág, vǿpakhaēz. Nakhag kaiya neka ifin matev neka enqoni neka søvakha gigiap khobokhobós giní-zitagát.
Yaq ndego Sip Nakhasam, ndavand kopo nøme vø̄koqozo. Ndakin ndavand gèmbo-faev-éz, gekoqogim. Yaq ge꞉koqozo, no ezoqam-gí nqova nøzømét. Nginik nqova, Mbumbukiam-te etoam matev gone nonqo lou-qase mokho-té gunu꞉goám. Ezoqam ndígu, ta zapaya ndøgo gi꞉zitagat, ndigu Mbumbukiam-qa Manqat vø̄geatam-a, ezoqa Yesu-qa yaq-te vø̄e-zømesimam. 10 Nginik gè-akhaemám. Wag gèzømbo-eqavát. Āv gini-akhaemám nqǽgo, “Kawa ezoqam ndaføyamba-qape neka unimanqatin-qape! Gê, qo manqei-qape ezoqam, manqa ovøyam-te gekha khøuwa-tē qoté-āb, niqa yaq-fia voqótā, ti-te ndigu, gizitangam?” 11  6:11 Veve 7:9, 13; 19:14Yaq ndigu ezoqa ate gi꞉goam, ndabua papaqa-papaqa zø-etoám. Neka ndigu āv gizømbe-eín nqǽgo, “Elavøqase até vøkhæ-keogé. Kopømba ande av Klisten ezoqam-gi qaqa ezoqam, zo ge꞉zitag, ndigu até zogi sasae kopo ezoqam neka zøfuap nømé-a, bètøkho-zitág. Yaq ndigu ezoqa ate ndi꞉gu tumuzitag, av Mbumbukiam matavap ge꞉ve, ndego zoqa yaq-fia ndǿgo tenǿtá.”
12  6:12 Met 24:29; Kel 2:20; Veve 8:12; 11:13; 16:18Yaq no tæqeív ndǿgo: Ndego Sip Nakhasam, ndavand kopo nøme vø̄koqozo. Ndakin ndavand gèmbo-siks-éz, gekoqogim. Yaq manqei gèkukuvøém. Kandambá tantáv. Neka khøuwa vø̄kesæv. Andé tekhovot kikis-qape me me꞉goám. Neka løvøyak sège-køkouk-év. Andé kóuk. 13  6:13 Isa 34:4Neka nduku ndigu yan-te go꞉goam, manqei-té ginøpomóz. Kopømba ande av fig tae nanga pospos ndi꞉gu, tae-te gindu-vinginimin, khamøe bazaføgakh-us-qape qando-vumaɨn, āv tindipomóz. 14  6:14 Veve 16:20Yaq yan andé pepa løvøyat me me꞉løvønumát, vømø̄-navøem. Olol neka manqei bawabawa ate qægoam, sège-nøzøvøém, ma qægoam. 15  6:15 Isa 2:10, 19, 21Yaq ezoqa ewaqape, oskiá ndøgo, manqei-qape kawakawa-za o gekha megetapak nøme gigoam, o nakhag kawakawa-za o gigiap kopoav ezoqam o iz-akhayapak o yaq-fia mbain sasae ezoqam o gekha ezoqa nøme vø̄goam, ndigu manqei nqa neka olol nandí gini-otønám. 16  6:16 Luk 23:30Yaq ndigu, olol neka nandi-te, āv gini-akhaemám nqǽgo, “Vø̀ndo-o꞉áz, ni vø̄-khonombam, te-te ndego, kawa ezoqam-qa qonam nonqo-te ndo꞉qomat neka Sip Nakhasam-qa qaqa-te. 17  6:17 Joel 2:11; Mal 3:2Zapa ndǿgo, tiqa qaqa khøuwa kandambaqape mø̀ndøndáp. Yaq gê, gekha ezoqām mǿkhandī꞉z?”

6:1 6:1 Veve 4:6; 5:1

6:2 6:2-5 Zech 1:8; 6:1-6

6:8 6:8 Ezek 14:21; 5:17; Jer 15:1-3

6:11 6:11 Veve 7:9, 13; 19:14

6:12 6:12 Met 24:29; Kel 2:20; Veve 8:12; 11:13; 16:18

6:13 6:13 Isa 34:4

6:14 6:14 Veve 16:20

6:15 6:15 Isa 2:10, 19, 21

6:16 6:16 Luk 23:30

6:17 6:17 Joel 2:11; Mal 3:2