5
Klisten megeat ezoqam, Klisten zifuap āv kenézæbāt
Anganeam e-ma-khouwevat tegoat, qo manqa sasanqa-us mbomanqàte᷄. Geté manqat taqagoat te-te, āv tønegugú, kopømba ande av qakeza qave toqote-gugu.
Neka anganeam ndakinak-te, manqat taqagoat, āv tønegugú, kopømba ande av qakeza qazøpikia o qaveqase toqote-gugu.
Neka sævam e-ma-khouwevat tugoat, manqat taqagoat tu-te, āv tønegugú, kopømba ande av qakeza qavo toqote-gugu.
Neka sævam ndakinak-te manqat taqagoat, āv tønegugú, kopømba ande av qakeza qazan o qakhasuk toqote-gugu. Matev eqeieqei-té, Mbumbukiam-qa bøi-te.
Klisten ngængæm-qa yaq-te
Ngængæm tigoat, ndigu tøke ezoqa mbain tøgoat, yaq Klisten bawan ezoqam, bèzøvizáp neka yà bezøtøkeé. Geté ngæmam ndugu, nakheis neka zi timbogoat, nginik Klisten matev eqeieqei begó neka ekeza ezoqam, yà bezø-keogé. Ndigu evøndipakha neka atanakha-za neka qaza-za, tìabezømbe-qavøiwát, av bugukhokhof gizømbe-kewagam. Ngængæm ndigu, ekeza ezoqam mbain ndigu, ndigu Mbumbukiam-te mbá ginøtazá. Ndigu guligulim, sègezømá, pavpave nekā lovølova, neka Mbumbukiam tøke-qa ndīmbōvīām. Geté ngængæm ndigu, ekeza poev matev mba ndimbopaev, ndigu andé løvøte ezoqám. Oskiá ndøgo, ndiyage, ndigu mø̀ndø-pakhaéz.
Nqanek manqat gè꞉zømesím, ndigu Klisten ezoqam. Yaq ezoqa nøme, tìabiti-qeiví, ndigu manqa-zapazapa mbaín. Gekha ezoqām ndego, ekeza ezoqam neka ndigu ezoqam, khoev-te namba ndi꞉yage, eqeieqei tøkemav tøgoat, ndego unimanqatin matev, zitá genewuá. Teqa manqa-zapa, Klisten-av ezoqam-qa manqa-zapa, mø̀ndøløvú.
Ngæmam nømu-qa iz ndøpeàwa᷄m, ta mbuk-te ndøgo, Klisten ezoqa ngængæm ndizø-tøkee, tiqa iziz ndøpeawap. Geté tuqa iz sa ndǿgo toqó-peawám, ndugu viav 60 tumu-løvuat, neka ekeza anganeam mba gumbo-matavupam, 10 neka tuqa yaq-te, ezoqa ti꞉zøtez, ndugu sasae mbomømboma gugoavun, kopømba ande av nakheis eqeieqei guzø-kewagam, neka ezoqa khoev guzø-manqatam, neka ndugu mivi mbain qagoam, khokho sasae gugoam, ande av Klisten ezoqa nøme, zenda tokhotapak guzømbe-sunguzumam neka ndigu vøzø̄-tøkeam, yage føgakh qazø-fakhanumam, neka gekha sasae eqeieqei nøme vø̄goam.
11 Geté ngængæm ezoqa ndakinak-qa iziz ndøpeàwa᷄m, ta mbuk-te ndøgo. Soqaín ndøgo, tiqa poev angana-te nango tøwav, yaq angana nqawa vǿ-upøgīm, neka Keliso zita vǿe-wuowēm. 12 Av gigonemɨn, ndigu manqa-zapa ndøgonemɨ́n. Zapa ndǿgo, manqa mbusa ndøgo, bugukhokhof giveem, av nqægo, “Ni angana nqawa nī-upøgimāk,” ndigu gènqaonemɨ́n. 13  5:13 2 Tes 3:11Neka nøme nqánek: Ngængæm ezoqa ndakinak-qa iziz toqo-peawam, Klisten bawan ezoqam tizøtøke, ndigu géwauwíz neka āv qazømbé-meá nqǽgo: Ezoqam-qā khoev-te segé-okhoát. Geté ta-mbá mbá. Ndigu manqa ndǿgeve꞉mát neka ezoqam-qa matev-te, kesov vǿsokhosumāt. Neka khokho manqat segé-manqatát, ndøgo ambā gēmanqateāk. 14  5:14 1 Ko 7:9Yaq nakémbá, no nqæmatavap, qanimav nqánek: Ngængæm ndakinak, angana nango bètonqogím. Yaq nakheis bezøfakház neka tiqa khoev eqeieqei bembøē-keoge. Yaq av nqægo, nigi qaqa ezoqam kopømba mbaín, ni Klisten ezoqam, niqa iz tingi꞉nam. 15 Ngængæm nøme, ndigu mø̀ndø-qambúz, Saitan vømbō-paevem.
16 Klisten sævam tugoat, ndugu ekeza ezoqa mokho-te, ngængæm timbogoat, yaq ndugu yà bezøtøkeé. Ndugu Klisten bawan ezoqam-te nqanek viniv bezø-ìva᷄v, tizøtøkee. Yaq Klisten bawan ezoqam, ti-mbá tiabezø-tøkeé, ngængæm ndigu, ekeza ezoqam mbain ndigu.
Klisten megetapak-qa yaq-te
17 Klisten megetapak ndigu, Klisten bawan ezoqam eqeieqei ndizø-keoge, ndigu vizap neka fia eqeieqei be-upøgím. Bugukhokhof tìabe-upøgím ndigu, Mbumbukiam-qa emanqat vototap sasae-te, bazaføgakh ndi-asøzu neka ezoqa ndi꞉zømesim. 18  5:18 Deut 25:4; 1 Ko 9:9; Met 10:10Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, “Qo kao-qa manqa-nqa, mboløvø̀na᷄m, wit tag koqogim sasae tugoat.” Neka nøme nqánek, “Gekha ezoqām ndego, ndesasaeat, ndego yaq-fia bèndáp.”
19  5:19 2 Ko 13:1Ezoqa kopo, Klisten megeat ezoqam-qa yaq-te, manqat teqa-ein, av nqægo, ndego manqa-zapa ndøgō, qo teqa manqat mbo-èwa᷄g, geté bøi vizu ezoqam misika o menas tigoat. 20  5:20 Ef 5:11Geté Klisten megeat ezoqam unimanqatin manqa-zapa tego, qo ezoqa ewaqape-qa bøi-te, qógugú. Yaq ndigu Klisten ezoqa nøme, møe tinígoném, yaq manqa-zapa gégonemák.
21 No Mbumbukiam-qa bøi-te neka Keliso Yesu-qa bøi-te neka tegi enzol ezoqam, gevevesam, tiqa bøi-te, nqataqá-pouwe: Nqanek manqat, qataqambe-manqatavun, matev ùnime꞉gó. Qo ezoqa ndøgevezòa᷄t, neka yaq-mba ndø-òkho᷄.
22 Qo ezoqa zenda vøvøqa zømbø-àwa᷄m, Klisten megeat sasae-te. Geté tiqa matev vø̀khæqatéq. Soqaín ndøgo, ndigu manqa-zapa tigonem, yaq ezoqa timatavupat, tiqa matev kopømbā qoqa bøi-te. Neka qo qakezan, ndaføyamba até vøyá, Mbumbukiam-qa bøi-te.
23 Timoti, qo enqoni nandoqo-qeivap, ibøkha mokho-mba ndø-ìza᷄m. Geté waen khasøkhasis namba me꞉-izám. Yaq qoqa emu eqeieqei qágoát.
24 Ezoqa nøme-qa manqa-zapa, bavokhó qagó. Yaq soqoté-qatéq, ndigu manqa ovøyam-te, yaq-fia ndø̀ndapém. Geté ezoqa nøme-qa manqa-zapa, khonoam-té qagó, yaq vaev-té qandóveá. 25 Neka matev eqeieqei-qa yaq-te, até kopó. Nøme ndøgo, bavokhó qagó. Geté ta matev eqeieqei nøme ndøgo, ndakin khonoam-te nqago, kopømba mbaín, oskia tøkhonawat.

5:13 5:13 2 Tes 3:11

5:14 5:14 1 Ko 7:9

5:18 5:18 Deut 25:4; 1 Ko 9:9; Met 10:10

5:19 5:19 2 Ko 13:1

5:20 5:20 Ef 5:11