5
Yesu gendóqaván. Ni é-bizi-khakheinám
Nǿfuap! Ni zo taqa yaq-te manqat peaweav tøgoat, gekha khøuwa neka gekha viav Yesu tendoqavan, ndøgo kopømbá. 5:2 Met 24:42-43; 2 Pita 3:10; Veve 3:3Zapa ndǿgo, zo mø̀zøte-zøtéz, Evezøza-qa Khøuwa, ndego tendoqavan, andé aqonam ezoqam me mé꞉geáv, lova khoev teqa-nqawa. Nakhamas-té. 5:3 Met 24:39; Luk 21:34-35Ezoqa géqaqavét. Neka āv giní-manqatát nqǽgo, “Ni sambi matev-té qaziyagé. Fofogeap mbaín.” Geté ndigu nqova zǿndáf. Ezoqa ngiæzoat matev, ande sævam-qa nqosøgeap, gui-ovaɨn, nakhamas-té qanøzǿ-fakhán. Yaq ezoqa kopømba mbaín tikhokhoz.
Geté zo, nøfuap, zo ambá av nqǣgo, bøivun-tē qazoyagē. Yaq nakémbá, ta khøuwa kopømba mbaín, zo ande aqonam ezoqam me, nqova tøzøndaf. 5:5 Lom 13:12Zo ate ndøzøte꞉go, zo waev neka paveat-gí ezoqám. Ni ambá av nqǣgo, lova neka bøivun-gī ezoqām. Yaq nakémbá, ni bizi-sømbiàpe᷄t, kopømba ande av ezoqa nøme ndi꞉gu. Geté ni oskia bìzio-feanoát neka niqa kha eqeieqei bizinøzøgím. Ezoqa ndigu, ndisømbiam, ndigu lovølova ndøsømbi꞉matún. Neka ezoqa ndigu, ibøkha soqa ndi-izam, ndigu lovølova ndø-izumatún. 5:8 Isa 59:17; Ef 6:14, 17Geté ni paveat-gí ezoqám. Yaq nakémbá, ni nikeza kha, eqeieqei bizinøzøgím. Ni unimanqatin matev neka kuku matev binigú. Matev av nqægo, andé sanqava khakhazam nonqó, savim-te taqambo-tøkeat. Neka niqa vintønat matev Yesu-te, av nqægo, ndego ni gēkhandī꞉n, ni andé nakhag ezoqam-qá wawaq me bizi꞉-uzáp. Ni Mbumbukiam, ambá av nqǣgo, ndø̄go tene-vevendām, ni qaqa nígū, neka vǿngiænō. Geté ndego ni ndǿgo tene-vevendám: Ni Yesu Keliso mokho-te gékhandí꞉n, ndego nigi Evezøza. 10  5:10 Lom 14:8-9; 1 Tes 4:14Yesu ta zapaya nqánek genenaním: Ni té namba bizi꞉yagé, oskiá ndøgo, ni e-ma tizio-pakhaen o tiziyagat, ndego tendoqavan. 11 Yaq nakémbá, zo yaqyaq-a, zita ndøtøpøzú neka unimanqatin-te vø̄tøkeam. Ate av-té, ndakin ndøzøte꞉go.
Pol-qa vaev guguna manqat
12 Nǿfuap! Ni āv qazimbi-viám nqǽgo: Zo megetapak ezoqam, gèzøvizáp, ndigu zoqa Klisten bawan mokho-te, sasae bazaføgakh-us nandigu, ndigu zo nandizømbo-megetap neka nandi-guguza, Evezøza mokho-te. 13 Zo ndigu møe-mbá sozozǿ-vizupát neka kuku kandambá sozozǿ-goát, tiqa sasae zapaya. Neka zo yaqyaq-a, sambi bèzøgó.
14  5:14 2 Tes 3:6, 11Nǿfuap! Ni manqat nøme āv qazimbí-løvuá nqǽgo: Ezoqam ndigu, ndiwauwi꞉zat, gèguguzá. Neka ndigu, kha føgakhateav ndigu, neka ndigu, tiqa unimanqatin-te føgakh mbain ndigu, gèzøtøkeé. Neka aiyaiyav matev ndøgó, ezoqa ewaqape-te. 15  5:15 Lom 12:17; 1 Pita 3:9Gèqeiví, av nqægo: Ezoqa manqa-zapa tego zo-te, zo ndego ta manqa-zapa ndøgo, mbøe-qavø̀ina᷄m. Geté zo yaqyaq-a, matev mbomømboma oskia ndømatanám, neka até ezoqa ewaqape-té-a, matev mbomømboma vozó-matønumāt.
16  5:16 Filip 4:4Zo khanakhanakh-us oskia ndøgó. 17 Neka oskia ndøguligulím. 18  5:18 Ef 5:20Neka gekha matēv ndøgo, tøzø-fakhanumat, zo Mbumbukiam ike manqat mbomanqaté. Matev av nqægo, Mbumbukiam-qá poév, zo-te, zo Keliso Yesu mokho-te ndozotu꞉-yage.
19  5:19 Ef 4:30Zo Nqova Mbomambaqape, nakhoa mbøe-khakhàza᷄m, ndego zo mokho-te nandu꞉-sasaeat. 20 Nqova Mbomambaqape, ezoqa nøme-te manqat tevevezam, yaq ndego ezoqam zo te꞉zømas, ta manqat ndøgo, ndøsanqàwe᷄m. 21  5:21-22 1 Zion 4:1Geté zo manqat ate ndægo vø̀geveaném neka vø̄qeivim, nqanek manqat Mbumbukiam-tē qapøtendē-wav-a. Yaq manqat ndøgo, unimanqatin tøgoat, zo vø̀ndapém. 22 Geté matev soqain ate ndægo, zo zósanqawém.
23  5:23 2 Tes 3:3No āv qate-guligulím nqǽgo: Mbumbukiam, ndego ni sambi matev ndini-etoam, zo tèabete-khakheinøvém, teqa bøi-te vøzøté-ndaføyamba-ēz. Neka ndego zoge nqova neka zoqa matavap neka zoqa kha, eqeieqei tèabete-khatiwí. Yaq zo manqa-zapazapa mbaín, sozógoát, nigi Evezøza Yesu Keliso tendoqavan. 24 Mbumbukiam, ndego zo gezøndo-akha, ndego unimanqatín. Ndego ndø̀matanám.
25  5:25 Kol 4:3; 2 Tes 3:1Nǿfuap! Zo até ní-a, gìnindu-guligulím.
26 Zo tozo-møvabat, zenda kaka vø̀-itiamát, Klisten zøfuap ate ndi꞉gu namba, neka vø̄ngenøndamat, ate av-té, Mbumbukiam-qa bøi-te eqeieqei ndægo.
27 No Evezøza-qa iz-te, nqazǿ-pouwe: Zo nqanek pepa, Klisten ezoqa ewaqape-té qazonǿ-geveømém.
28 Nigi Evezøza Yesu Keliso-qa kuku matev, ndø̀goát, zo-te.

5:2 5:2 Met 24:42-43; 2 Pita 3:10; Veve 3:3

5:3 5:3 Met 24:39; Luk 21:34-35

5:5 5:5 Lom 13:12

5:8 5:8 Isa 59:17; Ef 6:14, 17

5:10 5:10 Lom 14:8-9; 1 Tes 4:14

5:14 5:14 2 Tes 3:6, 11

5:15 5:15 Lom 12:17; 1 Pita 3:9

5:16 5:16 Filip 4:4

5:18 5:18 Ef 5:20

5:19 5:19 Ef 4:30

5:21 5:21-22 1 Zion 4:1

5:23 5:23 2 Tes 3:3

5:25 5:25 Kol 4:3; 2 Tes 3:1