20
Matev ndøgo, viav wan taosen mokho-te tøfakhanam
20:1 Veve 9:1Yaq no enzol ezoqa nøme no-omét. Yan-té gendovís. Teqa zenda-te, manqei ozu vaev mbain mboqogim nonqo neka auli sen kandambaqape ndø-ndapavám. 20:2 Gen 3:1; Veve 12:9Yaq ndego até gendego, ndego wazeam vø̄-møvøiu, ndego awenege wazeam, Nqova Soqaqape o Saitan ndimbo-akhayam, sasa ndøløvønøvem. Viav wan taosén teløvønøvupat. Yaq ndego ngenek manqei ozu vaev mbain-té genø-ogiú, mboqog vømbø̄e-tokaz. Ùnime꞉-føgakhǽz, getokaz. Yaq ndego manqei-qape ezoqam tubøpøteav tèabetegó, atema viav wan taosen bemø̄ndap. Yaq taqa zita-te, ndego nqawa bèmbo-nqovozømém. Geté khapé gembøé-auwamák. 20:4 Dan 7:9, 22, 27; 1 Ko 6:2; Veve 13:17Yaq no kawakawa-za-qa qonam nonqo nøqeív, ezoqa vō꞉qonavam. Nginik ezoqam, bazaføgakh, āv ginindapém nqǽgo: Ezoqam-qá manqa ovøyam ndǿ-ewagát. Neka no nqova vø̄ezømet. Nginik nqova ndígu, ezoqam monqo gizøqog, Yesu-qa manqat gigeatam neka Mbumbukiam-qa Manqat vø̄e-zømesimam, ta zapaya. Nginik ndego søvakha gigiap lozokhak o teqa tae khøuwiap vizøpøteáv, neka ndigu søvakha gigiap lozokhak-qa khakhatap ndapeáv, tiqa kawa-pap-te o zenda-te. Ndigu nqawá gindu-khandí꞉z, neka Keliso namba vō꞉kawaez. Viav wan taosén go꞉kawaeztam. Nqanek bugukhokhof khøuwá, Mbumbukiam ezoqa løvøte-te gekhandi꞉z. Løvøte ezoqa nøme, nango khandi꞉zateáv, atema viav wan taosen vømø̄-navøem. 20:6 Veve 1:6Ezoqam ndigu, Mbumbukiam ta bugukhokhof khøuwa-te løvøte-te tekhandi꞉z, khanakhanakh mbá giabitigú. Ndigu tegí ekeza ezoqám. Yaq løvøte nøme tøfakhan, ta løvøte ndøgo, tø-menas, ndøgo bazaføgakh mbaín, ti-te. Ndigu Mbumbukiam-gi neka Keliso-gi iziz ezoqam ndǿgoát, neka te namba vó꞉kawaeztāt, atema viav wan taosen vømǿ-navøēm.
Saitan gipitøvem
Yaq viav wan taosen tømø-navøem, Saitan timbøé-mboqoaném, ndego ndimbula-te ndego. 20:8 Ezek 38:2, 9, 15-16Neka ndego ndø̀wáv, bawabawan ate nqægo, manqei-qape-te nqago, vǿtubām. Nqanek bawabawan ndǿgo, Gog neka Magog. Yaq Saitan ndigu ezoqa ate ndi꞉gu, nakhag-qa ndǿmøváb. Ezoqa kopoav-qapé. Andé ndivínd, ndaola-qa ndøgeg-te ndigu. 20:9 2 King 1:10Ndigu manqei-qape ate ndægo gépanqaním, Mbumbukiam-gi ezoqam, ma ndi꞉sokhoeapet, neka taon ndøgo, Mbumbukiam ndembøe-khafuat, vǿkhøogāz. Geté gøinam tøndóvís ndǿgo, ndigu Saitan-gi nakhag ezoqam vǿngiæzō. 10  20:10 Psa 11:6; Veve 19:20; 21:8Yaq ndego nqova soqaqape, ndego getubumat, gøinam kewan-té ginǿ-oginám, ta nandi wagøvap-us-te ndøgo, ma søvakha gigiap lozokhak neka khavozam manqa vevezam ezoqam, go꞉nqagivem. Yaq ndigu nqosøgeap zǿgoát, pavpave nekā lovølova. Miavmiáv.
Mbumbukiam-qa manqa ovøyam kandambaqape
11 Yaq no kawa ezoqam-qa qonam nonqo papaqa kandambaqape nøqeív, neka ndego go꞉qotam, vø̄e-omet. Manqei-qape neka yan, teqa bugug-te, møe mbobøín, vømø̄-navøem. Manqei nøme mbaín, vǿegoāt. 12  20:12 Dan 7:9-10; Met 25:31-46; Kel 17:31; 2 Ko 5:10; Veve 13:8Neka no løvøte ezoqam nøzømét, iz-akhayapak nekā khokho ezoqam. Kawa ezoqam-qá qonam nonqo megemege-té gono-waniapám. Yaq enzol ezoqam, mbuk ndømboqogimém. Mbuk nøme gimboqogimem, khandi mbúk. Yaq Mbumbukiam, løvøte ezoqam, matev, āv gezømbe-geveá, av mbuk-te ndøugu qøupeaupam, av matev gi꞉matønumam. 13  20:13 Lom 2:6; 1 Pita 1:17; Veve 2:23; 22:12Até ndaolá-ya neka até løvøté-a neka até løvøte ezoqam-qá manqeí-a, tigi løvøte ezoqam vø̄nqonqotaz, yaq Mbumbukiam ndigu vøzø̄-gevea, av tiqa matev qazømbe-goam. 14 Yaq løvøte neka løvøte ezoqam-qa manqei, gøinam kewan-té ginø-nqagimém, vømø̄-navøem. Nginik gøinam kewan, løvøté nømé, løvøte ndøgo, tø-menas. 15 Yaq gekha ezoqām ndego, teqa iz khandi mbuk-te peawapøteav ndøgo, ndego gøinam kewan-té ginø-oginám.

20:1 20:1 Veve 9:1

20:2 20:2 Gen 3:1; Veve 12:9

20:4 20:4 Dan 7:9, 22, 27; 1 Ko 6:2; Veve 13:17

20:6 20:6 Veve 1:6

20:8 20:8 Ezek 38:2, 9, 15-16

20:9 20:9 2 King 1:10

20:10 20:10 Psa 11:6; Veve 19:20; 21:8

20:12 20:12 Dan 7:9-10; Met 25:31-46; Kel 17:31; 2 Ko 5:10; Veve 13:8

20:13 20:13 Lom 2:6; 1 Pita 1:17; Veve 2:23; 22:12