6
Sasae ezoqam-qa yaq-te
6:1 Ef 6:5Yaq-fia mbain sasae ezoqam, tigi sasae kawakawa-za, ùni bezømbe-vizáp. Soqaín ndøgo, ezoqa nøme Mbumbukiam-qa iz neka niqa Klisten nømendim matev tingenøitat. 6:2 Filem 16Tigi sasae kawakawa-za, Klisten ezoqam tigoat, yaq sasae ezoqam kopømba mbaín, vizap mbain tigoat ti-te, ta zapaya. Geté ndigu sasae eqeieqei begó ti-te. Zapa ndǿgo, ndigu kawakawa-za, ti-te sasae ndigu, ndigu até ge-unimanqatinát neka Mbumbukiam kukú, ti-te.
Khokho nømendim neka moni-te poev-qa yaq-te
Manqat ndøgo, av qate-qamekheimavun, ezoqa gè꞉zømesím neka gègugúb. 6:3 Gal 1:6-9Geté ezoqa nøme-qa nømendim manqat vini tøgoat neka nigi Evezøza Yesu Keliso-qa manqat eqeieqei uni leveav vǿgoāt, neka teqa nømendim matev, ezoqa tøkeeav tøgoat, matev eqeieqei-te tiyagat, av Mbumbukiam ndømbøe-poev, ezoqam av nge꞉go, ekeza iz khokhó sege-eqawát neka ndego mokho-qase ndapeáv. Teqa matavap, gèmbo-soqøsoqoám. Ezoqam av ngenek nge꞉go, manqa mokho zapaya, ponqombap neka manqa itumbam-qa mba ndøgó. Geté matev av nqægo, ezoqa ova matev neka sanqambap matev neka ezoqam-qa iz ngenøgim matev neka løvøyap matev-té qanø-ituzá. 6:5 2 Tim 3:8; 4:4; Tait 1:14Ezoqam av ngi꞉gu, khøuwa kopoáv, gèponqombupatún. Tiqa matavap gèsoqøsoqoám. Ndigu unimanqatin nømendim matev, mø̀ndø-ivøvém. Ndigu ndimatavap, qo Klisten matev-te toqoyagat, nakhoa ekeqá av nqǽgo: Qo gigiap kopoav qó-upøgimát.
6:6 1 Tim 4:8; Filip 4:11-12; Iblu 13:5Geté ni Mbumbukiam-qa matev tizimbo-pavat neka gigiap-qa yaq-te, ni nqanigu, khanakhanakh vønígoāt, yaq ni unimanqatin gigiap kopoav ezoqám. 6:7 Job 1:21Ni qazi-qanimat, ni gigiap mbaín, sizi-geavún. Yaq até kopó. Ni manqei-qape nqawa tizi-ivøvem, ni gigiap mbaín, sizíniáv. Yaq nakémbá, loge gigiap neka ndabua nqanigu, ni kopømbá, khanakhanákh. Gigiap nøme binìgu᷄.
Geté ezoqa ndigu, gigiap kopoav upøgim-qa ndigu, ndigu khamasim matev-té ginø-o꞉azɨ́n, neka ka vø̄endapemɨn. Yaq tiqa khokho poev matev soqøsoqa kopoav-qape, soqaqape-té qanǿ-itúb, vǿngiæzō. 10  6:10 Ef 5:5Poev moni-te, ndøgo matev soqøsoqa ate ndægo-qá zapá. Ezoqa nøme, ndigu moni-te poev khape qazømbewav, ndigu unimanqatin matev, mø̀ndø-ivøvém. Yaq ta zapaya ndøgo, viniv kandambá gindapem.
Ni bazaføgakh bizi-asøzú, Klisten matev-te
11  6:11 2 Tim 2:22Geté qo, Mbumbukiam-ge ezoqam, matev soqøsoqa av nqægo, møe qombónayát. Geté bazaføgakh ndǿgo tønø-asøzú: Matev eqeieqei gone-te, neka yage-te ndøgo, av Mbumbukiam ndømbøe-poev, neka unimanqatin matev-te, neka kuku matev-te, neka bazaføgakh-us waniap matev-te, matev føgøføgakh toqoqeiv, neka aiyaiyav matev-te, ezoqa nøme-te. 12  6:12 1 Ko 9:25-26; 2 Tim 4:7Qo nøfe mbomambaqape-te, unimanqatin matev-qa yaq-te, bazaføgakh-us qónøfeát. Khandi miavmiav, gèkhatiwí, ndøgo Mbumbukiam geqambe-akha, neka taqa yaq-te, qo ezoqa kopoav-qa bøi-te, qoqa unimanqatin matev qoqo-unimanqatin.
13  6:13 Zion 18:36-37Mbumbukiam, ndego gigiap ate ndægo, khandi ndembo-etoam, neka Keliso Yesu, ndego Pontius Pailøt-qa bugug-te, unimanqatin manqat ge-unimanqatin, no tiqa bøi-te, nqataqá-manqate: 14 Mbumbukiam-qa Manqat, o-mba mo꞉ndapé. Yaq ezoqa āv tiabiti-qeiví, qoqa matev eqeieqeí. Até vømbopáev, atema nigi Evezøza Yesu Keliso nango vøndóqavān, 15  6:15 Veve 17:14ta khøuwa eqeieqei-te ndøgo, ma Mbumbukiam ge꞉zav, ndego iz eqawat-qape, ndego yakhapus megeat ezoqam, ndego kawakawa-za-ge Kawa neka evezøza-za-ge Evezøza. 16 Khandi miavmiav, ndego yakhapús ndømbogo. Ndego waev kandambaqape-té geyagé. Ezoqa kopømba mbaín, taqa avønin-te tewav. Ezoqa kopo, ndego ometeáv neka kopømba mbaín, ti-ometam. Vizap matev neka kawa matev, te-te ndégo. Miavmiáv.
Amén. Nqanek manqat unimanqatín.
Ovøyam manqat nøme, gigiap kopoav ezoqam-qa yaq-te
17  6:17 Luk 12:20-21Ezoqam ndigu gigiap kopoav ndøzøgo, nqanek manqei-qape-te, manqat āv qazømbe-løvuá: Ndigu tiqa gigiap kopoav-qa yaq-te, bete-khambùva᷄p neka betotàza᷄. Zapa ndǿgo, manqei-qape-qa gigiap, nakhamas-té qanø-navøemɨ́n. Geté ndigu Mbumbukiam-te mbá giabeto-tazá, ndego ni matev mbomømboma ate ndægo ndini-etoam, niqa khanakhanakh nonqo. 18 Neka gezø-eín: Ndigu matev eqeieqei kopoav matanam ezoqam begó. Ndigu etoam møqæ begó, neka ezoqa nøme yà bezøtøkeé. Khanakhanakh-ús. 19  6:19 Met 6:20Av ti꞉matønumat, ndigu gigiap kopoav, megemege-te nonqo mó꞉møvøemét. Yaq ndøgo kopømbaqapé tiotabat. Ndigu unimanqatin khandi ndǿndapém.
Vaev guguna manqat
20 Timoti! Sasae ndøgo, Mbumbukiam qoqa zenda-te geve, gèqeiví. Khokho manqat ndøgo, Mbumbukiam-qa Manqat kha-mba oveav ndøgo, neka ta manqat ndøgo, khokho nømendim ezoqa nøme ‘nøtenat’ ndimbo-akhayam, qo zitá qanewuøé. 21  6:21 1 Tim 1:6; 2 Tim 2:18Ezoqa nøme, meakha manqat av nqægo, mø̀ndø-ndapém, neka unimanqatin matev eqeieqei vø̄-ivøvem.
Mbumbukiam-qa kuku matev, ndø̀goát, zo namba.

6:1 6:1 Ef 6:5

6:2 6:2 Filem 16

6:3 6:3 Gal 1:6-9

6:5 6:5 2 Tim 3:8; 4:4; Tait 1:14

6:6 6:6 1 Tim 4:8; Filip 4:11-12; Iblu 13:5

6:7 6:7 Job 1:21

6:10 6:10 Ef 5:5

6:11 6:11 2 Tim 2:22

6:12 6:12 1 Ko 9:25-26; 2 Tim 4:7

6:13 6:13 Zion 18:36-37

6:15 6:15 Veve 17:14

6:17 6:17 Luk 12:20-21

6:19 6:19 Met 6:20

6:21 6:21 1 Tim 1:6; 2 Tim 2:18