13
Gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam-te qambuniav tegoat, ndego gemǿ-navøém
Ta khøuwa-te ndøgo, ezoqa nøme Yesu namba gi꞉goam, emanqat āv gimbøe-vototém nqǽgo: Gelili ezoqa nøme, Mbumbukiam-te søvakha gigiap ndøløvusumát. Yaq ate av-té, etoam matev gi꞉goat, Pailøt-gi nakhag ezoqam, gèzitág. Yaq av nqægo, tiqa kouk, søvakha gigiap-té qanø-o꞉á, ndigu Mbumbukiam-te etoam nonqo lou-qase-te go꞉-aomem, neka tiqa kouk namba vømø̄-tøkua. 13:2 Zion 9:2Yesu nqanek emanqat ge-ewag, yaq āv gezømbe-eín nqǽgo, “Ge zô ndozo-matavap, ndigu ezoqam, nqanek matev qazøfakhan, tiqa manqa-zapazapa kandambâ, áv táoka, ndigu Gelili ezoqa nøme-qa manqa-zapazapa? Yaq nakêmbà, nqanek matev qazøfakhan ti-te? Mbaín! Geté no nqazǿ-manqate: Zo Mbumbukiam-te qambuzaneav tøgoat, yaq até zó-a, zo ate ndøzøte꞉go, āv tøzømé-nasiním. Neka ge zô ndozo-matavap, ndigu ezoqa 18 gipakhaez, Siloam kewan-qasi avønin-te ndøgo, khoev eqawat-qape qandonqoe, tiqa manqa-zapazapa kandambâ, áv táoka, ndigu ezoqa nøme-qa manqa-zapazapa, Zelusalem taon-te ndiyage? Mbaín! Geté no nqazǿ-manqate: Zo Mbumbukiam-te qambuzaneav tøgoat, yaq até zó-a, zo ate ndøzøte꞉go, āv tøzømé-nasiním.”
Yaya etæ manqat, fig tae vi꞉mav qagoam
Yaq Yesu yaya zø-etá, gezø-ein, “Ezoqa mø̀ndøgoám, ekeza waen khae-te, fig tae vømbōyam. Yaq tae nanga-qa gemøkewag, vi꞉pøteáv. 13:7 Luk 3:9Yaq ndego tege sasae ezoqam, khae gembøe-kewagam, āv gembøe-eín nqǽgo, ‘Nqáe! No nqanek tae-te, nanga viam-qa nømbøe-kewagám. Viav misiká. Geté vi꞉máv. Ság! Qókhavoé. Manqei mo꞉khazú.’
13:8 2 Pita 3:9, 15Geté yaq ndego sasae ezoqam gendo-qavøiu, ‘Khanánqa. Tae nqanek até betøkhæyá. Viav kopo nøme bètøkho-ngeatám. Tae zapa-te nqanek, manqei mumat bàtøkho-nqagím. Yaq pakhakh notóqouzám. Éisa, viáv nøme qanéviám. Geté mbain tøgoat, kopømbá. Soqó-khavoé.’ ”
Yesu Sabat khøuwa-te, sævam zita køfi꞉v gukhakheinøvem
10 Sabat khøuwa nøme, Yesu Zu ezoqam-qa guliguli khoev nøme-te, Mbumbukiam-qa Manqat ge꞉zømesimat, 11 yaq nqáe! Sævam kopo mø̀ndøgoám. Ndugu nqova soqa mbøigoám, ndego enqoni vømbō-etoam. Viav kandambá gumbøigoam. Viav ate qægoam 18́. Yaq ndugu zita køfí꞉v. Kopømba mbaín, ndaføyamba vǿe-itān. 12 Yesu ndugu sævam gu-omet, yaq sègembo-akhá, vøndōwav, yaq gumbo-ein, “Ngólam, qo mòqo-eqeieqei-éq. Qoqa enqoni nandav, mø̀ndøqa-navøém.” 13 Yaq ndego zenda mbøevé. Yaq nqova mbaín, ndugu sège-eqeieqei-év, ndaføyamba vø̄-itan, Mbumbukiam-qa iz sasa ndø-eqa.
14  13:14 Exo 20:9-10; Deut 5:13-14Geté ndego Zu ezoqam-qa guliguli khoev megeat ezoqam, khanakhanakh mbaín, Yesu ngunuk sævam, Sabat khøuwa-te guikhakheinøvem. Yaq ndego ezoqa āv gezømbe-eín nqǽgo, “Sasae khøuwa ate ndi꞉gu, síks. Ta khøuwa-te ndǿgo tøzøtøndé-okhoát, eqeieqeizat-qa tozogoat. Ambá ndøgo, Sabat khøuwa-te.”
15  13:15 Luk 14:5Yaq Evezøza gembo-qavøiu, “Zo khavozam ezoqám. Até zó-a, zo sasae sòzogoatún, Sabat khøuwa-te. O gê, zo Sabat khøuwa-te, kao o donki nqovotumâv, neka ibøkha-te ituimâv. Āv taoká. Zo mòzogoatún. 16 Até ngunuk sævám-a, Eibleem-gú ziú. Geté Saitan viav kopoav-qapé gumøvøitam. Ate qægoam 18́. Yaq ge zô ndozo-matavap? Ngunuk kopømba mbaîn, Sabat khøuwa-te tu-eqeieqei-ev. Āv taoká. Kopømbaqapé!”
17 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq tegi qaqa ezoqam ate gi꞉goam, mivi ndøndapém. Geté ndigu ezoqa nøme, khanakhanákh, Yesu matev kandakanda ate qægoam, gematønumam.
Masted tae nanga-qa yaya etæ manqat
(Met 13:31-32; Mak 4:30-32)
18 Yaq Yesu gezø-ein, “Gê, Mbumbukiam-qa Megeat Matev ande gekhâm? Gekhā nøtékhamās? 19 Masted tae nanga nøtékhamás. Ndigu khapikhapímbá. Geté ezoqa, nanga kopo khae-te tezøgeakh, yaq ndigu gèkhouwezɨ́n, vømø̄-tae-ɨn, neka pipisi tang-te sasa mo꞉viviamɨn.”
Flawa poponøvem nonqo-qa yaya etæ manqat
(Met 13:33)
20 Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Gê, Mbumbukiam-qa Megeat Matev gekhā nøtékhamās? 21 Flawa poponøvem nonqo nøtékhamás. Sakheis khasøkhasis ndø-upøgimatún, khapémbá, flawa-te vø̄u-pomogimimin. Flawa poponøvem nonqo, khapelavøqase ambá qanegó, neka flawa kandambā. Geté flawa ate ndi꞉gu, sègemø-popoezɨ́n.”
Yaya etæ manqat, mboqog khapelavøqasi-qa yaq-te
(Met 7:13-14, 21-23)
22 Yesu nakhoa gegeveat, Zelusalem taon-te gemat, ta taon neka vemivemiav-te ndøgo, nakhoa-te qo꞉goat, Mbumbukiam-qá manqat me꞉zømesimát. 23 Yaq ezoqa nøme, Yesu āv gembøebeváp nqǽgo, “Evézøza. Gê, ezoqa khapîmbà, tikhandī꞉z?”
Yaq Yesu ndigu gezø-qavøiu, 24 “Bazaføgakh ndø-asáz. Mboqog khapelavøqasi-té qazomǿ-óz. No nqazǿ-manqate. Ezoqa kopoáv, onim-qa tigoat. Geté kopømba mbaín. 25  13:25 Met 25:10-12Khoev eve mboqog to꞉tokaz, yaq zo bavokhó sozotówán, vozó-khanæmēm. Yaq zombó-viømém, ‘Evézøza. Mboqog qoní-mboqozó!’ Geté yaq ndego tendo-qavøiu, ‘No zo nø̀tenøtenák. Zo gekha manqei-âk?’ 26 Yaq zo tozombo-qavøinam, ‘Ni lou zilogám neka ibøkha zi-izumám, qo namba, neka qo niqa vemiav-te, mòqoti-nømendimám.’ 27  13:27 Psa 6:8Geté ndego nangó genøzǿ-qavøiú, tezø-ein, ‘No zo nø̀tenøtenák. Zo khazonǿ-goam? Mòzozáv, zo manqa-zapazapa-us ezoqam ate ndøzøte꞉go.’
28  13:28 Met 8:11-12Zo zó-eivumát, neka khaya vozó-vivisumāt, Eibleem neka Aezek neka Zekop neka Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam ate ndi꞉gu tozo-zømet, Mbumbukiam-qa Megeat Matev mokho-te tigoat, getē zo bavokhō ginø̄-nqagevēm. 29  13:29 Psa 107:3Ezoqa khøuwa fakhanam neka khøuwa sininim neka sanqa-sanqa-té gindúzáv. Yaq ndigu Mbumbukiam-qa Megeat Matev mokho-te, lou loge kandambaqape-té genǿqonáv. 30  13:30 Met 19:30Nqáe! Ezoqa nøme, ndakin ndindopaev, ndigu gó꞉megetát. Neka nøme ndigu, nduo-megetap, ndigu gendópavát.”
Yesu Zelusalem-ak-qa mbøni qambova
(Met 23:37-39)
31 Ta khøuwa-te ndøgo, Felisi ezoqam ndozáv, Yesu vømømbō-einim, “Nqanek manqei mòqo-iváv. Viní qonǿqáv. Zapa ndǿgo, Elod qo løvøqa-qa qagó.”
32 Geté Yesu gezø-ein, “Ngenek khavozam ezoqam, Elod, āv qazømømbøé-einím nqǽgo, ‘Nqáe! No nqægo neka qasun, nqova soqøsoqa sǽngiasumít, ezoqam-qa mokho-te ndu꞉gut, neka ezoqa vǿe-khakheinøvemēt. Yaq khøuwa timønø-misika-ez, no sasae nutumúkhóu. 33 No nakhoa até banø-geveét. Sǽmá, nqægo neka qasun neka qapunum, atema Zelusalem taon-te vøemǿ-fakhān. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam, kopømba mbaín, manqei vini-te tilaem. Zelusalem taon-te mbá giabemø-laém.’* 13:33 Yesu Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam ge꞉-ein, ekezan me꞉-eín.
34 Zelusalem, Zelusalem, qo Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam pakhapakha ndoqozø-khaneam, neka nandí ndōqōtē-zītø̄gē, ndigu Mbumbukiam qo-te ndendo-khofosam, no khøuwa kopoáv, qogi ezoqam baqa amba nøzømbe-eqatám, kopømba ande av kokolok evo nduigu, nakheis gukhatobɨn, ekeza taf mokho-te vø̄-ozɨn. Geté qo gèqambo-qasi꞉vám. 35  13:35 Psa 118:26Nqáe! Zoqa khoev nqanek, ezoqam mbaín, segégoát. No nqazǿ-manqate: Zo no nango naqanøká zónømendamák. Geté ta khøuwa-te ndǿgo, sa tøzøté-nømendám, zo tozo-einim, av nqægo, ‘Mbumbukiam ngenek ezoqam bèkhakheinøvém, Evezøza-qa iz-te ngegeav!’ ”

13:2 13:2 Zion 9:2

13:7 13:7 Luk 3:9

13:8 13:8 2 Pita 3:9, 15

13:14 13:14 Exo 20:9-10; Deut 5:13-14

13:15 13:15 Luk 14:5

13:25 13:25 Met 25:10-12

13:27 13:27 Psa 6:8

13:28 13:28 Met 8:11-12

13:29 13:29 Psa 107:3

13:30 13:30 Met 19:30

*13:33 13:33 Yesu Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam ge꞉-ein, ekezan me꞉-eín.

13:35 13:35 Psa 118:26