17
Mambe sævam khoveakh-qapu-qa yaq-te
17:1 Jer 51:12-13Yaq ndigu enzol ezoqam seven, ndis seven qazøgoam, nøme kopo, no-té gendowáv. Yaq āv genømbe-eín nqǽgo, “Qotøndéqāv! Ndugu mambe sævam khoveakh-qapu, ndugu kea kopoav avønin-te ndumia, ndugu yaq-fia nqosøgeap soqaqape ndǿndáp. No nøtéqamákh. 17:2 Isa 23:17; Jer 51:7; Veve 14:8Manqei-qape kawakawa-za, tu namba mambe ndøgoám. Neka ezoqa ewaqape, nqanek manqei-qape-te ngiyage, ndigu kawa zø-okɨvám, tuqa manqa-zapazapa zapaya, ndøgo ande waen me gi꞉-izam.”
17:3 Veve 13:1Yaq ndego enzol ezoqam, no leg-av manqei-té genøndapán. Nqova-té. Yaq no sævam no-omét. Søvakha gigiap lozokhak køkouk-qá zita-té gunoqotám. Teqa kha ate qambøegoam, Mbumbukiam-qá iz ngenøgim manqat ndøkház. Ndego kawa seven mbogoám neka auli ten vømbōgoam. 17:4 Jer 51:7; Veve 18:16Ndugu sævam, ndabua gu-uzam, khagi menás. Nøme ndøgo, uni køkouk-ín, neka nøme ndøgo, køkouk igiá. Neka ndugu gol gigiap vinivinimba neka nandi momotap-us neka agiwa-qasis fia kandakanda vø̄-usupam. Tuqa zenda-te, ndugu ibøkha izam nonqo ndøndapám. Gol khakheitáp. Ta ibøkha izam nonqo-te, matev vøvanq-us neka gekha matev soqøsoqa nøme ndøgo, tuqa mambe matev-te qando-fakhanam, até vømø̄tøva. Tuqa kawa-pap-te, iz mo꞉peawám. Mokho manqát. Āv qane-peawám nqǽgo:
 
Bebilon taon kandambaqape.
Mambe sakheis ate ndi꞉gu-gu evo
neka manqei-qape manqa-zapazapa-gu evo.
 
17:6 Veve 18:24; 19:2Yaq no tæqeív ndǿgo: Ngunuk sævam, Mbumbukiam-gi ezoqam-qá kouk ndø-íz, kawa vømbō-okɨ. Tiqá kouk ndǿgo tu-íz, ndigu Yesu-qa manqat gimanqatam, neka ta zapaya vø̄e-zitagam.
No nqova ndafe kandambá, qæ-omet. 17:7 Veve 13:1Yaq ndego enzol ezoqam genø-ein, “Gekha zapâ, qo nqova qaqandaf? No ngunuk sævam-qa mokho manqat nøtéqamákh, neka ndego søvakha gigiap lozokhak-qa yaq-te, teqa zita-te nduoqomat, ndego kawa seven neka auli ten ndømbogo. 17:8 Dan 12:1; Veve 11:7; 13:7Ndego søvakha gigiap lozokhak qoqo-omet, mø̀ndøyagám. Geté ndakin mbaín. Geté ndego avønín, manqei nqa-té gendóqavíg, manqei nqa vaev mbain ndøgo. Geté yaq, até gemé-navøém. Yaq ndigu ezoqam, nqanek manqei-qape-te ngiyage, tiqa iziz khandi mbuk-te peawapøteav ndøgo, ta mbuk ndøgo, Mbumbukiam ibugukhokhof gepeawam, manqei-qape khakheinøpøteav qagoam, ndigu nqova zǿndáf, ndego søvakha gigiap lozokhak ti-ometam. Zapa ndǿgo, ndego mø̀ndøyagám. Geté ndakin mbaín. Geté nango ndø̀fakhán.
Taqa yaq-te, matavap loloakh begó. Kawa seven ndøgo, manqei popotap sevén. Sævam ndǿgo tunoqomát. Ndøgo até kawakawa-za sevén. 10 Faev nøme ndigu, mø̀ndø-o꞉áz. Nøme kopo, zua ndøgó. Geté nøme kopo, fakhaneáv. Zuá. Yaq tefakhan, khapé gembøé-auwamák. Ndego khøuwa andé khapémbá tegoat. 11 Yaq ndego søvakha gigiap lozokhak, bugukhokhof geyagam, ndego ndakin yageav ndøgo, ndego gé-kawa-ezoqam-eit-év. Ngenek ndigu kawakawa-za seven nøme, tigí ezoqám. Yaq até ndegó-a, ndø̀soqoév.
12  17:12 Dan 7:7, 24Auli ten ndøgo, qoqoqeiv, até ndøgó-a, kawakawa-zá. Nginik kawakawa-za ten, kawaezat matev ngazeáv. Zuá. Ndigu søvakha gigiap lozokhák namba mó꞉kawaeztát. Geté khøuwa andé khapémbá, tiokawaeztat. 13 Nginik kawakawa-za ten, matavap kopo ndøveém, neka ekeza bazaføgakh neka iz, søvakha gigiap lozokhak-qá mokho-té gunu꞉-awám. 14 Yaq ndigu, Sip Nakhasám namba mé꞉nøfé. Geté ndego ekeza ezoqam namba, ndigu gevevesam neka gezø-akha neka te namba gi꞉køfinimam, gépitáz. Zapa ndǿgo, ndego Sip Nakhasam, ndego kawakawa-za-gé Kawá neka evezøza-za-gé Evezøzá.”
15 Yaq ndego enzol ezoqam, manqat nøme genø-ein, “Kea vinivinimba ndøgo, qoqoqeiv, ma mambe sævam nduimia, ndøgo manqei-manqeí neka bawabawán neka ngusum vinivinimbá neka manqat vinivinimbá. 16  17:16 Veve 18:8Auli ten ndøgo neka søvakha gigiap lozokhak, ndigu ngunuk mambe sævam, ndø̀sanqawém. Yaq gigiap ate ndømbøego, gembó-upøgimém. Naqei-áv segé-ivøvém. Yaq kha mbólogém, gøinam-te vǿnqagimēm. 17 Nginik kawakawa-za ten, manqat gikopo꞉nem, ekeza megeat matev, søvakha gigiap lozokhak-qa mokho-te tu꞉veem, matavap Mbumbukiam zø-etoám. Yaq av nqægo, Mbumbukiam-qá poev mbopaevém. Tiqa megeat matev tǿmá ndǿgo, atema matev ate ndægo vømú-fakhanām, av Mbumbukiam ibugukhokhof manqat ge꞉-ein.
18 Sævam ndugu, qoqo-omet, ndøgo taon kandambaqapé. Manqei-qape kawakawa-za ate ndi꞉gu, ta taon-qa megeat matev mokho-té gunu꞉gú.”

17:1 17:1 Jer 51:12-13

17:2 17:2 Isa 23:17; Jer 51:7; Veve 14:8

17:3 17:3 Veve 13:1

17:4 17:4 Jer 51:7; Veve 18:16

17:6 17:6 Veve 18:24; 19:2

17:7 17:7 Veve 13:1

17:8 17:8 Dan 12:1; Veve 11:7; 13:7

17:12 17:12 Dan 7:7, 24

17:16 17:16 Veve 18:8