3
Pol Klisten ezoqam gezøviam, tiqa yaq-te tiguligulimat
Nǿfuap! Manqat nøme nqánek: Zo niqa yaq-te, āv qane-guligulím: Evezøza-qa nømendim matev, nakhamas-té qabenø-vøndá. Neka ezoqa bèndapém. Vizap-ús. Ate av-té, zo qazøte-ndapem. Neka nøme āv qane-guligulím: Mbumbukiam ni ezoqa soqøsoqa-te, tèabinimbi-khakhazám, ndigu ni ngiænoat-qa ndigu. Zapa ndǿgo, ezoqa nøme, ndigu unimanqatinteáv, Mbumbukiam-qa Manqat. Geté ndego Evezøza, unimanqatín. Ndego zo bazaføgakh zǿ-etoám neka nqova soqaqape-te gezømbó-khakhazumát. 3:4 2 Ko 7:16; Gal 5:10Ni Evezøza-te āv qati-vintønat nqǽgo: Manqat ndøgo, ni zo nqazimbi-løvuat, zo matev mòzogoatún. Yaq zo sozó-apét, ta matev-te nqanek. Ni Evezøza-te āv qati-guligulím nqǽgo: Ndego zo tèabezømbe-tøkeé, yaq zo Mbumbukiam-qa kuku matev nøme mba zøtézøtéz, neka føgøføgakh vozó-waniapāt, ate av-té, Keliso føgøføgakh ge꞉yam.
Klisten ezoqam, sasae yà begó
3:6 Lom 16:17Nǿfuap! Nigi Evezøza Yesu Keliso-qa iz-te, ni nqeizǿ-pouwe: Klisten ezoqa nøme, ndigu sasae ndøzømbo-qasi꞉vap neka ndigu yageav ndøgo, av ni zo qati-zømesimam, zo ti namba me꞉khokhòmba᷄p. 3:7 Filip 3:17Zo zøkeza mø̀zøte-zøtéz, zo niqa yage matev gèmbopáev. Zapa ndǿgo, ni zo-te qeiyagam, ni ambá av nqǣgo, niwaui꞉ntām. 3:8 1 Tes 2:9Ni lou logemáv, ndøgo ni fia gonemav qagoam. Geté pavpave nekā lovølova, ni sasae bazaføgakh-us nigoám. Zapa ndǿgo, ni poeveáv, ni zo ezoqa nøme-te teito-tambat. 3:9 1 Ko 9:4; 1 Tes 1:6Ni amba tøni-poeɨn, ni ambá kopømbá, zo-te lou-qa yaq-te teito-tambɨn. Geté ni nikeza zendá qati-sasaetám. Ni tøti-matønumám ndǿgo: Zo niqa matev, tø̀mbøe-paevém. 10 Ni zo-te qeigoam, ni mø̀izø-manqatám, av nqægo: Gekha ezoqām ndego, sasae tømbøe-qasi꞉vat, ndego lou belòge᷄.
11  3:11 1 Tim 5:13Ni āv qatiyogé nqǽgo: Zo ezoqa nøme khokhó sozoyagé. Sasae gonemáv. Ndigu kesov ezoqam-qá matev-té ginø-sokhosumatún. 12  3:12 1 Tes 4:11Ezoqam av nandi꞉gu, ni Evezøza Yesu Keliso-qa iz-te, nqeizǿ-pouwe, neka ni ndigu āv qati-guguzá nqǽgo: Ndigu matev eqeieqei-té giabenø-yagé neka bèsasaeát, ekeza lou-qa.
13  3:13 Gal 6:9Nǿfuap! Zo matev eqeieqei matanam-te bezø-èwe᷄z. 14 Klisten ezoqa nøme, manqat ndapeav tegoat, ni nqanek pepa-te qeipeaomem, gè-ometé, neka zo te namba me꞉khokhòmba᷄p. Yaq ndego mivi bendáp. 15  3:15 1 Tes 5:14Geté zo ezoqam av nge꞉go, qaqa ezoqam mèvewe᷄. Geté zóguguím. Zo gèmbo-mataváp. Ndego zogé Klisten zøfú.
Pol-qa vaev manqat
16 Ni āv qati-guligulím nqǽgo: Gekha matēv ndøgo, zo tøzø-fakhanumat, Evezøza, ndego sambi zapa, zo sambi oskia zǿ-etoumát.
Evezøza ndø̀goát, zo namba, zo ate ndøzøte꞉go.
17 Nqanek khaiya mboma manqat-qase nqanek, no Pol, nøkeza zendá qate-peaomít. Noqa pepa-te ate ndægo, no āv tøte-peaumatún. Yaq ezoqa segézøtéz, ta pepa ndøgo, no-té qandowáv.
18 Nigi Evezøza Yesu Keliso-qa kuku matev, ndø̀goát, zo-te, zo ate ndøzøte꞉go.

3:4 3:4 2 Ko 7:16; Gal 5:10

3:6 3:6 Lom 16:17

3:7 3:7 Filip 3:17

3:8 3:8 1 Tes 2:9

3:9 3:9 1 Ko 9:4; 1 Tes 1:6

3:11 3:11 1 Tim 5:13

3:12 3:12 1 Tes 4:11

3:13 3:13 Gal 6:9

3:15 3:15 1 Tes 5:14