8
Yesu, ndego Sip Nakhasam, ndavand seven, vaev gekoqozo
Sip Nakhasam, ta ndavand seven ndigu, pepa løvøyat-te gitøkebupam, vaev gekoqozo, yaq susú sege-wagát. Ande āv haf awá ndægó. Taqa zita-te, no enzol ezoqam nøzømét. Sevén ate gi꞉goam. Mbumbukiam-qá megemege-té gono-waniapám. Yaq ndigu enzol ezoqam seven, kipi kopo-kopo zø-etoumát.
8:3 Veve 5:8; Exo 30:1-3Yaq enzol ezoqa nøme, tendowáv ndǿgo, gol ndis, gigiap sisip mbomambaqape mboqotam nonqo, vøndōndap. Ndego Mbumbukiam-te etoam matev gone nonqo lou-qase avønin-té genø-itán. Yaq ndego gigiap sisip mbomambaqape mboqotam nonqo mbo-etøomém. Kandambá. Ndego Mbumbukiam-te, etoam matev betegó, Mbumbukiam-gi ezoqam ate ndi꞉gu-qa guliguli manqat namba, ndøgo gol lou-qase-te, kawa ezoqam-qa qonam nonqo-qa megemege-te. Nqanek gigiap sisip mbomambaqape, ndego enzol ezoqam teqa zenda ge꞉geatam, taqa khøifa, Mbumbukiam-gi ezoqam-qa guliguli manqat namba, Mbumbukiam-té qanøqavíg. 8:5 Lev 16:12; Exo 19:16-19; Veve 11:19; 16:18Taqa zita-te, ndego enzol ezoqam, nqanek gigiap sisip mbomambaqape mboqotam nonqo ndis, gèndáp, gøinam wageap-us vø̄u-nqeitav, ndøgo lou-qase-te qagoam, ma Mbumbukiam-te etoam matev gi꞉goatun. Yaq ndego até gendego, ta gol ndis gøina wageap-us, manqei-qape-té genø-ogí. Yaq ndand møkunim neka xo neka vøiyam neka manqei kukuvøem ndøfakhán.
Enzol ezoqam kipi gikhambøemat
Ndigu enzol ezoqam seven, mø̀ndø-khakheinám. Kipi seven ndǿkhambøemét.
8:7 Ezek 38:22; Joel 2:30; Exo 9:23-26Yaq ndego bugukhokhof enzol ezoqam kipi gekhamba, manqei-qape-te qæ ais-us ndølanqá neka gøinam vøndō-o꞉a. Kóuk namba me꞉nokhogeapát. Manqei-qape toqo-qaqa, vømǿ-qaqageap-misikā, yaq qatoat kopo, gèlonqotám. Yaq até lég-a, toqo-qaqa, vømǿ-qaqageap-misikā, yaq qatoat kopo, gèlonqotám. Neka gagayag ate ndægo vø̄lonqotam.
Yaq enzol ezoqa nøme, kipi vø̄khamba. Ndakin enzol ezoqam, gè-menas-éz, kipi gikhambøemem. Yaq ndaola-te, gigiap ndø-ogiím. Ndøgo andé olol kandambaqape wageap-us bugug me me꞉kewagám. Ndaola toqo-qaqa, vømǿ-qaqageap-misikā, yaq qatoat kopo sège-enénd, vømø̄-kouk. Yaq søvakha gigiap ate ndi꞉gu, ta kewan qatoat-te gu꞉yagam, gèpakhaéz, neka khagua ate ndægo, ta kewan qatoat-te qabøetupam, vø̄soqøsoqoam.
10 Yaq enzol ezoqa nøme, kipi vø̄khamba. Ndakin enzol ezoqam, gè-misika-éz, kipi gikhambøemem. Yaq nqova mbaín, yan-te, ndukuam kandambaqapu ndobøiáv. Andé mogenda me me꞉wageapám. Kea qaqæap neka kea kumbutap ate ndægo, toqo-qaqa, vømǿ-qaqageap-misikā, yaq qatoat kopo-té gunø-bøiáv. 11  8:11 Jer 9:15Ngunuk ndukuam, iz Khaqain-Qapé. Ibøkha ate ndægo, toqo-qaqa, vømǿ-qaqageap-misikā, yaq qatoat kopo, gèkhaqá. Yaq ezoqa kandambá, gipakhaez, ibøkha gi-izumam. Zapa ndǿgo, ibøkha ndøgo, gèkhaqá.
12  8:12 Ezek 32:7; Veve 6:12-13Yaq enzol ezoqa nøme, kipi vø̄khamba. Ndakin enzol ezoqam, gè-foa-éz, kipi gikhambøemem. Yaq nqova mbaín, khøuwa neka løvøyak neka nduku toqo-qaqab, vømǿ-qaqageap-misika-ēz, qatoat kopo ndøgo, beawap mbaín. Mø̀ndøzø-navøém. Neka lova neka paveat toqo-qaqa, vømǿ-qaqageap-misikā, yaq qatoat kopo ndøgo, waev mbaín.
13  8:13 Veve 9:12; 11:14Nqanek qame-navøem, yaq no koyam no-omét. Khaiya ová gono-løvuvát. Ndego kandambaqapé møndæ-akhá. No teqa manqat, āv qate-ewág nqǽgo, “Mø̀ndø-soqoéz. Mø̀ndø-soqoéz, ndigu ezoqam, manqei-qape-te ndiyage, enzol ezoqa misika nøme, kipi tikhambøemem. Ti-te ndigu, unimé꞉-soqá.”

8:3 8:3 Veve 5:8; Exo 30:1-3

8:5 8:5 Lev 16:12; Exo 19:16-19; Veve 11:19; 16:18

8:7 8:7 Ezek 38:22; Joel 2:30; Exo 9:23-26

8:11 8:11 Jer 9:15

8:12 8:12 Ezek 32:7; Veve 6:12-13

8:13 8:13 Veve 9:12; 11:14