2
Matev vinivinimba ndø̀khæ-fakhanám, yaq váev, Keliso tendoqavan
Nǿfuap! Nigi Evezøza Yesu Keliso-qa qavøne-qa yaq-te neka ni te namba tizipindam, taqa yaq-te, ni āv qazimbi-pouwé nqǽgo: Zo matavap nakhamas-te, bezø-enø̀vøe᷄m neka ndøfofogìme᷄m, ezoqa nøme tezø-ein, av nqægo, Yesu-qa qavøne khøuwa mø̀ndø-fakhān. Oskiá ndøgo, ezoqa Nqova Mbomambaqape-qa iz-te, manqat av nqægo tezø-ein, o te-ein av nqægo, nqanek manqat ni-tē qandowāv o nī nitøndu-peaomēm, zo ndø-unimanqatìni᷄m. 2:3 1 Tim 4:1; 1 Zion 2:18; 4:3Zo ezoqa betùba᷄m. Yesu naqanøká géfakhanák. Bugukhokhof ezoqa kopoáv, Mbumbukiam zitá giní-wuowém. Neka ndego ezoqam bètøndokhæ-veáo, ndego Mbumbukiam-qa manqat ndemøkuiam, yaq ndego Mbumbukiam vaev-te vǿngiū. 2:4 Dan 11:36; Ezek 28:2Ndego ezoqa soqaqape, Mbumbukiam-gé qaqa ezoqam ndǿgoát. Neka ndego ekeza kha, āv genévewát nqǽgo: Mbumbuk ate ndi꞉gu, unimé꞉-løvubám, neka gekha gigiap nømē ndøgo, ezoqa ndimbovizap, vǿløvuām. Yaq ndego Mbumbukiam-qá khoev-té gemǿqóm. Neka ezoqa āv gezømbé-manqatát nqǽgo, “No Mbumbukiām.”
Zo tozombó-matavap? No taqa yaq-te mø̀ezømbe-manqatám, no zo-te qægoam. Zo mø̀zøte-zøtéz, ndego ezoqa soqaqape, gekha ndø̄geiwat, atema ta khøuwa-te ndøgo, ma Mbumbukiam gembøezav, tendoveao. Khonoam-te ndøgo, Mbumbukiam-qa Manqat møkuiam matev, mø̀ndøngáz. Geté ndakin ezoqa kopo nqanek matev gò꞉toké, atema ta khøuwa-te ndøgo, tewav. 2:8 Isa 11:4; Veve 19:15Taqa zita-te, ndego ezoqa soqaqape gendóveáo. Geté vaev-te, Evezøza Yesu tendowav, ndego gélaváo. Segé-khambáo, vǿsoqoēv. Teqa bugug waev-us, géngiú. 2:9 Veve 13:11-13Ndego ezoqa soqaqape, Saitan-qá bazaføgakh-té genǿgeáv, neka umingiap matev vinivinimba vǿmatønumāt. Ndego andé Mbumbukiam-qá matev me mé꞉goát. Geté ndøgo khavozam matév. 10 Gekha matev soqøsoqā ndøgo, ndego sugumúgút, neka ezoqa vǿtubām, ndigu Mbumbukiam vaev-te tengiæzo. Mbumbukiam ndigu ta zapaya ndǿgo tené-ngiæzó: Ndigu poeveáv, unimanqatin manqat tindapem, yaq vǿe-khandī꞉z. 11 Ndigu unimanqatin manqat ndapeav tigoat, yaq Mbumbukiam tiqa matavap nøme mba zømbó-enegím. Yaq ndigu khavozam manqat vǿ-unimanqatinīm. 12 Yaq ndigu yaq-fia géndapém, ndigu unimanqatin manqat unimanqatinteav qagoam neka matev soqøsoqa vøzø̄-goupam.
Ni føgøføgakh bizi-waniáp, ni Mbumbukiam gevevendam
13  2:13 2 Tes 1:3; Ef 1:4Nǿfuap! Ni Mbumbukiam ike manqat oskia bambu-manqaté, zo zapaya, ma Evezøza kuku ndømbøego. Mbumbukiam zo é-møndo꞉-vevesám, zo gēkhandī꞉z, zo Nqova Mbomambaqape-qa mokho-te, ndaføyamba ndozoyage neka unimanqatin manqat ndōzō-ūnīmānqātīnāt. 14 Mbumbukiam zo Manqat Mbomambaqape mokho-te, ni qati-zømesimam, ndǿgo tezømbe-akhá: Zo nigi Evezøza Yesu Keliso-qá waev-té neka bazaføgakh-qape-té qazógoát. 15 Nǿfuap! Yaq nakémbá, zo føgøføgakh ndøwaniáp neka nømendim manqat oskia ndøkhatiwí, ndøgo niqa manqat neka pepa mokho-te qati-zømesimam.
16 Yesu Keliso, nigi Evezøza, neka Mbumbukiam, nigi Tat, ndego kuku ndømbogo ni-te, neka teqa tanakh matev mokho-te, ni miavmiav zita ndini-tøpøzu neka vintønat matev mbomambaqape gini-etoam, 17 ndigu zo zita bezøtøpøzú, neka zo bezø̄tøkee. Yaq zo kopømbaqapé, gekha matev eqeieqeī ndøgo, sozógoát neka manqat eqeieqei vozó-manqatāt.

2:3 2:3 1 Tim 4:1; 1 Zion 2:18; 4:3

2:4 2:4 Dan 11:36; Ezek 28:2

2:8 2:8 Isa 11:4; Veve 19:15

2:9 2:9 Veve 13:11-13

2:13 2:13 2 Tes 1:3; Ef 1:4