25
Yaya etæ manqat, mbasønakheis ten-qa yaq-te
25:1 Veve 19:7; Luk 12:35Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Ta khøuwa-te ndøgo, Mbumbukiam-qa Megeat Matev, ande āv qanégoát nqǽgo:
Mbasønakheis mø̀ndøgoám. Tén ate gi꞉goam. Ezoqam, sævam te-okɨ, qatøzu-qa ndøgoám. Lampá namba me꞉záv. Faev nøme ndigu, matavap loloakh-ús. Geté faev nøme ndigu, matavap loloakh mbaín. Ndigu matavap loloakh mbain mbasønakheis, oil nøme upøgipøteáv, lampa-te qouzam nonqo.* 25:3 Ta khøuwa-te ndøgo, kelesen mbaín. Geté ezoqa oliv oil ndøqouzumám, tiqa lampa-te. Ta oil ndøgo, oliv tae nanga-qá ét. Nandí gini-pesegimám, oil sasa ndøwaɨn. Geté ndigu matavap loloakh-us, oil nøme mø̀ndø-upøgím. Yaq ndego ezoqam, sævam te-okɨ, yakha mø̀ndævá. Yaq ndigu mbasønakheis, venanqei zøvín, vø̄føyam, venanqei sasa ndøsømbiam.
Yaq qamø-umba ndøgo, ezoqa tìndi-akhaém, ‘Ezoqam sævam te-okɨ, ngégeav! Mòzotøndozáv. Zimbøé-qatøzém.’ Yaq ndigu mbasønakheis ten ate gi꞉goam, sùgumusúz, tiqa lampa waev vø̄-khouwe-khouwevam. Yaq ndigu matavap loloakh mbain mbasønakheis, matavap loloakh mbasønakheis gizø-ein, ‘Ni oil zoní-etoám, zoqa nanda. Niqa lampa avønín gékhouvøém.’ Yaq matavap loloakh mbasønakheis gindu-qavøinam, ‘Nakhoa mbaín. Oil nqanek nqanigu, kopømba mbaín, zo vøizǿ-etoām neka ni nikeza nonqo. Geté oil wi ezoqam-té qanøzáv, nøme vømø̄wi.’ 10 Yaq ndigu vø̄zav. Geté gi-ivøvem, ndego ezoqam sævam te-okɨ, tènefakhán. Yaq mbasønakheis faev ndigu, go꞉khakheinam, namba me꞉záv ndego, neka nøkenøkem lou loge-te vømø̄-oz. Yaq mboqog keoge ezoqam, até gindigonem, mboqog vø̄tokøzem. 11  25:11 Luk 13:25-27Yaq vaev até ndigú-a, matavap loloakh mbain mbasønakheis, vø̄fakhaz. Gi-akhaem, ‘Khanánqa. Khanánqa. Mboqog qoní-mboqozó!’ 12  25:12 Met 7:23Geté yaq ndego sævam te-okɨ, gezø-qavøiu, ‘Āv taoká. No nø̀tenøtenák zo.’ ”
13  25:13 Met 24:42Yaq Yesu nqanek yaya etæ manqat qamømbøe-navøem, gezø-ein, “Yaq nakémbá. Gò꞉feazoát. Zapa ndǿgo, zo khøuwa neka khøuwa iz zø̀tezøtezák, Ezoqam-ge Yo te꞉fakhan.”
Yaya etæ manqat, sasae ezoqam-qa yaq-te, kawa ezoqam moni gezø-etoam, ti꞉sasaetat
(Luk 19:11-27)
14 Yaq Yesu yaya etæ manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Mbumbukiam-qa Megeat Matev, ande āv qanégoát nqǽgo:
Ezoqam mø̀ndøgoám. Manqei nøme-te okho-qa ndøgoám. Yaq ndego ekeza gigiap, sasae ezoqam-qá zenda-té genø-awám, timbøe-qeivat. 15  25:15 Lom 12:6Sasae ezoqa nøme, moni pus fáev gembo-etoam. Nøme ndego, menás. Neka nøme ndego, kopó. Moni ndego gezø-etoumat, ndǿgo tø-einín, tiqa matev eqeieqei neka zøtezat, ande āv khazømbēgo. Yaq ndego até gendego, vø̄wav. 16 Yaq ndego ezoqam, moni pus faev ge-upøzo, gème-sasáe, moni pus faev nøme vø̄qas. 17 Yaq até ndegó-a, moni pus menas ge-upøzo, nøme menas vø̄qas. 18 Geté ndego ezoqa nøme, moni pus kopo gendapaz, manqei mba ndø-óz, tege kawa ezoqam-gi moni vø̄khonab.
19 Yaq møi-mbá sege-awám, tige kawa ezoqam nqawa tēāndō-qāvān. Yaq gezøbevap, ‘Nginik nogi moni, áv khazømbøé-matønumam?’
20 Yaq ndego sasae ezoqam, moni pus faev ge-upøzo, faev nømé namba sùgumu-upøzotavún, neka moni ate gi꞉goam, kawa ezoqam vømbō-etoam, gembo-ein, ‘Káwa ezoqam. Qotézømēt. Moni pus faev ndigu, noqa zenda-te qoqo-ab, no moni pus faev nøme nøteqás. Moni ate ndi꞉gu, ngínik.’
21  25:21 Met 24:45-47; Luk 16:10Yaq ndego kawa ezoqam gendo-ein, ‘Mbomambaqapé. No khanakhanákh. Qo sasae ezoqam qanimáv. Gigiap-qase ndøgo, qoqa zenda-te qæve, qo eqeieqei qombo-kewagám. No gigiap nøme mba nøtaqambó-etoám, toqombo-kewagat. Vø̀ndo-óq. Khanakhanakh zígoném, no namba.’
22 Yaq até kopó, ndegó-a, sasae ezoqam, moni pus menas ge-upøzo. Kawa ezoqam-te gewav, āv gembøe-eín nqǽgo, ‘Káwa ezoqam. Qotézømēt. Moni pus menas ndigu, noqa zenda-te qoqo-ab, no moni pus menas nøme nøteqás. Moni ate ndi꞉gu, ngínik.’
23 Yaq ndego kawa ezoqam gembo-ein, ‘Mbomambaqapé. No khanakhanákh. Qo sasae ezoqam qanimáv. Gigiap-qase ndøgo, qoqa zenda-te qæve, qo eqeieqei qombo-kewagám. No gigiap nøme mba nøtaqambó-etoám, toqombo-kewagat. Vø̀ndo-óq. Khanakhanakh zígoném, no namba.’
24 Yaq até ndegó-a, ndego moni pus kopo gendapaz, vøndō-on. Yaq ndego kawa ezoqam āv gembøe-eín nqǽgo, ‘Káwa ezoqam. No mø̀tenøtén, qo matev føgakh-qape ezoqám. Qo gigiap sòqo-peaɨ́n. Geté khae sasae kandakanda, ezoqá nøme qagoatún. Qo toqopewát ndǿgo, qo qakezan ogekhæmav ndoqogo. 25 Yaq nakémbá. No møe nogoám. Yaq no qogi moni nòkhonáb. Manqei-té qæmø-otáz. Yaq ndakin qogi moni ngínik.’
26 Yaq ndego kawa ezoqam gendo-ein, ‘Qo sasae ezoqam soqaín neka wau-qapé. Qo ndoqo-matavap, no ezoqa matev føgakh-qape, no avøe gigiap qæpe꞉tatun, no nøkeza ogekhæmav ndøgo, 27 yaq qo moni, ambá moni nqeisam nonqo-té qomø-utazɨ́n. Yaq no ndakin qatøndo-qavan, ndigu moni elavøqase, bèkhouwezɨ́n, tæ-upøzoɨn.’
28 Yaq ndego kawa ezoqam ge-ein, ‘Moni pus kopo, vø̀e-viomém. Yaq ndégo tozombó-etøomém, ndego moni pus ten ndimbogo. 29  25:29 Met 13:12; Mak 4:25; Luk 8:18Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndego, gigiap ndømbogo neka eqeieqei vømbó-kewagāt, no nøme mba nømbøé-etoám. Geté ndego, gigiap eqeieqei keogeav tøgoat, até ndøgó-a, gigiap-qase ndømbogo, nøtéviwám. 30  25:30 Met 8:12; Luk 13:28Ngenek wau ezoqam, bavokhó qazonǿ-oginám. Bøivun-té. Yaq té-eivumát ndǿgo, neka khaya vǿvivisumāt.’ ”
Manqa ovøyam kandambaqape tøfakhan
31  25:31 Met 16:27; 19:28Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Ezoqam-ge Yo tegeav, ndego kawa ezoqam ndǿgeáv. Bazaføgakh-ús neka waev-ús. Ndego ekeza enzol ezoqam ate ti꞉goat namba mé꞉geáv. Yaq ekeza kawa qonam nonqo qanimav-qape-té gonóqotáv. 32  25:32 Ezek 34:17; Veve 20:11-13Yaq bawabawan ate ndi꞉gu, teqá megemege-té ginǿmøváb. Yaq ndego ezoqa ewaqape, géqatøzó. Āv gené-qatøzó, av sip keoge ezoqam gi꞉goatun, sip mba vinī, neka naningus mba vini. 33 Ezoqa eqeieqei, ekeza nakeamo zenda-té genǿ-áb, neka ezoqa soqøsoqa, ekeza yogea zenda-te vǿ-āb.
34 Yaq ndego kawa ezoqam, ndigu ekeza nakeamo zenda-te tiwanat, āv gezømbé-eín nqǽgo, ‘Vø̀ndozáv, zo ezoqam. Noge Tat, zo mø̀ndø-khakheinøvém. Mbumbukiam-qa Megeat Matev, ndego ibugukhokhof zo gezønøza, manqei-qape ande ge꞉khakheinam, zoqá. 35  25:35 Isa 58:7Zapa ndǿgo, no ifi qanø-vinumam, zo lou zonø-etøumám. Neka ibøkha naq qanø-papumam, zo ibøkha zonø-etøumám. Neka no manqei vini-ak qægoam, zo khoev zonø-manqatám. 36 Neka no ndabua mbain qægoam, zo ndabua zonø-etøumám. Neka no enqoni qanøgoam, zo zònø-kewagám. Neka no ndimbula-te qægoam, zo okha zonøndo-okhoám.’
37 Yaq ndigu ezoqa eqeieqei timbo-qavøinam, ‘Evézøza. Gê, ni gekha khøuwa-tē qatí-qamekham, qo ifi qaqa-vinumam, yaq lou vøitaqā-etøumam, neka ibøkha naq vøqā-papumam, yaq ibøkha vøitaqā-etøumam? 38 Neka ni gekha khøuwa-tē qatí-qamekham, qo manqei vini-ak qoqogoam, yaq ni khoev vøitaqā-manqatam, neka qo ndabua mbain qoqogoam, yaq ni ndabua vøitaqā-etøumam? 39 Neka ni gekha khøuwa-tē qatí-qamekham, qo enqoni qaqagoam, o ndimbula-te qoqogoam, yaq ni okha vøitaqandō-okhoam?’
40  25:40 Prov 19:17; Met 10:42; Mak 9:41Yaq ndego kawa ezoqam tezø-ein, ‘No unimanqatín nqazø-manqate. Gekha matēv ndøgo, zo ndigu qazozø-matønumam, ndigu no ndinøpaev, oskiá ndǿgo, ndigu iz mbain ndigu, yaq ndøgo zo no-té qazonø-matønumám.’
41  25:41 Met 7:23Geté yaq ndego kawa ezoqam, manqat ndígu tezǿ-eín, ndigu ekeza yogea zenda-te tiwanat. Āv gezømbé-eín nqǽgo, ‘Mòzozáv. Zo mòzo-soqoéz. Gøinam-té qazonǿzáv, ndøgo miavmiav ndøwageap, ndøgo Mbumbukiam nqova soqaqape neka tegi enzol ezoqam nonqo gekhakheinam. 42 Zapa ndǿgo, no ifi qanø-vinumam, zo no lou etoumáv. Neka no ibøkha naq qanø-papumam, zo no ibøkha etoumáv. 43 Neka no manqei vini-ak qægoam, zo no khoev manqatemáv. Neka no ndabua mbain qægoam, zo no ndabua etoumáv. Neka no enqoni qanøgoam neka ndimbula-te qægoam, zo no-te okha okhomáv.’
44 Yaq ndigu timbo-qavøinam, ‘Evézøza. Ni qo gekha khøuwa-tē qatí-qamekham, qo ifi qaqa-vinumam, o ibøkha naq qaqa-papumam, o qo manqei vini-ak qoqogoam, o ndabua mbain qoqogoam, o enqoni qaqagoam, o ndimbula-te qoqogoam, yaq ni qo tøkemâv?’
45 Yaq ndego kawa ezoqam tezø-ein, ‘No unimanqatín nqazø-manqate. Gekha matēv ndøgo, zo qazømbo-qasi꞉vupam, ezoqa vozozømbé-goāt, ndigu no ndinøpaev, oskiá ndǿgo, ndigu iz mbain ndigu, zo no zømbo-qasi꞉vupám.’
46  25:46 Dan 12:2; Zion 5:29Nginik ezoqam, yaq-fia nqosøgeap miavmiav-us-qape ndǿndapém. Geté ezoqa eqeieqei ndigu, khandi miavmiav mǿndapém.”

25:1 25:1 Veve 19:7; Luk 12:35

*25:3 25:3 Ta khøuwa-te ndøgo, kelesen mbaín. Geté ezoqa oliv oil ndøqouzumám, tiqa lampa-te. Ta oil ndøgo, oliv tae nanga-qá ét. Nandí gini-pesegimám, oil sasa ndøwaɨn.

25:11 25:11 Luk 13:25-27

25:12 25:12 Met 7:23

25:13 25:13 Met 24:42

25:15 25:15 Lom 12:6

25:21 25:21 Met 24:45-47; Luk 16:10

25:29 25:29 Met 13:12; Mak 4:25; Luk 8:18

25:30 25:30 Met 8:12; Luk 13:28

25:31 25:31 Met 16:27; 19:28

25:32 25:32 Ezek 34:17; Veve 20:11-13

25:35 25:35 Isa 58:7

25:40 25:40 Prov 19:17; Met 10:42; Mak 9:41

25:41 25:41 Met 7:23

25:46 25:46 Dan 12:2; Zion 5:29