3
Keliso nqawa tendoqavan
Nøfuap mbomømboma! No ndakin zo-te pepa qatøndo-peaumam, gènø-menás. Nqanek pepa menas mokho-te, no zo manqa matev eim-qa nøzøgoám. Zoqa matavap, ndaføyamba-qape zǿgoát, 3:2 Zud 17neka zo Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam-qa manqat bezømbē-vesezu, av bugukhokhof gi꞉manqatam, neka guguna manqat ndøgo, nigi Evezøza neka Khandi Etoam Ezoqam, tegi u-anim mokho-te, gizø-etoam.
3:3 1 Tim 4:1; Zud 18Bugukhokhof nqánek: Zo vø̀ezøtéz. Vaev khøuwa-te, ezoqa nøme ndø̀fakház. Ndigu ekeza poev matev soqøsoqa mba mbópavát. Neka zo otøota mé꞉zæbát. 3:4 Met 24:48Ndigu āv giní-manqatát nqǽgo, “Gê, ndego manqa mbusa geve, nqawa tendoqavan, gekham-tê gego? Nigi atanakha-za, gimbøe-kewagam, mø̀ndømu-pakhaéz. Geté matev ate nqægo, manqei-qape-te nqago, sège-okhó. Yaq manqei-qape ande vø̄engaz-a, yaq ndakin, matev-qase enendateáv.” 3:5 Gen 1:6-9Mbumbukiam manqei-qape neka yan, nupøkhan mba, ekeza manqat ge꞉khakheinam, ndigu gèqavotám. Neka ndigu unimanqatinteáv, av nqægo, manqei-qape ibøkha-tē qando-fakhān; Mbumbukiam ibøkhā gene-khakheinām, 3:6 Gen 7:11; 2 Pita 2:5yaq atē ibøkhā gene-ngiū, khøuwat-qape qafakhan. Mbumbukiam yan neka manqei-qape, ndakin até ta manqat kopó genegeawát. Āv tené-geatát, atema manqa ovøyam khøuwa kandambaqape-te, gøinam vǿengiū, neka ndigu vǿngiæzō, ndigu ndisanqawe.
3:8 Psa 90:4Nøfuap mbomømboma! Zo nqanek manqat bezømbo-nàvøe᷄m: Evezøza-qa bøi-te, khøuwa kopo andé viav wan taosen me꞉gó, neka viav wan taosen, andé khøuwa kopo me꞉gó. 3:9 Hab 2:3; 1 Tim 2:4Evezøza ambá av nqǣgo, yakha mbovaēv, ekeza manqa mbusa-qa yaq-te, nqawa tendoqavan, av ezoqa nøme ndi꞉matavap. Geté ndego zo me꞉gó. Ndego poeveáv, ezoqa kopo tesoqoev. Geté ezoqa ewaqape, te-té giabenø-qambúz.
Mbumbukiam yan ndakinak neka manqei-qape ndakinak tekhakheinam
10  3:10 Luk 12:39; 1 Tes 5:2; Met 24:29, 35Geté Evezøza-qa Khøuwa, nakhamas-té qanǿgeáv. Andé aqonam ezoqám. Yaq yan sogó-navøém. Ndand tatas-qape-ús. Yaq gigiap vinivinimba, khaiya ova nqo꞉go, gøinám qané-lonqotám. Yaq manqei-qape neka gigiap ate nqægo, manqei-qape-te nqago, vǿnavøēm. 11 Zo qazøte-zøtez, Mbumbukiam gigiap ate nqægo, av nqægo tengiu, yaq ge zô ndozo-matavap, zo ndakin ande áv khazøté-yagāt? Zoqa yageap, ndaføyambá neka mbomambá sa begó, av Mbumbukiam ndømbøe-poev, 12 zo nqanek Mbumbukiam-qa khøuwa ndøzømbøe-keoge. Av tøzøte-yagat, yaq ta khøuwa kopømbá, nakhamas-té qanǿfakhán, ta khøuwa ndøgo, yan tølonqotam, vǿnavøēm, neka gigiap ate ndægo, yan-te nqo꞉go, kopømba ande av ndavand ndi꞉gu, vǿ-menegīm. 13  3:13 Isa 65:17; 66:22; Veve 21:1, 27Geté ni yan ndakinak neka manqei-qape ndakinak zimbøe-keogé, av Mbumbukiam manqa mbusa ge꞉ve. Ta manqei-te ndøgo, matev eqeieqei mba ndǿgoát.
Ni Keliso nqazimbøe-keoge, matev eqeieqei bizigú
14 Nøfuap mbomømboma! Yaq nakémbá, zo nqanek matev ndøzømbøe-keoge, tøfakhanam, zo bazaføgakh ndø-asáz: Zo ndaføyambá segegó neka manqa-zapa-yáv segeyagé neka Mbumbukiam namba, sambi bezøgó. 15  3:15 Lom 2:4Zøté-matøvemēm! Nigi Evezøza khøuwa ndeføløsumit, ndego tenegó ndǿgo: Ezoqa khandi mé꞉ndapém. Nigi Klisten nøfu mbomambaqape, Pol, ndego Mbumbukiam matavap loloakh gembo-etoam, taqa yaq-te, āv tezømbe-peawám. 16 Teqa pepa-te ate ndægo, Pol taqa yaq-te ge꞉peaumam, ndego manqat kopo me꞉peawám. Manqat nøme, ta pepa-te ndøgo, andé føgakhín. Yaq ezoqa nøme, ndigu Klisten matev-qa yaq-te mokho ndapeav ndigu neka tiqa unimanqatin matev føgakh mbain ndøgo, ndigu teqa manqat nøme, mokho soqaín segembo-qambuanemɨ́n. Ndigu até Mbumbukiam-qa Manqat nøme-té-a, matev āv tinigoatún. Ndigu gésoqoéz, ta zapaya.
17  3:17 Mak 13:33; 1 Ko 10:12Geté zo, nøfuap mbomømboma, zo ndakin é-møzøtezøtéz. Yaq nakémbá, zo gò꞉feazoát. Soqaín ndøgo, ndigu ezoqam, ndigu Mbumbukiam-qa guguna manqat paeveav ndigu, zo soqain-te ti-itub, yaq zo ndakin bazaføgakh ndozo-waniap, vozó-o꞉āz. 18 Yesu Keliso, nigi Evezøza neka Khandi Etoam Ezoqam, ndego kuku kandambá, zo-te. Yaq zo teqa kuku matev mokho-te neka zoqa zøtezat-te, teqa yaq-te, sà tøne-fisumít.
Teqa iz bèto-eqawát, ndakin nekā miavmiav.
Amén. Nqanek manqat unimanqatín!

3:2 3:2 Zud 17

3:3 3:3 1 Tim 4:1; Zud 18

3:4 3:4 Met 24:48

3:5 3:5 Gen 1:6-9

3:6 3:6 Gen 7:11; 2 Pita 2:5

3:8 3:8 Psa 90:4

3:9 3:9 Hab 2:3; 1 Tim 2:4

3:10 3:10 Luk 12:39; 1 Tes 5:2; Met 24:29, 35

3:13 3:13 Isa 65:17; 66:22; Veve 21:1, 27

3:15 3:15 Lom 2:4

3:17 3:17 Mak 13:33; 1 Ko 10:12