9
Enzol ezoqam ge-faev-ev, kipi gekhamba
9:1 Veve 20:1Yaq enzol ezoqa nøme, kipi vø̄khamba. Ndakin enzol ezoqam, gè-faev-éz, kipi gikhambøemem. Yaq no ndukuam no-omét. Ndugu yan-te guogoam, manqei-qape-té gunø-bøiáv. Yaq ndugu mboqog mboqogim nonqo mbo-etøomém. Manqei ozu vaev mbain mboqogim nonqó. 9:2-3 Gen 19:28; Joel 2:2, 10; Exo 10:12-15Yaq manqei ozu vaev mbain gumboqoa, khøifa ndofakhán. Ta khøifa ndøgo, andé gøinam kandambaqape-qá khøifá. Khøuwa waev neka khaiya sège-bøivún, ta khøifa zapaya ndøgo, manqei ozu vaev mbain-te qando-fakhatam. Yaq ta khøifa mokho-te ndøugu, bamøkhokeakh ndofakhatám, kopoav-qapé, manqei-qape-te vø̄panqanim. Yaq ndigu andé lakalaka-qá bazaføgakh me꞉ndapém. 9:4 Veve 7:3Ndigu āv gizømbe-eín nqǽgo: Gagayag neka tae neka gekha gigiap nøme, manqei-te ndøpøet, bengì꞉na᷄m. Geté ezoqam mba bengiæzó. Ezoqam ndígu tíngiæzó, ndigu tiqa kawa-pap-te, Mbumbukiam-qa khakhatap mbain ndigu. Mbumbukiam ndigu bamøkhokeakh takeáv, nginik ezoqam tizitag, vǿpakhaēz. Geté ndigu løvøyak faev, sa nqosøgeap bezø-etoám. Taqa nqosøgeap ndøgo, kandambá. Kopømba ande av lakalakoam tuqatag, taqá nqosøgeáp. 9:6 Job 3:21; Jer 8:3Ta løvøyak faev mokho-te ndøgo, ezoqa løvøte-qa, ndø̀vawát. Geté ma géqeivimák. Ndigu pakhaezat-qa, ndø̀goát. Geté kopømba mbaín tipakhaez. Løvøte é-ndøvuáo.
9:7 Joel 2:4Nginik bamøkhokeakh, andé hos bugug me me꞉kewagám, nakhag nonqo gikhakheinøvemɨn. Tiqa kawa-te, andé kawa ezoqam-qá gol wawaq me zømbogoám, neka tiqa bugug andé ezoqam-qá bugúg. 9:8 Joel 1:6Tigi izum, andé sakheis-gí izúm, neka tigi khayam, andé layon-gí khayám. 9:9 Joel 2:5Tigi savim-te, sanqava khakhazam nonqo ndø-uzupám. Taqa bugug andé auli gigiap sanqava khakhazam nonqó. Neka tiqa khavøi u, andé hos kopoav-qá wág, manqei khagua wil-us tilivupit, nakhag-qa tibøitit.
10 Tiqa otøgeam nonqo, okho-té qazøgoám. Andé lakalaká. Yaq ezoqa ndǿgo tizømbí-otøgimát, løvøyak faev mokho-te. 11 Tigi kawa ezoqam, ndégo, enzol ezoqam, ndego manqei ozu vaev mbain ndembo-keoge. Teqa iz, Iblu manqat-te, Abadón neka Glik manqat-te, Apolión. (Taqa manqa mokho, “Ezoqa ngiæzoat ezoqám.”)
12 Ndakin nqanek bugukhokhof viniv matev kandambaqape, mø̀ndømø-navøém. Geté nqáe! Viniv matev kandakanda nøme menas nqágeav.
Enzol ezoqam ge-siks-ev, kipi gekhamba
13 Yaq enzol ezoqa nøme, kipi vø̄khamba. Ndakin enzol ezoqam, gè-siks-éz, kipi gikhambøemem. Yaq no søvakha gigiap-qa auli foa-te, lou-qase-te qa-asøzam, ma Mbumbukiam-te etoam matev gi꞉goatun, manqat no-ewág. 14 Nqanek manqa wag, ndego enzol ezoqam kipi gekhamba, āv qambøe-eín nqǽgo, “Enzol ezoqam foa ndigu, Yuflatis kea kandambaqape-te ndiløvønøvap, mòqo-nqovotáz.” 15  9:15 Veve 8:7-12Yaq ndego nginik enzol ezoqam foa vø̄nqovotaz. Ndigu khakheitáp. Ezoqa ndǿzitág. Ndigu nqanek khøuwa iz oskia mbøe-kewagám, nqanek khøuwa neka løvøyak neka viav-te nqanek. Ezoqa ate ndi꞉gu, toqo-qaqab, vømǿ-bawan-misika-ēz, yaq bawan kopo ndigu, gézitág, vǿpakhaēz. 16 Nginik enzol ezoqam-gi nakhag ezoqam, bawan kandambá tantáv. Hós ginibøitít. Ate gi꞉goam, 200 milión. No mø̀e-ewág, tiqa gevebap andē gekhām. 17 Nqanek umingiap-te, no nginik hos, āv qatezømét nqǽgo: Ndigu ezoqam, go꞉qonavat, ndigu savi khonobam nonqo, mø̀ndøzø-goám. Taqa khagi, køkóuk. Andé gøina wageáp. Neka kikís. Andé khaiyá. Neka khakhavá. Hos-qa kawa, ande layon-qá kawá neka tiqa manqa-nqa-te, gøinam neka khøifa neka nandi wagøvap-us sisip soqaqape ndofakhatám. 18 Ezoqa ate ndi꞉gu toqo-qaqab, vømǿ-bawan-misika-ēz, yaq bawan kopo ndigu, gèzitág, vø̄pakhaez. Ta matev soqøsoqa misika ndǿgo tini-zitagát, gøinam neka khøifa neka nandi wagøvap-us, hos-qa manqa-nqa-te qando-fakhatam. 19 Hos-qa bazaføgakh ndøgo, tiqa manqa-nqa mokho-té neka ngui-té qagó. Tigi ngui, ande wazá. Kawa-ús. Yaq ezoqa ndígu tizø-otøgeamɨ́n.
20  9:20 Veve 16:9, 11; Psa 115:4-7; 135:15-18; Dan 5:23Geté ndigu ezoqa nøme, pakhaezateav qagoam, nqanek matev soqøsoqa qafakhanam, ndigu Mbumbukiam-te qambuzaneáv. Ndigu nqova soqøsoqa, sekembá segezø-vizupám, neka batae, ekeza zenda gi꞉khakheinumam, sekemba vømbō-ogi꞉mam, ndøgo gol neka silva neka auli gigiap nøme neka nandi neka tae gi꞉khakheinumam. Geté ta batae ndøgo, mokho mbaín. Kopømba mbaín, bøi tøkewagat o manqat tø-ewagat o tø-okhoat. 21 Neka ndigu ezoqam qambuzaneáv, tiqa ezoqa zitøge matev-te neka manqa-sisi matev-te neka mambe okho matev-te neka aqonam matev-te.

9:1 9:1 Veve 20:1

9:2 9:2-3 Gen 19:28; Joel 2:2, 10; Exo 10:12-15

9:4 9:4 Veve 7:3

9:6 9:6 Job 3:21; Jer 8:3

9:7 9:7 Joel 2:4

9:8 9:8 Joel 1:6

9:9 9:9 Joel 2:5

9:15 9:15 Veve 8:7-12

9:20 9:20 Veve 16:9, 11; Psa 115:4-7; 135:15-18; Dan 5:23